živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 18/2013

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 11. září 2013

Rada města schvaluje:
1/18 – ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Víta – 5 pro, 1 se zdržel
2/18 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 52,80 m2 (plocha pro nájem je 48,49 m2), v Divadelní ulici čp. 512, Hronov na dobu určitou od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013, za nájemné Kč 49,50/m2/měs. – 6 pro
3/18 - uzavření Dodatku č. 1 ke SOD č. 02/2013/OM/Vít se zhotovitelem Sdružení „INSTALACE TEPELNÝCH ČERPADEL V OBJEKTU MŠ HAVLÍČKOVA“, Vedoucí sdružení: Jan Kudláček, Spojovací 923, 518 01 Dobruška, IČ 74930559 na stavbu „Instalace tepelných čerpadel v objektu MŠ Havlíčkova č.p. 520, Hronov“, který se týká změny rozsahu prací dle změnového listu č.1. Celková cena díla vč. rezervy činí 2 533 465,50 bez DPH (Kč 3 065 493,20 vč. DPH). Dodatek č. 1 přílohou – 6 pro
4/18 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 4. 12. 2000 s firmou RONY ELEKTRONIK s.r.o., Zbečník 149, 549 31 Hronov, IČ 47470640, zastoupenou jednatelem Ing. Romanem Dostálem, nar. 3. 7. 1960, bytem Končínská 1111, 549 41 Červený Kostelec, kterým se mění výměra užívaného pozemku na 90 m2 (původně 220 m2) a nájemné na 1800,-- Kč/rok (původně 640,-- Kč/rok) za část pozemku p. č. 31/1 o výměře 90 m2  v  k. ú. Zbečník – 6 pro
5/18 - uzavření Smlouvy o provozování díla – kanalizační stoky č. I až IX v k.ú. Velký Dřevíč mezi Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928 jako provozovatelem a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 jako vlastníkem. Smlouva přílohou – 6 pro
6/18 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 2.000,00 TJ Orel Zbečník na Dětské sportovní odpoledne, které se bude konat 28.09.2013 na orelském hřišti ve Zbečníku – 6 pro
7/18 - ceník Wikov arény na zimní sezónu 2012/2013 na uzavřené bruslení a veřejné bruslení – 6 pro
8/18 - ceník Wikov arény na zimní sezónu 2012/2013 pro půjčovnu bruslí – 6 pro
9/18 – poskytnutí plochy na výlep volebních plakátů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a to od 14. října 2013 dle předloženého návrhu (přílohou zápisu) – 6 pro
10/18 – zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků školní družiny, jejíž činnost vykonává Základní škola Hronov – Velký Dřevíč, okres Náchod, z 33 na 43 s účinností od 30.09.2013, a podání žádosti o provedení této změny v rejstříku škol a školských zařízení – 6 pro

Rada města souhlasí:
11/18 - aby DO Justynka  použila ze svého rezervního fondu částku Kč 750.000,00 k posílení svého investičního fondu – 6 pro

Rada města revokuje:
12/18 - bod č. 7/10 z usnesení rady města č. 10/2013 ze dne 29. 5. 2013 – 6 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
13/18 - v rámci rozpočtových opatření snížení příspěvku na provoz pro DO Justynka o Kč 2.300.000,00 a tuto částku použít na financování evakuačního výtahu v budově čp. 209 v Hronově – 6 pro

Rada města stanovuje:
14/18 - ředitelce Základní školy Hronov – Velký Dřevíč, okres Náchod Mgr. Aleně Bartoňové zvláštní příplatek s účinností od 1.9.2013 – 6 pro

Rada města bere na vědomí:
15/18 - žádost o výměnu bytu č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 41,10 m2, v ulici Hostovského čp. 160, Hronov – 6 pro

Rada města ukládá:
16/18 - OM zorganizovat schůzku s občany Velkého Dřevíče za účelem informovat je o problematice nakládání s odpadními vodami; na schůzku přizvat zástupce Vak Náchod a. s. a odboru ŽP MěÚ Náchod – 6 pro
17/18 - DO Justynka odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši Kč 1.150.000,00. Tato částka bude použita na financování evakuačního výtahu v budově čp. 209 v Hronově – 6 pro


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 09. 2013