živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 18/2012

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 22. srpna 2012

Rada města schvaluje:
1/18 – ověřovatele zápisu pana Františka Holmana – 5 pro, 1 se zdržel
2/18 - přijetí finančního daru Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, ve výši Kč 10.000,00, který bude použit na sociální účely obyvatel domova – 6 pro
3/18 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 105,  1+0, byt se standardním vybavením o celkové velikosti 49,92 m2 (plocha pro nájem 40,94 m2) v DPS Kalinův dům, Hronov, Na Drahách 924, za nájemné Kč 17,48/m2/měs., na dobu neurčitou  od 1.9.2012 – 6 pro
4/18 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 30. 8. 2011 byt č. 13, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 61,59 m2 (plocha pro nájem je 50,74 m2), v Jungmannově ulici čp. 107, Hronov do 31. 12. 2012 – 6 pro
5/18 - výměnu bytu č. 15, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové velikosti. 38,02 m2 (plocha pro nájem 34,76 m2) v DPS Hedvábnice, Hronov, Hostovského 36, za byt č. 17, 1+1 byt se standardním vybavením o celkové velikosti 57,41 m2, (plochu pro nájem 52,81 m2), za nájemné Kč 15,81/m2/měs. v DPS Hedvábnice, Hronov, Hostovského 36, na dobu neurčitou od 1.9.2012 – 6 pro
6/18 - konání benefičního koncertu pro Filipa Kněžourka dne 8. 9. 2012 v parku A. Jiráska od 14:00 h do 01:30 hodin – 6 pro
7/18 - využít finanční prostředky poskytnuté firmou Wikov MGI a.s. na úhradu nákladů aktualizace projektu Dostavba zimního stadionu - 3. etapa. Rozdíl z částky Kč 100 000,-- použít jako příspěvek mládeži HC Wikov Hronov – 6 pro
8/18 - nabídku kroužků DDM Domino Hronov na školní rok 2012/2013 a jejich ceny dle přílohy – 6 pro
9/18 - úhradu pohonných hmot účastníkům delegace, která se za město Hronov zúčastní dne 1. září 2012 vzpomínkové akce v Terezíně u příležitosti 10. výročí povodní – 6 pro

Rada města neschvaluje:
10/18 - změnu smlouvy o užívání veřejného prostranství na pořádání cirkusu Astra, který proběhl v termínu 14.8. – 15.8.2012 včetně přílohy č. 1 Josef Aleš, bytem Seifertova 1701, Brandýs nad Labem, IČO: 48976784 za místní poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši Kč 1 800,-- - 6 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
11/18 - TJ Sokolu Rokytník, IČ CZ46503773, se sídlem v Rokytníku, 549 34 Hronov, zastoupené předsedou Radošem Holubem, bezúročnou půjčku ve výši Kč 240 000,-- se splatností 10 let v deseti splátkách po Kč 24 000,-- vždy k 31.12. Účel půjčky, podmínky splatnosti, zástavy a další ujednání budou součástí smlouvy – 6 pro
12/18 - rozpočtová opatření č. 03/2012 dle přílohy – 6 pro
13/18 - prodej nemovitosti bytové jednotky č. 76/2, o velikosti 1+1, celkové výměře 44,38 m², v bytovém domě č.p. 76, Husova ul., Hronov se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4438/47049 na společných částech domu č.p. 76 a pozemku p.p.č. 422 v k.ú. Hronov za kupní cenu Kč 250 000,-- - 6 pro

Rada města revokuje:
14/18 – bod 5/15 z usnesení č. 15/2012 – 6 pro

Rada města bere na vědomí:
15/18 - informaci o umístění stojanu na kola před nemovitostí č.p. 69 na nám. Čs. armády. O finanční ocenění díla se rozdělí ½ Město Hronov a ½ majitel nemovitosti č.p. 69 – 6 pro
16/18 – kontrolu plnění usnesení RM č. 14, 15/2012 – 6 pro
17/18 - žádost městyse Velké Poříčí ohledně záměru uzavření veřejnoprávní smlouvy na zajištění veřejného pořádku Městskou policií Hronov – 6 pro
18/18 – diskusi o neuložení postihu ředitelce KIS – vymáhání dlužné částky Vaněk – 6 pro

Rada města ukládá:
19/18 - starostce vyrozumět starostu městyse Velkého Poříčí o stanovisku rady k návrhu uzavření veřejnoprávní smlouvy na zajištění veřejného pořádku ve Velkém Poříčí Městskou policií Hronov – 6 pro

 

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 30. 08. 2012