živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 17/2015

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 12.08.2015

Rada města schvaluje:
1/17/000 – ověřovatele zápisu pana Libora Lelka – 6 pro, 1 se zdržel

2/17/212/1 - uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě výpůjčce ze dne 1.7.2005 mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680, a Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, nám. Čs. armády 15, 549 31 Hronov, IČ 70995397.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
3/17/214/1 - poskytnutí daru ve výši Kč 15.000,00 Divadelnímu spolku TYL Rakovník se sídlem Na Sekyře 144/2, 269 01 Rakovník, IČ 16981596, zastoupenému paní Alenou Mutinskou. Jedná se o Cenu festivalu Jiráskův Hronov – Cenu Pavla Dostála jako ocenění dlouholeté kontinuální umělecké i organizační činnosti.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
4/17/216/1 - rozpočtové opatření č. 03/2015/RM.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
5/17/218/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 50,80 m2 (plocha pro nájem 46,33 m2), v ulici Nerudova 314, Hronov za nájemné Kč 2 400,-/měs., na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 30. 11. 2015.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
6/17/220/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19, 1+1, byt se standardním vybavením o rozloze 55,83 m2 (plocha pro nájem 52,47 m2) v ulici Hostovského 36, Hronov na dobu neurčitou od 1. 9. 2015, za nájemné Kč 25,00/m2/měs
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
7/17/221/1 - nájemce nebytového prostoru restaurace Radnice, nám. Čs. armády čp. 5, Hronov, o výměře 287,92 m2, za měsíční nájemné Kč 13 195,--, smlouvou na dobu neurčitou s firmou TerbaCom s.r.o., se sídlem Praha 7, Korunovační 16, IČ: 26757834, zastoupenou jednatelem Ing. Michalem Šafářem.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
Rada města bere na vědomí:
9/17/219/1 - kontrolu plnění usnesení RM č. 12, 13, 14/2015.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

10/17/000 – informace k nabídkovému řízení na nový logotyp města Hronova

Rada města doporučuje:
11/17/213/1 - zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 5 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod, nám. Čs. armády 15, 549 31 Hronov, IČ 70995397, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
12/17/215/1 - zastupitelstvu ke schválení uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku od 14. 9. do 31. 12. 2015 pro HC Wikov Hronov o.s., IČO 46522751 s tím, že příspěvek bude použit na činnost družstev přípravky, elévů, mladších žáků, dorostu, juniorů, mužů, školy bruslení a krasobruslení (tréninků a mistrovských utkání) ve výši Kč 640 000,-- Příspěvek bude poskytnut zápočtem fakturované částky. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
Rada města ukládá:
13/17/217/2 - vedoucímu odboru SRZ projednat se zástupcem firmy Wikov MGI a.s. návrh na využití nájemného (reklamní plocha na ZS) dle smlouvy o nájmu reklamní plochy č. 36/OSRZ/2010. Návrh: nákup bruslí do půjčovny, nákup moderních hokejových branek a tréninkových pomůcek pro mládež a školy.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
Rada města pověřuje:
14/17/221/2 - odbor majetek vypracováním konečné verze nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru restaurace Radnice, nám. Čs. armády čp. 5, Hronov, o výměře 287,92 m2, za měsíční nájemné Kč 13 195,--, smlouvou na dobu neurčitou s firmou TerbaCom s.r.o., se sídlem Praha 7, Korunovační 16, IČ: 26757834, zastoupenou jednatelem Ing. Michalem Šafářem a starostku podpisem této smlouvy.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

15/17/000 – místostarostu zpracováním návrhů podaných v soutěži o nový logotyp města Hronova

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 02. 09. 2015