živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 17/2012

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 8.8.2012

Rada města schvaluje:
1/17 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 5 pro, 1 se zdržel
2/17 - výpověď nájemní smlouvy ze dne 30.9.1993 a dodatku k nájemní smlouvě ze dne 31.3.1998 Zemědělskému družstvu Velké Poříčí, 549 32 Velké Poříčí - 6 pro
3/17 - záměr nájmu části pozemku p.p.č. 417 o výměře 80 m2 v k.ú. Hronov  za účelem zřízení zahrádky s cenou nájmu Kč 1,--/m2/rok, celkem Kč 80,--/rok - 6 pro
4/17 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 15. 11. 2011 na byt č. 13, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 87,32 m2 (plocha pro nájem je 71,32 m2), v Riegrově ulici čp. 596, Hronov na dobu určitou do 31.12.2012, za nájemné Kč 45,-/m2/měs. - 6 pro
5/17 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky (zadané jako jednací řízení s uveřejněním dle zákona z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Hronov“ s evidenčním číslem VZ: 7202011008336 – 6 pro 
6/17 - nejvhodnější nabídku veřejné zakázky (zadané jako jednací řízení s uveřejněním dle zákona z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Hronov“ s evidenčním číslem VZ: 7202011008336 uchazeče D-ENERGY s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 288 08 495 - 6 pro
7/17 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 61,84 m2 (plocha pro nájem je 53,34 m2), v Riegrově ulici čp.  596, Hronov na dobu určitou do 30. 9. 2012 – 6 pro
8/17 - uzavření smlouvy o užívání veřejného prostranství na pořádání cirkusu Astra ve dnech 14. – 16. 8. 2012, včetně přílohy č. 1, s panem Josefem Alešem, bytem Seifertova 1701, Brandýs nad Labem, IČO: 48976784, za místní poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši Kč 5.000,-- - 6 pro
9/17 - prodejní cenu 1 ks parkovacího kotouče ve výši Kč 20,00 včetně DPH - 6 pro
10/17 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 2.000,-- Sboru dobrovolných hasičů v Malé Čermné, zastoupený paní Ilonou Birkovou, na tradiční Bartolomějskou pouť v Malé Čermné dne 26. 8. 2012 – 6 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
11/17 - záměr bezúplatného převodu – přijetí daru pozemků parcelní číslo 682/3 a 682/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 243 a 95 m2) v katastrálním území Velký Dřevíč z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 do vlastnictví Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 – 6 pro
12/17 - podání žádosti o bezúplatný převod – přijetí daru pozemků parcelní číslo 682/3 a 682/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 243 a 95 m2) v katastrálním území Velký Dřevíč z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 do vlastnictví Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680. 
13/17 - revokaci usnesení ZM č. 2/2012 ze dne 18.4.2012, bod 5/2 a 6/2 - 6 pro
14/17 - záměr koupě části pozemku p.p.č. 1705/8 (výměra 1307 m2) v k.ú. Hronov – oddělené části s novým parcelním číslem 1705/45 o výměře 1230 m2 od prodávajícího Správy železniční cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 – 6 pro
15/17 - záměr bezúplatného převodu – přijetí daru pozemků p.p.č.:
             1720/1 o výměře 130 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
             1721/2 o výměře  996 m2,                           „
             1720/2 o výměře    34 m2,                           „
             1720/3 o výměře  576 m2,                           „
             1721/3 o výměře 428 m2,                            „  
             1721/4 o výměře  181m2,                            „
             1721/5 o výměře    65 m2,                           „
             1721/6 o výměře  812 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hronov
             a pozemků p.p.č.:
             1264/2 o výměře  203 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
             1263/1 o výměře  411 m2,                            „
             1264/1 o výměře    53 m2,                            „
             1167/15 o výměře  34 m2,                            „
             1263/4 o výměře  406 m2,                            „ 
             1263/5 o výměře  316 m2, ostatní plocha, manipulační plocha
             1167/11 o výměře    4 m2,                            „ 
             1167/12 o výměře    8 m2,                            „
             1167/16 o výměře  45 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Žabokrky, z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, do vlastnictví Města Hronova, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 – 6 pro
16/17 - podání žádosti o bezúplatný převod  pozemků – darování pozemků  p.p.č. :
             1720/1 o výměře 130 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
             1721/2 o výměře  996 m2,                           „
             1720/2 o výměře    34 m2,                           „
             1720/3 o výměře  576 m2,                           „
             1721/3 o výměře 428 m2,                            „  
             1721/4 o výměře  181m2,                            „
             1721/5 o výměře    65 m2,                           „
             1721/6 o výměře  812 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hronov
             a pozemků p.p.č.: 
             1264/2 o výměře  203 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
             1263/1 o výměře  411 m2,                            „
             1264/1 o výměře    53 m2,                            „
             1167/15 o výměře  34 m2,                            „
             1263/4 o výměře  406 m2,                            „ 
             1263/5 o výměře  316 m2, ostatní plocha, manipulační plocha
             1167/11 o výměře    4 m2,                            „
             1167/12 o výměře    8 m2,                            „
             1167/16 o výměře  45 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Žabokrky, z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, do majetku Města Hronova, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 - 6 pro
17/17 - uzavření smlouvy č. „IE–12–2001731/VB/1“ s názvem stavby „Hronov-knn ul. Mikoláše Alše - rekonstrukce na ppč 1651“ o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (budoucí oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný). Smlouva přílohou. Úhrada za věcné břemeno Kč 10.000,-- - 6 pro
18/17 - uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi Městem Hronovem, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, IČ 27495949 za Kč 10.000,-- + DPH. Smlouva přílohou – 6 pro
19/17 - záměr prodeje  pozemku p.p.č. 1574/12 o výměře 707 m2  v k.ú. Hronov ke stavbě rodinného domu. Minimální cena prodeje Kč 650,-- za 1 m2 - 6 pro

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
20/17 - záměr prodeje pozemků p.p.č. 123/2, 117, 50/2, 165/3 a 165/2 o celkové výměře 11840 m2 v k.ú. Malá Čermná k zemědělskému využití - 6 pro
21/17 - zřízení věcného břemene na pozemku p.p.č. 103/2 ve věci přístupu k nemovitosti č.p. 26 v k.ú. Velký Dřevíč - 6 pro

Rada města jmenuje:
22/17 - členy konkursní komise pro konkursní řízení na ředitele/ku Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, vyhlášeného dne 13.6.2012 usnesením rady města č. 13/2012:
Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Věra Řehůřková - za zřizovatele
Bc. Iveta Lukešová - za krajský úřad KHK
Bc. Pavel Schuma - za státní správu v oblasti školství MěÚ Náchod
Mgr. Alena Portychová Richterjörková – za MŠ Hronov
Mgr. Radomíra Bartošová - za Českou školní inspekci – 5 pro, 1 proti
23/17 - předsedkyní konkursní komise pro konkursní řízení na ředitele/ku Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, vyhlášeného dne 13.6.2012 usnesením rady města č. 13/2012 Bc. Hanu Nedvědovou – 6 pro

Rada města pověřuje:
24/17 - tajemníkem konkursní komise pro konkursní řízení na ředitele/ku Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, vyhlášeného dne 13.6.2012 usnesením rady města č. 13/2012 Ing. Jiřího Kašíka - 6 pro

Rada města bere na vědomí:
25/17 – vyjádření Ing. Poláka z odboru výstavby ohledně kontroly staveb ve Velkém Dřevíči v majetku manželů Sommernitzových – 6 pro
26/17 – informace k průběhu 82. Jiráskova Hronova – 6 pro

Rada města ukládá:
27/17 – odboru majetek prověřit, zda se záměrem prodeje části pozemku p.p.č. 646/1 o výměře cca 190 m2  v k.ú. Velký Dřevíč souhlasí majitelé nemovitostí č. p. 33, 32 a 35 - 6 pro
28/17 – odboru majetek a technickým službám znovu projednat s Podzimkovými záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1651 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Hronov, ke způsobu využití jako přístupu k zahradě tak, aby bylo dodrženo ochranné pásmo kolem sloupů veřejného osvětlení - 6 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 14. 08. 2012