živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 17/2010

z  jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo 30. srpna 2010
od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Rada města schvaluje:
1/17- ověřovatele zápisu Mgr. Petra Málka – 5 pro, 1 se zdržel
2/17 - aby OM dával souhlas k umístění satelitů na Kalinově domě – 6 pro
3/17 – zadávací dokumentaci pro zpracování nabídky pro veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona o veřejných zakázkách pro výběr dodavatele stavby „Zateplení budov v majetku města Hronova - ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví“, registrační číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/09.04996 – 6 pro
4/17 - zadávací dokumentaci pro zpracování nabídky pro veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona o veřejných zakázkách pro výběr dodavatele stavby „Zateplení budov v majetku města Hronova - ZŠ Komenského nám. č.p. 8 a MŠ Velký Dřevíč“, registrační číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/09.04992 – 6 pro
5/17 - Dodatek č. 1 k SOD č. 20/2010 s firmou REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02  Trutnov, IČ: 64824781 na cenu Kč 44 400,-- vč. DPH (Kč 37 000,-- bez DPH). Celková cena díla se navýší na Kč 212 987,-- vč. DPH (Kč 177 489,25,-- bez DPH) – 6 pro
6/17 - „Pravidla pro pronajímání tělocvičen“ s účinností od 1. 9. 2010 - 6 pro
7/17 - vyhlášení výběrového řízení na dodavatele oken pro DO Justynka – 6 pro
8/17 - poskytnutí příspěvku SDH Malá Čermná, reg.č. 3605128, zastoupenému panem Jaroslavem Kettnerem, ve výši Kč 2.000,-  na občerstvení při Bartolomějské pouti, která se konala 29.8.2010 v Malé Čermné – 6 pro

Rada města ukládá:
9/17 - MP prověřit možnosti a podmínky zapůjčení měřícího zařízení na rychlost vozidel od broumovské městské policie – 6 pro
10/17 - OM prověřit, zda je majitel bytu povinen uhradit nájemci náklady na úpravu bytu i když bude smluvně ošetřeno, že náklady hradí výhradně nájemce – 6 pro
11/17 - OM prověřit, jestli komerční nájemné vybírané za pronájem tělocvičen pokryje náklady spojené s pronájmem – 6 pro

Rada města neschvaluje:
12/17 -  změnu nájemce v nájemní smlouvě na byt č. 11 a 13, byt se sníženou kvalitou, 3+2, o velikosti 144,72 m2, ve III. podlaží domu z paní Jarmily Hušové na pana Jiřího Huša – 6 pro
13/17 - nájemce  bytu č. 3 a 5, 1+1 a 2 + 1, byt se sníženou kvalitou o rozměrech 40,54 m2 a 68,44, v ulici  Riegrova čp. 596, Hronov panu Robertu Balášovi s nájemní smlouvou na dobu určitou od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2011 za nájemné Kč 4 786,--/měs a podmínkou složení kauce ve výši tříměsíčního nájemného Kč 14 358,-- - 6 pro
14/17 - provedení stavebních úprav bytu č. 3 a 5 v Riegrově ulici čp. 596, Hronov výhradně na náklady pana Roberta Baláše za podmínek určených odborem majetek - 6 pro

Rada města bere na vědomí:
15/17 -  informaci o nezájmu žadatelů o prodej pozemku p.p.č. 50/2  a pozemku p.p.č. 56/4 v k.ú. Malá Čermná o výměře 4267 m2, s tržní cenou určenou znalcem ve výši Kč 1 152 090,-- - 6 pro
16/17 - informaci o přístupu k zahradám u čp. 117 a 257 ve Dvorské ulici v k.ú. Hronov  – 6 pro
17/17 - informaci o příjmu TV signálu v Kalinově domě – 6 pro
18/17 - kontrolu plnění usnesení č. 13, 14/2010 – 5 pro
19/17 - informace starostky (komunální volby, program ZM, termíny jednání RM, havárie kanalizace v MŠ Velox) – 6 pro

Rada města doporučuje ZM:
20/17 -  schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby č. „Net/OSNM/900-900-2/2010“ mezi VČP Net, s.r.o. Hradec Králové, Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, IČ 27495949 (budoucí oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný). Budoucí věcné břemeno  spočívá v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízeni na pozemcích 1673/2, 1673/3 a 1437/3 v k.ú. Hronov a v právu vstupovat a vjíždět na tyto nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, jednorázově ve výši Kč 6350,-- + DPH, na dobu neurčitou – 6 pro
21/17 - schválit  změnu rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2010 č. 02/2010/HČ – 5 pro
22/17 - schválit návrh rozpočtových opatření č. 04/2010 - 6 pro
23/17 - v rámci rozpočtových opatření č. 04/2010 posílení kapitoly 3412/6121 o Kč 87 997,-- (doplatek za dopláštění severní stěny zimního stadionu firmě Stylbau) – 6 pro
24/17 - zařazení pozemku  p.p.č. 1382/2 v k.ú. Hronov do změny územního plánu města Hronov – 6 pro
25/17 - zařazení pozemků  p.p.č. 601/2, p.p.č. 585/2, a části pozemků p.p.č. 597/1 a 601/3 v k.ú. Zbečník do změny územního plánu města Hronova – 6 pro
26/17 - schválit žádost HC Wikov Hronov o odklad splatnosti faktur za bruslení za období 10/2009, 11/2009, 12/2009, 01/2010 a 02/2010, a to o 18 měsíců od dat splatností faktur – 6 pro

Rada města nedoporučuje ZM:
27/17 - schválit úpravu smlouvy s HC Wikov Hronov tak, aby družstvu mužů byla účtována cena za pronájem ledové plochy ve výši 50 % stanovené ceny – 4 pro, 2 proti


Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 09. 09. 2010