živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 16/2011

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 24. srpna 2011

Rada města schvaluje:
1/16 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 4 pro, 1 se zdržel
2/16 - prodloužení nájemní smlouvy paní Ivetě Sivákové na  byt  č. 13, 1 + 2, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 87,32 m2, (plocha pro nájem 71,32 m2),  za nájemné Kč 39,-/m2/měs  na dobu určitou 1. 9. 2011 do 30. 11. 2011 - 5 pro
3/16 - výpověď z nájmu bytu č. 12, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 48,72 m2 (plocha pro nájem 45,22 m2), paní Kristíně Budajové – 5 pro
4/16 - nájemce bytu č. 10, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 34,33 m2 (plocha pro nájem 32,83 m2), paní Annu Mosteckou, Kč 1 550,-/měs. na dobu určitou od 1. 9. 2011 do 30. 11. 2011 – 5 pro
5/16 - nájemce bytu č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 50,80 m2 (plocha pro nájem 46,33 m2), paní  Marii Tylšovou, za nájemné Kč 2 180,-/měs. na dobu určitou od 1. 9. 2011 do 30. 11. 2011 – 5 pro 
6/16 - uzavření Dod. č. 1 k SOD 1/2011 týkající se stavební akce „Kabelizace veřejného osvětlení, ul. Šrámkova, Hronov“ s fi. ELPOL POLICE s.r.o., Zahradní 282, 549 54 Police nad Metují, IČ:25257439 kterým se právně ošetří úprava předmětu plnění díla a celková částka za dílo. Hodnota dodatku č. 1 je Kč 36 208,-- vč. DPH a celková cena díla se zvýší na  Kč 180 019,-- vč. DPH. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti – 5 pro
7/16 - výměnu bytu paní Jaroslavě Rochové z č. 9, 1+1, byt se sníženou kvalitou, o celkové výměře 69,16 m2 (plocha pro nájem 56,68 m2) do č. 13, 1+1,  byt se sníženou kvalitou, o celkové výměře 61,59 m2 (plocha pro nájem 50,74 m2),  s nájemní smlouvou na dobu určitou od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2011  za nájemné Kč 39,-/m2/měs – 5 pro.
8/16 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 10.000,-- Regionálnímu muzeu Náchod, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, IČO 0084930, zastoupenému ředitelem PhDr. Václavem Sádlem, na vydání publikace „O Jiráskovi“ – 5 pro
9/16 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 2.000,-- SDH Malá Čermná, zastoupený paní Ilonou Birkovou, na Bartolomějskou pouť v Malé Čermné dne 28. 8. 2011 –    5 pro
10/16 - výjimku z počtu dětí ve třídě pro školní rok 2011/2012 v Mateřské škole Hronov, Havlíčkova 520, a počty dětí stanovuje takto:
             Budova č. 1 (čp. 520 - Velox): 1. třída 28 dětí, 2. třída 28 dětí, 3. třída 28 dětí.
             Budova č. 2 (čp. 656 - Sluníčko): 1. třída 26 dětí, 2. třída 26 dětí – 5 pro
11/16 - přijetí daru Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov - 1 ks starší televize  od paní Hany Žlůvové, Stárkov, Školní 187 – 5 pro
12/16 - ředitelce Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, osobní příplatek s účinností od 1. 9. 2011 - 4 pro, 1 proti

Rada města bere na vědomí:
13/16 – informaci o stížnostech na chování pana Rudolfa Borny,
              informace o aktivitách ve slévárně a objektu domova mládeže Na Chocholouši,
              informaci o výběrovém řízení na pozici referenta odboru tajemníka,
             informaci o kanalizaci ve Zbečníku,
             informaci o nabídce na rekonstrukci koupaliště ve Velkém Dřevíči,
             informaci o přechodných pobytech v DO Justynka – 5 pro

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu ke schválení:
14/16 - převod podílu o velikosti 1/28 pozemku p.p.č. 665/2  o celkové výměře 3533 m2  v k.ú. Velký Dřevíč  z majetku paní Jaromíry Preclíkové a převod podílu o velikosti 1/28 pozemku p.p.č. 665/2  o celkové výměře 3533 m2  v k.ú. Velký Dřevíč z majetku pana Miroslava Pavla, na základě darovací smlouvy, do majetku města Hronova, Čs. armády 5, 549 31 Hronov. Správní poplatek vkladu do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný – 5 pro
15/16 - záměr darování  pozemků p.p.č. 757/17, 757/18, 757/19, 757/20, 757/20 a 757/21 o celkové výměře 1041 m2  v k.ú. Hronov – 5 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu ke schválení:
16/16 – „Zásady oceňování věcných břemen 2011“, dle přílohy - 5 pro
17/16 - uzavření smlouvy č. „IE – 12 – 2002843/3 – Hronov – náměstí Čs. armády, výměna knn trasa TS 783 – čp. 15 ZŠ“ o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný). Jedná se o věcné břemeno zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy (NN) na dotčeném pozemku p.p.č. 1686/5 v k.ú. Hronov na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši Kč 660,-- včetně DPH - 5 pro
18/16 - návrh rozpočtových opatření č. 3/2011 dle přílohy – 5 pro
19/16 - žádost pana Michala Bohuňka a paní Alexandry, o jednorázové doplacení půjčky z FRBMH,  poskytnuté Smlouvou č. 04/2006, a to k datu  20.09.2011 v částce Kč 5.423,39 (tzn.  pouze nesplacenou jistinu dle smlouvy) - 5 pro

Rada města ukládá:
20/16 - OM doplnit informace k žádosti manželů Aulichových ohledně vybudování parkoviště v Kudrnáčově ulici před čp. 532 – 5 pro
21/16 - vedoucímu TS připravit ucelený materiál pro rozhodnutí rady ohledně nové multikáry(popis stavu staré multikáry, výhody a nevýhody repasu, nového stroje, předběžná cena atd.) – 5 pro


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 06. 09. 2011