živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 16/2010

z  jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo 9. srpna 2010
od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Rada města schvaluje:
1/16 – ověřovatele zápisu Pavla Topolnického – 5 pro, 1 se zdržel
2/16 - prominutí nájemného od 1.1.2010 do 31.7.2010 vyplývajícího z nájemní smlouvy č. 21/OM/09 uzavřené dne 8.3.2010 s panem Štěpánem Matyskou, na část pozemku st.p.č. 94 o výměře pronajaté plochy 136 m2, k provozování letní zahrádky – 6 pro
3/16 - prodloužení nájemní smlouvy paní Janě Klíčové na byt č . 4,  1+1, byt se standardním vybavením, o velikosti 40,30 m2, na dobu určitou od 1. 9. 2010 do 31. 12. 2011 za nájemné  Kč 88,69/m2 – 6 pro
4/16 - uzavření dodatku č.1 ke SOD č. 2010/312/ÚT – výměna plynových kotlů v ZŠ a MŠ Hronov – Zbečník čp. 210, s firmou Techprofi HK s r.o. – 6 pro
5/16 - výjimku z počtu dětí ve třídě pro školní rok 2010/2011 v Mateřské škole Hronov, Havlíčkova 520, a počty dětí stanovuje takto:
          Budova č. 1 (čp. 520 - Velox): 1. třída 28 dětí, 2. třída 28 dětí, 3. třída 28 dětí.
          Budova č. 2 (čp. 656 - Sluníčko): 1. třída 26 dětí, 2. třída 26 dětí - 6 pro
6/16 - uzavření smlouvy na poskytnutí příspěvku na činnost kroužku krasobruslení pro DDM DOMINO Hronov, IČ: 00857921, zastoupený ředitelem panem Jaroslavem Škopem dle přílohy – 6 pro
7/16 - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 1.8.2005, uzavřené s Úřadem práce v Náchodě, Kladská 1092, 547 01 Náchod, zastoupený Ing. Michalem Pejskarem, ředitelem, dle přílohy – 6 pro
8/16 - dodavatele akce „Oprava krytu komunikace Červená cesta v k.ú. Velký Dřevíč“ firmu REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02  Trutnov, IČ: 64824781 za nabídkovou cenu Kč 71 652,-- vč. DPH (Kč 59 710,-- bez DPH) – 6 pro
9/16 - dodavatele akce „Oprava krytu komunikace pod obřadní síní v Hronově“ firmu REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02  Trutnov, IČ: 64824781 za  nabídkovou cenu Kč 172 998,-- vč. DPH (Kč 144 165,-- bez DPH) - 6 pro
10/16 - dodavatele akce „Oprava krytu komunikace na sídlišti: U Kopečku v k.ú. Hronov“ firmu REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02  Trutnov, IČ: 64824781 za nabídkovou cenu Kč 299 580,-- vč. DPH (Kč 249 650,-- bez DPH) - 6 pro
11/16 - dodavatele akce „Oprava krytu komunikace za zimním stadionem od č.p. 336 k č.p. 619 v k.ú. Hronov“ firmu REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02  Trutnov, IČ: 64824781 za nabídkovou cenu Kč 146 316,-- vč. DPH (Kč 121 930,-- bez DPH) – 6 pro
12/16 - dodavatele akce „Oprava krytu komunikace k sokolovně v k.ú. Rokytník“ firmu REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02  Trutnov, IČ: 64824781 za  nabídkovou cenu Kč 168 587,-- vč. DPH (Kč 140 489,25,-- bez DPH) – 6 pro
13/16 - dodavatele akce „Oprava krytu komunikace v ul. Pod Skalou v k.ú. Velký Dřevíč“ firmu REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02  Trutnov, IČ: 64824781 za nabídkovou cenu Kč 273 816,-- vč. DPH (Kč 228 180,45,-- bez DPH) – 6 pro
14/16 - dodavatele akce „Oprava krytu komunikace Divadelní v Hronově“ firmu REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02  Trutnov, IČ: 64824781 za nabídkovou cenu Kč 163 632,-- vč. DPH (Kč 136 360,-- bez DPH) – 6 pro
15/16 - dodavatele akce  „Oprava krytu komunikace Na Drahách v k.ú. Rokytník“ firmu STRABAG, a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00  Praha 5, IČ: 60838744, za nabídkovou cenu Kč 808 028,- včetně DPH – 6 pro
16/16 - vypsání výběrového řízení na akci „Česko – polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském Pomezí – II. etapa“ - 6 pro
17/16 - poskytnutí finančního daru ve výši Kč 20 000,- městu Hrádek nad Nisou, zastoupenému starostou Martinem Půtou, IČO: 00262854, DIČ: CZ00262854 na odstranění škod způsobených povodní – 6 pro
18/16 - výjezd členů SDH Hronov na pomoc při likvidaci škod způsobených povodněmi ve městě Hrádek nad Nisou, a to ve dnech 11. – 15. 8. 2010 s potřebnou technikou – 6 pro
19/16 - prezentaci na 1 stránce ve formátu A4 v HL č. 9 pro každou politickou stranu a volební uskupení, které se zúčastní komunálních voleb ve dnech 15. – 16.10. 2010 – 6 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu:
20/16 -  schválit rozpočtový výhled města Hronova na roky  2012-2014 dle přílohy  – 6 pro
21/16 - schválit záměr prodeje pětinového podílu pozemku p.p.č. 956/24 o výměře 356 m2 v k.ú. Hronov, k využití jako přístupu k rodinnému domu.  Cena prodeje Kč 9256,-- - 6 pro

Rada města bere na vědomí:
22/16 - informaci zástupců HC Wikov Hronov o současné finanční situaci klubu – 6 pro

Rada města ukládá:
23/16 - OM předložit přehled o tom, jakým způsobem mají nájemníci čp. 924 Na Drahách zajištěn televizní signál – 6 pro
24/16 - FO zapracovat do rozpočtových změn č. 4/2010 posílení kapitoly 2212 -Silnice, položka 5171 – výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu o částku Kč 550.000,-- - 6 pro
25/16 - OM zajistit úpravu prostoru u vchodu do ZŠ Hronov v  ulici Jiřího z Poděbrad – vybudování uzavřené místnosti – 6 pro
26/16 - MP informovat o možnostech měření rychlosti ve městě – 6 pro


Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 08. 2010