živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 15/2019

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 17. 07. 2019 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/15/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Bartošovou – 5 pro, 1 se zdržel
 
2/15/172/1 - uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 uzavřenou mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČO 71196994, a paní M. J.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
3/15/175/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 211, 0+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 39,49 m² (plocha pro nájem 35,82 m²) v ulici Na Drahách 924, Hronov na dobu neurčitou od 01.08.2019 za nájemné 30 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
4/15/176/1 - uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO 00272680, a Základní a uměleckou školou Hronov, Komenského náměstí 8, 549 31 Hronov, IČO 66289467.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
5/15/177/1 - poskytnutí daru ve výši 15.000,00 Kč divadelnímu souboru Základní umělecká škola F. L. Gassmanna, Most, Pod Šibeníkem 2364, příspěvková organizace, Pod Šibeníkem 2364, 434 01 Most, IČO 47324261. Jedná se o udělení Ceny Pavla Dostála, která je oceněním dlouholeté kontinuální umělecké a organizační činnosti v oblasti amatérského divadla.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
6/15/178/1 - poskytnutí 10% slevy z ceny za ubytování v hotelu Radnice pro MKS Červený Kostelec od 13. 8. - 18. 8. 2019 pro ubytování účinkujících Mezinárodního folklorního festivalu.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
7/15/179/1 - vybudování kabin pro mládež v prostoru pod hlavní tribunou Wikov arény Hronov za cenu 395 000 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
8/15/180/2 - záměr výpůjčky části pozemku 652/1 o rozloze 40 m² jako letní posezení pro hosty restaurace.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
9/15/181/1 - dodavatele na zajištění právních služeb pro město Hronov společnost KVB advokátní kancelář s.r.o., Teplého 2786, 530 02 Pardubice, IČ 01460412.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
10/15/182/1 - REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov jako dodavatele veřejné zakázky "Rekonstrukce místních komunikací Velký Dřevíč a Malá Čermná" s nabídkovou cenou 1 302 610,88 Kč bez DPH.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
11/15/183/1 - firmu REPARE TRUTNOV, Mladobucká 105, 541 02 Trutnov jako dodavatele veřejné zakázky "Oprava komunikace - separační místo v areálu technických služeb" s nabídkovou cenou 428 950, 90 Kč bez DPH.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
12/15/184/1 - uzavření Dodatku č.4 ke SoD č. smlouvy objednatele SoD č. 07/Taj/Kaj/2018 (číslo smlouvy zhotovitele SV/2018) stavby „Stavební úpravy komunikace Červená ulice, Velký Dřevíč“, se zhotovitelem Silnice Svoboda a.s., 549 83 Jetřichov 164., který se týká změny termínu ukončení stavebních prací na termín 16.9.2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
13/15/173/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zápůjčce mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO 00272680, a Římskokatolickou farností Hronov, Regnerova 56, 549 31 Hronov, IČO 46524002.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
14/15/174/1 - zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku pro Kulturní a informační středisko Hronov na rok 2019 o 281.650,00 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města revokuje:
15/15/180/1 - usnesení č. 16/14/171/1 ze dne 26. 6. 2019 – uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. NP/18/1 s ŠR, spol. s r.o.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 26. 07. 2019