živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 15/2011

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 3. srpna 2011

Rada města schvaluje:
1/15 – ověřovatele zápisu pana Pavla Topolnického – 4 pro, 1 se zdržel
2/15 - ukončení nájemní smlouvy paní Renatě Hrubé na byt č. 14. byt se standardním vybavením, 1+1, o celkové výměře 42,91 m2 (40,96 m2 je započitatelná plocha pro výpočet nájmu), s věcně usměrňovaným nájemným Kč 29,24/m2/měs. k datu 30. 9. 2011 a vrácení předplaceného nájemného ve výši Kč 61 008,-- - 5 pro
3/15 - podání projektu „Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč“ v rámci XXVIII. výzvy OPŽP, prioritní osa 3. Komplexní přípravu a podání žádosti  o dotaci, zajistí fy DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 64826996, DIČ CZ64826996, jednající prostřednictvím Drahoslava Chudoby, jednatele společnosti za nabídkovou cenu ve výši Kč 199 080,-- vč. DPH – 5 pro
4/15 - prodej nepotřebného majetku, který je ve vlastnictví  Základní školy Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod dle přílohy - 5 pro
5/15 - starostce Haně Nedvědové zahraniční služební cestu do partnerského města Erfurt - Dittestadt ve dnech 18.-21.08.2011 a zároveň poskytnutí kapesného na tuto cestu ve výši 40 % zahraničního stravného, poskytnutého podle platných právních předpisů – 4 pro, 1 se zdržel

Rada města stanovuje:
6/15 - ředitelce příspěvkové organizace Kulturní a informační středisko města Hronova paní Marcele Kollertové plat s účinností od 1.9.2011 – 5 pro
7/15 - řediteli příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Hronov panu Jaroslavu Škopovi plat s účinností od 1.7.2011 –  5 pro

Rada města bere na vědomí:
8/15 - vyjádření Mgr. Ivy Doudové ze Speciálně pedagogického centra v Náchodě k problematice odkladů školní docházky – 5 pro
9/15 - kontrolu plnění usnesení RM č. 11,12,13/2011 – 5 pro
10/15 - informaci Mgr. Věry Řehůřkové o vypořádání hospodářského výsledku MŠ a ZŠ Hronov za rok 2010 dle přílohy – 5 pro
11/15 – informaci o vyhlášení výběrového řízení na místo samostatného referenta odboru tajemníka
12/15 – termíny jednání RM ve 2. pololetí 2011 – 24. srpna, 7. září, 21. září, 5. října, 19. října, 9. listopadu, 23. listopadu, 7. prosince

Rada města nedoporučuje ZM ke schválení:
13/15 - v rámci rozpočtových opatření č. 03/2011 navýšení kapitoly 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek o částku Kč 500.000,-- na nákup měřícího zařízení na měření rychlosti vozidel městskou policií – 5 pro

Rada města ukládá:
14/15 – OM neprodleně zahájit práce na přípravě plánované rekonstrukce Červené ulice ve Velkém Dřevíči-  5 pro
15/15 – starostce požádat ředitelku DO Justynka Ing. Jitku Ansorgovou o stanovisko k tzv. lůžku přechodné péče – 5 pro

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 11. 08. 2011