živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 14/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 25. června 2014

Rada města schvaluje:
1/14 – ověřovatele zápisu pana Františka Holmana – 4 pro, 1 se zdržel
2/14 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, 1+1, byt  se standardním vybavením o celkové rozloze 49,55 m2 (plocha  pro nájem  je 45,07 m2), v ulici Divadelní  čp. 512, Hronov na  dobu určitou od 1. 7. 2014 do 30.6. 2015, s nájemným  Kč 57,16/m2/měs. – 5 pro
3/14 - úhradu peněžité jistoty na splnění povinností vyplývajících z nájmu bytu ve výši Kč 9 510,- a promíjí úhradu jistoty ve výši Kč 15 546,- – 5 pro
4/14 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 7. 4. 2014, na byt č. 2, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové velikosti 52,69 m2 (plocha pro nájem 47,40 m2) v ulici Nerudova čp. 314, Hronov, za nájemné Kč 49,50/m2/měs., na dobu určitou do 31. 12. 2014 – 5 pro
5/14 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 41,10 m2 (plocha pro nájem je 38,35 m2), v ulici Hostovského čp. 160, Hronov na dobu určitou od 1. 7. 2014 do 30.6. 2015, s nájemným Kč 49,50/m2/měs. – 5 pro
6/14 - prominutí úhrady peněžité jistoty ve výši šestinásobku nájemného tj. Kč 11 568,- na splnění povinností vyplývajících z nájmu bytu – 5 pro
7/14 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 7. 4. 2014 na byt č. 13, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 61,59 m2, (plocha pro nájem je 50,74 m2), v Jungmannově ulici čp. 107, Hronov na dobu určitou do 30. 9. 2014 s nájemným Kč 39,--/m2/měs. – 5 pro
8/14 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 7. 4. 2014 na byt č. 6, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 68,32 m2 (plocha pro nájem 56,92 m2) v ulici Jungmannova 107, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2014 za nájemné Kč 39,--/m2/měs. – 5 pro
9/14 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 52,72 m2 (plocha  pro nájem je 42,22 m2), v ulici Riegrova čp. 596, Hronov na dobu určitou od 1. 7. 2014 do 30.9. 2014, s nájemným  Kč 39,-/m2/měs. – 5 pro
10/14 - prominutí úhrady peněžité jistoty ve výši šestinásobku nájemného tj. Kč 9 906,- na splnění povinností vyplývajících z nájmu bytu – 5 pro
11/14 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 49,53 m2 (plocha pro nájem je 45,83 m2), v ulici Divadelní čp. 512, Hronov na dobu určitou od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015, s nájemným Kč 57,-/m2/měs. – 5 pro
12/14 - prominutí úhrady peněžité jistoty ve výši šestinásobku nájemného tj. Kč 15 882,- na splnění povinností vyplývajících z nájmu bytu – 5 pro
13/14 - pronájem nebytových prostor v hasičské zbrojnici v Hronově na provoz restaurace po dobu konání Jiráskova Hronova od 1. 8. 2014 do 9. 8. 2014 Sboru dobrovolných hasičů, 549 31 Hronov, IČ 48623628 za podmínek stanovených nájemní smlouvou – 5 pro
14/14 - poplatek za pronájem smuteční obřadní síně v Divadelní ulici čp. 871, Hronov s účinností od 1. 7. 2014 na Kč 1 000,- + DPH 21% za jeden obřad – 5 pro
15/14 - přidělení veřejné zakázky akce s názvem: Statické zajištění přístavby č. p. 5 v Hronově uchazeči A&C Rental s.r.o., Náměstí 336, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 28859405, DIČ: CZ28859405 za nabídkovou cenu Kč 299 902,- bez DPH, Kč 362 881,- vč. 21% DPH – 4 pro, 1 se zdržel
16/14 - přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce kanalizační přípojky pro ZŠ Zbečník č.p. 210, Hronov“ zadané výzvou zadavatele k podání nabídky ze dne 3.6.2014 uchazeči SMI-ČR group s.r.o., Pionýrská 363, 550 01 Broumov za nabídkovou cenu 359 877,-- Kč bez DPH (435 451,-- Kč vč. DPH) – 5 pro
17/14 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 31,33 m2 (plocha pro nájem je 31,33 m2), v ulici Riegrova čp. 458, Hronov na dobu určitou od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015, s nájemným Kč 49,50/m2/měs. – 5 pro
18/14 - úhradu peněžité jistoty na splnění povinností vyplývajících z nájmu bytu ve výši Kč 4 650,- a promíjí úhradu jistoty ve výši Kč 9 528,- – 5 pro
19/14 - záměr výpůjčky části objektu hasičské zbrojnice ve Velkém Dřevíči, objekt občanské vybavenosti s číslem popisným 1, na pozemku p. č. 197 o výměře 1703 m2, jehož je součástí, vše zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území a obec Velký Dřevíč u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, katastrální pracoviště v Náchodě pro potřeby SDH. Část objektu obsahuje tyto prostory: 3 garáže, předsíň, klubovna a WC – 5 pro
20/14 - záměr výpůjčky objektu hasičské zbrojnice v Hronově, budovy občanské vybavenosti s číslem popisným 120, stojící na pozemku p. č. 96 o výměře 388 m2, jehož je součástí, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro k. ú.  Hronov u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, katastrální pracoviště  Náchod pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů – 5 pro
21/14 - záměr nájmu části pozemku p. č. 273/7 o výměře 147 m2 v k. ú. Hronov za účelem užívání pozemku pod dočasnou garáží a kůlnou a jako zahrady – 5 pro
22/14 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 19. 3. 2014 na byt č. 15, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 48,78 m2 (plocha pro nájem 46,19 m2) s věcně usměrňovaným nájemným ve výši Kč 25,51/m2/měs., v ulici Divadelní 512 do 30. 6. 2015 – 5 pro
23/14 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 5, 1+2, byt se standardním vybavením, o velikosti 80,60 m2 (plocha pro nájem 75,40 m2), v ulici Hostovského 160, Hronov ke 30. 6. 2014 – 5 pro
24/14 - vyhlášení veřejného výběru na byt č. 5, 1+2, byt se standardním vybavením, o velikosti 80,60 m2 (plocha pro nájem 75,40 m2), v ulici Hostovského 160, Hronov za nájemné Kč 50,-/m2/měs. – 5 pro
25/14 – uzavření SOD mezi společností Vodovody a kanalizace, a. s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ: 48172928 a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 týkající se provedení stavebních prací „Dešťová kanalizace u č. p. 142 Zbečník“ za cenu Kč 175 582,- vč. DPH (Kč 145 109,- bez DPH). Smlouva přílohou – 5 pro
26/14 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 87,91 m2 (plocha pro nájem 73,99 m2) s věcně usměrňovaným nájemným ve výši Kč 22,18 m2/měs., v ulici Nerudova 402, Hronov od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014 – 5 pro
27/14 - uzavření Nájemní smlouvy mezi České dráhy, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha, IČ: 70994226 a Městem Hronov, Náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 týkající se nájmu pozemku č. 1705/21 v k. ú. Hronov. Tento pozemek bude předmětem nájmu po dobu stavby „Hronov – Zbečník – chodníky“ za nájemné Kč 950,-/rok. Smlouva přílohou – 5 pro
28/14 - přijetí těchto finančních darů Domem dětí a mládeže Domino Hronov:
             o Kč 5.000,00 od firmy Wikov MGI, a. s., Hronov, na akci Hronovské jablíčko
             o Kč 1.000,00 od firmy BEZEDOS s. r. o., Velké Poříčí, na akci Hronovské jablíčko
             o Kč 2.000,00 od firmy Hašpl a. s., Velké Poříčí, na akci Hronovské jablíčko
             o Kč 3.500,00 od firmy Radek Čermák, Jízdní kola - sport, Bohdašín, na akci Závěrečná akademie a Rodinné odpoledne
             o Kč 10.000,00 od firmy HAUK s.r.o., Police nad Metují, na podporu divadelního kroužku Hádě – 5 pro
29/14 - odpis pohledávky nájemného městského bytu ve výši Kč 16 994,-- - 5 pro
30/14 - odpis pohledávky nájemného městského bytu ve výši Kč 2 068,-- - 5 pro
31/14 - odpis pohledávky nájemného městského bytu ve výši Kč 3 476,-- - 5 pro
32/14 - odpis pohledávky nájemného městského bytu ve výši Kč 1 398,-- - 5 pro
33/14 - odpis pohledávky nájemného městského bytu ve výši Kč 1 781,-- - 5 pro
34/14 - odpis pohledávky nájemného městského bytu ve výši Kč 19 873,-- - 5 pro
35/14 - odpis pohledávky nájemného městského bytu ve výši Kč 2 252,-- - 5 pro
36/14 - odpis pohledávky nájemného městského bytu ve výši Kč 4 421,-- - 5 pro
37/14 - odpis pohledávky nájemného městského bytu ve výši Kč 1 397,-- - 5 pro
38/14 - aby Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520 použila ze svého rezervního fondu částku Kč 132.676,00 k posílení svého investičního fondu – 5 pro
39/14 - nabídku kroužků DDM Domino Hronov na školní rok 2014/2015 a jejich ceny – 5 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí:
40/14 - informace o zařazení věci opuštěné – stavby vodního díla – „Zatrubený potok II“ v délce 43 m na pozemku p. č. 306/1 v k. ú. Zbečník pod inventárním číslem 021 000 399 s účetní hodnotou Kč 13 9621,-- do majetku města Hronova – 5 pro

Rada města pověřuje:
41/14 - odbor majetek  vypracováním nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru o rozloze 146,47 m2 v přízemí objektu na adrese nám. Čs. armády čp. 4, Hronov na dobu neurčitou od 1. 2. 2015 za minimální nájemné Kč 890,-/m2/rok. s Komerční bankou a. s., se sídlem Na Příkopě 969/33, Praha, IČ: 45317054 – 5 pro

Rada města ukládá:
42/14 - Mateřské škole Hronov, Havlíčkova 520 odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši Kč 132.676,00. Tato částka bude použita na financování dvou mlhovišť, pořízených pro potřeby Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520 – 5 pro


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 04. 07. 2014