živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 14/2012

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 27. června 2012

Rada města schvaluje:
1/14 – ověřovatele zápisu pana Antonína Hurdálka – 5 pro, 1 se zdržel
2/14 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě na byt č. 9, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 49,53 m2, v ulici Divadelní čp. 512, Hronov na dobu určitou do 30. 6. 2013, s nájemným Kč 45,-/m2/měs. – 6 pro
3/14 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 30. 8. 2011 byt č. 13, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 61,59 m2 (plocha pro nájem je 50,74 m2), v Jungmannově ulici čp. 107, Hronov do 31. 8. 2012 – 6 pro
4/14 - výměnu bytu z bytu č. 3, 1+2, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 82,51 m2 v Nerudově ulici čp. 402, Hronov za byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 41,10 m2, v ulici Hostovského čp. 160, Hronov s nájemní smlouvou na dobu určitou od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013 za nájemné Kč 45,--/m2/měs. – 6 pro
5/14 - na základě výběrového řízení dodavatele stavebních prací na akci „Rekonstrukce parkoviště, Dvorská ulice, Hronov“ firmu STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČ: 60838744 v provedení varianty B (žulové kostky) za nabídkovou cenu Kč 1 311 826,- vč. DPH (Kč 1 093 188,- bez DPH) – 6 pro
6/14 - použití výtěžku z provozovaných VHP za rok 2011 (přijatého na účet v roce 2012) ve výši Kč 185.230,00 na tyto účely:
příspěvky sportovním klubům Kč 185.230,00 – 6 pro
7/14 - poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 2.000,-- TJ Sokol Zbečník, zastoupené Mgr. Ludvíkem Vlachem, na pořádání dětského dne ve Zbečníku dne 16.6.2012 – 6 pro
8/14 - vydání směrnice č. 01/2012, Zadávání zakázek malého rozsahu (směrnice přílohou) – 6 pro
9/14 - dodavatele na akci Oprava stroje na úpravu ledu firmu Kj – MAX spol. s.r.o., Hostovského 247, 549 31 Hronov, zastoupenou jednatelem Josefem Kubínem, IČ: 25288199, za celkovou částku Kč 165 616,-- včetně DPH – 6 pro
10/14 - podání žádosti o dotaci v rámci projektu Operačního programu lidských zdrojů a zaměstnanosti v rámci výzvy č. 89 – 6 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
11/14 - uzavření kupní smlouvy č. 7/OM/12 na prodej  pozemku p.p.č. 202/3 o výměře 96  m2 v k.ú. Malá Čermná – 6 pro

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
12/14 – žádost pana Štěpána Matysky, bytem E. Krásnohorské 956, Hronov na prominutí, příp. snížení vyčíslené smluvní pokuty za pozdní platby nájemného za období srpen 2009 – prosinec 2011 v celkové výši Kč 62 738,12 – 6 pro

Rada města bere na vědomí:
13/14 - vyhlášení veřejného výběru na byt č. 3, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 82,51 m2 v Nerudově ulici čp. 402, Hronov, za základní nájemné Kč 45,-/m2. – 6 pro
14/14 – kontrolu plnění usnesení RM č. 7, 8, 9, 10/2012 – 6 pro
15/14 - informaci o tom, že vedoucí Městské knihovny Egona Hostovského v Hronově paní Jaroslava Vítová, se v souladu s § 73 Zákoníku práce vzdává této funkce k 30. 6. 2012 – 6 pro
16/14 – informace o dodělávce projektu „zateplení budov v majetku města“; o získaných projektech; o kanalizaci ve Velkém Dřevíči a Malé Čermné – 6 pro

Rada města jmenuje:
17/14 - pana Marka Dvorského, do funkce vedoucího odboru městského úřadu „Městská knihovna Egona Hostovského v Hronově“, s účinností od 1. 7. 2012 se zkušební dobou 6 měsíců – 6 pro

Rada města nominuje:
18/14 - do konkursní komise konkursního řízení na místo ředitele/ky Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520 Bc. Hanu Nedvědovou a Mgr. Věru Řehůřkovou – 4 pro, 2 se zdrželi

Rada města pověřuje:
19/14 - vedením Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520 paní Věru Kultovou od 1.8.2012 do 31.12.2012 – 6 pro

Rada města ukládá:
20/14 – odboru majetek a technickým službám ve spolupráci s panem místostarostou posoudit nutnost kácení stromů v intravilánu obce Hronov z důvodu znemožnění viditelnosti dopravního značení (viz žádost o kácení stromů) – 6 pro
21/14 - finančnímu odboru zapojit do rozpočtových opatření č. 03/2012 posílení kapitoly 2212 Silnice, položka 6121 Budovy, haly a stavby na krytí akce „Rekonstrukce parkoviště, Dvorská ulice, Hronov“ – 6 pro
22/14 - OM připravit pro jednání RM a mimořádného ZM kompletní podklady k prodeji domu č. p. 596 v Riegrově ulici v Hronově – 6 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 13. 07. 2012