živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 13/2018

z mimořádného jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 27. 06. 2018

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/13/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théru.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/13/123/1 - uzavření Dodatku č. 1 mezi městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako objednatelem a firmou ELTYM Hronov, spol s.r.o., Husova 207, 549 31 Hronov, IČ: 25262033 jako zhotovitelem. Dodatek č. 1 bude měnit čl. II: ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, konkrétně termín dokončení a předání díla vč. vyklizení staveniště do 14. 7. 2018. Dodatek č. 1 přílohou.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/13/124/1 - uzavření Dodatku č. 1 mezi městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako objednatelem a firmou Green Project s.r.o., Dobřejovická 974, 252 43 Průhonice, IČ: 27195783 jako zhotovitelem. Dodatkem č. 1 dojde k úpravě čl. 2. Předmět plnění, konkrétně odst. 2.1 smlouvy, kterým se upraví změna svítidel, tato změna nebude mít vliv na cenu díla. Dále Dodatek č. 1 upraví čl. 3. Doba, místo a způsob plnění smlouvy, konkrétně odst. 3.1., kterým se změní lhůta dodání díla na 16. 7. 2018. Dodatek č. 1 přílohou.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 10. 07. 2018