živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 13/2010

z  jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 23. června  2010
od 18.05 hod. v předsálí Sálu Josefa Čapka

Rada města schvaluje:
1/13 - ověřovatele zápisu MUDr. Petra Miholu – 5 pro, 1 se zdržel
2/13 - nájem části pozemku p.p.č. 415  v k.ú. Hronov o výměře 157 m2 za účelem zřízení zahrádky s cenou pronájmu Kč 1,--/m2/rok, celkem Kč 157,--/rok panu Aleši    Ducháčovi od 1.7.2010 – 6 pro
3/13 - prodloužení  NS s panem Romanem Vráblíkem na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 46,33 m2 na dobu určitou od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2011 za nájemné  Kč 45,-/m2 – 6 pro
4/13 - prodloužení NS paní Jitce Krulichové na byt  č. 15, 2+1, se standardním vybavením o velikosti 55,36 m2 na dobu určitou od 1.7.2010 do 31.12.2010 za nájemné Kč 29,24/m2 – 6 pro
5/13 - záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 13,68 m2 v I. patře budovy MěÚ Hronov, nám. Čs. armády čp. 5 na dobu maximálně 3 hodiny týdně, za minimální roční nájemné Kč 1 000,-- s nájemní smlouvou na dobu neurčitou od 1. 8. 2010 – 6 pro
6/13 - manželům Marii a Vladimírovi Kelemanovým úhradu svého dluhu na nájemném ve výši Kč 8 484,-- formou osmi splátek po Kč 1 000,- a poslední devátou Kč 484,- – 6 pro
7/13 - prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11 a 13, byt se sníženou kvalitou, 3+2, o velikosti 144,72 m2, ve III. podlaží domu, paní  Jarmile Hušové od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2010 – 6 pro
8/13 - vrácení nájemného za měsíc květen 2010 ve výši Kč 2 085,-- jako vypořádání zůstatkové ceny za vynaloženou investici za plynová kamna do bytu č. 3, panu Ervínu Spatovi – 6 pro
9/13 - záměr výpůjčky objektu na fotbalovém stadionu v Hronově. Budova občanské vybavenosti bez čísla popisného o celkové výměře 305,52 m2 je zapsaná na listu vlastnictví LV č. 3106 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, pracoviště Náchod a je postavená na pozemku p.p.č 410/2 od 1. 8. 2010 na dobu neurčitou – 6 pro
10/13 - záměr výpůjčky „objektu občerstvení – klubovna“ na zimním stadionu v Hronově. Budova bez čísla popisného o celkové výměře 89,28 m2 je zapsaná na listu vlastnictví LV č. 3106 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, pracoviště Náchod a je postavená na pozemku p.p.č 651/1 od 1. 8. 2010 na dobu neurčitou – 6 pro
11/13 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 201, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 61,95 m2, v DPS Kalinův dům, na dobu neurčitou s panem Karlem Zimmermannem a Věrou Gordovou, od 1.7.2010 - 6 pro
12/13 - kapesné na zahraniční cestu pro starostku paní Hanu Nedvědovou do partnerského města Warrington ve dnech 1.- 4. července 2010 ve výši 64,00 £ – 6 pro
13/13 - uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje mezi městem Hronov a Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem kraje, IČO: 70889546 – na linku 640116, spoj 37 a 38 ve výši Kč 20.118,--  – 6 pro
14/13 - poskytnutí příspěvku AMK – BESIP dětské hřiště v Náchodě, 1. máje 16, 547 01 Náchod, zastoupený panem Miloš Benešem, IČO: 71167471, na výuku dopravní výchovy dětí základních škol na dětském dopravním hřišti ve výši Kč 5.000,-- - 6 pro
15/13 - ceník pro úhrady služeb za poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím – 6 pro
16/13 - s účinností od 01.09.2010 zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ze 100 na 120 u školní družiny, jejíž činnost vykonává právnická osoba s názvem Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod - 6 pro
17/13 - uzavření smlouvy o dílo č. 04/10/UBN s firmou URBAPLAN spol. s r.o., Komenského 266, 500 03 Hradec Králové, IČ 42195454, DIČ 228-42195454  – 6 pro
18/13 - uzavření smlouvy o dílo č. 06/10/UBN s firmou URBAPLAN spol. s r.o.,   Komenského 266, 500 03 Hradec Králové, IČ 42195454, DIČ 228-42195454 – 6 pro
19/13 - uzavření smlouvy o nájmu reklamní plochy (část fasády vedle hlavního vchodu haly a část atiky zimního stadionu a používání názvu Wikov aréna) s firmou Wikov MGI
a. s., Zbečník 356, 549 31 Hronov, IČ: 26491826, zastoupená Ing. Petrem Martínkem, členem představenstva, na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2010. Výše nájemného je stanovena dohodou na částku Kč 100 000,-- bez DPH + státem stanovené DPH za každé období od 1. 4. kalendářního roku do 31. 3. následujícího kalendářního roku. Sjednané nájemné je splatné vždy k 31. 1. v období, za které je nájemné hrazeno – 6 pro
20/13 - úplatu za školní družinu při Základní škole Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod, ve výši Kč 100,00 na žáka a měsíc od 01.09.2010 – 6 pro
21/13 - finanční příspěvek ve výši Kč 2000,-- pro Sbor dobrovolných hasičů Rokytník, zastoupený Markétou Machovou, IČO 62731025 na akci Rozloučení s prázdninami,  která se bude konat dne 28.8.2010 v Rokytníku - 6 pro
22/13 – finanční příspěvek ve výši Kč 2000,- pro TJ SOKOL Zbečník, zastoupený panem Ludvíkem Vlachem, IČO 46524959, na nákup drobných cen na akci „Dětský den“, která se konala dne 19. 6. 2010 – 6 pro

Rada města neschvaluje:
23/13 - umístění světelné reklamy restaurace Radnice na budově čp. 5, nám. Čs. armády, Hronov - umístění na balkonu 2. N.P. – 1 pro, 3 proti , 2 se zdrželi

Rada města bere na vědomí:
24/13 - informaci o místních poplatcích za zábory a reklamy na veřejných prostranstvích – 6 pro
25/13 - kontrolu plnění usnesení RM č. 9, 10/2010 – 6 pro
26/13 - informaci ing. Havelkové o možnosti převodu pozemku p.p.č.  568/2  v k.ú. Hronov z vlastnictví PF – 6 pro
27/13- informace z diskuse: 
o neoprávněné zásahy osob do majetku města Hronova v Rokytníku
o potřeba navýšení pracovníků TS (sekání trávy, čištění města atd.)
o oprava požárních nádrží v Rokytníku (připravit plán) – 6 pro

Rada města doporučuje ZM ke schválení:
28/13 - záměr prodeje bytového domu čp.583, Divadelní ul., Hronov včetně pozemku p.p.č. 1104 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hronov o výměře 165 m2  a pozemku p.p.č. 1107/4 ( zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hronov o výměře 534 m2 – 4 pro, 2 proti
29/13 - záměr směny ideální poloviny pozemku p.p.č. 1293/1 v k.ú. Zbečník o výměře 5144 m2 k plnění funkce účelové komunikace – 5 pro, 1 proti
30/13 -  záměr převodu pozemku p.p.č. 1271/2 v k.ú. Hronov o výměře 1992 m2 z majetku Lesů České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451,  do majetku Města Hronova, Náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272686 - 5 pro, 1 proti
31/13 - záměr prodeje pozemku části  p.p.č. 1084/3 o výměře  cca 60 m2  v k.ú. Hronov k účelu stavby garáže a přístupu k pozemku p.p.č. 1084/62 v k.ú. Hronov. Cena prodeje Kč 90,--/m2 – 6 pro

Rada města ukládá:
32/13 - OM připočítat k pronájmu nebytových prostor o výměře 13,68 m2 v I. patře budovy MěÚ Hronov, nám. Čs. armády čp. 5 i náklady na spotřebované energie – 6 pro
33/13 - OM zapracovat do smlouvy o směně pozemků p.p.č. 1293/1 v k.ú. Zbečník a p.p.č.1271/2 v k.ú. Hronov, že se  Lesy s.p. budou stejným dílem podílet na opravách a údržbě komunikace p.p.č. 1293/1 v k.ú. Zbečník o výměře 5144 m2   - 6 pro

Rada města přiděluje:
34/13 - zakázku na akci „Kompletní dodávka a montáž herních prvků na dětské hřiště Hronov – Divadelní ulice“ firmu TR Antoš s.r.o., Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov, IČ: 48152587, DIČ: CZ48152587 za nabídkovou cenu 327 475,-Kč včetně DPH – 6 pro

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 30. 06. 2010