živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 12/2019

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 29. 05. 2019

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/12/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Bartošovou – 5 pro, 1 se zdržel

2/12/95/1 - smlouvu o užívání veřejného prostranství za účelem konání Hronovské pouti s panem Janem Pazderou, bytem Máchova 539, Jaroměř, IČO: 11593202. Celková částka za užívání veřejného prostranství je stanovena na 55 000 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
3/12/122/1 - poskytnutí dotace ve výši 25.000,00 Kč Oblastní charitě Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČO 48623814, která je určena účelově na provoz a další rozvoj Hospice Anežky České v Červeném Kostelci v roce 2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
4/12/122/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 31/2019 s Oblastní charitou Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČO 48623814.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
5/12/122/3 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Oblastní charitě Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČO 48623814, která je určena účelově na provoz Domova sv. Josefa v Žirči v roce 2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
6/12/122/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 32/2019 s Oblastní charitou Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČO 48623814.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
7/12/122/5 - poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč Laxusu z.ú., Sadová 2107, 288 02 Nymburk, IČO 62695487, která je určena účelově na projekt Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje – regionální část pro město Hronov v roce 2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
8/12/122/6 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 33/2019 s Laxusem z.ú., Sadová 2107, 288 02 Nymburk, IČO 62695487.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/12/122/7 - poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč subjektu Péče o duševní zdraví, z.s., Bělehradská 389, Polabiny, 530 09 Pardubice, IČO 64242218, která je určena účelově na projekt Sociální rehabilitace závažně duševně nemocných – město Hronov a jeho spádová oblast - v roce 2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
10/12/122/8 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 34/2019 se subjektem Péče o duševní zdraví, z.s., Bělehradská 389, Polabiny, 530 09 Pardubice, IČO 642422187.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
11/12/125/1 - uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 27.02.2014 na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 35,73 m² (plocha pro nájem 34,73 m²), v ulici Riegrova 458, Hronov na dobu určitou do 31.05.2021 za nájemné 50 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
12/12/126/1 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 18.10.2018 na byt č. 10, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 62,10 m² (plocha pro nájem 51,95 m²), v ulici Jungmannova 107, Hronov na dobu určitou do 31.08.2019 za nájemné 39 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
13/12/127/1 - uzavření Dodatku č.1 ke SoD číslo smlouvy objednatele 01/2019/OM/Vít (číslo smlouvy zhotovitele 01/2019/VPS) stavby „Digitální technologie a řemeslná práce pod jednou střechou – stavební práce“ se zhotovitelem Vše pro stavby s.r.o., Kamenice 113, 547 01 Náchod, IČ 28969553, který se týká změny rozsahu prací dle přílohy č.1 dodatku. Celková cena díla činí 3 696 222,07 Kč bez DPH (4 472 428,70 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
14/12/128/1 - rozpočtové opatření č. 06/2019/RM.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
15/12/129/1 - přijetí darů Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČO 70995397:
1) finanční dar od Viktora Bubáka, TWIX Hronov ve výši 2.000 Kč, který bude použit na rozvoj mateřské školy ve Zbečníku
2) finanční dar od pana Romana Poláška, Restaurant a hotel Na Mýtě ve výši 1.000 Kč, který bude použit na podporu tradiční akce v mateřské škole "Maternice - putování za pokladem"
3) finanční dar od paní Marcely Štelzigové ve výši 5.000,00, který bude použit na podporu tradiční akce v mateřské škole "Maternice - putování za pokladem"
4) finanční dar od Wikov MGI a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČO 26491826 ve výši 10.000,00, který bude použit na rozvoj mateřské školy ve Zbečníku
5) věcný dar od WIMEX s.r.o., Broumovská 72, Náchod, IČO 49286081 ve formě zboží, které bude použito v mateřské škole ve Zbečníku na akci pro děti "Se skřítky za draky a vodníky".
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
16/12/130/1 - poskytnutí věcného daru ve formě občerstvení pro děti v hodnotě 500,00 Kč paní Kateřině Thérové na akci "Se skřítky za draky a vodníky", která se uskuteční 14.06.2019 ve Zbečníku.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
17/12/131/1 - uzavření Dodatku č. D/1/2019 ke Smlouvě o poskytnutí služeb odborně způsobilé osoby v oblasti prevence rizik (BOZP) a požární ochrany (PO) č. 1/2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
18/12/132/1 - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pořizování a zveřejňování záznamu.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
19/12/133/1 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky „Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ a MŠ Hronov – stavební práce“, zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávaná dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek IROP pro programové období 2014-2020 a dle § 27 zákona o zadávání veřejných zakázek č.134/2016 Sb. Ustanovení tohoto zákona jsou použita přiměřeně.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
20/12/133/2 - přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ a MŠ Hronov – stavební práce“, zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávaná dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek IROP pro programové období 2014-2020 a dle § 27 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ustanovení tohoto zákona jsou použita přiměřeně, dodavateli MOVIS Hronov s.r.o., náměstí Čs. armády 1, 549 31 Hronov, IČ 25983181 za nabídkovou cenu 599 466,00 Kč bez DPH (725 353,86 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
21/12/134/1 - přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ a MŠ Hronov – dodávka vybavení učeben“, zakázka malého rozsahu na dodávky, zadávaná dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek IROP pro programové období 2014-2020 a dle § 27 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ustanovení tohoto zákona jsou použita přiměřeně, dodavateli KXN CZ, s.r.o., Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové, IČ 28784111 za nabídkovou cenu 670 980,00 Kč bez DPH (811 885,80 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
22/12/137/1 - výjimku ze Směrnice č. 01/2019, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, čl. IV zakázka od 100 000 Kč bez DPH nedosahující 500 000 Kč bez DPH. Výjimka se týká výběru prodávajícího veřejné zakázky „Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ a MŠ Hronov – dodávka ICT“
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
23/12/137/2 - uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku „Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ a MŠ Hronov – dodávka ICT“, zakázka malého rozsahu na dodávky, zadávaná dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek IROP pro programové období 2014-2020 s prodávajícím
DLNK s.r.o., T.G.Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 26012162 za nabídkovou cenu 211 000 Kč bez DPH (255 310 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
24/12/138/1 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 31.05.1999 na byt č. 11, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové výměře 70,49 m² (plocha pro nájem 64,33 m²) v ulici Nerudova 314, Hronov na dobu určitou do 30.09.2019 za nájemné v souladu se stávající nájemní smlouvou.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
25/12/138/2 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 31.05.1999 na byt č. 12, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové výměře 71,98 m² (plocha pro nájem 65,46 m²) v ulici Nerudova 314, Hronov na dobu určitou do 30.09.2019 za nájemné v souladu se stávající nájemní smlouvou.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
26/12/138/3 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 31.05.1999 na byt č. 15, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové výměře 94,73 m² (plocha pro nájem 90,27 m²) v ulici Nerudova 314, Hronov na dobu určitou do 30.09.2019 za nájemné v souladu se stávající nájemní smlouvou.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
27/12/139/1 - Povodňovou komisi města Hronova ve složení:
Petr Koleta - předseda
Mgr. Věra Bartošová - místopředseda
Martin Zíta, Ondřej Ludvík, Bc. Robert Mazurek, Mgr. Pavel Zima, DiS., Miroslav Pavelka - členové
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
28/12/140/1 - poskytnutí dotace ve výši 6.773,00 Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Rokytník, Rokytník 147, 549 31 Hronov, IČO 62731025, která je určena účelově k pokrytí nákladů spojených s pořízením savic a proudnic pro mladé hasiče.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
29/12/140/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 35/2019 s SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rokytník, Rokytník 147, 549 31 Hronov, IČO 62731025.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města neschvaluje:
30/12/141/1 - poskytnutí dotace panu Oldřichu Kozovi na Mistrovství Evropy v Beachu Masters Beach 2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
31/12/141/2 - poskytnutí dotace paní Nadě Pronina na European Masters Games.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
32/12/123/1 - zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města Hronova, spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Hronov, IČO 00272680, za rok 2018 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
33/12/123/2 - zastupitelstvu města schválit výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Hronova za rok 2018, kterým je zisk po zdanění ve výši Kč 47.974,85. Zisk bude převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - nerozdělený zisk z minulých let.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
34/12/124/1 - zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Hronova, IČO 00272680, za rok 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
35/12/135/1 - zastupitelstvu města schválit založení společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků Žabokrky 61 a 62, Hronov a sídlem Žabokrky 61, 549 31 Hronov
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
36/12/135/2 - zastupitelstvu města schválit Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků Žabokrky 61 a 62, Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
37/12/136/1 - zastupitelstvu města schválit založení společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků Nerudova 314, Hronov a sídlem Nerudova 314, 549 31 Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

38/12/136/2 - zastupitelstvu města schválit Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků Nerudova 314, Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 06. 06. 2019