živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 12/2015

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 3. června 2015

Rada města schvaluje:
1/12 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 6 pro, 1 se zdržel
2/12 - účetní závěrku Domova odpočinku ve stáří Justynka Hronov za rok 2014 – 7 pro
3/12 - účetní závěrku Domu dětí a mládeže Domino Hronov za rok 2014 – 7 pro
4/12 - účetní závěrku Kulturního a informačního střediska Hronov za rok 2014 – 7 pro
5/12 - účetní závěrku Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, Hronov za rok 2014 – 7 pro
6/12 - účetní závěrku Mateřské školy Hronov – Velký Dřevíč za rok 2014 – 7 pro
7/12 - účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Hronov, okres Náchod, za rok 2014 – 7 pro
8/12 - účetní závěrku Základní školy Hronov – Velký Dřevíč, okres Náchod, za rok 2014 – 7 pro
9/12 - účetní závěrku Základní umělecké školy Hronov za rok 2014 – 7 pro
10/12 - poskytnutí dotace ve výši Kč 5.000,00 Občanskému sdružení Cesta, Vítkova 3, Běloves, 547 01 Náchod, IČ 48653292, která je určena výhradně k pokrytí nákladů spojených s pořádáním oslav Dne nezávislosti III. v roce 2015 – 7 pro
11/12 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Občanskému sdružení Cesta, Vítkova 3, Běloves, 547 01 Náchod, IČ 48653292 – 7 pro
12/12 – uzavření pachtovní smlouvy č. 12/OM/2015 s panem Ing. Josefem Lelkem, Na Kopci 222, 549 32 Velké Poříčí, IČ 62717642 na pozemek p. č. 192/1 v k. ú. Zlíčko  o výměře 20516 m2 k zemědělským účelům – 7 pro
13/12 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 7. 7. 2014 na byt č. 5, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 49,55 m2 (plocha pro nájem je 45,07 m2), v ulici Divadelní čp. 512, Hronov, na dobu určitou do 30. 6. 2017, s nájemným Kč 57,16/m2/měs. – 7 pro
14/12 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 7. 4. 2014 na byt č. 6, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 68,32 m2, (plocha pro nájem 56,92 m2), v Jungmannově ulici čp. 107, Hronov na dobu určitou do 30. 6. 2016, za nájemné Kč 39,-/m2/měs. – 7 pro
15/12 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 7. 7. 2014 na byt č. 10, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 31,33 m2, (plocha pro nájem 31,33 m2), v Riegrově ulici čp. 458, Hronov na dobu určitou do 30. 6. 2017, za nájemné Kč 49,50/m2/měs.- 7 pro
16/12 - uzavření dodatku č. 1 k SOD číslo smlouvy objednatele 01/2015/OM/ŠIM, číslo smlouvy zhotovitele 1505001002 pro stavbu s názvem „Výměna střešní krytiny na rodném domku Aloise Jiráska v Hronově“ Jiráskova ulice čp. 90, Hronov. Dodavatel H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661. Dodatek č. 1 k SOD přílohou – 6 pro, 1 proti
17/12 - záměr nájmu části pozemku p. č. 547 o výměře 16 m2 v k. ú. Hronov za účelem užívání pozemku pod dočasnou garáží s nájemným ve výši minimálně Kč 160,--/rok – 7 pro
18/12 - uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. OM/05/12/03 uzavřenou s Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády čp. 500 (IČ 711 96 994), na základě kterého se mění výše záloh za poskytované služby v užívaných nebytových prostorech na Kč 50 000,- s termínem splatnosti do 15. dne běžného měsíce s účinností od 1. 7. 2015. Dodatek přílohou – 7 pro

Rada města souhlasí:
19/12 - s  umístěním sídla Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Hronov IČO: 62731335 a adresu v ulici Divadelní 512, Hronov, na dobu neurčitou – 7 pro

Rada města neschvaluje:
20/12 - určení výše úplaty VB (plynovodní přípojka pro RD č.p. 258 Na Louce v k. ú. Velký Dřevíč) na základě znaleckého posudku, který předloží RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567 – 6 pro, 1 se zdržel

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit:
21/12 - záměr prodeje části pozemku p. č. 376/2 o výměře cca 362 m2 v k. ú. Hronov – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
22/12 - účetní závěrku města Hronova za rok 2014 – 7 pro
23/12 - závěrečný účet města Hronova spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Hronov, IČ 00272680, za rok 2014 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad – 7 pro
24/12 - výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Hronova za rok 2014, kterým je zisk po zdanění ve výši Kč 193.993,47. Zisk bude převeden na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let – 7 pro
25/12 - výsledek hospodaření Základní umělecké školy Hronov, která vykázala zisk Kč 1.024,86. Zisk bude převeden do rezervního fondu školy – 7 pro
26/12 - výsledek hospodaření Domu dětí a mládeže Domino Hronov, kterým je zisk ve výši Kč 22.603,71. Zisk bude vypořádán takto: 80 %, tj. Kč 18.082,97, bude převedeno do fondu odměn a 20 %, tj. Kč 4.520,74, bude převedeno do rezervního fondu – 7 pro
27/12 - výsledek hospodaření Domova odpočinku ve stáří Justynka Hronov, který vykázal zisk Kč 45.501,53. Zisk bude převeden do rezervního fondu a použit na úhradu užívání programu Cygnus – 7 pro
28/12 - výsledek hospodaření Kulturního a informačního středisko Hronov, které vykázalo zisk ve výši 138.382,82. Zisk bude převeden do rezervního fondu s tím, že Kč 100.000,00 bude ponecháno na financování jubilejního 85. ročníku Jiráskova Hronova a zbývající částka Kč 38.382,82 bude použita na částečnou úhradu opravy podlahy na jevišti Sálu Josefa Čapka – 7 pro
29/12 - výsledek hospodaření Mateřské školy Hronov -  Velký Dřevíč, kterým je zisk ve výši Kč 53.509,71. Zisk bude převeden do rezervního fondu a použit na obnovu obložení v jídelnách – 7 pro
30/12 - výsledek hospodaření Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, kterým je zisk ve výši Kč 111.808,95. Zisk bude převeden do rezervního fondu a využit na vybavení budovy čp. 656 po rekonstrukci – 7 pro
31/12 - výsledek hospodaření Základní školy a Mateřská školy Hronov, okres Náchod, kterým je zisk ve výši Kč 593.213,72. Zisk bude převeden do rezervního fondu a použit na rekonstrukci podlahové krytiny v malé tělocvičně „Myšárně“ a na vybavení odborné učebny pro výuku předmětu domácnost a vybavení školní družiny – 7 pro
32/12 - výsledek hospodaření Základní školy Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod, kterým je zisk Kč 155.048,25. Zisk bude převeden do rezervního fondu s tím, že Kč 130.000,00 bude použito na vybavení učeben, školní družiny a počítačové učebny nábytkem a na modernizaci učebních pomůcek a Kč 25.048,25 ponecháno na úhradu nečekaných výdajů – 7 pro
33/12 – příspěvky na činnost sportovním oddílům města Hronova v roce 2015 – 7 pro
34/12 - uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 68157_1/VB/P-1/Re, mezi Městem Hronovem, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567. Smlouva přílohou – 7 pro
35/12 - uzavření „Smlouvy o převodu a převzetí investorství“ na stavbu Kanalizace, Freiwaldovo náměstí, Hronov s firmou Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928. Smlouva přílohou – 7 pro
36/12 - uzavření „Smlouvy č. 14193353 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“ (podepsanou zástupcem fondu v Praze dne 14.4.2015) se Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, zastoupeným ředitelem Ing. Petrem Valdmanem na akci „Zateplení objektu DO Justynka, Hronov“. Smlouva přílohou – 7 pro
37/12 - záměr směny části pozemku p. č. 728/2  o výměře 6 m2 v k. ú. Velký Dřevíč – 7 pro
38/12 - Smlouvu o převodu a převzetí investorství mezi Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod, PSČ 547 01, IČ: 48172928 jako přejímajícím a Městem Hronov, Nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako předávajícím týkající se akce: Oddílná kanalizace u čp. 142, Zbečník. Smlouva přílohou – 7 pro
39/12 - Dohodu o partnerství a vzájemné spolupráci partnerů mezi Městem Hronov a Gminou Nowa Ruda. Dohoda přílohou – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
40/12 – informace o postupu při realizaci autobusových zastávek v Žabokrkách; informace o umístění autobusových zastávek ve Zbečníku; informace s bezpečnostní problematikou – 7 pro

Rada města ukládá:
41/12 – technickým službám instalovat záchytnou síť mezi hřiště na Příčnici – 7 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 08. 06. 2015