živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 12/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 28. května 2014

Rada města schvaluje:
1/12 – ověřovatele zápisu pana Františka Holmana – 6 pro, 1 se zdržel
2/12 - ukončení nájemní smlouvy na byt č. 5, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 62,97 m2 (plocha pro nájem 55,39 m2) v ulici Nerudova 402, Hronov k  31. 5. 2014 – 7 pro
3/12 - vyhlášení veřejného výběru na byt č. 5, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 62,97 m2 (plocha pro nájem 55,39 m2) v ulici Nerudova 402, Hronov za minimální nájemné Kč 50,--/m2/měs. – 7 pro
4/12 - ustanovení výběrové komise ve složení Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Josef Thér, Ing. Lenka Vítová, Hana Lišková, Irena Lelková pro výběr nového nájemce na byt č. 7, 3+1 o rozloze 87,91 m2 v ulici Nerudova 402, Hronov – 7 pro
5/12 - jako dodavatele díla „Restaurování dvou kamenných křížů v Hronově – Zbečníku (Kříž se Svatou Trojicí a Kříž s Kristem) včetně kovového oplocení“ firmu RenoArt, s.r.o., Riegrova 344, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 47473215 za cenu Kč 479 780,- vč. DPH (Kč 417 200,- bez DPH) – 7 pro
6/12 - pro provedení přezkoumání hospodaření města Hronov za rok 2014 Krajský úřad Královéhradeckého kraje – 7 pro
7/12 - účetní závěrku Domova odpočinku ve stáří Justynka Hronov za rok 2013 – 7 pro
8/12 - účetní závěrku Domu dětí a mládeže Domino Hronov za rok 2013 – 7 pro
9/12 - účetní závěrku Kulturního a informačního střediska Hronov za rok 2013 – 7 pro.
10/12 - účetní závěrku Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, Hronov za rok 2013 – 7 pro
11/12 - účetní závěrku Mateřské školy Hronov – Velký Dřevíč za rok 2013 – 7 pro
12/12 - účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Hronov, okres Náchod, za rok 2013 – 7 pro
13/12 - účetní závěrku Základní školy Hronov – Velký Dřevíč, okres Náchod, za rok 2013 – 7 pro
14/12 - účetní závěrku Základní umělecké školy Hronov za rok 2013 – 7 pro
15/12 - uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 14_CEZDI_05980566 mezi ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ:27232433 jako „obchodník“ a Městem Hronov, Náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ:00272680 jako „zákazník“ týkající se dodávky elektřiny do odběrného místa Komenského náměstí 8, 549 31 Hronov – 7 pro
16/12 - odmítnutí námitky firmy Transtechnik CS, spol. s r.o., Průběžná 80b, Praha 10, IČ 45275718, pro pozdní doručení námitky po zákonné lhůtě a absenci podpisu dokumentu obsahujícího námitku – 7 pro

Rada města neschvaluje:
17/12 - prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 50,85 m2 (plocha pro nájem 48,37 m2) v ulici Divadelní 512, Hronov – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
18/12 - záměr prodeje pozemků p. č. 368/7 o výměře 2330 m2 a p. č. 368/23 o výměře 1527 m2 v k. ú. Velký Dřevíč. Minimální cena prodeje je Kč 50 000,-- - 7 pro
19/12 - uzavření kupní smlouvy č. 8/OM/2014 na pozemek p. č. 1226 o výměře 237 m2 a pozemku p. č. 1295/4 o výměře 12 m2 v k. ú. Zbečník. Cena prodeje je Kč 18 220,--. Kupní smlouva je přílohou – 7 pro
20/12 - uzavření kupní smlouvy č. 9/OM/2014, na pozemek p. č. 1084/75 o výměře 167 m2 v k. ú. Hronov s cenou prodeje Kč 90,-- /m2, celkem Kč 15030.--. Kupní smlouva přílohou – 7 pro
21/12 - uzavření kupní smlouvy č. 10/OM/2014, na pozemek p. č. 1084/76 o výměře 33 m2 v k. ú. Hronov s cenou prodeje Kč 90,-- /m2, celkem Kč 2970.--. Kupní smlouva přílohou – 7 pro
22/12 - uzavření Dodatku č. 2 ke změně zřizovací listiny ze dne 29. 10. 2008 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Hronov, se sídlem v Hronově, Komenského náměstí 8, 549 31 Hronov, IČ 00857921. Dodatek č. 2 přílohou – 7 pro

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
23/12 - záměr prodeje části pozemku p. č. 1608/1o výměře cca 76 m2 v k. ú. Hronov za cenu ve výši 70,-- Kč/m2 – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
24/12 - informaci o průběhu nákupu plynu pro rok 2015 na Českomoravské komoditní burze Kladno – 7 pro
25/12 - informaci související s kuchyní ve Střední škole hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o. – 7 pro
26/12 – kontrolu plnění usnesení RM č. 8, 9/2014 – 7 pro
27/12 - možnost doporučit zastupitelstvu města vydání obecně závazné vyhlášky upravující provoz hlučných strojů a zařízení v době pracovního volna – 7 pro

Rada města ukládá:
28/12 - panu místostarostovi projednat situaci ohledně užívání a vlastnictví pozemků ve Dvorské ulici, p. č. 1608/1 v k. ú. Hronov – 7 pro
29/12 – Ing. Vítové informovat pana Vomáčku a ředitelku Thérovou z hotelové školy o postupu města ve věci ukončení nájemní smlouvy na objekt čp. 193 v Čapkově ulici Hronov – 7 pro
30/12 - ředitelce KIS Hronov, paní Marcele Kollertové, aby byl propagační stojan u mostu využíván výhradně k propagaci kulturních, sportovních a společenských akcí  - 7 pro
31/12 - ředitelce KIS Hronov, paní Marcele Kollertové, intenzivněji a masivněji využívat stojan u mostu k propagaci kulturních, sportovních a společenských akcí – 7 pro
32/12 - OM poskytnout mailem všem radním aktuální informace o změně parkování na parkovací kotouče v ulici Kudrnáčově a Palackého a sdělit, jak dlouho bude trvat než bude nově zavedený systém funkční – 7 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 02. 06. 2014