živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 12/2012

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo den 30. května 2012

Rada města schvaluje:
1/12 – ověřovatele zápisu pana Františka Holmana – 5 pro, 1 se zdržel
2/12 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě na byt č. 5, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 44,89 m2, v ulici Nerudova čp. 314, Hronov, na dobu určitou do 31. 5. 2013, s nájemným Kč 45,-/m2/měs – 6 pro
3/12 - uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu restaurace ve Velkém Dřevíči, o výměře 139,22 m2, na dobu určitou od 1. 6. 2012 do 31. 10. 2012 s podmínkou složení pětiměsíčního nájemného ve výši Kč 22 500,- a tříměsíční zálohy na služby ve výši Kč 45 000,- před podpisem smlouvy o nájmu s občanským sdružením Motokanci se sídlem Rokytník 104, Hronov, IČ 228 12 806 – 6 pro
4/12 - pro provedení přezkoumání hospodaření města Hronov za rok 2012 Krajský úřad Královéhradeckého kraje – 6 pro
5/12 - přijetí finančního daru Mateřskou školou Hronov, Havlíčkova 520, od Wikov MGI, a.s., Hronov,  ve výši Kč 5.000,00, který bude použit na Den dětí s taneční školou, pořádaný v MŠ 05.06.2012 – 6 pro
6/12 - odpis pohledávky ve výši Kč 18.552,50 s příslušenstvím – 6 pro
7/12 - prodej jízdních kol dle přílohy – 6 pro
8/12 - Plán odpadového hospodářství města Hronov, zpracovaný v květnu 2012 společností ISES, s.r.o., Lermontova 25, 160 00 Praha 6 – 6 pro
9/12 - přidělení finanční dotace z rozpočtu města Hronova pro rok 2012:
            Společné cesty, o.s., Náchod     Kč 1.500,-
            Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.    Kč 7.000,-
            NONA – společnost zdravotně postižených, o.s., Nové Město nad Metují  Kč 1.000,- - 6 pro
10/12 - přípravu projektové žádosti na rekonstrukci zimního stadionu do Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ-PL 2007 – 2013, prioritní osa III. Podpora spolupráce místních společenství – 6 pro
11/12 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 2.000,-- na dětský den ve Velkém Dřevíči, SDH Velký Dřevíč, Velký Dřevíč 1, zastoupený jednatelem Martinem Křičkou – 6 pro

Rada města revokuje:
12/12 - bod 13/10 usnesení RM č. 10/2012 ze dne 02.05.2012 – 6 pro

Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení:
13/12 – přidělení finanční dotace z rozpočtu města Hronova Filipu Kněžourkovi ve výši Kč 25.000,- na nákup aminokyselinových preparátů – 5 pro, 1 se zdržel
14/12 - pro záměr prodeje bytové jednotky č. 76/2, o velikosti 1+1, celkové výměře 44,38 m², v bytovém domě č.p.76, Husova ul., Hronov se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4438/47049 na společných částech domu č.p. 76 a pozemku p.p.č. 422 v k.ú. Hronov, výchozí cenu záměru prodeje Kč 250 000,-- - 6 pro
15/12 - uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č.j. UZSVM/HNA/1763/2012-HNAM z majetku České republiky – zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 69797111 do majetku Města Hronova, Náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680. Smlouva je přílohou – 6 pro
16/12 - záměr  prodeje pozemku p.č. 251/1 o výměře 3382 m2 v k.ú. Rokytník – 6 pro
17/12 - bezúplatný převod nemovitosti pozemků p.č.:1720/1 o výměře 130 m2, 1721/2 o výměře 996 m2, 1720/2 o výměře 34 m2, 1720/3 o výměře  576 m2 v k.ú. Hronov a pozemků p.č.: 1264/2 o výměře  203 m2, 1263/1 o výměře  411 m2, 1264/1 o výměře    53 m2, 1167/15 o výměře 34 m2, 1263/4 o výměře  406 m2 v k.ú. Žabokrky, z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70947996 zastoupeného Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, do majetku Města Hronova, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 – 6 pro
18/12 - podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č.:1720/1 o výměře 130 m2, 1721/2 o výměře  996 m2, 1720/2 o výměře 34 m2, 1720/3 o výměře 576 m2 v k.ú. Hronov a pozemků p.č.: 1264/2 o výměře 203 m2, 1263/1 o výměře 411 m2, 1264/1 o výměře 53 m2, 1167/15 o výměře  34 m2, 1263/4 o výměře  406 m2 v k.ú. Žabokrky, z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70947996 zastoupeného Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové,  do majetku Města Hronova, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 – 6 pro
19/12 - uzavření kupní smlouvy č. 1/OM/12 na prodej části pozemku p.p.č. 646/1 s novým parcelním číslem 646/3 o výměře 219 m2 v k.ú. Velký Dřevíč, za cenu Kč 15330,-- – 6 pro
20/12 - prominutí úhrady úroků z prodlení panu Vaňkovi ve výši Kč 48.700,52 – 6 pro
21/12 - závěrečný účet města Hronova spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad – 6 pro
22/12 - výsledek hospodářské činnosti města Hronova za rok 2011, kterým je zisk po zdanění ve výši Kč 484.736,41. Zisk bude převeden na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let – 6 pro
23/12 – výsledek hospodaření - ZUŠ Hronov, kterým je zisk Kč 2.516,26. Zisk bude převeden do rezervního fondu školy – 6 pro
24/12 – výsledek hospodaření - DO ve stáří Justynka Hronov, kterým je zisk Kč 83.549,78. Zisk bude převeden do rezervního fondu a použit na úhradu užívání programu Cygnus, dále na stavební úpravy v místnosti pro odmáchávání prádla, na pořízení počítače pro účetní a na drobné opravy – 6 pro
25/12 – výsledek hospodaření - Kulturní a informační středisko Hronov, kterým je ztráta ve výši Kč 22.658,51. Ztráta bude uhrazena z prostředků města – 6 pro
26/12 – výsledek hospodaření - Mateřská škola Hronov -  Velký Dřevíč, kterým je zisk ve výši Kč 20.379,09. Tato částka bude převedena převést do rezervního fondu a použita na zakoupení nového nábytku do dvou tříd v přízemí a na obložení stěn ve třídě v 1. poschodí – 6 pro       
27/12 – výsledek hospodaření - Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520, kterým je v roce 2011 ziskem ve výši Kč 80.752,51. Zisk bude převeden do rezervního fondu a použit na pořízení počítače a programu pro vedoucí stravování a vybavení šaten na čp. 520 novým nábytkem – 6 pro
28/12 – výsledek hospodaření - Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod, kterým je zisk ve výši Kč 110.320,18. Částka bude převedena do rezervního fondu a část použita na vybavení sborovny 1. stupně – 6 pro
29/12 – výsledek hospodaření - Základní škola Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod, kterým je zisk  Kč 95.615,08. Zisk bude převeden do rezervního fondu a využit na nákup nábytku do tříd a na výměnu linolea ve třídách – 6 pro
30/12 – rozpočtová opatření č. 02/2012 dle přílohy – 6 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města revokovat:
31/12 - usnesení č. 4/99 ze dne 14.6.1999, bod 13/4 – 6 pro

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
32/12 - záměr  prodeje pozemků p.p.č. 1416, 1417, 1418, 1419, 1420/21, 1421, 1422 a 1423/1  v k.ú. Hronov, o celkové výměře 37227 m2 – 6 pro
33/12 – návrh DDM Domino Hronov na vypořádání zisku z roku 2011 tímto způsobem: Kč 24.680,00 bude převedeno do fondu odměn a Kč 6.170,38 do rezervního fondu – 5 pro, 1 se zdržel

Rada města ukládá:
34/12 – odboru majetek – zpracovat návrh koncepčního řešení lokality okolo domů čp. 160 a 36, hlavně parkování a průjezdnost – 6 pro
35/12 – odboru majetek – doplnit kontejner na plasty na stání v Riegrově ulici – 6 pro
36/12 – odboru majetek – prověřit odpadové hospodářství podnikatelských subjektů na území Hronova – 6 pro


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 04. 06. 2012