živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 11/2021

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 9. 6. 2021

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/11/147/1 - záměr výpůjčky pozemku parc. č. st. 197 o celkové výměře 1703 m², jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 1, Velký Dřevíč, v katastrálním území Velký Dřevíč pro potřeby SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Velký Dřevíč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/11/149/1 - uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 6DHM210022 s Povodím Labe v rámci stavební akce “Stavební úpravy chodníku v ul. Smetanova, Hronov – II. etapa“, ve ploše 16 m2 za úplatu 1000 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/11/150/1 - záměr nájmu za účelem umístění 6 kontejnerů na sběr použitého textilu na částech pozemků o výměře 1,50 m2:
1. pozemek parcelní číslo 610/1 v k. ú. Hronov (u zimního stadionu)
2. pozemek parcelní číslo 1386/3 v k. ú. Hronov (Příčnice u výjezdu na Žďárky)
3. pozemek parcelní číslo 31/1 v k. ú. Zbečník (u bývalé Rony elektronik)
4. pozemek parcelní číslo 682/3 v k. ú. Velký Dřevíč (mezi MŠ a ZŠ)
5. pozemek parcelní číslo 117/2 v k. ú. Rokytník (u hasičské zbrojnice)
6. pozemek parcelní číslo 1150/1 v k. ú. Žabokrky (náměstíčko)
Nájemné za 6 stanovišť kontejnerů na sběr textilu činí 1200 Kč bez DPH za rok.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/11/152/1 - záměr nájmu pozemku parc. č. 541/2 a 540/2 o výměře 963 m2 v k. ú. Hronov ke zřízení zahrádky, nájemné činí 1.926 Kč/rok.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/11/153/1 - uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících podnikání na části prostor (části půdních/sklepních/společných prostor a části střechy) bytového domu na adrese Hostovského č.p. 17, 549 31 Hronov, stojícím na pozemku st. p. č. 354 v k. ú. Hronov, Jungmannova č.p. 107,
549 31 Hronov, stojícím na pozemku st. p. č. 1128 v k. ú. Hronov, Husova č.p. 367, 549 31 Hronov, stojícím na pozemku st. p. č. 192 v k. ú. Hronov, Nerudova č.p. 402, 549 31 Hronov, stojícím na pozemku st. p. č. 546 v k. ú. Hronov a Na Drahách 924, 549 31 Hronov, stojícím na pozemku st. p. č. 1083 v k. ú. Hronov za účelem umístění zařízení sloužícího k poskytování služeb elektronických komunikací obyvatelům domů s Ladislav Rudolf, rudolf – net.cz, Bukovice 5, 549 54 Police nad Metují 1, IČ 72807121.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/11/154/1 - odpis pohledávek - pokut uložených městskou policií.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/11/154/2 - odpis pohledávek - pokut a nákladů řízení za přestupky uložené přestupkovou komisí.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/11/155/1 - zahájení provozu zimního stadionu od 10. 8. 2021.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/11/156/1 - dodavatele zakázky s názvem "Nákup motorového vozidla pro MěÚ Hronov" společnost AUTO - BRANKA, spol. s r. o., Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4, IČ: 49245589, s cenovou nabídkou ve výši 277 131,40 Kč bez DPH (335 329 Kč včetně DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/11/158/1 - přidělení veřejné zakázky „Přeložka splaškové kanalizace, vč. zrušení septiku v areálu MŠ Havlíčkova č.p. 520 Hronov“, zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávaná dle Směrnice č. 04/2019, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Hronov, dodavateli Daneš Středa, Tylova 874, 549 31 Hronov, IČ 12938165 za nabídkovou cenu 279.192,80 Kč bez DPH (337.823,29 Kč vč. 21 % DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/11/159/1 - uzavření nájemní smlouvy s panem Petrem Doležalem, jednatelem společnosti Antik Offer s.r.o. se sídlem Zbečník 361, Hronov na nájem prostor sloužících podnikání o celkové výměře 70,60 m² v objektu čp. 367, ul. Husova, Hronov na dobu neurčitou od 1. 7. 2021, za podmínek dle nájemní smlouvy. Roční nájemné prostor sloužících podnikání je ve výši 41.724 Kč, měsíční nájemné 3.477 Kč, roční záloha na služby činí 3.600 Kč, měsíční záloha 300 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/11/160/1 - přidělení veřejné zakázky „Stavební úpravy bytu č. 5 ve 2. NP Divadelní 512, Hronov“, zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávaná dle Směrnice č. 04/2019, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Hronov, dodavateli DELTA Velké Poříčí s.r.o., Ke Koupališti 663, 549 32 Velké Poříčí, IČ 25283383 za nabídkovou cenu 472 609,83 Kč bez DPH (543 501,30 Kč vč. 15 % DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/11/161/1 - dodavatele akce Likvidace srážkových vod, č.p. 924 Kalinův dům, k. ú. Hronov – I. etapa společnost SILVAGRO s.r.o., Zábrodí 120, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 27476162, s cenou 919 777 Kč bez DPH (1 112 930,17 Kč s DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
14/11/162/1 - přidělení veřejné zakázky „Stavební úpravy bytu č. 10 ve 3. NP Hostovského 160, Hronov“, zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávaná dle Směrnice č. 04/2019, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Hronov, dodavateli DELTA Velké Poříčí s. r. o., Ke Koupališti 663, 549 32 Velké Poříčí, IČ 25283383 za nabídkovou cenu 711 653,54 Kč bez DPH (818 401,57 Kč vč. 15 % DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
15/11/163/1 - dodavatele akce "Zřízení krytu komunikace: Hronov, propojka ul. Šrámkova - Zálesí" firmu REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov s nabídkovou cenou 350 711,12 Kč bez DPH (424 360,46 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
16/11/164/1 - dodavatele akce "Rekonstrukce VO - hřbitov Hronov", firmu Enstore s.r.o., Koněvova 2615/242, 130 00, Praha 3 s nabídkovou cenou 499 000 Kč bez DPH (603 790 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
17/11/166/1 - přijetí finančního daru Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČO 70995397, od Saar Gummi Czech s.r.o., Stolín 105, 549 41 Červený Kostelec, ve výši 6.000 Kč, který bude použit na podporu rozloučení žáků 9. tříd se základní školou.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
18/11/167/1 - rozpočtové opatření č. 05/2021/RM.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
19/11/168/1 - zhotovitele akce „Zazdění otvorů po žaluziích v západní stěně Wikov arény Hronov“ pana Viktora Bubáka, Žižkova 986, 549 31 Hronov, IČO: 63187400, DIČ: CZ7402243233 za cenu 148 800 Kč bez DPH. Bude fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města doporučuje:  
20/11/145/1 - zastupitelstvu ke schválení uzavření kupní smlouvy č. 4/OM/2021 na pozemek stavební parcelní č. 361 o výměře 17 m2 v k. ú. Velký Dřevíč za cenu 2.500 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
21/11/146/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy č. 5/OM/2021 na část pozemku parc. č. 207/1 (podle geometrického plánu 207/6) o výměře 6 m2 v k. ú. Velký Dřevíč za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města nedoporučuje:  
22/11/148/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 1084/3 v k. ú. Hronov o výměře cca 70 m2 ke stání vozidla.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
23/11/151/1 - zastupitelstvu města ke schválení záměr prodeje pozemku parcelní č. 960/1 o výměře 297 m2, částí pozemku parc. č. 961/40 o výměře cca 25 m2, částí pozemku parc. č. 961/41 o výměře cca 90 m2, částí pozemku parc. č. 961/42 o výměře cca 120 m2 a částí pozemku parc. č. 961/43 o výměře cca 140 m2 vše v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města pověřuje:  
24/11/157/1 - ve věci prodeje pozemků p. č. 1707/1 o výměře 597 m², p. č. 1707/2 o výměře 95 m², p. č. 1707/4 o výměře 26 m², p. č. 1592/2 o výměře 77 m² a p. č. 9/2 o výměře 61 m² vše v k. ú. Hronov, včetně realizace záměru výstavby polyfunkčního domu dle studie z 11/2020, která byla zpracována architektonickou a projekční kanceláří ATELIER TSUNAMI s.r.o., Náchod, starostu města k dalším jednáním se společností BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČ 27504867.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města souhlasí:  
25/11/125/1 - se zadáním veřejné zakázky na zhotovitele tisku HL U Nás a na grafické zpracování HL U Nás Kulturním a informačním střediskem Hronov, IČO 71196994.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 18. 06. 2021