živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 11/2019

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 15. 05. 2019


Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Rada města schvaluje:
1/11/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Bartošovou – 6 pro, 1 se zdržel

2/11/107/1 - poskytnutí dotace ve výši 8.000,00 Kč AUTOMOTOKLUBU – BESIP DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ NÁCHOD, 1. Máje 16, Běloves, 547 01 Náchod, IČO 71167471, která je určena výhradně na činnost v oblasti prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a dopravní výchovu dětí na dopravním hřišti v Náchodě v roce 2019.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/11/107/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 30/2019 s AUTOMOTOKLUB – BESIP DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ NÁCHOD, 1. Máje 16, Běloves, 547 01 Náchod, IČO 71167471.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/11/108/1 - přijetí finančního daru ve výši 9.000,00 Kč Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČO 70995397, od Saar Gummi Czech, s.r.o., Stolín 105, 549 41 Červený Kostelec, IČO 25931857, který bude použit na podporu exkurze žáků základní školy do Šiklova Mlýna a Skanzenu Veselý kopec.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/11/109/1 - změnu režimu parkování v Husově ulici v prostoru před č. p. 600 na parkování s parkovacím kotoučem: IP13b Parkoviště s parkovacím kotoučem a s dodatkovou tabulkou s textem: max. 2 hodiny, Po – Pá 8.00 – 17.00, So 7.00 – 12.00, kolmé stání.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/11/110/1 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a o právu provést stavbu „Metropolitní optická síť Hronov, 1. etapa“ s Ing. Petrem Kadaníkem, Hronovská 779, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, IČ: 86691953.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/11/111/1 - uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 12.8.2002 s panem Danielem Petráškem, Na Zavadilce 786, 551 01 Jaroměř, IČ 68229330, na snížení výměry plochy nájmu pozemků v k. ú. Malá Čermná a snížení výše nájemného.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/11/113/1 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky Vodní prvek na náměstí Čs. armády, Hronov, zadané v režimu Zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/11/113/2 - přidělení veřejné zakázky Vodní prvek na náměstí Čs. armády, Hronov, zadané v režimu Zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dodavateli Radek Vintera, 549 11 Dolní Radechová 273, IČ 45929360 za nabídkovou cenu
1 490 585, 61 Kč bez DPH (1 803 608, 59 Kč s DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/11/115/1 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky Vyhotovení projektové dokumentace "PD rekonstrukce - stavební úpravy Jiráskova divadla Hronov", zadané v režimu Zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/11/115/2 - přidělení veřejné zakázky Vyhotovení projektové dokumentace "PD rekonstrukce - stavební úpravy Jiráskova divadla Hronov", zadané v režimu Zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dodavateli Lukáš Nevole, Víta Nejedlého 628, 537 01 Chrudim, IČ 88619451 za nabídkovou cenu 764.215 Kč bez DPH za zpracování projektové dokumentace a 48. 200 Kč bez DPH za 1 měsíc a autorský dozor.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

12/11/116/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 47,02 m² (plocha pro nájem 42,71 m²) v ulici Divadelní 512, Hronov na dobu určitou od 01.06.2019 do 31.08.2019 za nájemné 71 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

13/11/117/1 - uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu restaurace „Na koupališti“ ve Velkém Dřevíči, o výměře 139,22 m², na dobu určitou od 01.05.2019 do 30.09.2019 za nájemné 1 500 Kč/měs, s podmínkou složení pětiměsíčního nájemného a tříměsíční zálohy na služby (služby ve výši 24 000 Kč) před podpisem nájemní smlouvy s SDH Velký Dřevíč, 549 34 Hronov, IČ 62730991
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

14/11/118/1 - pro provedení přezkoumání hospodaření města Hronov za rok 2019 Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

15/11/120/2 - ceník za zapůjčení dopravních zábran.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
16/11/112/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy č. 7/OM/2019 na prodej pozemku parc. č. 209/1 o výměře 108 m2 a 209/2 o výměře 82 m2 v k. ú. Rokytník   s cenou prodeje 13.300 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

17/11/114/1 - zastupitelstvu města ke schválení uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2005623/VB/01, název stavby: „Velký Dřevíč nn rekon. od TS NA_0710 k TS“   mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města revokuje:
18/11/120/1 - své usnesení č. 8/2019 ze dne 10.4.2019, bod 21/8/85/1.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města jmenuje:
19/11/121/1 - od 1.5.2019 do funkce vedoucího technických služeb města Hronova Bc. Roberta Mazurka.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 31. 05. 2019