živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 11/2010

z  jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 26. května  2010 od 18.55 hod. v předsálí Sálu Josefa Čapka

Rada města schvaluje:
1/11 – ověřovatele zápisu MUDr. Petra Miholu – 5 pro, 1 se zdržel
2/11 - ceník Zimního stadionu pro zimní sezonu 2010/2011 – 6 pro
3/11 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 05.11.2004, uzavřený mezi městem Hronov a Domovem odpočinku ve stáří "Justynka" se sídlem Hronov - 6 pro
4/11 - poskytnutí příspěvku Turistickému oddílu mládeže LOTŘI - TOM 3802, náměstí Čs. armády 110, 549 31  Hronov, IČ: 71189114, ve výši Kč 24.500,00 na dofinancování projektů "Obnova materiálně technického vybavení základny dětského oddílu" (Kč 10.750,00) a "Školení a doškolení instruktorů vodní turistiky a raftingu. Školení členů záchrany na divoké vodě" (Kč 13.750,00) - 6 pro
5/11 - uzavření nájemní smlouvy na byt č.203 , 1+0, byt se standardním vybavením o velikosti 33,80 m2, v DPS Kalinův dům, Na Drahách 924 na dobu neurčitou s paní Jiřinou Kopalovou, od 1.6.2010 – 6 pro
 6/11 - na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek vyloučení uchazeče: PROBI-stavební s.r.o., Nádražní 443, 549 01  Nové Město nad Metují. IČ:25260057 z dalšího hodnocení ve zjednodušeném podlimitním řízení pro výběr dodavatele stavby „Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova čp. 520 a čp. 656“ – 6 pro
7/11 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek k výzvě k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení pro výběr dodavatele stavby „Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova čp. 520 a čp. 656“ - 6 pro
8/11 - přidělení  veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení pro výběr dodavatele stavby „Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova čp. 520 a čp. 656“ uchazeči DELTA Velké Poříčí s.r.o., Panelárna, 549 32  Velké Poříčí, IČ: 25283383 za nabídkovou cenu, kterou vybraný uchazeč uvedl ve výši Kč  7 394 931,-- bez DPH ( Kč 8 873 917,- vč. DPH) – 6 pro
9/11 - Komerční banku, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969,  PSČ 114 07, IČ: 45317054, pobočka při použití pohyblivé sazby, která odpovídá součtu 1M PRIBOR  a pevné odchylky ve výši 0,90 % p.a. z jistiny úvěru, jako poskytovatele úvěru pro financování vlastního podílu města na projektu „Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova čp. 520 a čp. 656“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/09.04999, který je spolufinancován ze zdrojů Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast podpory 3.2. – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry- 6 pro
10/11 - provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2010 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje - 6 pro
11/11 - poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti Hronov, Regnerova 56, 549 31 Hronov, zastoupené P. Mgr. Jaroslavem Jiráskem ve výši Kč 20.000,-  na opravu elektroinstalace ve zvonici u kostela Všech svatých – 6 pro
12/11 - příspěvek na r. 2010 Městskému kulturnímu středisku, ul. 5. května 1072, 549 41 Červený Kostelec, zastoupenému ředitelkou Ivou Ceprovou ve výši Kč 5.000,-  na vydávání sborníku Rodným krajem – 6 pro
13/11 - poskytnutí daru ve výši Kč 5.000,- panu Petru Čuhaničovi na vydání knihy „Hronovské pověsti“– 6 pro
14/11 -  nákup 100 ks knih „Hronovské pověsti“ od pana Petra Čuhaniče za cenu Kč 100,-- za 1 kus  – 6 pro
15/11 - poskytnutí daru ve výši Kč 10.000,- paní Evě Pumrové, na vydání knihy „Malá Čermná – historie obce – 6 pro

Rada města neschvaluje:
16/11 -  žádost obcí Žďárky, Bezděkov nad Metují, Vysoká Srbská a Velké Petrovice o přehodnocení stanovené výše neinvestičních nákladů za žáky, kteří vykonávají povinnou školní docházku ve školách zřízených městem Hronov - 6 pro   

Rada města bere na vědomí:
17/11 - kontrolu plnění usnesení RM č. 7, 8/2010 – 6 pro

Rada města ukládá:
18/11 - finančnímu odboru zapracovat do rozpočtových změn č. 3/2010 příspěvek Kč 5.000,-- na vydání knihy Hronovské pověsti a Kč 10.000,-- na jejich nákup, příspěvek Kč 5.000,-- Městskému kulturnímu středisku v Červeném Kostelci na vydání sborníku Rodným krajem a příspěvek Kč 10.000,- na vydání knihy Malá Čermná – historie obce – 6 pro


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 14. 06. 2010