živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 10/2018

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 16. 05. 2018 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/10/000 – ověřovatele zápisu pana Pavla Topolnického
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/10/84/1 - aktualizaci Knihovního řádu Městské knihovny Egona Hostovského v Hronově s účinností od 25.5.2018.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/10/85/1 - účetní závěrku Základní umělecké školy Hronov za rok 2017.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/10/85/2 - účetní závěrku Domu dětí a mládeže Domino Hronov za rok 2017.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/10/85/3 - účetní závěrku Domova odpočinku ve stáří Justynka Hronov za rok 2017.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/10/85/4 - účetní závěrku Kulturního a informačního střediska Hronov za rok 2017.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/10/85/5 - účetní závěrku Mateřské školy a Základní školy Hronov – Velký Dřevíč, příspěvková organizace za rok 2017.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/10/85/6 - účetní závěrku Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520 za rok 2017.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/10/85/7 - účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Hronov, okres Náchod za rok 2017.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/10/86/1 - rozdělení výsledku hospodaření Základní umělecké školy Hronov za rok 2017, kterým je zisk ve výši 2.441,97 Kč, tak, že 1.900,00 Kč bude převedeno do fondu odměn a 541,97 Kč bude převedeno do rezervního fondu.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/10/86/2 - rozdělení výsledku hospodaření Domu dětí a mládeže Domino Hronov za rok 2017, kterým je zisk ve výši 45.937,18 Kč, tak, že 36.749,74 Kč bude převedeno do fondu odměn a 9.187,44 Kč bude převedeno do rezervního fondu
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

12/10/86/3 - rozdělení výsledku hospodaření Domova odpočinku ve stáří Justynka Hronov za rok 2017, kterým je zisk ve výši 10.099,83 Kč, tak, že bude převeden do rezervního fondu a použit na nákup povlečení pro klienty.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

13/10/86/4 - vypořádání výsledku hospodaření Kulturního a informačního střediska Hronov za rok 2017, kterým je zisk ve výši 4.939,21 Kč, tak, že bude převeden do rezervního fondu a použit na vylepšení zázemí divadelního baru.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

14/10/86/5 - rozdělení výsledku hospodaření Mateřské školy a Základní školy Hronov – Velký Dřevíč, příspěvková organizace za rok 2017, kterým je zisk ve výši 89.767,18 Kč, tak, že bude převeden do rezervního fondu a použit na opravy a údržbu objektů, nákup vybavení kanceláře a nákup počítačů pro výuku.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

15/10/86/6 - rozdělení výsledku hospodaření Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520 za rok 2017, kterým je zisk ve výši 154.604,49 Kč, tak, že bude převeden do rezervního fondu a použit na dokončení úprav zahrady v přírodním stylu.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

16/10/86/7 - rozdělení výsledku hospodaření Základní školy a Mateřské školy Hronov, okres Náchod za rok 2017, kterým je zisk ve výši 167.064,14 Kč, tak, že bude převeden do rezervního fondu a použit na vybavení počítačové učebny a kanceláře vedoucí v ZŠ Zbečník.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

17/10/89/1 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Hronově, Českých bratří 181, 549 31 Hronov, IČ 48653942, která je určena účelově k pokrytí nákladů spojených s pořádáním koncertu písničkáře Slávka Klecandra a koncertu pro 2 violoncella Jana Kellera a Matyáše Kellera.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

18/10/89/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 17/2018 s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Hronově, Českých bratří 181, 549 31 Hronov, IČ 48653942.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

19/10/89/3 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Náchod, Pražská 1759, 547 01 Náchod, IČ 00426202, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 1, Zdrželo se: 0

20/10/89/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 18/2018 s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Náchod, Pražská 1759, 547 01 Náchod, IČ 00426202.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 1, Zdrželo se: 0

21/10/89/5 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec, Žižkova 365, 549 41 Červený Kostelec, IČ 00188557, která je určena účelově na vydání sborníku Rodným krajem v roce 2018.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 1, Zdrželo se: 0

22/10/89/6 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 19/2018 s Městským kulturním střediskem Červený Kostelec, Žižkova 365, 549 41 Červený Kostelec, IČ 00188557.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 1, Zdrželo se: 0

23/10/90/1 - uzavření Smlouvy o nájmu mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČ 71196994, a panem Filipem Kollertem.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

24/10/91/1 - smlouvu o užívání veřejného prostranství za účelem konání Hronovské pouti s panem Janem Pazderou, bytem Máchova 539, Jaroměř, IČ: 11593202. Celková částka za užívání veřejného prostranství po dobu 7 dní je stanovena na 25.000 Kč. 
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

25/10/93/1 - Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Hronova a zaměstnanců MěÚ v Hronově.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

26/10/94/1 - odpisový plán PC serveru HPEDL 380p s příslušenstvím v pořizovací ceně 107.726,00 Kč, který je užíván Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČ 70995397. Doba odepisování činí 8 let.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

27/10/95/1 - zřízení veřejně prospěšného místa - pomocný výchovný pracovník v Mateřské škole Hronov, Havlíčkova 520, IČO 70996873, od 01.09.2018.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

28/10/96/1 - záměr nájmu části pozemku p.p.č. 31/1 v k.ú. Zbečník o výměře 88 m2 a výši nájemného 440 Kč/rok .
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

29/10/97/2 - záměr pronájmu nebytového prostoru restaurace „Na koupališti“ ve Velkém Dřevíči o výměře 139,22 m² na dobu určitou od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2018, za minimální nájemné 500 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
30/10/87/1 - zastupitelstvu města uzavřít kupní smlouvu č. 8/OM/2018 na prodej pozemku parc. č. 879/13 z majetku města Hronova v k. ú. Rokytník o výměře 63 m2 s cenou prodeje 70 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

31/10/88/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2015335/VB/1, název stavby: „Hronov, Nádražní kNN vedení 1705/40 SŽDS“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný). 
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

32/10/89/7 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 49.425,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je poskytována jako doplatek na uzavřené bruslení družstev HC Wikov Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 01.01.2018 – 31.03.2018.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

33/10/89/8 - zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 02/2018 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města předkládá:
34/10/92/1 - zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 12 odst. 4 zákona č. 22/20004 Sb., o místním referendu a změně některých zákonů, k projednání bezvadný Návrh přípravného výboru na konání místního referenda ze dne 12. 3. 2018.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města revokuje:
35/10/97/1 - usnesení č. 8/2018 ze dne 18. 4. 2018, bod 2/8/69/1
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0 
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 30. 05. 2018