živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 10/2011

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 25. května 2011

Rada města schvaluje:
1/10 – ověřovatele zápisu pana Antonína Hurdálka – 6 pro, 1 se zdržel
2/10 – poskytnutí daru paní Jiřině Voltrové, ve výši Kč 3.000,00 za uspořádání besed o knize "Dvě holky na stromě“ – 7 pro
3/10 - pro provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2011 Krajský úřad Královéhradeckého kraje – 7 pro
4/10 - ukončení nájemní smlouvy panu Zdeňku Jansovi na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti  43,80 m2, s nájemným Kč 45,-/m2/měs., k 31. 5. 2011 – 7 pro
5/10 - uzavření  nájemní smlouvy na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 43,80 m2, s nájemným Kč 45,-/m2/měs., paní Aleně Jansové na dobu určitou od 1. 6. 2011 do 31. 12. 2012 – 7 pro
6/10 - uzavření nájemní smlouvy s panem Oldřichem Řehákem na byt č. 5,  1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 45,50 m2, za nájemné Kč 45,-/m2/měs.  od 1.6. 2011  do 31. 12. 2011 – 7 pro
7/10 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek zakázky malého rozsahu na stavební práce akce s názvem: Výměna oken v ZŠ Velký Dřevíč – 7 pro
8/10 - dodavatele stavebních prací akce s názvem: Výměna oken v ZŠ Velký Dřevíč, firmu Grand – Pol s.r.o., U Topíren 36, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 277 02 715, za nabídkovou cenu: Kč 255 985,- vč. 20% DPH – 7 pro
9/10 - složení komise pro hodnocení nabídek k výzvě „Česko – polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí – II. etapa v tomto složení:
1. Mgr. Josef Thér                    Hana Nedvědová
2. Ing. Václav Soukup              Ing. Jiří Polák 
3. Michaela Kajnarová, DiS    Ing. Lenka Vítová
4. Tereza Reimannová, DiS   Šárka Šimonová
5. František Holman                Pavel Topolnickyj  - 7 pro
10/10 - podání projektu „Instalace tepelných čerpadel v objektu MŠ Havlíčkova čp. 520, Hronov“ v rámci XXVIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3. Komplexní přípravu a podání žádosti o dotaci zajistí fy DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 64826996, DIČ CZ64826996, jednající prostřednictvím Drahoslava Chudoby, jednatele společnosti za nabídkovou cenu ve výši Kč  70 000,-- bez DPH (Kč 84 000,-- vč. DPH) – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
11/10 – informace pana tajemníka o úhradě dluhu paní Horvátové a upozornění pana Hurdálka na špatný stav chodníku u vlakového nádraží

Rada města jmenuje:
12/10 - od 1.6.2011 do funkce vedoucího odboru Sportovní a rekreační zařízení Městského úřadu Hronov pana Michala Kubečka  – 7 pro

Rada města stanovuje:
13/10 - plnění funkce komise pro otevírání obálek hodnotící komisi („Česko – polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí – II. etapa) – 7 pro

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 01. 06. 2011