živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 1/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 18.01.2017

Rada města schvaluje:
1/1/000 – ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Víta
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1

2/1/1/1 - záměr pronájmu nebytového prostoru restaurace na koupališti ve Velkém Dřevíči, o výměře 139,22 m2 na dobu určitou od 1. 5. 2017 do 30. 09. 2017, s podmínkou složení pětiměsíčního minimálního nájemného předem ve výši 22 500 Kč a tříměsíční zálohy na služby ve výši 24 000 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

3/1/2/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25. 1. 2016 na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením o rozloze 61,65 m2 (plocha pro nájem 56,08 m2) v ulici Nerudova 402, Hronov na dobu určitou od 1. 2. 2017 do 31. 12. 2018, za nájemné 49,50 Kč/m2/měs.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

4/1/3/2 - odpisový plán konvektomatu s příslušenstvím v pořizovací ceně 274.854,00 Kč, který je užíván Mateřskou školou Hronov, Havlíčkova 520, IČ 70996873. Doba odepisování činí 8 let.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
5/1/3/3 - odpisový plán souboru herních prvků v pořizovací ceně 315.425,00 Kč, který je užíván Mateřskou školou Hronov, Havlíčkova 520, IČ 70996873. Doba odepisování činí 8 let.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

6/1/4/1 - přijetí finančních darů Domem dětí a mládeže Domino Hronov, určených na činnosti v DDM Domino Hronov, IČ 00857921, od: finanční dar ve výši 4.000,00 Kč od Wikov MGI a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 26491826, finanční dar ve výši 6.000,00 Kč od Saar Gummi Czech s.r.o., Stolín 105, 549 41 Červený Kostelec, IČ 25931857.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

7/1/6/1 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Hronov – II. etapa“ (zadané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle směrnice č. 01/2012 pro zadání zakázek malého rozsahu města Hronov, způsob zadání „Design & Build“)
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

8/1/6/2 - nejvhodnější nabídku veřejné zakázky „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Hronov – II. etapa“ (zadané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle směrnice č. 01/2012 pro zadání zakázek malého rozsahu města Hronov, způsob zadání „Design & Build“) uchazeče D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 288 08 495
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

9/1/7/1 - uzavření nájemní smlouvy č. 1/OM/2017, na část pozemku p. p. č. 1608/1 o výměře 38 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
10/1/8/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 1, 1+4, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 73,80 m2 (stejná plocha pro nájem), na adrese Komenského nám. čp. 8, Hronov k 28. 2. 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

11/1/9/1 - poskytnutí věcného daru ve formě cen do soutěží v hodnotě 3.000,00 Kč Sboru dobrovolných hasičů Rokytník, 549 31 Hronov, IČ 62731025, na karnevaly, které se uskuteční 17.02.2017 a 18.02.2017 v Rokytníku.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

12/1/10/1 - jako dodavatele projektové dokumentace pro územní řízení vč. inženýrské činnosti „Odkanalizování ul. Hostovského a TGM“ – varianta 1 společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 481729928 za cenu 55 213,00 Kč bez DPH (66 808,00 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

13/1/11/1 - záměr pronájmu nebytových prostor - dvou místností v přízemí a 3 místností v 2. nadzemním podlaží budovy bez čp/če – stavby technického vybavení o celkové výměře 36,63 m², která je součástí pozemku parc. č. 652/7, v katastrálním území a obci Hronov za minimální měsíční nájemné ve výši 1 608,67 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

14/1/12/1 - přijetí finančního daru Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, IČ 62726226, od HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA TUROV, se sídlem Rokytník, 549 31 Hronov, ve výši 2.400,00 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

15/1/13/1 - odpis pohledávky ve výši 3 182 Kč za nájemce bytu č. 7 v Riegrově ulici čp. 596, Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

16/1/14/1 - záměr vytvoření nového pracovního místa – informatika na MěÚ Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

17/1/15/1 - rozpočtové opatření č. 15/2016/RM.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

18/1/16/1 - přidělení veřejné zakázky akce s názvem Stavební úpravy v bytě č. 3, Divadelní čp. 512, Hronov, uchazeči Movis Hronov s. r. o. nám. Čs. armády čp. 1, 549 31 Hronov, IČ: 25983181, DIČ: CZ25983181 za nabídkovou cenu 412 168,90 Kč vč. 15% DPH. Návrh smlouvy o dílo přílohou.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

19/1/000 - podání žádosti do prioritní osy 1 – Společné řízení rizik, v rámci Česko-polské přeshraniční spolupráce, na pořízení nové hasičské techniky, s partnerem Nowa Ruda.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města souhlasí:
20/1/3/1 - aby Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520, IČ 70996873, použila ze svého rezervního fondu částku 455.000,00 Kč k posílení svého investičního fondu.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města doporučuje:
21/1/17/1 - ZM schválit podání žádosti o dotaci a investiční záměr k realizaci projektu s názvem „Revitalizace legionářského hřbitova Hronov“ v rámci programu ISPROFIN č. 107 190 „Zachování a obnova historických hodnot“.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

22/1/000 - ZM, aby byl přebytek hospodaření města Hronova za rok 2016 použit na výstavbu nového mostu u mateřské školy ve Velkém Dřevíči a rekonstrukci Červené ulice ve Velkém Dřevíči.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města ukládá:
23/1/11/2 - RM ukládá OM prověřit možnost uplatnění nájemného za 3 roky zpět. Pokud tomu nebrání jiné dohody, či jiný prospěch města, pak tento postup uplatnit.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 08. 02. 2017