živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 1/2016

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 20.01.2016

Rada města schvaluje:
1/1/000 – ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Víta – 6 pro, 1 se zdržel

2/1/2/1 - odpisový plán mycího stroje BIT 391 C s příslušenstvím v pořizovací ceně Kč 53.263,00, který je užíván Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČ 70995397. Doba odepisování činí 8 let.
              Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
3/1/3/1 - přijetí darů Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, IČ 62726226: věcný dar paní Mgr. Stanislavy Sukové – Lékárna Hronov ve formě 41 ks vitamínů C500 finanční dar od pana Davida Novotného ve výši Kč 9.940,00.
             Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
4/1/4/1 - přijetí věcného daru Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČ 70995397, ve formě hraček pro mateřskou školu v hodnotě Kč 3.000,00.
             Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
5/1/5/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením o rozloze 61,65 m2 (plocha pro nájem 56,08 m2) v ulici Nerudova 402, Hronov, na dobu určitou od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2017, za nájemné Kč 49,50/m2/měs.
             Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
6/1/6/1 - uzavření nájemní smlouvy byt č. 3, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové výměře 82,51 m2 (plocha pro nájem 78,94 m2), v ulici Nerudova 402, Hronov, na dobu určitou od 1. 2. 2016 do 30. 4. 2016, za nájemné Kč 50,-/m2/měs.
           Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
7/1/11/1 - zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku (zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) pro projekt „Stavební úpravy kuchyně ZŠ a MŠ Hronov, Čapkova 193“. Zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo přílohou.
              Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
8/1/11/2 - složení komise pro otevírání a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt „Stavební úpravy kuchyně ZŠ a MŠ Hronov, Čapkova 193“
               Složení komise a náhradníků:
1. Mgr. Josef Thér                   Náhradníci: Pavel Topolnickyj
2. Ing. Lenka Vítová                                   Šárka Šimonová
3. Mgr. Věra Řehůřková                             Rostislav Hejcman
4. Michaela Vaňková                                  Lenka Dvořáková
5. Bc. Markéta Machová                             Ing. Václav Soukup
              Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
9/1/12/1 - poskytnutí věcného daru ve formě cen do soutěží v hodnotě Kč 3.000,00 Sboru dobrovolných hasičů Rokytník, 549 31 Hronov, IČ 62731025, na karnevaly, které se uskuteční 19.02.2016 a 20.02.2016 v Rokytníku.
                Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
10/1/13/1 - rozpočtové opatření č. 08/2015/RM dle přílohy. 
                  Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
11/1/15/1 - výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku zadanou jako zakázka malého rozsahu na stavební práce „Intenzifikace stávajícího septiku – Mateřská škola Velký Dřevíč, č.p. 20, Základní škola Velký Dřevíč, č.p. 82, hasičská zbrojnice Velký Dřevíč, č.p. 1“. Výzva k podání nabídky přílohou.
                  Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
12/1/17/1 - uzavření nájemní smlouvy byt č. 12, 1+0, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 42,10 m2 (plocha pro nájem 31,85 m2), v ulici Jungmannova čp. 107, Hronov na dobu určitou od 1. 2. 2016 do 30. 4. 2016, za nájemné Kč 39,-/m2/měs.
                 Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
Rada města bere na vědomí:
13/1/7/1 - náplň činnosti a složení Komise pro kontrolu vypracování projektové dokumentace „Městský úřad Hronov“
                Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
14/1/16/1 - zprávu o hospodaření Autokempu ve Velkém Dřevíči. 
                 Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
15/1/000 - Přehled o nástupech do DO Justynka od 1. 1. do 31. 12. 2015.
                Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

16/1/000 – informaci o spuštění nového informačního kanálu pro občany prostřednictvím SMS
                Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města doporučuje:
17/1/8/1 - ZM ke schválení uzavření darovací smlouvy č. 39/OM/2015 na pozemek p. č. 150/2 o výměře 22 m2 v k. ú. Rokytník. 
               Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
18/1/8/2 - ZM ke schválení uzavření darovací smlouvy č. 40/OM/2015 s TJ Sokol Rokytník, Rokytník, 549 31 Hronov, na pozemek p. č. 148/2 o výměře 27 m2 v k. ú. Rokytník.
                Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
19/1/8/3 - ZM ke schválení uzavření darovací smlouvy č. 41/OM/2015 na pozemek p. č. 154/4 o výměře 16 m2 v k. ú. Rokytník.
                Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
20/1/9/1 - ZM uzavření kupní smlouvy č. 1/OM/2016 na prodej pozemku parcelní č. 1/2 v k. ú. Rokytník o výměře 1728 m2 s prodejní cenou Kč 56.000.
               Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
    
21/1/14/1 - zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 01/2016/ZM dle přílohy.
               Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
Rada města uděluje:
22/1/1/1 - souhlas panu Petru Houzarovi k užití znaku města Hronova pro vědecké účely, konkrétně pak do obrazové přílohy vědecké publikace Klíč ke znakům měst České republiky, která bude vydána v roce 2016.
                Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města vyhlašuje:
23/1/10/1 - konkurzní řízení na místo ředitele/ky Základní školy Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod.
                Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města ukládá:
24/1/16/2 - vedoucímu OSRZ předložit návrhy na provozování kempu s cílem snížit jeho ztrátovost.
                 Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
 


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 03. 02. 2016