živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 1/2015

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 14. ledna 2015

Rada města schvaluje:
1/1 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 6 pro, 1 se zdržel
2/1 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 2.000,00 Skalní záchranné službě v CHKO Broumovsko, se sídlem Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí, IČ 70156387, na její činnost v roce 2015 – 7 pro
3/1 - uzavření nájemní smlouvy č. 20/OM/2014 s Wikov MGI a.s., Zbečník 358, 549 31 Hronov na pozemek p. č. 1705/45 o výměře 1230 m2 v k. ú. Hronov. Smlouva přílohou – 6 pro, 1 se zdržel
4/1 - záměr nájmu části pozemku p. č. 417 o výměře 12 m2 v k. ú. Hronov za účelem užívání pozemku pod dočasnou garáží – 7 pro
5/1 – záměr nájmu pozemku p. č. 1093/1 o výměře 8906 m2 v k. ú. Žabokrky k zemědělským účelům – 7 pro
6/1 - přidělení bytu č. 6, 1+1, ulice Riegrova 596, Hronov, byt se standardním vybavením o velikosti 62,80 m2 (plocha pro nájem je  52,30 m2) s nájemným Kč 50,-/m2/měs. – 6 pro, 1 proti

Rada města neschvaluje:
7/1 - žádost ohledně konání trhů na náměstí v Hronově panem Antonínem Berouskem, Nepolisy 21, PSČ 503 63, IČ 88629015, v roce 2015 – 7 pro
8/1 - žádost společnosti INTAR a. s. Brno, zastupující společnost Vodafone Czech Republic a. s., ohledně umístění základnové stanice (50 m vysoká věž) na p. č. 287/2. k. ú. Hronov (tenisové kurty) – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
9/1 - uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje mezi Královéhradeckým krajem, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,  IČO: 70889546, a Městem Hronov, se sídlem nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 – 7 pro
10/1 - uzavření „Smlouvy o  zřízení věcného břemene – služebnosti,  IV-12-2011693/VB/1 - Hronov p.č. 1574/12, Koryťák – smyčka NN“  mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (oprávněný) a Městem  Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný) – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města revokovat:
11/1 - bod č. 13/6 z usnesení č. 6/2012 ze dne 12.12.2012 – 7 pro
12/1 - bod č. 6/1 z usnesení č. 1/2013 ze dne 27.2.2013 – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
13/1 - výpověď nájemní smlouvy ze dne 19.8.2002, nájem bude ukončen dnem 31.3.2015 – 7 pro
14/1 – kontrolu plnění usnesení RM č. 23, 24, 25/2014 – 7 pro
15/1 – informaci o restauraci Radnice, o chodnících ve Zbečníku, o Strategii rozvoje města Hronova, o podpisu smlouvy s fotbalisty, o plese města, náměty a informace z diskuze
16/1 – informaci o stavu objektu čp. 126 ve Dvorské ulici

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 27. 01. 2015