živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 1/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 15. ledna 2014

Rada města schvaluje:
1/1 – ověřovatele zápisu pana Antonína Hurdálka – 5 pro, 1  se zdržel
2/1 – Podmínky zadávacího řízení a kvalifikace uchazečů na akci „Zbečník – chodníky a VO“ dle přílohy – 6 pro
3/1 - složení komise pro otevírání obálek na akci „Zbečník – chodníky a VO“ –
Bc. Hana Nedvědová, Ing. Jiří Kašík, Pavel Topolnickyj, Michaela Kajnarová, Ing. Václav Soukup (náhradníci – Mgr. Josef Thér, Ing. Karel Jára, František Holman, Tereza Kohlová, Ing. Jiří Polák) – 6 pro
4/1 - složení komise pro hodnocení nabídek na akci „Zbečník – chodníky a VO“– Bc. Hana Nedvědová, Ing. Jiří Kašík, Pavel Topolnickyj, Michaela Kajnarová, Ing. Václav Soukup (náhradníci – Mgr. Josef Thér, Ing. Karel Jára, František Holman, Tereza Kohlová, Ing. Jiří Polák) – 6 pro
5/1 - záměr pronájmu části pozemku p. č. 961/40 o výměře 80 m2 v k. ú. Hronov za Kč 160,--/rok ke zřízení zahrádky – 6 pro
6/1 - záměr pronájmu nebytového prostoru restaurace na koupališti ve Velkém Dřevíči, o výměře 139,22 m2 na dobu určitou od 1. 5. 2014 do 30. 09. 2014, s podmínkou složení pětiměsíčního minimálního nájemného předem ve výši Kč 22 500,- a tříměsíční zálohy na služby ve výši Kč 24 000,-- - 6 pro
7/1 - jednorázovou úhradu za užívání pozemku st. p. č. 392/2 o výměře 6 m2 za období od 4. 6. 2013 do 3. 12. 2013 pod stavbou jezu v k. ú. Velký Dřevíč ve výši Kč 330,--  – 5 pro, 1 proti
8/1 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 5.000,00 Českému červenému kříži, úřadu oblastního spolku ČČK Náchod, se sídlem Pražská 1759, 547 01  Náchod, IČ 00426202, na činnost v roce 2014 – 6 pro
9/1 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 2.000,00 Skalní záchranné službě v CHKO Broumovsko, se sídlem Náchodská 530, 549 32  Velké Poříčí, IČ 70156387, na činnost v roce 2014 – 6 pro
10/1 - poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 5.000,00 AMK-BESIP dětské dopravní hřiště v Náchodě, IČ 71167471, na činnost v oblasti prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v roce 2014 – 6 pro
11/1 - prodej osobního auta Seat Inca Kombi 1,4, který je ve vlastnictví Domova odpočinku ve stáří Justynka Hronov, za minimální prodejní cenu Kč 34.000,00 – 6 pro
12/1 - přijetí finančního daru ve výši Kč 6.000,00 Domem dětí a mládeže Domino Hronov od firmy Saar Gummi Czech, s. r. o., Stolín 105, 549 41  Červený Kostelec, IČ 25931857, pro účely DDM Domino – 6 pro
13/1 - Smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31  Hronov, IČ 71196994 – 5 pro, 1 se zdržel
14/1 - Smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31  Hronov, IČ 71196994 – 6 pro
15/1 - Smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31  Hronov, IČ 71196994 – 5 pro, 1 se zdržel
16/1 - Smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31  Hronov, IČ 71196994 – 6 pro
17/1 - Smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31  Hronov, IČ 71196994 – 6 pro
18/1 - Smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31  Hronov, IČ 71196994 – 6 pro
19/1 - žádost Občanského sdružení Mažoretky, Olšovec 116, Hranice ohledně použití znaku města Hronova v soutěžním kalendáři Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu pro rok 2014 – 6 pro
20/1 - aktualizovaný knihovní řád Městské knihovny Egona Hostovského v Hronově dle přílohy – 6 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
21/1 - měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 01.01.2014 v této výši:
 1) Člen zastupitelstva                                                                           Kč       660,00
 2) Člen rady                                                                                            Kč    2.570,00
 3) Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady  Kč    2.220,00
 4) Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady      Kč    4.130,00
 – 6 pro
22/2 - záměr nákupu nové rolby – 6 pro

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
23/1 - přijetí nabídky na zřízení a provozování domova pro seniory a domova se zvláštním režimem od společnosti SENIOR DOMY POHODA a. s., Smetanova 173/2, 737 01 Český Těšín, IČ 28568877 – 6 pro

Rada města bere na vědomí:
24/1 – kontrolu plnění usnesení RM č. 23, 24/2013 – 6 pro
25/1 – informace k přehledu zastavených bytových domů; o Programu podpory bydlení pro rok 2014; o nájemní smlouvě s Komerční bankou; o Tříkrálové sbírce v Hronově; o řádění vandalů v parku; o programu mimořádného jednání ZM; o rozšíření parkovacích zón ve městě – 6 pro

 

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 24. 01. 2014