živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 1/2012

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 11. ledna 2012

Rada města schvaluje:
1/1 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 6 pro, 1 se zdržel
2/1 - nájemce bytu č. 13, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 30,61 m2, v ulici Riegrova čp. 458, Hronov, s nájemní smlouvou na dobu určitou od 1. 2. 2012 do 31. 12. 2012 za nájemné Kč 1 309,--/měs. – 7 pro
3/1 - záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 1466 v k.ú. Hronov o výměře 150 m2 za účelem zřízení zahrádky s cenou pronájmu Kč 1,--/m2/rok, celkem  Kč 150,--/rok – 7 pro
4/1 - uzavření nájemní smlouvy mezi SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 70947996 (pronajímatel) a Městem Hronovem, Nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (nájemce) na část pozemku p.p.č. 682/3 v k.ú. Velký Dřevíč. Smlouva je přílohou – 7 pro
5/1 - uzavření podnájemní smlouvy na byt č. 7, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 68,70 m2 s příslušenstvím, s balkonem o výměře 3,65 m2 a sklepem o výměře 2,25 m2 (plocha pro nájem 67,31 m2), Žabokrky čp. 61, 62, Hronov s tím, že výše podnájmu nepřesáhne výši nájmu stanoveného ve smlouvě o nájmu bytu – 7 pro
6/1 - rozpočtová opatření č. 06/2011 dle přílohy – 7 pro
7/1 - uzavření smlouvy na poskytnutí příspěvku od 1. 1. do 31. 3. 2012 pro HC Wikov Hronov, IČO 46522751, zastoupený prezidentem panem Jindřichem Šťavíkem, s tím, že příspěvek bude použit na činnost družstev přípravky, elévů, mladších a starších žáků, dorostu, juniorů a školy bruslení (tréninků a mistrovských utkání) ve výši Kč 280 000,--. Příspěvky budou poskytnuty zápočtem ve výši fakturované částky. Smlouva přílohou – 7 pro
8/1 - organizační řád Městského úřadu Hronov s účinností od 12.1.2012 (org. řád přílohou) – 7 pro

Rada města stanovuje:
9/1 - s účinností od 12.1.2012 počet zaměstnanců v pracovním poměru Městského úřadu Hronov na 51 – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
10/1 - uzavření smlouvy č. „IV – 12 – 2008518/P/VB1“ s názvem stavby „Hronov,   p.č. 1382/2, Exner – knn – umístění kabelu NN na parcele 1667“ o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (budoucí oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5,   549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný).  Smlouva přílohou – 7 pro
11/1 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 13/OM/11  – 7 pro
12/1 - záměr prodeje části pozemku p.p.č. 646/1 o výměře cca 218 m2  v k.ú. Velký Dřevíč, ke způsobu využití jako zahrady – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:
13/1 - zrušit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení – 7 pro

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
14/1 - převod podílu o velikosti 1/28 pozemku p.p.č. 665/2  o celkové výměře 3533 m2  v k.ú. Velký Dřevíč  a převod podílu o velikosti 1/28 pozemku p.p.č. 665/2  o celkové výměře 3533 m2  v k.ú. Velký Dřevíč na základě darovací smlouvy, do majetku města Hronova, Čs. armády 5, 549 31 Hronov. Správní poplatek vkladu do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný – 7 pro
15/1 - schválení koupi pozemku p.p.č. 561 o výměře  157 m2  v k.ú. Hronov za cenu Kč 80.000,-- - 7 pro

Rada města bere na vědomí:
16/1 - informaci o zaniklé nájemní smlouvě  – 7 pro
17/1 - kontrolu plnění usnesení RM č. 23, 24/2011 – 7 pro
18/1 – informaci o režimu přejezdu do PL ze dne 3.1.2012 v Malé Čermné
19/1 – zápis z jednání v MŠ Velký Dřevíč

Rada města ukládá:
20/1 – odboru majetek stanovit výchozí cenu při prodeji pozemku p.p.č. 646/1 o výměře cca 218 m2  v k.ú. Velký Dřevíč minimálně ve výši Kč 70,--/m2 a o schváleném záměru prodeje informovat vlastníky okolních pozemků – 7 pro
21/1 – odboru majetek prověřit majitele vlečky u nádraží a zajistit, aby co nejdříve opravil výtluky – 7 pro
22/1 – tajemníkovi - prověřit, proč nebyli občané informováni o změně svozových dnů firmou Marius Pedersen

 

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 16. 01. 2012