živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 8/2018

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z mimořádného jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 18. 04. 2018

Rada města schvaluje:
1/8/000 – ověřovatele zápisu pana Pavla Topolnického
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/8/69/1 - záměr pronájmu nebytového prostoru restaurace „Na koupališti“ ve Velkém Dřevíči o výměře 139,22 m² na dobu určitou od 1. 6. 2018 do 30. 9. 2018, za minimální nájemné 4 500 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/8/69/2 - výběrovou komisi pro výběr nájemce restaurace „Na koupališti“ ve Velkém Dřevíči ve složení: Bc. Hana Nedvědová, Ing. Lenka Vítová a David Pavlíček.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/8/70/1 - uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. NP/18/01 – restaurace na zimním stadionu v Hronově o výměře 109,02 m² se ŠR spol. s r.o., jednatel Tomáš Rak, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 465 08 163 od 1. 6. 2018 na dobu neurčitou s výší nájemného 6 006 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/8/71/1 - uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 5/OM/2018 s Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, o zabezpečení přístupu, příjezdu a k umístění zařízení staveniště na pozemcích 1626/3, 248/2 a 1608/1 v k. ú. Hronov. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/8/72/1 - uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 6/OM/2018 s Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, o realizaci stavby a zabezpečení přístupu a příjezdu na pozemcích 1605 a 192 v k. ú. Hronov. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/8/73/1 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky „Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nová tribuna“ zadané v režimu pro zjednodušené podlimitní řízení dle §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/8/73/2 - přidělení veřejné zakázky „Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nová tribuna“, zadané v režimu pro zjednodušené podlimitní řízení dle §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dodavateli D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 28808495 za nabídkovou cenu 17 195 000 Kč bez DPH (20 805 950 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/8/74/1 - uzavření smlouvy s vlastníkem pozemků p. p. č. 719, st. p. č. 720 a p. p. č. 721 v k. ú. Hronov a týkající se stavby „Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nová tribuna".
Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdrželo se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 25. 04. 2018