živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 25/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 18. 10. 2017 

Rada města schvaluje:
1/25/000 – ověřovatele zápisu pana Pavla Topolnického
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/25/276/1 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě na byt č. 8, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 43,92 m2 (plocha pro nájem 42,31 m2), v ulici Nerudova 314, Hronov za měsíční nájemné 2 232 Kč, na dobu určitou do 31. 10. 2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/25/277/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové výměře 40,27 m2 (plocha pro nájem 32,47 m2), v ulici Husova 367, Hronov na dobu určitou do 31. 1. 2018 za nájemné 50 Kč/m2/měs.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/25/279/1 - rozpočtové opatření č. 13/2017/RM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1

5/25/281/1 - ceník využití Wikov arény s platností od 18. 10. 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/25/281/2 - ceník půjčovny bruslí Wikov arény s platností od 18. 10. 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/25/282/1 - uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 25/OM/2017 s firmou Alien technik s.r.o., Velký Dřevíč 91, 549 34 Velký Dřevíč, IČ 25284584, na pozemku p. č. 682/18 v k. ú. Velký Dřevíč. 
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/25/283/1 - uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 24/OM/2017 se Střední průmyslovou školou, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov, IČ 14450356, na pozemku p. č. 1600 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/25/286/1 - uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi GASNET s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 zastoupen na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311 jako „vlastníkem PZ“ a Městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako „stavebníkem“. Smlouva se týká přeložky plynárenského zařízení na stavbě „Stavební úpravy komunikace Červená ul., Velký Dřevíč“.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/25/000 - záměr příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod, který se týká pronájmu nebytového prostoru bývalého „Občerstvení za školou“ za účelem zřízení prodejny oděvů.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
11/25/284/1 - ZM schválit prodej pozemku parc. č. 35/3 o výměře 251 m2 v k. ú. Malá Čermná s cenou prodeje 300 Kč/m2 panu Danieli Petráškovi, Na Zavadilce 786, 551 01 Jaroměř, IČ 68229330.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

12/25/285/1 - ZM schválit uzavření smlouvy „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. (IE-12-2006550/VB/01)“, název stavby „Hronov, Karolíny Světlé - rekonstrukce nn“, s ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

13/25/287/1 - zastupitelstvu města schválit Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Hronova v roce 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města nedoporučuje:
14/25/269/1 - ZM schválit záměr prodeje pozemků - stavební parcely č. 415 o výměře 253 m2, části pozemkové parcely č. 140/2 o výměře cca 706 m2, 585/1 o výměře 3327 m2, část 587/1 o výměře cca 3105 m2 (celková výměra 33641 m2) a část 1358 o výměře cca 67 m2 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města revokuje:
15/25/280/1 - bod č. 2/19/209/1 a č. 3/19/209/2 z usnesení č. 19/2017 ze dne 23. 8. 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 25. 10. 2017