živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 18/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 02. 08. 2017

Rada města schvaluje:
1/18/000 – ověřovatele zápisu pana Libora Lelka
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/18/197/1 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 18. 4. 2017 na byt č. 11, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové výměře 45,30 m2 (plocha pro nájem 40,60 m2), v ulici Hostovského 160, Hronov, za nájemné 50,00 Kč/m2/měs., na dobu určitou do 31. 7. 2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/18/199/1 - uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 14/OM/2017 na pozemku p. č. 1256 v k. ú. Žabokrky. 
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/18/200/1 - jako dodavatele akce „Oprava parkoviště za úřadem“ firmu REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov, IČ: 6482478 za nabídkovou cenu 457.456,23 Kč vč. DPH.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/18/201/1 - jako dodavatele akce „Oprava komunikace v ul. Žižkova“ firmu REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov, IČ: 6482478 za nabídkovou cenu 232.686,14 Kč vč. DPH.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/18/202/1 - jako dodavatele akce „Oprava komunikace Studénka II. varianta asfalt “ firmu REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov, IČ: 6482478 za nabídkovou cenu 375.619,45 Kč vč. DPH.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1

7/18/203/1 - jako dodavatele akce „Oprava propustku - Bosna“ firmu REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov, IČ: 6482478 za nabídkovou cenu 144.998,52 Kč vč. DPH.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/18/204/1 - jako dodavatele akce „Oprava komunikace ul. Mánesova“ firmu REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov, IČ: 6482478 za nabídkovou cenu 103.279,33 Kč vč. DPH.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/18/205/1 - jako dodavatele akce „Oprava komunikace ul. Mikoláše Alše“ firmu REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov, IČ: 6482478 za nabídkovou cenu 532.151,78 Kč vč. DPH.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/18/206/1 - jako dodavatele akce „Oprava komunikace ul. Divadelní – odbočka za č.p. 512 k č.p. 583 (výsprava)“ firmu REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov, IČ: 6482478 za nabídkovou cenu 148.349,63 Kč vč. DPH. 
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/18/207/1 - jako dodavatele akce „Udržovací práce na vodních nádržích na vodním toku Rokyténka, K. ú. Rokytník“ firmu Petr Čáp, Mlýnská 100, 547 01 Náchod, IČ: 04064739 za nabídkovou cenu 2 018 594,24 Kč vč. DPH (1 668 259 Kč bez DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

12/18/208/1 - snížení nájemného od 1. 8. 2017 o 50 % (na 829 Kč) za pronájem NP kadeřnictví Na Drahách 924, Hronov, paní Vlastě Klennerové z důvodu výskytu vlhkosti a plísně stěn do doby, než bude stěna městem opravena.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

13/18/210/1 - vyhlášení výzvy k podání nabídky a návrh smlouvy o dílo veřejné zakázky na stavební práce malého rozsahu „Výměna ventilátoru VZT v suterénu Jiráskova divadla, Hronov“. Výzva k podání nabídky a smlouva o dílo přílohou.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

14/18/211/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 5, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 44,89 m2 (plocha pro nájem 43,35 m2), Nerudova ulice čp. 314, Hronov k 31. 10. 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

15/18/215/1 - přijetí daru od pana Petra Smoly, Čechova 1053/17, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí, IČ 61190608 ve výši 20.000 Kč na pokrytí výdajů spojených s 87. Jiráskovým Hronovem.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

16/18/218/1 - poskytnutí daru ve výši 15.000,00 Kč spolku Minidiv, divadelní soubor HOP-HOP Ostrov, Na Kopci 1477, 363 01 Ostrov, IČ 26595176. Jedná se o Cenu festivalu Jiráskův Hronov – Cenu Pavla Dostála jako ocenění dlouholeté kontinuální umělecké i organizační činnosti.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

17/18/219/1 - uzavření Smlouvy o dílo na stavební akci „Stavební úpravy komunikace Červená ulice, Velký Dřevíč“ mezi Městem Hronov, náměstí čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ:00272680 jako objednatelem a f. Silnice Svoboda a.s., Jetřichov 164, 549 83 Meziměstí, IČ: 05438187 jako zhotovitelem za nabídkovou cenu 3 493 149,68 Kč bez DPH (4 226 711,11 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

18/18/220/1 - uzavření Smlouvy o dílo na stavební akci „Oprava lávky 15b-1 u čistírny, Hronov“ mezi Městem Hronov, náměstí čs. armády 5, 549 31, IČ:00272680 jako objednatelem a firmou MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ 25297899 jako zhotovitelem za cenu
2 378 740 Kč vč. DPH (1 965 901,08 Kč bez DPH). 
Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdrželo se: 0

19/18/221/1 - prodejní cenu stolního kalendáře s kresbami Hronova na rok 2018 ve výši 119,00 Kč/ks.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

20/18/000 - záměr podání žádosti o dotaci na opravu Kalinova domu – výzva MMR v rámci IROP - Energetické úspory v bytových domech II – SC 2.5.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Rada města doporučuje:
21/18/212/1 - ZM schválit uzavření kupní smlouvy č. 15/OM/2017 na prodej pozemku parc. č. 728/3 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře 111 m2.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

22/18/213/2 - ZM schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 35/3 o výměře 251 m2
v k. ú. Malá Čermná s cenou prodeje 300 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

23/18/217/1 - ZM ke schválení prodej pozemku parc. č. 728/4 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře 58 m2 s cenou prodeje 4.410 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města nedoporučuje:
24/18/213/1 - ZM schválit záměr prodeje části pozemku st. p. č. 15 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Malá Čermná s cenou prodeje 300 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 08. 09. 2017