živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 16/2016

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

z jednání mimořádné Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 05.09.2016

Rada města schvaluje:
1/16/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théru – 6 pro, 1 se zdržel
2/16/217/1- uzavření Smlouvy o dílo týkající se akce „Obnova krytu komunikace p. č. 876/1, k. ú. Rokytník od č. p. 86 k č. p. 124“ mezi Městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako objednatelem a firmou STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 jako zhotovitelem za nabídkovou cenu ve výši 3.131.067 Kč vč. DPH (2.587.659 Kč bez DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 13. 09. 2016