živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 15/2016

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 31.08.2016

Rada města schvaluje:
1/15/000 – ověřovatele zápisu Libora Lelka – 6 pro
2/15/203/1- uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce ze dne   05.11.2004 mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680, a Domovem odpočinku ve stáří Justynka, Komenského náměstí čp. 212, 549 31 Hronov, IČ 62726226.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
3/15/204/1- poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč Okresnímu sdružení České unie sportu Náchod, z. s., Pražská 1759, 547 01 Náchod, IČ 00435767, která bude použita výhradně k pokrytí nákladů spojených s pořádáním 59. ročníku silničního běhu Hronov - Náchod.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
4/15/204/2- uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 31/2016 s Okresním sdružením České unie sportu Náchod, z. s., Pražská 1759, 547 01 Náchod, IČ 00435767.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
5/15/205/1- uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 8, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 43,91 m2 (plocha pro nájem 42,31 m2) v Nerudově ulici čp. 314, Hronov k 30. 11. 2016.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
6/15/207/1- rozpočtové opatření č. 09/2016/RM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

7/15/210/1-  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 04/2016/OM/ŠIM, č. dodavatele 15/2016 na akci: Výměna výkladů a oprava čelní fasády, na adrese: nám. Čs. armády čp. 3, 549 31 Hronov. Dodavatel BROUMSTAV společnost s ručením omezeným, Žižkova 53, 550 01 Broumov, Nové Město, IČ: 42228433, DIČ: CZ42228433.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

8/15/211/1- výjimku ze Směrnice č. 01/2012 týkající se zadávání zakázek malého rozsahu, a to na konkrétní akci: „PD stavební úpravy objektu č. p. 49, ul. Dvorská Hronov“ na vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

9/15/211/2- přidělení akce „PD stavební úpravy objektu č. p. 49, ul. Dvorská Hronov“ pro realizaci stavby atelieru INS spol. s.r.o., Parkány 413, 547 01 Náchod, IČ: 60109971 za nabídkovou cenu 459 800 Kč vč. DPH (380 000 Kč bez DPH).                     
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

10/15/212/1- ceník využití zimního stadionu - Wikov arény v zimní sezóně 2016 -17.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

11/15/212/2 - ceník půjčovny bruslí zimního stadionu - Wikov arény v zimní sezóně 2016 -17.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

12/15/213/1- poskytnutí dotace ve výši 8.000,00 Kč Náboženské obci Církve československé husitské v Hronově, Zbečník, Padolí 240, 549 31 Hronov, IČ 62729284, která je určena výhradně k pokrytí nákladů spojených s pořádáním Babího léta 2016.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 0

13/15/213/2- uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 32/2016 s Náboženskou obcí Církve československé husitské v Hronově, Zbečník, Padolí 240, 549 31 Hronov, IČ 62729284.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 0

14/15/214/1- poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč Volejbalovému klubu Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829, která je určena účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva žen A v I. národní lize v roce 2016.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

15/15/214/2- uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 33/2016 s Volejbalovým klubem Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

16/15/215/2 - prodej nakladače UNC 060, výrobce ZTS, n.p. Detva, za minimální cenu   stanovenou znaleckým posudkem ve výši 95 000 Kč.
Hlasování: Pro 6, Proti:0, Zdržel se:0

17/15/216/1 - RM schvaluje odeslání žádosti městu Náchodu ohledně zajištění úsekového měření rychlosti v katastrálním území města Hronova, lokalita Zbečník.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města nedoporučuje:
18/15/209/1 -  ZM ke schválení záměr prodeje části pozemku p. č. 1608/1 o výměře cca 44 m2 v k. ú. Hronov za minimální cenu ve výši 400,-- Kč/m2.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města bere na vědomí:
19/15/206/1- kontrolu plnění usnesení č. 10, 11, 12, 13/2016.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

20/15/000 – další informace v bodě Různé – program jednání ZM, nová kuchyně a školní jídelna v ZŠ Hronov, nové ČOV ve Velkém Dřevíči, využití nájemného ZS, chodníkové těleso Zbečník, Pustiny

Rada města jmenuje:
21/15/208/1- výběrovou komisi pro výběrové řízení na ředitele/ku příspěvkové organizace Kulturní a informační středisko Hronov, vyhlášeného dne 17.8.2016 usnesením RM č. 32/14/195/2, v tomto složení: Jana Rutarová, Lenka Lembejová, Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Olga Líbalová, Dagmar Vítová, MVDr. Tomáš Strnad, Bc. Hana Nedvědová, náhradník Mgr. Josef Thér,     
Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0

Rada města ruší:
22/15/215/1 - veřejnou zakázku malého rozsahu na „Nákup smykem řízeného nakladače (náhrada za smykový nakladač UNC 060)“ ze dne 26. 1. 2016, s dodatečnou informací ze dne 26. 7. 2016.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 08. 09. 2016