živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 14/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 21. 06. 2017

Rada města schvaluje:
1/14/000 – ověřovatele zápisu pana Libora Lelka
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/14/166/1 - přijetí finančních darů Domem dětí a mládeže Domino Hronov, IČ 00857921: finanční dar ve výši 12.000,00 Kč od Saar Gummi Czech, s.r.o., Stolín 105, 549 41 Červený Kostelec, IČ 25931857, určený na podporu kroužku karate; finanční dar ve výši 1.000,00 Kč od pana Jana Vojnara, určený na podporu akce "Světový týden respektu k porodu"
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/14/168/1 - rozpočtové opatření č. 09/2017/RM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/14/169/1 - poskytnutí věcného daru ve formě cen do soutěží v hodnotě 2.000,00 Kč Sboru dobrovolných hasičů Rokytník, 549 31 Hronov, IČ 62731025, na akci Rozloučení s prázdninami, která se uskuteční 26. 8. 2017 na hřišti v Rokytníku.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/14/170/1 - nabídku kroužků DDM Domino Hronov na školní rok 2017/2018 a jejich ceny dle přílohy.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/14/172/1 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě na byt č. 13, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 61,59 m2 (plocha pro nájem 50,74 m2), v ulici Jungmannova 107, Hronov, na dobu určitou do 30. 9. 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/14/173/1 - odkoupení části vybavení z restaurace Radnice odfirmy TerbaCom, s.r.o., se sídlem Korunovační 16, Praha 7, IČ: 26757834:
• osvětlení - 21 000 Kč (světla pivnice, diodové pásky, osvětlení jídelny, osvětlení chodby a WC)
• obložení - 28 000 Kč (obložení kolem topení, skříňky Absac, bar)
• posuvné dveře - 10 500 Kč (mléčné sklo) v celkové hodnotě
59 500 Kč
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/14/173/2 - uzavření dohody o odkoupení movitých věcí a finančním vyrovnání s firmou TerbaCom, s.r.o., se sídlem Korunovační 16, Praha 7, IČ: 26757834 (návrh dohody přílohou).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/14/175/1 - poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Hronov, nám. Čs. armády 120, 549 31 Hronov, IČ 48623628, která je určena účelově k pokrytí nákladů spojených s činností mladých hasičů v roce 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/14/175/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 26/2017 se SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hronov, nám. Čs. armády 120, 549 31 Hronov, IČ 48623628, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/14/175/3 - poskytnutí dotace ve výši 7.000,00 Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Rokytník, Rokytník 147, 549 31 Hronov, IČ 62731025, která je určena účelově výhradně k pokrytí nákladů spojených s pořízením 8 ks hasičských stejnokrojů pro ženy.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

12/14/175/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 27/2017 se SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rokytník, Rokytník 147, 549 31 Hronov, IČ 62731025, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

13/14/175/5 - poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč Římskokatolické farnosti Hronov, Regnerova 56, 549 31 Hronov, IČ 46524002, která je určena účelově k pokrytí nákladů spojených se zhotovením pomníku P. J. Regnera - Havlovického.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdrželo se: 0

14/14/175/6 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 28/2017 s Římskokatolickou farností Hronov, Regnerova 56, 549 31 Hronov, IČ 46524002, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdrželo se: 0

15/14/175/7 - poskytnutí dotace ve výši 3.000,00 Kč Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizaci Hronov, Pod Horou 145, 549 32 Velké Poříčí, IČ 13585851, která je určena účelově k pokrytí nákladů spojených s pořádáním letního soustředění dětského rybářského kroužku na přehradě Orlík v termínu 15.06. – 18.06.2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

16/14/175/8 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 29/2017 s Českým rybářským svazem, z. s., místní organizací Hronov, Pod Horou 145, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 13585851, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

17/14/175/9 - poskytnutí dotace ve výši 16.530,00 Kč Společenskému klubu POHODA, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 01312197, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

18/14/175/10 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 30/2017 se Společenským klubem POHODA, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 01312197, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

19/14/176/1 - výsledek hodnocení a přidělení veřejné zakázky „Výměna výplní otvorů ZŠ Zbečník“, zadané výzvou zadavatele k podání nabídky ze dne 7.6.2017 uchazeči Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ 28436024 za nabídkovou cenu 1 413 327,89 Kč bez DPH
(1 710 126,75 Kč vč. DPH). Smlouva o dílo přílohou.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

20/14/177/1 - vyloučení uchazeče MAAD Group s.r.o., Nad závodištěm 379/1, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5, IČ: 24764779 z účasti na zadávacím řízení „AQUA MINERALIS GLACENSIS – Revitalizace parku A. Jiráska – Hronov“, jelikož ve stanovené lhůtě neposkytl vysvětlení k mimořádně nízké nabídkové ceně díla.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Rada města doporučuje:
21/14/167/1 - ZM schválit záměr prodeje části pozemku p. p. č. 995/1 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře cca 200 m2 s cenou prodeje 100 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0 
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 13. 07. 2017