živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 1/2018

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 17. 01. 2018

Rada města schvaluje:
1/1/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Pavla Zimu, DiS.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/1/2/1 - poskytnutí věcného daru ve formě cen do soutěží v hodnotě 3.000,00 Kč Sboru dobrovolných hasičů Rokytník, 549 31 Hronov, IČ 62731025, na karnevaly, které se uskuteční 16.02.2018 a 17.02.2018 v Rokytníku.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/1/3/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 25. 1. 2016 na byt č. 3, 1+2, byt se standardním vybavením, o celkové výměře 78,01 m² (plocha pro nájem 76,69 m²), v ulici Nerudova 402, Hronov na dobu určitou do 31.1.2020 za nájemné 50 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/1/4/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 20.10.2017 na byt č. 11, 1+0, byt se standardním vybavením, o celkové výměře 40,27 m² (plocha pro nájem 32,47 m²), v ulici Husova 367, Hronov na dobu určitou do 31.1.2019 za nájemné 50 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/1/7/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 29. 6. 1993, na zmenšení výměry pronajatých pozemků.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/1/10/1 - uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 na stavbu „II/303 Jaroměř – Velké Poříčí – Hronov“.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/1/13/1 - rozpočtové opatření č. 16/2017/RM.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
8/1/1/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2016535/1“, název stavby: „Rokytník – knn p. č. 733/3 pro RD Jeništa“ “ mezi ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/1/5/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy č. 2/OM/2018, na prodej pozemku parc. č. 1232/2 v k. ú. Zbečník o výměře 23 m2 s cenou prodeje 1610 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/1/6/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy č. 1/OM/2018, na prodej pozemku p. p. č. 525/2 v k. ú. Hronov o výměře 34 m2 s cenou prodeje 3.400 Kč. 
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/1/8/1 - zastupitelstvu města ke schválení záměr prodeje části pozemku parc. č. 99/1 o výměře 232 m² určené geometrickým plánem č. 1338-194/2017 pro rozdělení pozemku, jehož součástí je budova č.p. 4 v k. ú. Hronov. Výchozí cena pro záměr prodeje je 4 100 000 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

12/1/9/2 - zastupitelstvu města ke schválení záměr prodeje části pozemku parc. č. 94/1 o výměře 969 m² (varianta B) určené geometrickým plánem č. 1338-194/2017 pro rozdělení pozemku, jehož součástí je budova č.p. 5 v k. ú. Hronov. Výchozí cena pro záměr prodeje je 7 611 350 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

13/1/9/3 – zastupitelstvu města zahájit výstavbu nového Městského úřadu v Hronově v nedokončené přístavbě Sálu Josefa Čapka s tím, že bude financována z úvěru v max. výši 50 mil. Kč s max. dobou splatnosti 10 let
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

14/1/11/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 879/8 v k. ú. Rokytník o výměře cca 70 m2 s cenou prodeje 70 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města nedoporučuje:
15/1/9/1 - zastupitelstvu města ke schválení záměr prodeje části pozemku parc. č. 94/1 o výměře 928 m² (varianta A) určené geometrickým plánem č. 1338-194/2017 pro rozdělení pozemku, jehož součástí je budova č.p. 5 v k. ú. Hronov. Výchozí cena pro záměr prodeje je 7 591 850 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 12. 02. 2018