živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 8/2016

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 14.12.2016 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Přítomni: Mgr. Věra Bartošová, Jiří Frýba, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Libor Lelek, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Jana Maslikiewiczová, Mgr. Petr Málek, Bc. Hana Nedvědová, Hynek Rožnovský, Mgr. Josef Thér, Pavel Topolnickyj, JUDr. Eva Vrzáčková, Ing. Jaroslav Vít, Mgr. Pavel Zima DiS., Mgr. Věra Řehůřková, MUDr. Jan Šnajdr, Mgr. Jan Šnajdr
Omluveni: Antonín Hurdálek, Mgr. Jana Píčová
Pozdější příchod: MVDr. Tomáš Strnad
Tajemník: Bc. Markéta Machová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jana Maslikiewiczová, pan Libor Lelek

Paní starostka konstatovala, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, v úvodu jednání bylo přítomno 18 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Mgr. Jana Maslikiewiczová, pan Libor Lelek - 15 pro, 3 se zdrželi.

Pan Petr Koleta upozornil všechny občany a zastupitele města, že z jednání bude pořizován zvukový a obrazový záznam, který bude sloužit ke zpravodajským účelům.

V úvodu vystoupily dětí z mateřské školy v Hronově s vánočním programem.

Paní starostka se rozloučila s ředitelkou Marcelou Kollertovou, která ke konci roku končí ve funkci ředitelky KIS Hronov. Představila novou ředitelku paní Markétu Machovou.

Přišel MVDr. Tomáš Strnad, přítomno 19 členů.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 107 až 129 včetně příloh, pozvánka na jednání, odpovědi na dotazy zastupitelů Ing. Járy a pana Kolety, výroční zpráva DDM Domino Hronov a další operativní informace.

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo připomínky k návrhu programu. Paní starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce - 19 pro.

Paní starostka se dotázala na připomínky k zápisu z minulého jednání, které se konalo 2. listopadu 2016. Žádné nebyly vzneseny.

Mgr. Jan Šnajdr - se dotazoval ke svozovým kalendářům otištěným v posledním čísle unásku, kde není uveden měsíční svoz. Paní starostka uvedla, že je to pouze chyba tisku, měsíční svozové známky budou v prodeji, stejně jako v minulých letech.

Paní starostka upozornila zastupitele, že pokud chtějí, aby byly jejich připomínky, upozornění či konstatování uvedeny v zápise, nechť to zcela jasně sdělí, aby zapisovatelka mohla jejich vyjádření zaznamenat.

Program jednání:
1. Informace z jednání rady města
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
3. Finanční záležitosti
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
6. Diskuze 


1. Informace z jednání rady města

123 - Informace z jednání Rady města Hronova 
Paní starostka seznámila kolegy s předloženým materiálem a vyzvala je k dotazům. Žádné nebyly. 


2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

128 - Kontrola plnění usnesení č. 7/2016
S předloženým materiálem zastupitele seznámila Bc. Machová a vyzvala k dotazům.

Diskuze
Ing. Jára se dotazoval k podanému vysvětlení slečnou Kajnarovou a rozpočtovému opatření č. 13/2016/RM, kde není zcela jasné, proč došlo k navýšení o 266 tis Kč. Dotazoval se, jak to odsouhlasili radní, proč platíme za dozor 188 tis. Kč, proč utrácíme 266 tis. Kč navíc – týká se úpravy vstupu do parku A. Jiráska. Požaduje chronologický soupis celého postupu akce „revitalizace parku“ – jak, co a kdy bylo v radě schváleno. 


 3. Finanční záležitosti

110 - Zápis z jednání finančního výboru č. 2/2016 
S předloženým materiálem seznámil zastupitele Mgr. Šnajdr.
Předseda Finančního výboru ZM Mgr. Jan Šnajdr předložil k seznámení zápis z jednání finančního výboru č. 2/2016 ze dne 23.11.2016 a zápisy č. 1 - 3 z provedených kontrol. FV dal doporučující stanovisko ke schválení rozpočtu města Hronova a rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2017.

Návrh usnesení:
110/1 - ZM ukládá tajemnici realizovat doporučení FV ZM, která jsou uvedena v zápisech z kontrol č. 1 – 3/2016. Zápisy přílohou.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0


107 - Návrh rozpočtu města Hronova na rok 2017 
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtu města Hronova na rok 2017.
 
Návrh rozpočtu je zpracován na straně příjmů na základě známých skutečností, není zde zapojen případný přebytek hospodaření za rok 2016. Jeho zapojení bude řešeno na prvním zastupitelstvu v příštím roce formou rozpočtového opatření. Na základě toho pak budou moci být provedeny úpravy i na straně výdajů a rovněž dojde ke konkretizaci částek za investiční akce.
 
Závaznými ukazateli navrhujeme částky za paragrafy (tzv. kapitoly) s tím, že dle směrnice č. 1/2016 může příkazce operace přečerpat jednotlivé položky až o 20 tis. Kč, avšak za předpokladu, že rozpočtovaná částka za příslušný paragraf (ODPA) nebude překročena.
Důvodem stanovení závazných ukazatelů na úrovni paragrafů je to, aby nedocházelo k přečerpání položek, což by bylo považováno za správní delikt.
 
Návrh projednala na svém jednání dne 16.11.2016 rada města a doporučila jej zastupitelstvu města schválit. Návrh rozpočtu byl projednán 23.11.2016 také finančním výborem, který jej rovněž doporučil zastupitelstvu města schválit.

Diskuze
Mgr. Líbalová se dotazovala k výdajovým položkám na ples města Hronova a sportovní ples, kdy příjmové položky k těmto akcím nejsou vyčísleny. Paní Kollertová uvedla, že příjmy z prodeje vstupenek jsou započteny proti ostatním nákladům a v rozpočtu je vyčíslen rozdíl mezi příjmy a výdaji. Dle názoru paní Líbalové by měly být všechny náklady a výnosy zaneseny v rozpočtu. Mgr. Šnajdr nabídl kontakt a poskytnutí vyúčtování plesu města, protože se FV rozúčtováním zaobíral.
Mgr. Líbalová se dotazovala, proč je na církve plánováno 30 tis. Kč. Ing. Stonjeková uvedla, že jsou částky plánovány dle skutečnosti letošního roku. Dále je otevřen program dotací z rozpočtu města, kdy církve žádají o dotace na jednotlivé akce.
Pan Koleta se dotazoval, na co jsou u organizace 219 - zimní stadion plánovány prostředky na stroje přístroje ve výši 400 tis. Kč. Pan Pavlíček uvedl, že je to částka na nový transformátor, který je v současné době v havarijním stavu a nevyplatí se opravovat.
Dále se dotazoval na položku 5177 - úprava bytu v přízemí čp. 512 ve výši 520 tis. Kč v kapitole 3612 bytové hospodářství. Ing. Vítová uvedla, že je to oprava zdevastovaného bytu, jedná se o generální opravu. V bytě bydlel vozíčkář. Ing. Vítová zašle základní parametry bytu a položkový rozpočet k uvedené opravě.
Dále ho zajímalo v kapitole 3639 - komunální služby a územní rozvoj u položky - 5169 na co je plánováno 150 tis. Kč v EPC projektech - prémie EM. Ing. Vítová informovala, že jde o částku na energetický management, na plánované prémie, na které zatím nikdy nedosáhli vzhledem k cenám plynu nakupovaného na burze.
Pan Koleta požádal, zda by bylo možné požádat bankovní poradkyni o slevu za platby platební kartou. V zaslaném přehledu viděl částku necelých 14 tis. Kč, ale i tak se domnívá, že by se částka nechala snížit.
Ing. Jára se dotazoval na plánovanou úprava před jídelnou ve výši 400 tis. Kč v kapitole 3119, položce 5171. Mgr. Řehůřková odpověděla, že se jedná o prostor mezi školní jídelnou a školní budovou, který je zdevastovaný. Je uvažováno s úpravou, vznikem klidové zóny, prostorem, kam by mohly chodit děti i o přestávce. Ing. Jára reagoval tím, že byl v prostoru, když se vypisovaly úpravy kuchyně, neví, jestli se to stalo vinou stavby, pokud ano, pak by měl být zodpovědný někdo jiný. Ing. Vítová uvedla, že stavbou to zdevastované není. Je to z doby kdy hotelovka opustila prostor. Je na to nepěkný pohled. Mgr. Řehůřková doplnila, že o úpravu žádali v době, kdy převzali budovu. Je to nedůstojné, rádi by měli prostor, který bude bezpečný pro děti.
Pan Koleta se dotazoval, zda je v rozpočtu počítáno s nahráváním jednání zastupitelstva. Mgr. Thér uvedl, že je částka zahrnuta ve službách souvisejících s IT.
Ing. Jára se dotazoval na uzavření mostu ve Velkém Dřevíči u školky, jestli se přemýšlelo co s tím. Slečna Kajnarová sdělila, v jakém stavu jsou projektové dokumentace a přeložky sítí. V plánu je realizace v roce 2017. Cena realizace bude předběžně cca 4 mil. Kč. Starostka doplnila, že v současné době proběhlo jednání se soukromými vlastníky pozemků okolo potoka, aby pěší pustili přes své pozemky, aby se nechalo projít až ke škole.
Mgr. Líbalová se dotazovala, zda se nepočítá s kanalizací ve Velkém Dřevíči
a Rokytníku. Ing. Vítová uvedla, co se týká kanalizace varianty 3b podle TES, v současné době je udělán průzkum u 113 čísel popisných, 15 čísel popisných nereaguje. Třetinu zbývá dodělat. Předběžně z průzkumu vyplývá, že pravděpodobně bude pro připojení nižší počet ekvivalentních obyvatel, než předpokládala TES. Cena se nedá úplně určit, protože se nedá říct, kudy přesně kanalizace v silničním tělese povede. Časový horizont průzkumu se prodlužuje. Předpoklad je do konce února 2017.

Návrh usnesení:
107/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Hronova na rok 2017, na straně příjmů stanovuje závazné ukazatele na úrovni daňových příjmů, u nedaňových a kapitálových příjmů a na straně výdajů stanovuje závazné ukazatele na úrovni paragrafů. Rozpočet přílohou.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 1


108 - Návrh rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2017 
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková.
 
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtu hospodářské činnosti města Hronova na rok 2017 dle příloh.
 
Návrh projednala na svém jednání dne 16.11.2016 rada města a doporučila jej zastupitelstvu města schválit. Návrh rozpočtu byl projednán 23.11.2016 také finančním výborem, který jej rovněž doporučil zastupitelstvu města schválit.


Diskuze
Pan Koleta se dotazoval na nárůst ostatních služeb v lesním hospodářství o 120 tis. Kč oproti předchozímu období. Ing. Stonjeková vyjmenovala některé služby, které jsou zahrnuty v ostatních službách. Panu Koletovi zašle písemný rozbor letošní skutečnosti a plánu na příští rok.
 
Návrh usnesení:
108/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2017 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 1


109 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro HC Wikov Hronov z. s. na uzavřené bruslení
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková.
 
Finanční odbor předložil k projednání návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města pro HC Wikov Hronov, o.s. na uzavřené bruslení – jedná se o doplatek za období 01.01.2016 – 31.03.2016 ve výši 53.550,00 Kč.
 
Žádost HC Wikov Hronov projednala rada města na svém jednání dne 16.11.2016 a doporučila zastupitelstvu města ke schválení.

Návrh usnesení:
109/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 53.550,00 Kč HC Wikov Hronov, o.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je poskytována jako doplatek na uzavřené bruslení družstev přípravky, elévů, mladších žáků, dorostu, juniorů a mužů (tréninky a mistrovská utkání), dále na uzavřené bruslení školy bruslení a krasobruslení na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 01.01.2016 – 31.03.2016.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0

109/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 1/2016 s HC Wikov Hronov, o.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0


112 - Rozpočtové opatření č. 14/2016/RM - vzetí na vědomí
S předloženým materiálem zastupitele seznámila Ing. Stonjeková.
 
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22.04.2015 nadelegovalo pravomoc
k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše Kč 500.000,00 včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2).
 
Finanční odbor proto předložil zastupitelstvu města ke vzetí na vědomí rozpočtové opatření č. 14/2016/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 30.11.2016.

Diskuze
Ing. Jára se dotazoval na nárůst energií na zimním stadionu o 150 tis. Kč. Pan Pavlíček uvedl, že šlo o špatně naplánovanou spotřebu jeho předchůdcem v návrhu rozpočtu pro letošní rok.
 

113 - Pověření pro radu města ke schválení posledních rozpočtových změnv kalendářním roce
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková. 
Podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění je obec povinna provádět rozpočtová opatření, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. Podle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce, radě obce je potom dle § 102 zákona o obcích vyhrazeno zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu a rozpočtová opatření provádět
v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce.
 
Zastupitelstvo města Hronova Usnesením č. 2/2015, bod 15/2, nadelegovalo na radu města pravomoc k provádění rozpočtových opatření, a to do výše 500.000,00 Kč včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí.
 
Vzhledem k tomu, že poslední jednání ZM v letošním roce se koná 14.12.2016 a do tohoto data ještě nebudou známy všechny skutečnosti, které by měly vliv na rozpočet města (obdržení dotací, daňových příjmů nad rámec schváleného rozpočtu, čerpání úvěru dle aktuální situace v závěru roku), bylo navrženo, aby bylo zastupitelstvem schváleno usnesení, které umožní radě města schválit poslední rozpočtové opatření v kalendářním roce i nad rámec nadelegované pravomoci s tím, že zastupitelstvo města vezme tato rozpočtová opatření na prvním jednání v roce 2017 na vědomí.

Návrh usnesení:
113/1 - Zastupitelstvo města pověřuje radu města schválením rozpočtového opatření města Hronova č. 15/2016/RM v plném rozsahu, tj. i nad rámec pravomoci nadelegované Usnesením ZM č. 2/2015, s tím, že mu budou na prvním jednání zastupitelstva v roce 2017 předložena ke vzetí na vědomí.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 2, Zdržel se: 1


122 - Splacení zápůjček poskytnutých VAK Náchod, a.s.
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková.
 
Město Hronov poskytlo VAKu Náchod, a. s., na základě uzavřených smluv dvě peněžité zápůjčky.
V roce 2015 byla poskytnuta zápůjčka ve výši 346.729,00 Kč na vybudování stavby „Kanalizace Freiwaldovo náměstí, Hronov“. Dle smlouvy o zápůjčce má VAK Náchod, a. s. částku splácet v ročních splátkách počínaje rokem 2016, poslední splátka má být uhrazena v roce 2020.
V roce 2016 byla poskytnuta zápůjčka ve výši 435.097,00 Kč na vybudování stavby „Oddílná kanalizace u čp. 142 Zbečník“. Dle smlouvy o zápůjčce má VAK Náchod, a. s. částku splácet v ročních splátkách počínaje rokem 2017, poslední splátka má být uhrazena v roce 2021.
 
Město Hronov požádalo dopisy ze dne 24.10.2016 Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. o splacení poskytnutých zápůjček do 31.01.2017.
Představenstvo VAK Náchod, a. s. na svém jednání dne 21.11.2016 jednorázové splacení zápůjček do tohoto termínu schválilo.
 
K projednání byly předloženy dohody o změně smluv o zápůjčce, kterými se mění ustanovení o splacení zápůjček vydlužitelem do 31.01.2017. Dohody měli členové zastupitelstva k dispozici.
 
Materiál předjednala rada města dne 30.11.2016 a doporučila zastupitelstvu města uzavření dohod schválit (Usnesení RM č. 23/2016).

Návrh usnesení:
122/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dohody o změně smlouvy o zápůjčce č. 05/2015/OM/Vít, která byla uzavřena mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680, a Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928. Dohoda přílohou.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0

122/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dohody o změně smlouvy o zápůjčce č. 1/Kaj/2016, která byla uzavřena mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680, a Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928. Dohoda přílohou.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0


125 - Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková.
 
Finanční odbor předložil k projednání návrh odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva.
Maximální výše odměn je stanovena nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Novelou nařízení vlády č. 37/2003 Sb., která je účinná od 01.01.2017, se odměny zvyšují na níže uvedenou maximální možnou výši.
 
Měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstva může být poskytnuta až do výše:
 
1) Člen zastupitelstva                                                                   Kč 731,00 (nyní Kč 660,00)
2) Člen rady                                                                                  Kč 2.848,00 (nyní Kč 2.570,00)
3) Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady  Kč 2.460,00 (nyní Kč 2.220,00)
4) Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady      Kč 4.577,00 (nyní Kč 4.130,00)
 
Poslední úprava výše odměn byla předložena zastupitelstvu města v březnu 2016. Tehdy se zastupitelstvo rozhodlo ponechat odměny v původní výši.

Návrh usnesení:
125/1 - Zastupitelstvo města schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 01.01.2017 ve výši:
1) Člen zastupitelstva                                                                         Kč 731,00
2) Člen rady                                                                                        Kč 2.848,00
3) Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady        Kč 2.460,00
4) Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady            Kč 4.577,00
Hlasování: Pro: 8, Proti: 7, Zdržel se: 4, U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou

125/2 - Zastupitelstvo města schvaluje ponechat měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve stejné výši jako dosud, tj.:
1) Člen zastupitelstva                                                                        Kč 660,00
2) Člen rady                                                                                       Kč 2.570,00
3) Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady       Kč 2.220,00
4) Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady           Kč 4.130,00
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 1


 
4. Majetkové záležitosti

111 - Informace o investičních a dotačních akcích OM
S předloženým materiálem zastupitele seznámila Ing. Vítová.

OM předložil informaci o investičních a dotačních akcích. Nebyly k němu vzneseny žádné dotazy.


114 - Prodej části pozemku st. p. č. 97 v k. ú. Hronov
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Žadatel podal žádost o koupi části pozemku st. p. č. 97, cca 44 m2 v k. ú. Hronov. Žadatel má v nájmu část z tohoto pozemku o výměře 28 m2 od roku 2013 – tato část pozemku je opatřena zdí ze všech stran. Žadatel zjistil až dodatečně, že obezděný pozemek nepatří k jeho domu.
 
Pozemek je druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 459 m2.
V územním plánu je pozemek vedený jako stavební.
V pozemku nejsou uloženy sítě – podle Gramisu.
Účetní hodnota pozemku je 6,- Kč/m2.
OM doporučuje k prodeji s prodejní cenou 500,- Kč/m2, jako stavební pozemek.
Po odbourání původních technických služeb je reálný odprodej části pozemku, která je pro město ze dvou třetin nevyužitelná z důvodu zastavění zdí a zároveň dojde k praktickému zarovnání pozemku před stavbou oplocení.
 
Usnesení RM č. 8/2016 ze dne 27. 4. 2016, bod 29/8/104/1
RM doporučila ZM schválit záměr prodeje.
 
Usnesení ZM č. 5/2016 ze dne 15. 6. 2016, bod 6/5/36/1
ZM schválilo záměr prodeje.
 
Záměr prodeje byl zveřejněný od 27. 6. 2016 do 13. 7. 2016, nikdo nevznesl připomínku.
 
Oddělený pozemek pro prodej má nové parcelní číslo 97/4 a výměru 44 m2.
 
Usnesení RM č. 22/2016 ze dne 16. 11. 2016, bod 86/22/288/1
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
114/1 - ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 15/OM/2016, na prodej pozemku parcelní číslo 97/4 o výměře 44 m2 v k. ú. Hronov za cenu prodeje ve výši 22 000 Kč. Kupní smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
Během projednávání odešli: Mgr. Pavel Zima DiS., Jiří Frýba 

Na jednání se vrátil pan Jiří Frýba, přítomno 18 členů.


115 - Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu v k. ú. Velký Dřevíč, Červená ulice
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
 
Společnost Elektro comp spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, předložila návrh smlouvy o smlouvě budoucí pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2005624/VB/01, název stavby: „Velký Dřevíč nn rekon. od TS NA_0979“. Rozsah věcného břemene činí 57 m nad místní komunikaci Červená ulice v k. ú. Velký Dřevíč, jedná se o umístění nadzemního vedení nízkého napětí na podpěrných bodech včetně dvou podpěrných bodů.
 
Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši 10 000 Kč + DPH. Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku.
OM doporučuje ke schválení.
 
Usnesení RM č. 22/2016 ze dne 16. 11. 2016, bod 85/22/287/1
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
115/1 - ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2005624/VB/01, název stavby: „Velký Dřevíč nn rekon. od TS NA_0979“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný). Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
Během projednávání odešli: Mgr. Pavel Zima DiS..

Na jednání se vrátil Mgr. Pavel Zima DiS., přítomno 19 členů.


116 - Záměr prodeje pozemků v k. ú. Zbečník
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
 
Žadatel žádost o koupi pozemků parcelní číslo 902/8 o výměře 3733 m2 a parcelní číslo 902/14 o výměře 172 m2 v k. ú. Zbečník. Žadatel uvádí využití pozemků pro zemědělskou činnost – chov slezského norika – chladnokrevného koně.
Pozemky jsou vedeny v územním plánu jako zemědělsky obhospodařované plochy, v katastru nemovitostí jako orná půda.
Zastupitelé měli k dispozici materiál, ve kterém bylo vyznačeno 5 pozemků, které na sebe navazují a jsou v majetku města. Dva pozemky jsou lesní, dva orná půda a jeden ostatní plocha, ostatní komunikace.
Prodejní cena zemědělských pozemků se pohybuje od 15 do 25 Kč/m2, případně i více v kvalitních lokalitách.
Pozemek 902/8 má v nájmu Statek Stárkov, výše nájemného je 2 000 Kč/ha, to představuje obvyklou cenu.
 
OM prodej pozemku spíše nedoporučuje, hodnota pozemků každoročně stoupá a bude stoupat, i když v tomto případě se jedná o poměrně malý pozemek, ale zase na druhé straně je o něj postaráno, je zatravněný a zájem o koupi bude vždy.
 
Usnesení RM č. 22/2016 ze dne 16. 11. 2016, bod 90/22/303/1
RM nedoporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
116/1 - ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 902/8 o výměře 3733 m2 a parcelní číslo 902/14 o výměře 172 m2 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 1, Proti: 17, Zdržel se: 1


117 - Záměr vložení pozemků do základního kapitálu společnosti VaK
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, podaly žádost o vložení pozemku p. č. 1392/2 o výměře 1148 m2, ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p. č. 1392/3 o výměře 23 m2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, do základního kapitálu společnosti z důvodu získání pozemku pod vodojemem, který je ve vlastnictví společnosti.
 
Vodovody a kanalizace nabídly, že na základě znaleckého posudku bude městu Hronovu vydán odpovídající počet kusů akcií, vypracují také smlouvu, která bude po vyvěšení záměru předložena ke schválení.
 
Katastrální úřad a navazující zákonná opatření směřují k tomu, aby byl vlastník nemovitosti a vlastník pozemku pod touto nemovitostí totožný. V tomto případě byl zajištěn i přístup k nemovitosti. Vodovody a kanalizace vlastní stavbu vodojemu, která z těchto důvodů nemůže být zapsána v katastru nemovitostí. Pozemky jsou v jednotném funkčním celku s vodárenským objektem, v ochranných pásmech, které není možné využívat k jiným účelům.
 
Odbor majetek doporučuje ke schválení, aby došlo k narovnání vlastnických vztahů.
 
Usnesení RM č. 23/2016 ze dne 30. 11. 2016
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
117/1 - ZM schvaluje záměr vložení pozemku p. č. 1392/2 o výměře 1148 m2, ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p. č. 1392/3 o výměře 23 m2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Kladská 1521, 547 01 Náchod.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
Během projednávání odešli: Bartošová Mgr. Věra


118 - Směna částí pozemků p. p. č. 1276/1 a p. p. č. 614, st. p. č. 50/1 a 50/2 v k. ú. Zbečník
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
 
Žadatelé podali žádost o směnu části pozemku p. p. č. 614 (celková výměra 607 m2, ostatní plocha, neplodná půda, vlastník pan Hanuš) a částí pozemků stavebních, parcelní číslo 50/1 (celková výměra 926 m2, zastavěná plocha a nádvoří) a 50/2 (celková výměra 591 m2, zastavěná plocha a nádvoří) o výměře ke směně cca 35 m2 za část pozemku p. p. č. 1276/1 (celková výměra 1125 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví města Hronova o výměře cca 35 m2. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem, který společně uhradí město Hronov a žadatelé.
Z hlediska územního plánu lze pozemky směnit, jsou vedeny jako smíšené území venkovské s možností stavby. Pozemek města je vedený jako komunikace.
Ve směňovaných pozemcích jsou uloženy sítě, vodovod, O2, vedení NN a plyn.

Cena pozemku
Účetní hodnota pozemku komunikace je 70,12 Kč/m2. Účetní hodnota pozemků není známa, výpočet dle oceňovací vyhlášky je v současné době pro laika složitý. Podle podobných pozemků je účetní hodnota cca 100 Kč. Pro daňové účely bude hodnota určena finančním úřadem nebo mohou požadovat znalecký odhad. Od listopadu daň z nabytí nemovitosti podává a hradí kupující, obce jsou osvobozeny. Tržní (obvyklá) cena pozemků je zpravidla odlišná.
 
Při zaměření skutečného provedení stavby komunikace bylo zjištěno, že se část přístřešku pro auta v majetku žadatelů nachází na pozemku města a naopak, část komunikace v majetku města na pozemku žadatelů.
Odbor majetek doporučuje směnu pozemků bez finančního vyrovnání, náklady na geometrický plán a vklad do KN uhradí žadatelé a město společně, daň z převodu nemovitostí podle platné zákonné úpravy v době podání vkladu (po 1. 11. 2016). Zveřejňuje se pouze pozemek města, který se bude směňovat.
Odbor výstavby a technické služby nemají námitek.
 
Usnesení RM č. 14/2016 ze dne 17. 8. 2016, bod 26/14/197/1
RM doporučila ZM ke schválení.
 
Usnesení ZM č. 6/2016 ze dne 7. 9. 2016, bod 5/6/71/1
ZM schválilo záměr směny.
 
Záměr směny byl zveřejněný na úřední desce od 16. 9. 2016 do 3. 10. 2016.
 
Pozemky byly geometricky oddělené. Nově vzniklý pozemek p. č. 1276/5 o výměře 48 m2 v majetku města Hronova se mění za nově vzniklé pozemky p. č. 1371 o výměře 1 m2 a 1372 o výměře 28 m2 v majetku žadatelů.  

Usnesení RM č. 23/2016 dne 30. 11. 2016
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
118/1 - ZM schvaluje uzavření směnné smlouvy č. 17/OM/2016 na směnu pozemku p. p. č. 1276/5 o výměře 48 m2 z majetku Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, za pozemky p. p. č. 1371 a 1372 o celkové výměře 29 m2 v k. ú. Zbečník z důvodu narovnání vlastnických vztahů. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0


119 - Záměr prodeje pozemku p. p. č. 741/1 a 741/2 v k. ú. Velký Dřevíč
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Žadatelé podali žádost o koupi pozemku p. č. 741/1 o výměře 833 m2 a pozemku p. p. č. 741/2 o výměře 400 m2 v k. ú. Velký Dřevíč. Pozemky chtějí využít ke stavbě rodinného domu. Žadatelé trvali na tom, aby materiál byl projednán v nejbližší radě města, na koupi pozemků spěchají.
Pozemky jsou z hlediska územního plánu vedeny jako bydlení městského typu nízkopodlažní, využití ke stavbě rodinného domu je přípustné.
Účetní hodnota pozemků je 5671 Kč.
 
Z historie
V roce 2006 byla podána žádost o koupi pozemků 739 a 751 ve stejné lokalitě. OV se vyjádřil, že je nutné komplexní řešení celé oblasti včetně inženýrských sítí a komunikací. OM doporučil ponechat tyto pozemky jako rezervu stavebních míst jako náhradu při realizaci obchvatu města. Záměr prodeje ZM č. 6/2006 dne 6. 9. 2006 neschválilo.
OV doporučuje prodej s podmínkou dostatečného nadimenzování sítí, aby se případné další stavby rodinných domů v této lokalitě mohly připojit a nemusely mít vlastní přípojky, protože by se mohlo stát, že se do pozemku p. p. č. 728/2, který by měl plnit funkci přístupové komunikace, nevejdou. Také není žádoucí, aby bylo pozemkem vedeno nadměrné množství inženýrských sítí.
 
Dne 17. 9. 2008 proběhla schůzka s majiteli pozemků výše uvedené zájmové lokality. Někteří neměli zájem na zasíťování, ostatní požadovali informace o nezbytných finančních prostředcích k vybudování inženýrských sítí a komunikací.
Možnosti zasíťování pozemků a její finanční náročnost zpracoval Ing. Soukup, řešil území mezi řekou a budoucí místní komunikací. Tržní cena samotných pozemků bez sítí byla odhadnutá na cca 250 Kč/m2.
Byla dohledána také studie území z roku 1998 (od řeky k lesu). Celkový rozpočet nákladů na řešení sítí a komunikací byl ve výši cca 10 mil. Kč v cenové relaci roku 1998.
Královéhradecký úřad zaslal vyhlášení záplavového území toku Dřevíč. Některé pozemky zájmové lokality spadají do aktivní (bourací) zóny záplavového území bez možnosti jakékoliv výstavby. To znamená, že původní studie nyní neodpovídá technicky ani cenově novým podmínkám a musela by se znovu přepracovat v souladu s novými skutečnostmi. Dá se předpokládat, že finanční náročnost bude ještě vyšší a území vhodné k výstavbě menší. Po přepočtu na cenové relace roku 2009 a vzhledem ke změnám zůstává rozpočet nákladů na řešení sítí a komunikací ve výši cca 10 mil. Kč. Materiál o cenách byl poskytnutý RM v roce 2009 Ing. Soukupem.
OM z důvodu vysoké finanční náročnosti nedoporučuje investici města do zasíťování výše uvedených pozemků.
Ke schvalovacímu procesu záměru prodeje v roce 2009 nedošlo, žádost v roce 2010 také nebyla schválena.
 
Nové skutečnosti
K pozemku není vybudována přístupová cesta. Podél pozemků je nově síť NN, kterou vybudoval ČEZ, pravděpodobně se budou moci připojit (ČEZ byl dotazován, odpověď zatím nepřišla). Ke stávající vodovodní síti byl také vznesen dotaz, zda jde jen o přípojku nebo je nadimenzovaná k dalším připojením.
 
OV z hlediska územního plánu a výše popsaných skutečností nedoporučuje prodej pozemku. 
ČEZ neposkytl přímou odpověď, pouze odkázal na své stránky. Napojení je podle dimenze kabelu možné, ale je věcí ČEZ. VAK poskytl odpověď, v každém případě je nutná projektová dokumentace.
 
Usnesení RM č. 23/2016 dne 30. 11. 2016
RM doporučila ZM ke schválení.

Diskuze
Mgr. Bartošová se dotazovala, zda má město v plánu pozemek připravit k výstavbě. Starostka sdělila, že město to v plánu mělo, jenom se nebylo možné dohodnout se všemi vlastníky.
Ing. Jára uvedl, že mokré ty pozemky jsou, stejně mokré byly, když začal stavět on. Je toho názoru nedrobit pozemky, zasíťovat je a připravit, aby je město mohlo prodávat. Prodejem tohoto dílu se uberou další metry, které uberou metry pro rozpočítání nákladů zasíťování. Domnívá se, že pokud se nejsou jako zastupitelstvo schopné dohodnout o úpravě, tak je proto, aby se pozemky nedrobily a nechaly se pro generace budoucí.
Pan Lelek nesouhlasí s tím, co řekl Ing. Jára. Je pro to, nebránit člověku, když ví, do jakého rizika jde. Ohledně zasíťování to je dobrý nápad, jenže investice je obrovská. Město bude požadovat vložené prostředky zahrnout do ceny pozemků. Je otázkou, zda se poté najde někdo, kdo bude ochoten za pozemek ve Velkém Dřevíči takové peníze zaplatit. On by pozemky prodal.
Ing. Jára dodal, že v tom se nemůžeme shodnout, prodáváme pozemek, který jde jakžtakž napojit, ale potom to už napojit nepůjde. Dlouhodobě se tím nezabýváme, nemáme lidem co nabídnout. Je to znehodnocení lokality, je zásadně proti prodeji. Mgr. Thér doplnil, že v původní studii asi z roku 2008, vycházela cena zasíťovaného pozemku na 750 Kč/m². Nesouhlasí s Ing. Járou, že nejsou stavební pozemky. Jsou na Příčnici i ve Zbečníku ale soukromé. Podporuje názor pana Lelka.
Ing. Jára dodal, že problém je v tom, že pozemky jsou v soukromých rukách a město to nemůže ovlivnit. Jedná se o dlouhodobou záležitost, situace se nezměnila, domnívá se, že je to špatně, že nejsou pozemky v majetku města, že město nemůže lokalitu připravit.
Mgr. Thér doplnil, že se připravují 2 pozemky u hasičárny ve Velkém Dřevíči, s Urbanovými se připravuje směna. Až se vše vyřídí, budou určeny k zástavbě.
Mgr. Líbalová souhlasí s Ing. Járou, že by pozemky mělo město zasíťovat, protože by vznikl prostor pro více domů a tím i více obyvatel.

Návrh usnesení:
119/1 - ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 741/1 o výměře 833 m2 a pozemku p. p. č. 741/2 o výměře 400 m2 v k. ú. Velký Dřevíč.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 8, Zdržel se: 0


126 - Přehled investičních akcí
Zastupitele s materiálem seznámila slečna Kajnarová.

Oprava chodníku a schodiště za zimním stadionem – Hronov
Stavba je dokončená, nyní probíhá rekonstrukce komunikace v místě křižovatky ulic Boženy Němcové a 17. listopadu. Dojde také k přemístění uliční vpusti k lepšímu odvodnění komunikace.
 
Chodník v Havlíčkově ulici
V rámci této investiční akce dojde k výstavbě z části nového chodníkového tělesa a z části opravě stávajícího chodníku. Bude doplněn chodník na pravé straně (čelem k zimnímu stadionu) od mostu ke křižovatce v Husově ulici. Chodník bude ze zámkové dlažby a realizace bude trvat max. 14 dní.
 
Diskuze
Mgr. Šnajdr se dotazoval na most u hronovské školky, který se před časem zrekonstruoval a není stále dokončený. Slečna Kajnarová uvedla, že není dohoda s plynaři, kteří potřebují přístup ke svému zařízení. Nedovolí nám to zadělat. 


5. Různé

120 - Žádost o dotaci na víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem v areálu "V dolíčku"
S předloženým materiálem zastupitele seznámila Tereza Kohlová.
 
Město Hronov podalo k 30.11.2016 žádost o dotaci v rámci Státní podpory sportu pro rok 2017, z programu 133510, subtitulu 133512: Podpora materiálně technické základny sportovních organizací, spolufinancovanou ze státního rozpočtu ČR. Žádost o dotaci byla podána již po druhé – poprvé jsme se pokoušeli získat dotaci na začátku letošního roku. Žádost bohužel nebyla podpořena.
Projekt se týká rekonstrukce areálu „V dolíčku“, kde by mohlo vzniknout nové sportoviště s umělým povrchem, které doplní chybějící infrastrukturu ve městě. Víceúčelové hřiště obsáhne:
- Běžecký okruh délky 133,3 m o dvou drahách
- Přímou běžeckou trať pro běh na 60 m o čtyřech drahách
- Hřiště pro malou kopanou 40x20 m
- Dvě hřiště na volejbal 9x18 m s mobilním příslušenstvím
 
Celkové investiční náklady projektu jsou ve výši 5 820 000 Kč vč. DPH, dotace MŠMT je poskytována ve výši max. 60 % z celkových investičních nákladů – tedy 3 492 000 Kč vč. DPH, podíl města by byl ve výši 40 % z celkových investičních nákladů – tedy 2 328 000 Kč vč. DPH.
 
Pro podání žádosti o dotaci bylo nutné kladné stanovisko Rady města Hronova – ta podání žádosti schválila dne 16.11.2016. V případě, že se žádostí město uspěje, je nutné doložit i souhlasné stanovisko zastupitelstva s realizací projektu.
 
Zastupitelé byli požádáni o schválení realizace projektu Víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem v areálu „V dolíčku“, v případě, že město obdrží finanční podporu.

Návrh usnesení:
120/1 - ZM schvaluje realizaci projektu „Víceúčelové hřiště s umělým povrchem v areálu „V dolíčku“ v Hronově“, z programu č. 133510, Státní podpora sportu pro rok 2017 v případě, že projekt obdrží finanční podporu.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 1

120/2 - ZM schvaluje spolufinancování projektu „Víceúčelové hřiště s umělým povrchem v areálu „V dolíčku“ v Hronově“ ve výši 40 % z celkových investičních nákladů (2 328 000 Kč s DPH)
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 1


121 - Informace o dotačních projektech v roce 2016
S předloženým materiálem zastupitele seznámila Tereza Kohlová.
Město Hronov připravovalo již od konce roku 2015 podklady pro zpracování projektových žádostí o dotace na různé projekty. Prvními připravovanými projekty byla rekonstrukce strojovny chlazení na Zimním stadionu v Hronově. Povinné přílohy v podobě analýzy rizika a studie proveditelnosti byly zadány ke zpracování již v září 2015. Další přípravné práce byly věnovány dokumentům, které patřily Revitalizaci parku A. Jiráska a rekonstrukci bývalé vodní tvrze. Pro projekty v rámci přeshraniční spolupráce s Polskem bylo nutné do konce ledna 2016 podat projektové záměry, bez kterých není možné následně podat žádost o dotaci. Žádost o dotaci na rekonstrukci strojovny byla podána 2.3.2016. Na konečný verdikt, zda jsme dotaci obdrželi či nikoliv, stále čekáme. V případě úspěchu bude rekonstrukce za celkem 10 068 000 Kč probíhat v letní sezoně 2017. Dotace v tomto projektu činí 80 %.
Žádosti o dotace v rámci přeshraniční spolupráce byly podány v květnu 2016, formální i administrativní kontrolou oba projekty prošly. O tom, zda jsme s nimi uspěli, budeme vědět v druhém prosincovém týdnu, jelikož v Harrachově probíhá monitorovací výbor, který o projektech rozhoduje. Podpora projektů přeshraniční spolupráce dosahuje 85 % u dotace z EFRR (evropský fond pro regionální rozvoj) a 5 % ze SR (státního rozpočtu). Vždy je dotace počítána z celkových způsobilých výdajů – ty na revitalizaci parku činí 16 359 000 Kč a na rekonstrukci bývalé vodní tvrze pak 8 185 300 Kč. Mezi přípravami dokumentů a projektů byla v únoru 2016 podána žádost o dotaci na HZS KHK na devítimístný dopravní automobil. Bohužel jsme však díky bodovému znevýhodnění JPO III na dotaci nedosáhli.
V polovině července pak byly podány 3 žádosti o dotaci na mikroprojekty. První projekt se týkal obnovy prostor starého hřbitova u kostela Všech svatých v Hronově. Projekt byl připravován ve spolupráci s Nowou Rudou, vedoucím partnerem projektu jsme byli my. Bohužel neprošel administrativní kontrolou, jelikož polský partner nestihl dotáhnout do konce vlastnické poměry u pozemku, na kterém stála jedna ze šesti kapliček, jenž chtěli v rámci projektu rekonstruovat. Druhý projekt, který v hodnocení uspěl, vznikl opět ve spolupráci s Nowou Rudou a jednalo se o navázání spolupráce mateřských školek. Do budoucna plánujeme díky přeshraniční spolupráci opravit třídy v budově Sluníčka, proto jsme připravili tento „vlajkový“ projekt. Jedná se o vzájemné návštěvy dětí a učitelek z partnerských měst, společné výlety a vytvoření centrálního ohniště na zahradě MŠ v Hronově. Projekt bude realizován v příštím roce s finanční podporou ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů projektu, ty činí 484 150 Kč. Třetí projekt, který jsme podávali společně s partnerským městem Bielawa, se týkal zvýšení atraktivity městských center. V Hronově měl vzniknout vodní prvek na náměstí a v Bielawie připravovali obnovu kašny a posezení po celém náměstí. Bohužel projekt nezískal podporu hodnotitelů pro svůj nízký přeshraniční dopad.
V září probíhala příprava projektu pro MŠ Hronov z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, která chtěla získat finanční podporu pro zaměstnání chůvy pro dvě dvouleté děti. Projekt byl podán začátkem října a nyní čekáme na jeho vyhodnocení. Podpora je stoprocentní, její výše je 460 000 Kč, projekt je dvouletý.
K 30.11.2016 byly podány další dva mikroprojekty – opětovně byl podán projekt na revitalizaci starého hřbitova u kostela Všech svatých v Hronově, kde vznikne „Meditační“ park s růžencovými zastaveními, mobiliářem a informačními tabulkami. Polský partner Nowa Ruda do této doby vyřešila problémy s vlastnictvím pozemku, proto chce v rámci realizace rekonstruovat celkem 6 sakrálních staveb. Druhý projekt je zaměřen na spolupráci seniorů z města Hronov a Kudowského centra kultury a sportu. V průběhu realizace dojde k uskutečnění několika zajímavých kurzů a seminářů, dále ke společným výletům a nákupu vybavení do centra kultury a sportu. O tom, zda jsme s těmito projekty uspěli, se dozvíme na jaře 2017.
Do stejného termínu – 30.11.2016, byly podány další dvě projektové žádosti o dotaci. První se týká vybudování víceúčelového hřiště v Dolíčku. Žádost byla ministerstvo školství letos podávána v podstatě podruhé (v lednu pro dotaci na rok 2016 a do 30.11. pro podporu v roce 2017). Předpokládaný rozpočet 5 819 218,85 Kč a výší dotace 60 %. Druhá žádost o dotaci se týkala udržovacích prací na třech vodních nádržích v Rokytníku. Tato žádost byla podána na ministerstvo zemědělství s odhadovaným rozpočtem 2 600 000 Kč, vč. projektové dokumentace. Výše dotace dosahuje 80 % celkových způsobilých výdajů projektu.
Do konce roku bude podán v rámci přeshraniční spolupráce ještě jeden projektový záměr, týkající se hasičů – resp. nákupu velké hasičské cisterny. Projekt bude vznikat ve spolupráci s Kudowou Zdrój, součástí budou dvě námětová cvičení, jazykový kurz a rekonstrukce plochy před hasičskou zbrojnicí a brána k vjezdu do areálu hasičské zbrojnice. Žádost o dotaci bude podána do 7.3.2017. Předpokládaný rozpočet je ve výši cca 10 000 000 Kč Dotace dosahuje výše 85 % z EFRR a 5 % ze SROV.
Nejaktuálnější projekt, který bude podán v lednu 2017, se týká prevence kriminality.
V průběhu letošního roku vznikala Strategie prevence kriminality, která je povinnou přílohou v případě žádosti o dotaci na kamerový dohlížecí systém a sportovní hřiště. Projekt na kamerový dohlížecí systém je zpracován na základě podkladů bezpečnostní komise. Sportovní hřiště chceme pojmout v modernějším stylu – pokud to bude možné, chceme vystavět workoutové či parkourové na hřišti za ZUŠ. Celková výše dotace u tohoto projektu nesmí přesahovat 1 300 000 Kč – (1 000 000 Kč na kamerový dohlížecí systém a 300 000 Kč na sportoviště). Výdaje na spolufinancování pak musí být min. 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Paní Kohlová svůj materiál ústně doplnila a seznámila zastupitele s tím, že projekt města Hronova, který se týká revitalizace parku, získal podporu a jeho realizace bude zahájena v příštím roce. Druhý projekt na tvrz podpořen nebyl, ale zůstal těsně pod čarou. Je tedy naděje, že i on by mohl být např. v průběhu příštího roku podpořen. Pro město Hronov je získání dotace na park velkým úspěchem, konkurence byla velmi velká a silná.


124 - Termíny jednání RM a ZM v prvním pololetí 2017
S předloženým materiálem zastupitele seznámila Bc. Nedvědová.
 
Termíny jednání ZM v prvním pololetí 2017
15. února
26. dubna
21. června
 
Termíny jednání RM v prvním pololetí 2017
18. ledna
1. února
1., 15. a 29. března
12. dubna
10. a 24. května
7. června


127 - Zápis č. 8 z jednání KV
S předloženým materiálem zastupitele seznámil pan Koleta.
 
Předseda KV předložil k projednání zápis z kontroly č. 3/2016 a zápis č. 8 z jednání KV Hronov ze dne 24.11.2016.

Diskuze
Pan Koleta okomentoval předložený materiál o kontrolách plnění usnesení rady města.
Bc. Machová doplnila, že smluvní pokuta nájemci restaurace na zimním stadionu byla vyčíslena a výzva k úhradě smluvní pokuty byla předána.
Mgr. Bartošová se dotazovala na pochybení při uzavření dohody o výpovědi na kiosek na zimním stadionu. Bc. Machová odpověděla, že dohoda byla přepracována a předána k podpisu.
Pan Koleta se domnívá, když nám někdo dluží a má podepsanou smluvní pokutu, měla by být vyčíslena neprodleně. Ne tak dlouho jako nyní. Doporučil, aby vzniklo nějaké interní nařízení, kdo má smluvní pokutu vyčíslit. Paní tajemnice mluvila s panem Pavlíčkem i OM, aby bylo vymáháno ihned.
Ing. Jára doplnil, že nemůže být problém, když nájemce nezaplatí, vyčíslit k určitému datu dlužnou částku společně s pokutou. Provádět vyčíslení smluvní pokuty v případě zaslání upomínky k datu. Je to zcela normální a běžné.
Mgr. Líbalová doplnila, že ve smlouvách je uvedeno k jakému datu má dotyčný úhradu provést a pokud člověk nezaplatí, tak pokuta nabíhá v určitých promilech.


129 - Návrhy na ocenění na plese města Hronova
Předložený materiál okomentovala Bc. Nedvědová.
 
Dne 14. 1. 2017 se uskuteční 19. ples města Hronova. Tradiční součástí plesu je ocenění jednotlivců nebo kolektivů, a to za výrazný počin v uplynulém roce nebo za celoživotní práci.
K předložení návrhů na ocenění byli vyzváni členové zastupitelstva na listopadovém zasedání, nikdo žádný návrh nepředložil. Po dohodě s panem místostarostou předložila paní starostka návrh na ocenění. Navržení se ve svém volném čase, bez jakékoliv finanční odměny, někteří velmi dlouhodobě, věnují práci s dětmi, a to v tzv. „nesportovních“ aktivitách.
Na žádost Mgr. Olgy Líbalové byl okruh navržených na ocenění rozšířen o paní Ilonu Birkovou z Malé Čermné. Ocenění jí bylo navrženo za dlouholetou aktivní podporu
a rozvoj společenského života v Malé Čermné.

Návrh usnesení:
129/1 - ZM schvaluje udělení ocenění na 19. plese města Hronova paní Pavle Součkové, vedoucí mladých hasičů SDH Hronov, za dlouholetou a obětavou práci s dětmi
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0

129/2 - ZM schvaluje udělení ocenění na 19. plese města Hronova paní Petře Tölgové, instruktorce mladých hasičů SDH Hronov, za obětavou práci s dětmi
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0

129/3 - ZM schvaluje udělení ocenění na 19. plese města Hronova paní Jarmile Máslové, vedoucí mladých hasičů SDH Rokytník, za dlouholetou a obětavou práci s dětmi
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0

129/4 - ZM schvaluje udělení ocenění na 19. plese města Hronova Mgr. Janě Kittové, vedoucí 6. oddílu skautů – Grošáci Hronov, za dlouholetou a obětavou práci s dětmi
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0

129/5 - ZM schvaluje udělení ocenění na 19. plese města Hronova Ing. Tomáši Buriánkovi, hlavnímu vedoucímu oddílu Lotři Hronov, za dlouholetou a obětavou práci s dětmi
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0

129/6 - ZM schvaluje udělení ocenění na 19. plese města Hronova paní Iloně Birkové, za dlouholetou aktivní podporu a rozvoj společenského života v Malé Čermné.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0

 

6. Diskuze

Česká pošta - odkup pozemku do vlastnictví města
Minulý týden město poslalo návrh kupní smlouvy. Návrh kupní ceny vychází ze znaleckého posudku 856 tis. Kč. Pokud česká pošta bude souhlasit s návrhem smlouvy, pak bude svoláno mimořádné ZM.

Nový jízdní řád
Přinesl změnu názvů zastávek ve Velkém Dřevíči. Změnu provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje bez vědomí města. Změnu inicioval návštěvník z Hané dopisem z roku 2015.
 
Ocenění Euroregionu Glacensis
Pan místostarosta informoval o ocenění města za aktivní přístup v oblasti přeshraniční spolupráce. Bez podpory ZM bychom takové oceněni nedostali.

Jiráskův Hronov
Paní starostka informovala o proběhlých jednáních a zaslaném zápisu z jednání FV. Město má za úkol do konce ledna vypracovat, jaký by měl být Jiráskův Hronov pro naši cílovou skupinu, tedy pro občany města Hronova. Paní starostka navrhne na radě města ustanovení pracovní skupiny pro kulturu a Jiráskův Hronov. Pokud bude mít někdo zájem v této oblasti pracovat, bude ráda.

Pan Lelek požádal, aby si město stěžovalo na postup KÚ KHK ohledně změny názvu zastávek ve Velkém Dřevíči.

Pan Frýba - co s tou radnicí, je to hrozné – ve výloze motorky, skoro pořád zavřeno. Paní starostka uvedla, že ani jí se současný stav nelíbí.

MUDr. Šnajdr se dotazoval, co bude město dělat s výlohami v potravinách u Vernera. Záclony, které jsou pověšeny v nových výlohách, se mu vůbec nelíbí. Osobní úkol pana místostarosty.

Mgr. Líbalová požádala o zvážení možnosti ozvučit smuteční síň a dalším přístupu na hřbitov pro starší občany z vrchní strany. Konstatovala, že se opět ukázalo, že by unásek v prosinci neměl vycházet jako dvojčíslo.

Mgr. Šnajdr citoval znění článku z náchodského Svingu …. zaměstnanec zpronevěřil 900 tis. Kč. Dotazoval se proč členové ZM ani členové FV nebyli informováni a dozvídají se to z tisku. Mgr. Zima reagoval tím, že by ctil presumpci neviny. Řízení probíhá, počkal by na pravomocné rozhodnutí soudu, poté by udělal nějaký závěr. Šetření probíhají desítky, ale pokud není validní závěr do té doby je to problematické komentovat, kvalifikovaně posoudit, dělat závěry.
Mgr. Líbalová si nemyslí, že by se měly dělat závěry, ale pokud se něco děje, mělo by být zastupitelstvo informováno. Zastupitelé měli být pozváni na mimořádné zastupitelstvo, kde jim mělo být sděleno, že bylo něco zpronevěřeno.
Radka Mikundová uvedla, že nechce nikoho soudit, ale každá organizace má nějakou strukturu, kdy někdo má něco udělat, někdo ho má zkontrolovat. Ta kontrola neprobíhala, nebo probíhala s pochybením, ten kdo kontroloval, by mohl být spoluviník. Zajímalo by jí, jak často se provádí kontrola, jaký bude mít postih. Starostka odpověděla, že se tím bude určitě zabývat, ale až ve chvíli kdy bude vynesen pravomocný rozsudek.

Mgr. Řehůřková - poděkovala všem odborům za dobrou spolupráci i kolegům ředitelům z PO.

Všichni zastupitelé si vzájemně popřáli krásné Vánoce a hodně zdraví v roce 2017.

Marcela Kollertová okomentovala zaslaný materiál k JH.

Radka Mikundová konstatovala, že na posledním jednání zastupitelstva se jednalo o redakční radě. Rozumí tomu, když někdo hlasoval ano, nebo ne, ale nerozuměla hlasování „zdržuji se“. Domnívala se, že Mgr. Řehůřková hlasovala, že se zdržuje, proto ji požádala o vysvětlení. Mgr. Řehůřková odpověděla, že má právo se zdržet hlasování a nemusí to vysvětlovat.

Paní starostka jednání zastupitelstva ukončila, popřála všem krásné vánoční svátky a hodně zdraví v roce 2017.
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
123 – Informace z jednání Rady města Hronov
128 – Kontrolu plnění usnesení č. 7/2016
112 – Rozpočtové opatření č. 14/2016/RM
111 – Informace o investičních a dotačních akcích OM
126 – Přehled investičních akcí
121 – Informace o dotačních projektech v roce 2016
124 – Termíny jednání RM a ZM v prvním pololetí 2017
127 – Zápis č. 8 z jednání KV

 

Jednání bylo ukončeno v 20:00 hodin
Zápis byl vyhotoven 15. prosince 2016
Zapsala Milena Moravcová 

Usnesení č. 8/2016
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 14.12.2016

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/8/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Jana Maslikiewiczovou, pana Libora Lelka Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 3

2/8/000 – program jednání – 19 pro
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
3/8/107/1 - rozpočet města Hronova na rok 2017, na straně příjmů stanovuje závazné ukazatele na úrovni daňových příjmů, u nedaňových a kapitálových příjmů a na straně výdajů stanovuje závazné ukazatele na úrovni paragrafů.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 1

4/8/108/1 - rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2017.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 1

5/8/109/1 - poskytnutí dotace ve výši 53.550,00 Kč HC Wikov Hronov, o.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je poskytována jako doplatek na uzavřené bruslení družstev přípravky, elévů, mladších žáků, dorostu, juniorů a mužů (tréninky a mistrovská utkání), dále na uzavřené bruslení školy bruslení a krasobruslení na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 01.01.2016 – 31.03.2016.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0

6/8/109/2 - uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 1/2016 s HC Wikov Hronov, o.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0

7/8/114/1 - uzavření kupní smlouvy č. 15/OM/2016 na prodej pozemku parcelní číslo 97/4 o výměře 44 m2 v k. ú. Hronov za cenu prodeje ve výši 22 000 Kč.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
8/8/115/1 - uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2005624/VB/01, název stavby: „Velký Dřevíč nn rekon. od TS NA_0979“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný).
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0

9/8/117/1 - záměr vložení pozemku p. č. 1392/2 o výměře 1148 m2, ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p. č. 1392/3 o výměře 23 m2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Kladská 1521, 547 01 Náchod.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0

10/8/118/1 - uzavření směnné smlouvy č. 17/OM/2016 na směnu pozemku p. p. č. 1276/5 o výměře 48 m2 z majetku Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, za pozemky p. p. č. 1371 a 1372 o celkové výměře 29 m2 v k. ú. Zbečník z důvodu narovnání vlastnických vztahů.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
11/8/119/1 - záměr prodeje pozemku p. p. č. 741/1 o výměře 833 m2 a pozemku p. p. č. 741/2 o výměře 400 m2 v k. ú. Velký Dřevíč.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 8, Zdržel se: 0

12/8/120/1 - realizaci projektu „Víceúčelové hřiště s umělým povrchem v areálu „V dolíčku“ v Hronově“, z programu č. 133510, Státní podpora sportu pro rok 2017 v případě, že projekt obdrží finanční podporu.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 1
 
13/8/120/2 - spolufinancování projektu „Víceúčelové hřiště s umělým povrchem v areálu „V dolíčku“ v Hronově“ ve výši 40 % z celkových investičních nákladů (2 328 000 Kč s DPH)
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 1

14/8/122/1 - uzavření dohody o změně smlouvy o zápůjčce č. 05/2015/OM/Vít, která byla uzavřena mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680, a Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0

15/8/122/2 - uzavření dohody o změně smlouvy o zápůjčce č. 1/Kaj/2016, která byla uzavřena mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680, a Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928. Dohoda přílohou.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0

16/8/125/2 - ponechat měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve stejné výši jako dosud, tj.: 1) Člen zastupitelstva Kč 660,00; 2) Člen rady Kč 2.570,00; 3) Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady Kč 2.220,00; 4) Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady Kč 4.130,00
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 1
 
17/8/129/1 - udělení ocenění na 19. plese města Hronova: Paní Pavle Součkové, vedoucí mladých hasičů SDH Hronov, za dlouholetou a obětavou práci s dětmi
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0

18/8/129/2 - udělení ocenění na 19. plese města Hronova paní Petře Tölgové, instruktorce mladých hasičů SDH Hronov, za obětavou práci s dětmi
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
19/8/129/3 - udělení ocenění na 19. plese města Hronova paní Jarmile Máslové, vedoucí mladých hasičů SDH Rokytník, za dlouholetou a obětavou práci s dětmi
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0

20/8/129/4 - udělení ocenění na 19. plese města Hronova Mgr. Janě Kittové, vedoucí 6. oddílu skautů – Grošáci Hronov, za dlouholetou a obětavou práci s dětmi
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
21/8/129/5 - udělení ocenění na 19. plese města Hronova Ing. Tomáši Buriánkovi, hlavnímu vedoucímu oddílu Lotři Hronov, za dlouholetou a obětavou práci s dětmi
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
22/8/129/6 - udělení ocenění na 19. plese města Hronova paní Iloně Birkové, za dlouholetou aktivní podporu a rozvoj společenského života v Malé Čermné.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0

Zastupitelstvo města neschvaluje:
23/8/116/1 - záměr prodeje pozemků p. č. 902/8 o výměře 3733 m2 a parcelní číslo 902/14 o výměře 172 m2 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 1, Zdržel se: 1

Zastupitelstvo města pověřuje:
24/8/113/1 - radu města schválením rozpočtového opatření města Hronova č. 15/2016/RM v plném rozsahu, tj. i nad rámec pravomoci nadelegované Usnesením ZM č. 2/2015, s tím, že mu budou na prvním jednání zastupitelstva v roce 2017 předložena ke vzetí na vědomí.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 2, Zdržel se: 1

Zastupitelstvo města ukládá:
25/8/110/1 - tajemnici realizovat doporučení FV ZM, která jsou uvedena v zápisech z kontrol č. 1 – 3/2016.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0


 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 23. 12. 2016