živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 2/2022

jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 27.4.2022 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Jan Aulich MBA, Mgr. Věra Bartošová, Martin Čejchan, Jiří Frýba, Ing. Martin Houštěk, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Libor Lelek, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, Bc. Hana Nedvědová, Ing. Lukáš Polej, Hynek Rožnovský, Mgr. Jiří Škop, Ph.D., Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Josef Thér, Markéta Umlaufová
Omluveni: Ing. arch Aleš Krtička, Markéta Machová, MUDr. Petr Mihola, Mgr. Jana Píčová
Tajemník: Ing. Helena Toldová
Zapisovatel: Milena Moravcová
Ověřovatelé: Mgr. Jiří Škop, Ph.D., Mgr. Olga Líbalová

Pan starosta v úvodu konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, jednání bylo přítomno 17 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Jiří Škop, Ph.D. – 15 pro, 2 se zdrželi.

Pan starosta upozornil přítomné v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města, že bude z jednání pořízen zvukový a obrazový záznam a zároveň dochází k online přenosu zasedání prostřednictvím webových stránek.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod číslem 11 až 31 včetně příloh, pozvánka na dnešní jednání a informace ohledně Programu zlepšování ovzduší.

Pan starosta se dotazoval na připomínky k návrhu programu, který doplnil v bodu Různé o materiál č. 30 Žádost o dotaci MŠ Hronov a v bodu Majetkové záležitosti o materiál č. 31 Koupě pozemku p. č. 1705/61 a 1705/62 k. ú. Hronov, které byly zastupitelům předloženy na jednání. Poté bylo hlasováno o návrhu programu tak, jak byl zaslán na pozvánce doplněný o materiál č. 30 a 31 – 17 pro.

Dále se dotazoval na připomínky k zápisu z jednání zastupitelstva dne 23. února 2022. Žádné nebyly.

Program jednání:
1. Prezentace Muzea Náchodska

2. Finanční záležitosti
11 - Rozpočtové opatření č. 02/2022/RM - vzetí na vědomí
12 - Rozpočtové opatření č. 03/2022/ZM
13 - Dotace z rozpočtu města - Dotační program č. 1
14 - Dotace z rozpočtu města - Dotační program č. 2
15 - Dotace z rozpočtu města - Dotační program č. 3
 
3. Majetkové záležitosti
16 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace a o výpůjčce - MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s.
17 - Darování podílů pozemku parc. č. 293 v k. ú. Hronov
18 - Darování pozemku parc. č. 1143 v k. ú. Hronov
19 - Darování pozemku parc. č. 1146 v k. ú. Hronov
20 - Prodej části pozemku parc. č. 1648/2 v k. ú. Hronov
21 - Darování pozemků pro vybudování parku v ulici M. Alše, k. ú. Hronov
22 - Koupě pozemku v k. ú. Zbečník pro umístění trafostanice
23 - Prodej pozemku parc. č. 1625/4 v k. ú. Hronov
24 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, optická síť pozemek 409/2
v k. ú. Hronov
25 - Záměr směny pozemků v k. ú. Hronov, lokalita Dolíček
26 - Informace o investičních a dotačních akcích - odbor majetek
27 - Informace o investičních a dotačních akcích
31 - Koupě pozemku parc. č. 1705/61 a 1705/62 v k. ú. Hronov
 
4. Různé
28 - Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
29 - Výroční zpráva městské policie za rok 2021
30 - Žádost o dotaci MŠ Hronov

5. Diskuze


1. Prezentace Muzea Náchodska

V úvodu se představil Mgr. Oldřich Schejbal, nový ředitel Muzea Náchodska. Dále pokračovala Bc. Drahomíra Večeřová, pracovnice Muzea Náchodska, která informovala zastupitele a veřejnost o historii vzniku budovy a připravované expozici v "Papírně". Část Čapkova mlýnu by byla věnovaná rodákům a významným osobnostem Hronova. Část by byla věnována dílničkám a výrobě ručního papíru. Muzeum by bylo v provozu od poloviny června nejpozději od 1. 7. 2022. Do všech prostor spravovaných Muzeem Náchodska (muzea, domku A. Jiráska a Papírny) by byla jedna vstupenka s tím, že v každém prostoru bude samostatný průvodce, který se bude věnovat návštěvníkům.

 

2. Finanční záležitosti

11 - Rozpočtové opatření č. 02/2022/RM - vzetí na vědomí  
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22. 04. 2015 nadelegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše 500.000,00 Kč včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou zastupitelstvu města předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2).
Finanční odbor proto předložil zastupitelstvu města ke vzetí na vědomí rozpočtové opatření č. 02/2022/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 9. 3. 2022, Usnesení č. 06/2022.

12 - Rozpočtové opatření č. 03/2022/ZM  
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtového opatření č. 03/2022/ZM dle přílohy, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.

Návrh usnesení:
12/1 – Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 03/2022/ZM.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


13 - Dotace z rozpočtu města - Dotační program č. 1  
Finanční odbor předložil Zastupitelstvu města Hronova k projednání seznam žádostí o dotaci v dotačním programu č. 1 "Zabezpečení pravidelné činnosti NNO a PO v oblasti společenských, kulturních a volnočasových aktivit".
Dotační program č. 1 schválila Rada města Hronova dne 23. 2. 2022. Podávání žádostí o dotaci probíhalo v období od 25. 3. 2022 do 8. 4. 2022.

Celkem bylo podáno 9 žádostí o dotaci, celková požadovaná výše dotace činila 625.090 Kč. Formálními náležitostmi prošlo celkem 5 žádostí o dotaci s finančním požadavkem 551.090 Kč, které následně hodnotila hodnotící komise.

Tyto částky navrhla a doporučuje ke schválení hodnotící komise, kterou je rada města.
Schválení dotací do výše 50 tis. Kč včetně přísluší dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, radě města. Dotace nad 50 tis. Kč schvaluje zastupitelstvo města.

Návrh usnesení:
13/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 300.000,00 Kč Muzeu Náchodska, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, IČO 00084930, která je určena na zajištění provozu Rodného domku Aloise Jiráska, Jiráskova muzea a pro vytvoření expozice v Čapkově mlýně - Papírně v Hronově v roce 2022.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
13/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2022, číslo smlouvy PRG01-01/2022, s Muzeem Náchodska, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, IČO 00084930.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
13/3 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 57.858,00 Kč SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Velký Dřevíč, Velký Dřevíč 1, 549 34 Hronov, IČO 62730991, která je určena na pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2022.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
13/4 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2022, číslo smlouvy PRG01-02/2022, se SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Velký Dřevíč, Velký Dřevíč 1, 549 34 Hronov, IČO 62730991.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


14 - Dotace z rozpočtu města - Dotační program č. 2  
Finanční odbor předložil Zastupitelstvu města Hronova k projednání žádosti o dotaci v dotačním programu č. 2 "Zabezpečení pravidelné činnosti NNO v oblasti sportu".
Dotační program č. 2 schválila Rada města Hronova dne 23. 2. 2022. Podávání žádostí o dotaci probíhalo v období od 25. 3. 2022 do 8. 4. 2022.

Celkem bylo podáno 15 žádostí o dotaci, celková požadovaná výše dotace činila 1.685.346 Kč. Z toho 2 žádosti o dotace jsou zaměřené na podporu výkonnostního sportu v celkovém objemu 400 tis. Kč, zbylých 13 žádostí o dotaci je zaměřených na pravidelnou činnost sportovních organizací.

Formálními náležitostmi prošlo všech 15 žádostí o dotaci, které následně hodnotila sportovní komise.

Částky dotace navrhla a doporučuje ke schválení hodnotící komise, kterou je sportovní komise.
Schválení dotací do výše 50 tis. Kč včetně přísluší dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, radě města. Dotace nad 50 tis. Kč schvaluje zastupitelstvo města.

Návrh usnesení:
14/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 300.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je určena na pokrytí nákladů spojených s účastí družstev dětí, mládeže a dospělých v krajských a ligových soutěžích v roce 2022.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop,, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
14/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2022, číslo smlouvy PRG02-01/2022, s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
14/3 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč Volejbalovému klubu Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829, která je určena účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva žen v 1. národní lize v období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
14/4 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2022, číslo smlouvy PRG02-02/2022, s Volejbalovým klubem Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
14/5 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 116.592,00 Kč AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČO 69154287, která je určena na pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2022.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
14/6 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2022, číslo smlouvy PRG02-03/2022, s AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČO 69154287.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
14/7 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 195.671,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je určena na pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2022.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
14/8 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2022, číslo smlouvy PRG02-04/2022, s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
14/9 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 68.589,00 Kč Krasu Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444, která je určena na pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2022.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
14/10 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2022, číslo smlouvy PRG02-05/2022, s Kraso Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
14/11 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 51.544,00 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČO 15046451, která je určena na pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2022.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
14/12 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2022, číslo smlouvy PRG02-06/2022, s Tělocvičnou jednotou Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČO 15046451.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
14/13 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 88.800,00 Kč T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČO 46524959, která je určena na pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2022.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
14/14 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2022, číslo smlouvy PRG02-07/2022, s T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČO 46524959.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
14/15 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 198.164,00 Kč Volejbalovému klubu Hronov, z.s., Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829, která je určena na pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2022.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
14/16 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2022, číslo smlouvy PRG02-08/2022, s Volejbalovým klubem Hronov, z.s., Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov,
IČO 48653829.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


15 - Dotace z rozpočtu města - Dotační program č. 3  
Finanční odbor předložil Zastupitelstvu města Hronova k projednání seznam žádostí o dotaci v dotačním programu č. 3 "Podpora pravidelné činnosti NNO v oblasti sportu na zimním stadionu v Hronově".
Dotační program č. 3 schválila Rada města Hronova dne 23. 2. 2022. Podávání žádostí o dotaci probíhalo v období od 25. 3. 2022 do 8. 4. 2022.

Celkem byly podány 2 žádosti o dotaci, celková požadovaná výše dotace činila 1.552.000 Kč. Formálními náležitostmi prošly obě žádosti o dotaci, které následně hodnotila sportovní komise.

Částky dotace navrhla a doporučuje ke schválení hodnotící komise, kterou je sportovní komise.
Schválení dotací do výše 50 tis. Kč včetně přísluší dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, radě města. Dotace nad 50 tis. Kč schvaluje zastupitelstvo města.

Návrh usnesení:
15/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1.000.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je poskytována na uzavřené bruslení družstev HC Wikov Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově v období 1. 12. 2021 – 31. 12. 2022.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
15/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2022, číslo smlouvy PRG03-01/2022, s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
15/3 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 390.000,00 Kč Krasu Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444, která je určena na uzavřené bruslení družstev Kraso Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 1. 12. 2021 – 31. 12. 2022.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
15/4 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2022, číslo smlouvy PRG03-02/2022, s Kraso Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 


3. Majetkové záležitosti

16 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace a o výpůjčce - MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s.  
Odbor majetek předložil zastupitelstvu města k projednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace a o výpůjčce mezi městem Hronovem a Mateřskou školou a Základní školou speciální NONA, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí dotace a o výpůjčce uzavřená 04.04.2019 mezi městem Hronov a Mateřskou školou a Základní školou speciální NONA, o.p.s., zastoupenou Mgr. Milenou Liskovskou Turkovou, ředitelkou, spojovala v sobě prakticky dva smluvní typy, kdy v případě dotace se jednalo o poskytnutí finančních prostředků na realizaci stavebních úprav a přístavby budovy ŠD-„Dolíček“ a v případě výpůjčky o výpůjčku veškerých nemovitostí tj. pozemku p. č. 702/6 o výměře 314 m², p. č. 702/3 o výměře 6 380 m², p. č. 702/2 o výměře 45 m² a p. č. 702/7 o výměře 20 m² vždy včetně budovy na pozemku a vše v k. ú. Hronov.
Z důvodu neobdržení dotace nedošlo k realizaci stavebních úprav.

K dnešnímu dni z uzavřené smlouvy plyne, že:
1/ povinnost města poskytnout dotaci podle této smlouvy již zanikla,
2/ výpůjčka nadále trvá, ale městu vzniklo právo ji vypovědět z důvodu nerealizace projektu.
Protože trvá zájem ze strany vypůjčitele realizovat plánované stavební úpravy a jeví se možnost získat na tuto akci dotaci, navrhuje odbor majetek po konzultaci s právníkem uzavřít k původní smlouvě dodatek č. 1 s novým úplným zněním smlouvy, v němž jsou obnovena práva a povinnosti týkající se dotace s novými termíny a částkami.
Dle sdělení Ing. Kováče a Ing. Gerhardta se stavba nedotkne realizovaného sportovního hřiště.

Z usnesení RM č. 7/2022 ze dne 23. 3. 2022
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace do celkové maximální výše 5 000 000 Kč Mateřské škole a Základní škole speciální NONA, o.p.s.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace a o výpůjčce s Mateřskou školou a Základní školou speciální NONA, o.p.s.

Návrh usnesení:
16/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace do celkové maximální výše 5 000 000 Kč Mateřské škole a Základní škole speciální NONA, o.p.s., Rašínova 313, 549 01 Nové město nad Metují, IČ 25299140, která je určena účelově výhradně k úhradě nákladů na stavební a obdobné práce, dodávky a služby, bezprostředně směřující k realizaci projektu „Stavební úprava a přístavba ZŠ speciální Hronov p. č. 702/6, p. č. 702/3“.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
16/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace a o výpůjčce mezi městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a Mateřskou školou a Základní školou speciální NONA, o.p.s., Rašínova 313, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 25299140.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


17 - Darování podílů pozemku parc. č. 293 v k. ú. Hronov  
Dárci nabídli městu darem podíly na pozemku parcelní číslo 293 v k. ú. Hronov. Jsou vlastníky dvou ¼ podílu na pozemku parc. č. 293, podíl o velikosti ½ vlastní město Hronov.
 
Pozemek parc. číslo 293 o výměře 182 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Je jedinou příjezdovou a přístupovou komunikací pro tři rodinné domy.
 
Účetní hodnota pozemku je 72 Kč. Odbor majetek doporučuje přijmout dar.
 
Usnesení rady města č. 6/2022 ze dne 9. 3. 2022
Rada města doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
17/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 5/OM/2022 na dva podíly o velikosti ¼ pozemku parc. číslo 293 v k. ú. Hronov o výměře 182 m2.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


18 - Darování pozemku parc. č. 1143 v k. ú. Hronov  
Dárci nabídli městu darem pozemek parcelní číslo 1143 v k. ú. Hronov.
 
Pozemek parc. číslo 1143 o výměře 37 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Je jedinou příjezdovou a přístupovou komunikací pro několik nemovitostí v lokalitě Vyšehrad a navazuje přes pozemek parc. číslo 1146, který je rovněž nabídnutý darem, na komunikaci v majetku města Hronova.
 
Odbor majetek doporučuje přijmout dar.
 
Usnesení rady města č. 6/2022 ze dne 9. 3. 2022
Rada města doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
18/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 6/OM/2022 na pozemek parc. číslo 1143 v k. ú. Hronov o výměře 37 m2.  
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


19 - Darování pozemku parc. č. 1146 v k. ú. Hronov  
Dárce nabídl městu darem pozemek parcelní číslo 1146 v k. ú. Hronov.
 
Pozemek parc. číslo 1146 o výměře 48 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Je jedinou příjezdovou a přístupovou komunikací pro několik nemovitostí v lokalitě Vyšehrad a navazuje na komunikaci v majetku města Hronova.
 
Odbor majetek doporučuje přijmout dar.
 
Usnesení rady města č. 6/2022 ze dne 9. 3. 2022
Rada města doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
19/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 7/OM/2022 na pozemek parc. číslo 1146 v k. ú. Hronov o výměře 48 m2.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


20 - Prodej části pozemku parc. č. 1648/2 v k. ú. Hronov  
Dárci podali žádost o koupi části pozemku parc. č. 1648/2 v k. ú. Hronov z důvodu dlouhodobého užívání v zaplocené zahradě.
 
Pozemek parc. číslo 1648/2 o výměře 617 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace.
V územním plánu je vedeno jako komunikace.
 
Na místě samém bylo konstatováno, že je prodej části pozemku možný, ale jen v části pozemku v místě, kde je komunikace širší. Od zatáčky je komunikace užší a není vhodné pozemek prodávat.
 
Účetní hodnota pozemku je 24,50 Kč/m2, ve většině případů je účetní hodnota podobných pozemků 70 Kč/m2 a město je za tuto cenu prodává.
 
Odbor majetek doporučuje k prodeji.
 
Usnesení rady města č. 17/2021 ze dne 25. 8. 2021
Rada města doporučuje ke schválení.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 4/2021 ze dne 22. 9. 2021
Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje.
 
Záměr prodeje byl zveřejněný od 8. 1. 2021 do 25. 10. 2021.
 
Byl zhotoven geometrický plán, oddělena část „a“ o výměře 61 m2 (4.270 Kč) k prodeji vlastníkům sousedního pozemku a část „b“ o výměře 18 m2 (1.260 Kč) k prodeji majitelce sousedního pozemku.
 
Vlastníci sousedních pozemků se dohodli, že koupí části pozemků společně. Byly připraveny dvě kupní smlouvy.
 
Usnesení rady města č. 8/2022 ze dne 6. 4. 2022
Rada města doporučila ke schválení uzavření obou smluv.

Návrh usnesení:
20/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 8/OM/2022 na pozemek parcelní číslo 1648/2, díl „a“ o výměře 61 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
20/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 9/OM/2022 na pozemek parcelní číslo 1648/2, díl „b“ o výměře 18 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


21 - Darování pozemků pro vybudování parku v ulici M. Alše, k. ú. Hronov  
Vlastníci pozemků souhlasí s darováním pozemků parcelní číslo 981/1 o výměře 1902 m2, 981/2 o výměře 1358 m2 a pozemku parc. č. 982/3 o výměře 4845 m2 který vznikl oddělením z původního pozemku parc. č. 982.
 
Darované pozemky budou využity k vybudování parku, který bude veřejně přístupný. Podmínky jsou uvedeny v návrhu darovací smlouvy.
 
Usnesení rady města č. 8/2022 ze dne 6. 4. 2022
Rada města doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
21/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy s dárci na darování pozemků parc. č.  981/1 o výměře 1902 m2, 981/2 o výměře 1358 m2 a pozemku parc. č. 982/3 o výměře 4845 m2 který vznikl oddělením z původního pozemku parc. č. 982 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


22 - Koupě pozemku v k. ú. Zbečník pro umístění trafostanice  
Město Hronov požádalo vlastníka pozemku o odkoupení části pozemku parc. č. 185/1 v k. ú. Zbečník pro umístění trafostanice.
ČEZ bude projektovat trafostanici pouze tehdy, pokud bude pozemek v majetku města. Později pozemek odkoupí.
 
Pozemek parc. číslo 185/1 o výměře 37 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako zahrada, v územním plánu je to smíšené území venkovské.
 
Majitel odprodá část pozemku o výměře cca 25 m2, to je 2 metry od stěny garáže, požaduje 40.000 Kč.
 
Geometrickým plánem byl oddělený pozemek parc. č. 185/3 o výměře 25 m2 k prodeji.
 
Usnesení rady města č. 8/2022 ze dne 6. 4. 2022
Rada města doporučila ke schválení.
 
Návrh usnesení:
22/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 10/OM/2022 o odkoupení pozemku parc. č. 185/3 o výměře 25 m2 v k. ú. Zbečník pro umístění trafostanice.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


23 - Prodej pozemku parc. č. 1625/4 v k. ú. Hronov  
Žadatel podal písemnou žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1625 v k. ú. Hronov o výměře cca 6 m2 z důvodu umožnění průchodu okolo domu – mezi budoucím oplocením a domem. Tento prostor byl zúžen kvůli rekonstrukci původního objektu – zateplení, nové svody okapu.
 
Pozemek parc. číslo 1625 o výměře 1277 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace, v územním plánu jako komunikace, svým charakterem se jedná o účelovou komunikaci se štěrkovým povrchem.
 
Část pozemku, o kterou je žádáno, navazuje na pozemek ve vlastnictví žadatele. Je to pruh podél pozemku parc. č. 526/1 o max. šíří 54 cm, nezasáhne do štěrkové vozovky.
Při pohledu na ortofoto snímek je zřejmé, že nedojde k významnému zúžení stávající pozemní komunikace. Komunikace mezi domy č.p. 157 a 228 je v této lokalitě nejširší (pozemek o celkové šíři cca 8 metrů), dokonce výrazně širší než např. příjezdová komunikace (pozemek) z Havlíčkovy ulice, která měří cca 3 metry.
 
Odbor majetek a odbor výstavby doporučuje k odprodeji. Geometrický plán bude hradit žadatel. Odbor majetek navrhuje cenu prodeje ve výši 1000 Kč. Účetní hodnota pozemku je 70 Kč/m2.
 
Usnesení rady města č. 20/2021 ze dne 13. 10. 2021
Rada města doporučuje ke schválení.
 
Usnesení zastupitelstva č. 6/2021 ze dne 15. 12. 2021
Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje.
 
Záměr prodeje byl zveřejněný od 21. 12. 2021 do 6. 1. 2022.
 
Geometrickým plánem byla z původního pozemku parc. č. 1625 oddělena část pozemku parc. č. 1625/4 o výměře 6 m2.
 
Návrh usnesení:
23/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 11/OM/2022 na pozemek parc. číslo 1625/4 v k. ú. Hronov o výměře 6 m2 s cenou prodeje 1.000 Kč.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


24 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, optická síť pozemek 409/2 v k. ú. Hronov  
Firma Rtyně.net s.r.o., Hronovská 573, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, IČ 07643730, podala žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a o právu provést stavbu. Jedná se o akci „Metropolitní optická síť Hronov – etapa 2B“. Navržená síť zajišťuje připojovací kapacitu na sítě elektronických komunikací – internet pro domácnosti v řešené lokalitě. Pro realizaci byl zvolen systém instalace mikrotrubiček, který umožňuje realizovat pouze pokládku mikrotrubiček. Následně budou dobudovány trasy mikrotrubiček až do koncových bodů a optické kabely budou zafukovány po dokončení tras k jednotlivým zákazníkům. Trubičkové trasy připraví levnou a flexibilní infrastrukturu pro optický rozvod, který může růst tak, jak rostou potřeby sítě, výkony či počet uživatelů. Chráničky optické sítě budou uloženy v chráničce o průměru 100 mm.
 
Jedná se o napojení na pozemku parc. č. 409/2 – chodník podél fotbalového hřiště v Hostovského ulici v k. ú. Hronov.
 
Byla připravená smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene podle obdobné smlouvy (která byla zkontrolována a doplněna právníkem), do které byly zapracovány nové skutečnosti. Na doporučení právníka bude záměr výpůjčky (v době realizace stavby) po schválení zastupitelstvem zveřejněný formou zveřejnění smlouvy a následně bude uzavření smlouvy schváleno radou města z důvodu urychlení schvalovacích procesů.
 
Návrh usnesení:
24/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy č. 12/OM/2022 o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a o právu provést stavbu „Metropolitní optická síť Hronov – etapa 2B“ s firmou Rtyně.net s.r.o., Hronovská 573, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, IČ 07643730 (budoucí oprávněný, investor) a záměr výpůjčky po dobu realizace stavby.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
24/2 - Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby po uplynutí 15denní lhůty vyvěšení záměru výpůjčky v době realizace stavby schválila uzavření smlouvy č. 12/OM/2022 o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a o právu provést stavbu „Metropolitní optická síť Hronov – etapa 2B“ s firmou Rtyně.net s.r.o., Hronovská 573, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, IČ 07643730 (budoucí oprávněný, investor).
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


25 - Záměr směny pozemků v k. ú. Hronov, lokalita Dolíček  
Město Hronov navrhuje směnu pozemků z důvodu lepšího zajištění přístupu a příjezdu na pozemky a z důvodu narovnání vlastnických vztahů vzhledem k faktickému dlouhodobému užívání pozemků.
 
Město Hronov nabízí ke směně část pozemku parc. č. 754/14 (celková výměra je 1010 m2) o výměře cca 450 m2. Je uvedena větší výměra ke směně, upřesní se geometrickým plánem. Ve skutečnosti bude výměra pro směnu menší, ale do záměru je lepší uvádět větší výměru, aby nedošlo k jejímu překročení. Cílem je, aby v majetku města zůstala celá komunikace, která je jediným příjezdem k zadní části řadových domů.
 
Zbývající část stávající komunikace (výměra cca 50 m2), získá město směnou od vlastníků pozemku parc. č. 703/1.
 
Část pozemku parc. č. 702/1 (o výměře cca 150 m2), získá město v rámci směny od stejných, výše uvedených vlastníků, ke zlepšení zajištění přístupu a příjezdu k pozemkům města.
 
Pozemek parcelní č. 735 – v leteckém snímku č. 4 (o celkové výměře 155 m2), je ve společném vlastnictví. V rámci směny pozemků město získá podíly spoluvlastníků a celý pozemek bude v majetku města. Jedná se o pozemní komunikaci.
 
Část pozemku parc. číslo 701/2 o výměře cca 90 m2, (část pozemku parc. č. 702/3 o výměře cca 6 m2 nelze směňovat, vazba na dotaci na stromy, udržitelnost do 30. 9. 2025) získá směnou k vybudování propojovacího chodníčku – stezky pro chodce. Pozemek je svažitý, budou nutné terénní úpravy, popřípadě opěrná zeď. Mělo by se jednat o šíři 2 m.
 
Pokud bude výrazný rozdíl výměr směňovaných pozemků, dojde k finančnímu vyrovnání.
 
Z hlediska územního plánu jsou pozemky vedené jako území bydlení městského typu, pozemek 702/1 jako plocha občanské vybavenosti.
 
Zatížení pozemků věcnými břemeny průchodu a průjezdu a zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, přechází na nové majitelé dle zápisu v katastru nemovitostí.
 
U pozemků, které město získá směnou, se nemusí schvalovat záměr směny.

Návrh usnesení:
25/1 - Zastupitelstvo schvaluje záměr směny části pozemku z majetku města Hronova parc. č. 754/14 o výměře cca 450 m2 a části pozemku parc. číslo 701/2 o výměře cca 90 m2 v k. ú. Hronov z důvodu získání pozemků k zajištění přístupu a příjezdu.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


26 - Informace o investičních a dotačních akcích - odbor majetek  
Odbor majetek předložil zastupitelstvu města informaci o investičních a dotačních akcích:
II/303 Velké Poříčí – Hronov, I. etapa
Jedná se o rekonstrukci stávajících chodníkových ploch v zastavěné části města Hronova v Hostovského ulici. Stavba města je koordinována se stavbami II/303 Velké Poříčí – Hronov investora Královéhradeckého kraje a městysu Velké Poříčí. Dodavatelem stavebních prací je Společnost Velké Poříčí – Hronov (Správce společnosti STRABAG a.s., IČO: 608 38 744, druhý společník EUROVIA CS, a.s.), Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00 Praha 5 za nabídkovou cenu pro město Hronov 16 483 702,59 Kč bez DPH, 19 945 280,13 Kč vč. DPH. Realizace stavby je plánována na dva roky 2021 a 2022. Celková nabídková cena pro Královéhradecký kraj, město Hronov a městys Velké Poříčí činí 87 874 480,80 Kč bez DPH, 106 328 121,76 Kč vč. DPH.
Byl uzavřen Dodatek č. 1 ke SOD s městem Hronov, který se týká změnových listů stavby č. 1-5. Cena díla je podle Dodatku č. 1 ke SOD ve výši 17 205 470,- Kč bez DPH (20 818 618,70 Kč vč. DPH).
V roce 2021 byl realizován úsek od prodejny Teta po Havlíčkovu ulici v hodnotě 7 538 893,50 Kč vč. DPH. Dotace byla uhrazena Fondem SFDI ve výši 3 867 660,34 Kč. 19. 4. 2022 byly zahájeny práce (pokračování) stavby II/303 Velké Poříčí – Hronov, konkrétně se jedná o území od Mateřské školy v Havlíčkově ulici po Staročeskou hospodu ve Velkém Poříčí. Stavba bude probíhat do 31. 10. 2022. Práce v Hronově byly zahájeny v Hostovského ulici v úseku od křižovatky s ul. Havlíčkovou (mateřská škola) po křižovatku s ul. Nádražní (bývalá Staropadolská hospoda).
V termínu od 19. 4. 2022 po dobu cca 8 týdnů bude tento úsek neprůjezdný a v tomto termínu budou provedeny stavební práce včetně pokládky asfaltových vrstev. Obslužnost území je zajištěna dopravním značením.

Stavební úpravy WC ve 2. NP – nová budova ZŠ Velký Dřevíč
Jedná se o změnu dokončené stavby – stavební úpravy základní školy ve Velkém Dřevíči, budovy čp. 82, spočívající v modernizaci stávajícího sociálního zařízení pro chlapce a dívky (I. stupeň ZŠ) ve 2. nadzemním podlaží nové budovy základní školy. Součástí stavebních úprav je výměna rozvodů kanalizace, teplé a studené vody, elektroinstalace v potřebném rozsahu. Rozpočet stavebních úprav dle projektové dokumentace je ve výši 1 089 876 Kč vč. DPH.
Dodavatelem stavebních prací je MOVIS Hronov, s.r.o., nám Čs. armády 1, 549 31 Hronov. Cena prací dle SOD je 887 661,70 Kč bez DPH (1 074 070,66 Kč vč. 21 % DPH). Realizace prací se předpokládá v období 1. 7. 2022 až 31. 8. 2022.
 
I nadále budou v letošním roce probíhat rekonstrukce uvolněných bytů v bytových domech města.

27 - Informace o investičních a dotačních akcích  
1.  Probíhající stavební práce

Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu, Hronov
V současné době jsou dokončeny základy pro budovu šaten a zázemí, ležaté rozvody kanalizace z šaten a všechny drenáže. Průběžně probíhají hlavní terénní úpravy. Následně započnou práce na zdění objektů, další terénní práce na všech hřištích a přípravy k oplocení areálu.
Dodavatel stavebních prací: VYSSPA s.r.o., Plzeň
Technický dozor investora: Martin Pelda, Náchod
Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o., Náchod
Termín realizace stavebních prací: 08/2021 – 12/2022
Cena stavebních prací: 68 600 000 Kč vč. DPH
Na akci byla přidělená dotace ve výši 26 000 000 Kč.
 
Sociální bydlení Hronov – Papírna
Stavební práce proběhly dle upraveného harmonogramu. Dne 8. 4. 2022 proběhlo odevzdání stavby a následně bude určen datum kolaudace.
Dodavatel stavebních prací: Vše pro stavby s.r.o., Náchod
Technický dozor investora: Michal Novák, Mezilesí 90
Projektant: green4plan s.r.o., Vysokov
Termín realizace stavebních prací: 1. 11. 2020 do 10. 4. 2022
Cena stavebních prací: 23 270 307,20 Kč vč. DPH
Na stavbu byla přidělena dotace z EU ve výši 13,5 mil. Kč.
 
Stavební úpravy městského úřadu v Hronově
Stavební práce probíhají dle upraveného harmonogramu. Jsou dokončeny práce na rozvodech vody, elektroinstalace, kanalizace, VZT a topení, objekt je temperován. Je namontován a zprovozněn výtah. Probíhají práce na venkovní břízolitové omítce. Jsou dokončovány malby a podlahy, objekt je od 19. 4. postupně zpřístupňován od posledního podlaží pro montáž interiérů.
Dodavatel: STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, Hradec Králové
Technický dozor investora: Ing. Oldřich Drahorád
Projektant: Ing. Lukáš Polej, Hronov
Termín plnění: 16 měsíců od převzetí staveniště
Cena za kompletní stavbu: 49 319 441,15 Kč vč. 21 % DPH
Na akci byla přidělena dotace ve výšce 20 000 000 Kč
 
2.  Probíhající projektové práce

Chodník Velký Dřevíč
Probíhají geodetické práce na zaměření terénu pro projekt chodníku ve Velkém Dřevíči. Chodník je plánován od křižovatky V Lískách až po odbočku na Rokytník. Délka chodníku bude 750 m, projekt a následná realizace bude rozdělena na II. etapy. První etapa bude od křižovatky V Lískách po sjezd ke koupališti, druhá etapa bude navazovat a ukončí se u odbočky na Rokytník. Chodník má odstranit kolizní místo, kde chodci kráčejí po krajnici cesty a dochází k nebezpečným situacím.
Projektant: JOSTA s.r.o., Červený Kostelec
Termín plnění: 6 měsíců od podpisu smlouvy (26. 9. 2022)
Cena za projekt a IČ: 365.000 Kč vč. 21 % DPH
 
Most na Černé cestě
Projekt řeší kompletní výměnu mostní konstrukce, kvůli které je již několik let uzavřená Černá cesta. Most bude ze železobetonové konstrukce.
Projektant: OPTIMA s.r.o., Vysoké Mýto
Termín plnění: 6 měsíců od podpisu smlouvy (28. 8. 2022)
Cena za projekt a IČ: 223.850 Kč vč. 21 % DPH

Lávka u PENNY
Projekt lávky u PENNY řeší bezpečný přístup pro pěší a cyklisty z rozsáhlé lokality na levém břehu Metuje k prodejně PENNY a zároveň do rekonstruovaného stadionu. Lávka je navržena jako dřevěná z lepených lamelových nosníků parabolického tvaru.
Projektant: OPTIMA s.r.o., Vysoké Mýto
Termín plnění: 6 měsíců od podpisu smlouvy (20. 9. 2022)
Cena za projekt a IČ: 242.000 Kč vč. 21 % DPH

Rekonstrukce a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Hronov
Byla dokončená a předaná projektová dokumentace ke stavebnímu povolení rekonstrukce a modernizace odborných učeben v ŽŠ a MŠ Hronov. Projekt – projektant Ing. Lukáš Polej, Hronov.
Důvodem navržených stavebních úprav je navýšení kapacity a komfortnosti budov jako celku, zlepšení kvality výuky, zpřístupnění objektu studentům a osobám s tělesným postižením. Pro rozšíření školy se využijí prostory bývalé hotelové školy, muzea a městského bytu, dále se využije původní byt školníka. Celý areál (č.p.15, č.p. 193 a č.p. 912) se sloučí pod jedno č.p. 15. Do budovy se v posledních desetiletích na údržbu a opravy nic neinvestovalo (pouze byla provedena fasáda a vyměněna okna) a její stavebně technický stav je téměř havarijní. Přesto vodorovné i svislé nosné konstrukce jsou v uspokojivém stavu kromě stropu nad 3.NP a krovu. Některé lokální poruchy budou sanovány, některé budou ponechány a pouze začištěny. Všechny instalace a prvky krátkodobé životnosti budou odstraněny.
Stavební úpravy spočívají v propojení budov v jeden funkční celek, vytvoření nových odborných učeben s potřebným zázemím včetně bezbariérového zařízení pro celý objekt. Dále projekt řeší opravu střechy a stropu, kde již několik let zatéká a nosné prvky tak degradují, sanaci podzemních částí staveb a také obnovu infrastruktury objektu v podobě všech instalací. Součástí stavby je i obnova přípojek a sanace budovy z vnější strany v návaznosti na to i překládka zpevněných ploch v okolí objektu. Také budou provedeny vegetační úpravy zelených ploch.
Projektant: Ing. Lukáš Polej, Hronov
Termín plnění: 6 měsíců od podpisu smlouvy (20. 9. 2022)
Cena za projekt: 1.171.280 Kč vč. 21 % DPH

Diskuze: Bc. Hana Nedvědová požádala o zaslání souhrnu nákladů na rekonstrukci Papírny (koupě projektu, právní služby, stavební práce včetně úpravy chodníku, náklady TDI).


31 - Koupě pozemku parc. č. 1705/61 a 1705/62 v k. ú. Hronov  
České dráhy, a.s., Generální ředitelství, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO 70994226, zaslaly kupní cenu dle znaleckého posudku na pozemek parc. č. 1705/61 o výměře 628 m2 a na pozemek parc. č. 1705/62 o výměře 1203 m2. Výše uvedená cena vychází z ceny obvyklé činí 691.770,30 Kč včetně DPH.

Návrh usnesení:
31/1 - Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parcelní číslo 1705/61 o výměře 628 m2 a pozemku parcelní číslo 1705/62 o výměře 1203 m2 od Českých drah, a.s., Generální ředitelství, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO 70994226, za kupní cenu 691.770,30 Kč včetně DPH.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 


4. Různé

28 - Obecně závazná vyhláška o nočním klidu  
Na základě žádosti organizátorů kulturních a společenských akcí vyvstala potřeba zapracovat do OZV nové výjimky ze stanovené doby ochrany nočního klidu. Organizátoři zmíněných kulturních akcí mají zájem pokračovat v jejich pořádání každoročně. Návrh vyhlášky byl konzultován s Mgr. Hanou Jansovou z Odboru dozoru MV.
 
Návrh usnesení:
28/1 - Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku o době nočního klidu.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


29 - Výroční zpráva městské policie za rok 2021  
Vedoucí strážník Miroslav Pavelka předložil zastupitelstvu města výroční zprávu za rok 2021.


30 - Žádost o dotaci MŠ Hronov  
Ředitelka Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, příspěvková organizace požádala zastupitelstvo města o schválení možnosti podání žádosti o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova přes MAS STOLOVÉ HORY na nákup interaktivní sestavy a vybavení učebny.
Jedním z kritérií pro přidělení dotace je schválení podání žádosti o dotaci zřizovatelem příspěvkové organizace.

Návrh usnesení:
30/1 - Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci Mateřskou školou Hronov, Havlíčkova 520, příspěvková organizace, v Programu rozvoje venkova přes MAS STOLOVÉ HORY, jejíž předmětem je nákup interaktivní sestavy a vybavení učebny.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.

 

5. Diskuze

Ing. Martin Houštěk se dotazoval na odstranění velké nerovnosti u Kopečku, dělá se tam kaluž. Pan starosta odpověděl, že se toto místo reklamovalo.
Ing. Martin Houštěk se dotazoval k projektu na lávku z Husovy ulice k PENNY, jak je to s pozemky. Pan starosta odpověděl, že probíhají jednání.

Bc. Hana Nedvědová požádala o zaslání informace, třeba SMS, o vložení nového materiálu do systému k projednání v zastupitelstvu.
Dále se dotazovala, jaká opatření se chystá město (odbor majetek) přijmout v souvislosti se zvyšujícími cenami energií - připravit informace pro zastupitele.
Prosí radu, jako zřizovatele školy, aby se zajímala o to, nejen kde se děti učí, ale hlavně, kdo je učí. Zaměřit se na aprobaci učitelů. Na připomínku reagovala paní místostarostka Bartošová s tím, že zřizovateli přísluší starat se o budovy a materiální stránku školy, rozhodně radě nepřísluší řešit, jak probíhá výuka. Pokud něco není v pořádku, má to řešit Česká školní inspekce. K problematice se vyjádřil Mgr. Petr Málek, ředitel školy: škola má aprobované učitele matematiky, jeden z nich se připravuje soustavným studiem. Že by potřeboval přísun mladší pedagogické síly, to je pravda.

Václav Navrátil požádal o vyvolání jednání o rekonstrukci železničního přejezdu v Žabokrkách a dále řešení bezpečnosti přechodu chodců u přejezdu k autobusové zastávce (např. umístit zábradlí u zastávky, aby byli chodci nuceni jít přes přechod).
Přehodnotit status zastávky v Žabokrkách, vlakové spoje vhodné k dopravě do školy do Náchoda tam nestaví, a to stejné platí při návratu ze školy (spoje končí v Hronově a musí se přesedat na autobus). Pan starosta reagoval tím, že je ke spojům přesná statistika přepravovaných osob. Na krajském úřadě se řeší, a je to prioritou, zrychlení dopravy na větší vzdálenosti. Autobusová doprava je levnější.

Dále pan Navrátil požádal o zaměření se na odvodnění komunikace ve Velkém Dřevíči od Špice po autokemp, vyčištění příkopů. Ing. Jára odpověděl, že v současné době probíhalo geodetické zaměření pro přípravu PD na vybudování budoucího chodníku od Špice po autokemp.
Nakonec pan Navrátil požádal o možnost zřízení sdíleného veřejného kalendáře města pro akce či svoz odpadů.

Jednání bylo ukončeno v 19:45 hodin
Zápis byl vyhotoven 4. května 2022

 

 

 

Usnesení č. 2/2022
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 27. 4. 2022

Zastupitelstvo města schvaluje:  
1/2/000/2022 – ověřovatele zápisu Mgr. Olgu Líbalovou a Mgr. Jiřího Škopa, Ph.D. – 15 pro, 2 se zdrželi.
 
2/2/000/2022 – program jednání – 17 pro

3/2/12/1/2022 – rozpočtové opatření č. 03/2022/ZM.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/2/13/1/2022 - poskytnutí dotace ve výši 300.000,00 Kč Muzeu Náchodska, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, IČO 00084930, která je určena na zajištění provozu Rodného domku Aloise Jiráska, Jiráskova muzea a pro vytvoření expozice v Čapkově mlýně - Papírně v Hronově v roce 2022.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/2/13/2/2022 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2022, číslo smlouvy PRG01-01/2022, s Muzeem Náchodska, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, IČO 00084930.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/2/13/3/2022 - poskytnutí dotace ve výši 57.858,00 Kč SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Velký Dřevíč, Velký Dřevíč 1, 549 34 Hronov, IČO 62730991, která je určena na pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2022.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/2/13/4/2022 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2022, číslo smlouvy PRG01-02/2022, se SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Velký Dřevíč, Velký Dřevíč 1, 549 34 Hronov, IČO 62730991.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/2/14/1/2022 - poskytnutí dotace ve výši 300.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je určena na pokrytí nákladů spojených s účastí družstev dětí, mládeže a dospělých v krajských a ligových soutěžích v roce 2022.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/2/14/2/2022 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2022, číslo smlouvy PRG02-01/2022, s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/2/14/3/2022 - poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč Volejbalovému klubu Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829, která je určena účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva žen v 1. národní lize v období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/2/14/4/2022 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2022, číslo smlouvy PRG02-02/2022, s Volejbalovým klubem Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/2/14/5/2022 - poskytnutí dotace ve výši 116.592,00 Kč AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČO 69154287, která je určena na pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2022.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/2/14/6/2022 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2022, číslo smlouvy PRG02-03/2022, s AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČO 69154287.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
14/2/14/7/2022 - poskytnutí dotace ve výši 195.671,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je určena na pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2022.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
15/2/14/8/2022 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2022, číslo smlouvy PRG02-04/2022, s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
16/2/14/9/2022 - poskytnutí dotace ve výši 68.589,00 Kč Krasu Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444, která je určena na pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2022.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
17/2/14/10/2022 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2022, číslo smlouvy PRG02-05/2022, s Kraso Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
18/2/14/11/2022 - poskytnutí dotace ve výši 51.544,00 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČO 15046451, která je určena na pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2022.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
19/2/14/12/2022 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2022, číslo smlouvy PRG02-06/2022, s Tělocvičnou jednotou Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČO 15046451.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
20/2/14/13/2022 - poskytnutí dotace ve výši 88.800,00 Kč T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČO 46524959, která je určena na pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2022.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
21/2/14/14/2022 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2022, číslo smlouvy PRG02-07/2022, s T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČO 46524959.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
22/2/14/15/2022 - poskytnutí dotace ve výši 198.164,00 Kč Volejbalovému klubu Hronov, z.s., Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829, která je určena na pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2022.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
23/2/14/16/2022 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2022, číslo smlouvy PRG02-08/2022, s Volejbalovým klubem Hronov, z.s., Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
24/2/15/1/2022 - poskytnutí dotace ve výši 1.000.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je poskytována na uzavřené bruslení družstev HC Wikov Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově v období 1. 12. 2021 – 31. 12. 2022.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
25/2/15/2/2022 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2022, číslo smlouvy PRG03-01/2022, s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
26/2/15/3/2022 - poskytnutí dotace ve výši 390.000,00 Kč Krasu Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444, která je určena na uzavřené bruslení družstev Kraso Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 1. 12. 2021 – 31. 12. 2022.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
27/2/15/4/2022 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2022, číslo smlouvy PRG03-02/2022, s Kraso Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
28/2/16/1/2022 - poskytnutí dotace do celkové maximální výše 5 000 000 Kč Mateřské škole a Základní škole speciální NONA, o.p.s., Rašínova 313, 549 01 Nové město nad Metují, IČ 25299140, která je určena účelově výhradně k úhradě nákladů na stavební a obdobné práce, dodávky a služby, bezprostředně směřující k realizaci projektu „Stavební úprava a přístavba ZŠ speciální Hronov p. č. 702/6, p. č. 702/3“.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
29/2/16/2/2022 - uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace a o výpůjčce mezi městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a Mateřskou školou a Základní školou speciální NONA, o.p.s., Rašínova 313, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 25299140.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
30/2/17/1/2022 - uzavření darovací smlouvy č. 5/OM/2022 na dva podíly o velikosti ¼ pozemku parc. číslo 293 v k. ú. Hronov o výměře 182 m2.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
31/2/18/1/2022 - uzavření darovací smlouvy č. 6/OM/2022 na pozemek parc. číslo 1143 v k. ú. Hronov o výměře 37 m2.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
32/2/19/1/2022 - uzavření darovací smlouvy č. 7/OM/2022 na pozemek parc. číslo 1146 v k. ú. Hronov o výměře 48 m2.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
33/2/20/1/2022 - uzavření kupní smlouvy č. 8/OM/2022 na pozemek parcelní číslo 1648/2, díl „a“ o výměře 61 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
34/2/20/2/2022 - uzavření kupní smlouvy č. 9/OM/2022 na pozemek parcelní číslo 1648/2, díl „b“ o výměře 18 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
35/2/21/1/2022 - uzavření darovací smlouvy s dárci na darování pozemků parc. č.  981/1 o výměře 1902 m2, 981/2 o výměře 1358 m2 a pozemku parc. č. 982/3 o výměře 4845 m2 který vznikl oddělením z původního pozemku parc. č. 982 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
36/2/22/1/2022 - uzavření kupní smlouvy č. 10/OM/2022 o odkoupení pozemku parc. č. 185/3 o výměře 25 m2 v k. ú. Zbečník pro umístění trafostanice.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
37/2/23/1/2022 - uzavření kupní smlouvy č. 11/OM/2022 na pozemek parc. číslo 1625/4 v k. ú. Hronov o výměře 6 m2 s cenou prodeje 1.000 Kč.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
38/2/24/1/2022 - uzavření smlouvy č. 12/OM/2022 o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a o právu provést stavbu „Metropolitní optická síť Hronov – etapa 2B“ s firmou Rtyně.net s.r.o., Hronovská 573, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, IČ 07643730 (budoucí oprávněný, investor) a záměr výpůjčky po dobu realizace stavby.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
39/2/25/1/2022 - záměr směny části pozemku z majetku města Hronova parc. č. 754/14 o výměře cca 450 m2 a části pozemku parc. číslo 701/2 o výměře cca 90 m2 v k. ú. Hronov z důvodu získání pozemků k zajištění přístupu a příjezdu.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
40/2/30/1/2022 - podání žádosti o dotaci Mateřskou školou Hronov, Havlíčkova 520, příspěvková organizace, v Programu rozvoje venkova přes MAS STOLOVÉ HORY, jejíž předmětem je nákup interaktivní sestavy a vybavení učebny.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
41/2/31/1/2022 - koupi pozemku parcelní číslo 1705/61 o výměře 628 m2 a pozemku parcelní číslo 1705/62 o výměře 1203 m2 od Českých drah, a.s., Generální ředitelství, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO 70994226, za kupní cenu 691.770,30 Kč včetně DPH.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Zastupitelstvo města ukládá:  
42/2/24/2/2022 - radě města, aby po uplynutí 15denní lhůty vyvěšení záměru výpůjčky v době realizace stavby schválila uzavření smlouvy č. 12/OM/2022 o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a o právu provést stavbu „Metropolitní optická síť Hronov – etapa 2B“ s firmou Rtyně.net s.r.o., Hronovská 573, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, IČ 07643730 (budoucí oprávněný, investor).
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Zastupitelstvo města vydává:  
43/2/28/1/2022 - Obecně závaznou vyhlášku o době nočního klidu.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 10. 05. 2022