živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 2/2018

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 18. 04. 2018 od 17:00 hodin v Malém sále Jiráskova divadla 

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Mgr. Věra Bartošová, Jiří Frýba, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Libor Lelek, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, Mgr. Jana Maslikiewiczová, Bc. Hana Nedvědová, Bc. Jan Pavelka, Mgr. Jana Píčová, Hynek Rožnovský, Mgr. Věra Řehůřková, Mgr. Jan Šnajdr, MUDr. Jan Šnajdr, Mgr. Josef Thér, Pavel Topolnickyj, Ing. Jaroslav Vít, JUDr. Eva Vrzáčková, Mgr. Pavel Zima DiS.
Pozdější příchod: MVDr. Tomáš Strnad
Tajemník: Mgr. Markéta Machová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: Mgr. Jana Maslikiewiczová, MUDr. Jan Šnajdr


Paní starostka konstatovala, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, v úvodu jednání bylo přítomno 20 členů, pozdější příchod avizoval MVDr. Tomáš Strnad.

Pan Petr Koleta upozornil všechny občany a zastupitele města, že z jednání bude pořizován zvukový a obrazový záznam, který bude sloužit ke zpravodajským účelům.

Ověřovateli zápisu byli schváleni MUDr. Jan Šnajdr, Mgr. Jana Maslikiewiczová - 14 pro, 4 proti, 2 se zdrželi.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 18 až 34 včetně příloh, pozvánka na jednání, závěrečná zpráva KIS 2017, vyjádření Ing. Járy k dopisu od Eurovie, zápis z jednání FV JH 12.3.2018, návrh na konání referenda + výzva k doplnění návrhu, výroční zpráva muzea Náchod, pozvánka na setkání s občany, doplnění návrhu na konání referenda ze dne 3.4., žaloba ze dne 9.4., zápis ze stavební komise č. 1 ze dne 19.3., otevřený dopis zastupitelstvu členů Společnosti bratří Čapků Hronov a dopis členům zastupitelstva od Společnosti bratří Čapků Praha.

Pan Pavel Topolnickyj navrhl zařadit na program jednání v rámci bodu 3. Majetkové záležitosti - revokaci záměrů prodeje budov ve vlastnictví města Hronova, které byly schváleny na minulém jednání zastupitelstva. Hlasování: 20 pro

Pan místostarosta navrhl zařadit na program jednání v rámci bodu 3. Majetkové záležitosti - materiál týkající se směny pozemků v k. ú. Hronov s Mgr. Olgou Matouškovou. Hlasování: 20 pro

Odbor majetek navrhuje stáhnout z programu jednání materiál č. 20 - záměr prodeje části pozemků. Důvodem je to, že žadatel dodal městu podklady, které nejsou přesné, což zjistil až dodatečně. Hlasování: 20 pro.

Pan Petr Koleta navrhl zařadit na program v rámci bodu 3. Majetkové záležitosti - revokaci usnesení č. 1/2018 bod 17/1/11/1, kterým bylo rozhodnuto o zahájení výstavby nového Městského úřadu v Hronově v nedokončené přístavbě Sálu Josefa Čapka s tím, že bude financována z úvěru v max. výši 50 mil. Kč s max. dobou splatnosti 10 let. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 7 se zdrželo.

Na základě konzultace se členy rady paní starostka navrhla stáhnout z programu materiál č. 24 - přijetí úvěru na realizaci stavby Městský úřad Hronov. Důvodem je ta skutečnost, že se v úterý uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele stavby, do kterého se přihlásila pouze jedna firma. Nabídková cena činí 65.336.925,80 Kč což je o 15 mil. více než je předpokládaný úvěr. Tuto částku by město Hronov muselo v příštím roce uhradit z vlastních zdrojů. Dle názoru členů rady by bylo nezodpovědné tímto způsobem rozpočet příštího roku zatěžovat, a to hlavně s ohledem s připravovanou investicí "rekonstrukce II/303". Hlasování: 20 pro

Poté dala hlasovat o návrhu programu se schválenými změnami - 20 pro.

Paní starostka se dotázala na připomínky k zápisu z posledního jednání dne 14.2.2018, žádné nebyly.

Paní starostka upozornila zastupitele, že pokud chtějí, aby byly jejich připomínky, upozornění či konstatování uvedeny v zápise, nechť je zcela jasně sdělí, aby zapisovatelka mohla jejich vyjádření zaznamenat.

Program jednání:

1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
31 - Kontrola nesplněných bodů usnesení za rok 2017

2. Finanční záležitosti
23 - Dotace sportovním klubům
25 - Rozpočtová opatření č. 02/2018/RM a 03/2018/RM – vzetí na vědomí
26 - Rozpočtové opatření č. 04/2018/ZM
28 - Dotace pro Regionální muzeum v Náchodě

3. Majetkové záležitosti
18 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1433/12 v k. ú. Hronov
19 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 35/3 a 15 v k. ú. Malá Čermná
21 - Záměr prodeje části pozemků p. č. 961/40, 961/41 a 960/1 v k. ú. Hronov
27 - Bytový dům č.p.107, Jungmannova ul, Hronov vč. pozemku st. p. č. 1128 a st. p. č. 1126/1 v k.ú. Hronov - návrh na revokaci usnesení - informace
33 - Smlouva o budoucí směnné smlouvě v k. ú. Hronov, P
35 - Záměr směny pozemků v k. ú. Hronov, M

4. Různé
22 - Zefektivnění veřejné správy v regionu Hronovska
29 - Řádná valná hromada Vak Náchod, a. s.
30 - Obecně závazná vyhláška č.1/2018
32 - Přehled investičních akcí
34 - Informace k místnímu referendu
 
5. Diskuze

 

1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

31 - Kontrola nesplněných bodů usnesení za rok 2017 
S předloženým materiálem zastupitelstvo seznámila paní tajemnice.


2. Finanční záležitosti

23 - Dotace sportovním klubům 
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání návrh dotací spolu s příslušnými smlouvami pro sportovní kluby působící na území města Hronova na rok 2018.
Částky jsou doporučeny sportovní komisí, která se konala dne 05.03.2018. Poskytnutí dotací a uzavření smluv je doporučeno radou města, která se konala dne 04.04.2018.
Schválení dotací do výše 50 tis. Kč včetně přísluší dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, radě města. Dotace nad 50 tis. Kč schvaluje zastupitelstvo města, rada města dává doporučení.
 
Návrh usnesení:
23/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 113.107,00 Kč AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ 69154287, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
23/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 10/2018 s AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ 69154287, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
23/3 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 159.107,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
23/4 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 11/2018 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
23/5 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 52.898,00 Kč Krasu Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 03587444, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
23/6 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 12/2018 s Kraso Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 03587444, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
23/7 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 79.259,00 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČ 15046451, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
23/8 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 13/2018 s Tělocvičnou jednotou Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČ 15046451, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
23/9 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 101.772,00 Kč T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČ 46524959, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
23/10 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 14/2018 s T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČ 46524959, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
23/11 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 158.451,00 Kč Volejbalovému klubu Hronov, z.s., Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

 23/12 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 15/2018 s Volejbalovým klubem Hronov, Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

25 - Rozpočtová opatření č. 02/2018/RM a 03/2018/RM – vzetí na vědomí 
S předloženým materiálem zastupitele seznámila Ing. Stonjeková.
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22.04.2015 nadelegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše Kč 500.000,00 včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2).
Finanční odbor proto předložil zastupitelstvu města ke vzetí na vědomí rozpočtové opatření č. 02/2018/RM, které bylo schváleno radou města 21.03.2018, Usnesení č. 5/2018, a rozpočtové opatření č. 03/2018/RM, které bylo schváleno radou města 04.04.2018, Usnesení č. 6/2018.

Diskuze
Ing. Jára se dotazoval, zda je nespecifikovaná rezerva paragrafem rozpočtu. Pokud ano, pak jsou rozpočtové změny odsouhlaseny radou neoprávněně. Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22.4.2015 nadelegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše 500.000,00 Kč včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích v rámci jednoho rozpočtového opatření. Ing Stonjeková vše prokonzultuje s auditory krajského úřadu.
 
Dále se Ing. Jára dotazoval na navýšení částky o 150.000 Kč na nákup zeminy. Mgr. Thér odpověděl, že se jedná o narovnání cestiček v parku, aby odtékala voda. Slečna Kajnarová doplnila, že cena nákupu je 300 Kč/tunu včetně dovozu.
 

26 - Rozpočtové opatření č. 04/2018/ZM 
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková.
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 04/2018/ZM, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.
 
Návrh usnesení:
26/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 04/2018/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 13, Proti: 4, Zdrželo se: 3
 

28 - Dotace pro Regionální muzeum v Náchodě 
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání žádost Regionálního muzea v Náchodě o poskytnutí dotace na rok 2018, jejíž schválení náleží zastupitelstvu města.
Regionální muzeum požaduje dotaci ve výši 300.000,00 Kč. V roce 2017 byla poskytnuta dotace ve výši 230.000,00 Kč a v rozpočtu na letošní rok je počítáno rovněž s částkou 230.000,00 Kč.
 
Návrh usnesení:
28/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 230.000,00 Kč Regionálnímu muzeu v Náchodě, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČ 00084930, která je určena účelově na zajištění provozu Rodného domku Aloise Jiráska a Jiráskova muzea v Hronově v roce 2018.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
28/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 16/2018 s Regionálním muzeem v Náchodě, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČ 00084930, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

 

3. Majetkové záležitosti

18 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1433/12 v k. ú. Hronov 
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Žadatel podal písemnou žádost o koupi pozemku parc. č. 1433/12 v k. ú. Hronov o výměře 399 m2 z důvodu přičlenění k vlastním nemovitostem.
 
Pozemek parc. č. 1433/12 o výměře 399 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. Z územního plánu je zřejmý záměr propojení komunikací a tento pozemek v majetku města, který je v bezprostřední blízkosti, se k tomuto účelu nabízí.
 
Odbor majetek po konzultaci s odborem výstavby prodej nedoporučuje z důvodu situace v územním plánu.
 
Usnesení rady města č. 4/2018 ze dne 7. 3. 2018, bod 32/4/42/1
Rada města nedoporučila zastupitelstvu města ke schválení.

Návrh usnesení:
18/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1433/12 o výměře 399 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 19, Zdrželo se: 1
 

19 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 35/3 a 15 v k. ú. Malá Čermná 
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Žadatel podal žádost o koupi části pozemku p. p. č. 35/3 o výměře cca 45 m2 a části pozemku st. p. č. 15 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Malá Čermná z důvodu zpřístupnění pozemku za domem.
Druh pozemku st. p. č. 15 je zastavěná plocha a nádvoří se způsobem využití jako zbořeniště. Výměra pozemku 320 m2.
Druh pozemku p. p. č. 35/5 je zahrada. Výměra pozemku 251 m2.
 
Žadatel má v současné době uzavřenou nájemní smlouvu na pozemek p. p. č. 35/3 a st. p. č. 15 v k. ú. Malá Čermná ze dne 12. 8. 2002, výše nájemného byla 35.000 Kč/rok. K nájemní smlouvě byl uzavřen dne 18. 8. 2003 dodatek, kterým byla snížená výše nájemného na 24.000 Kč za sezónu od 1. 4. do 30. 9. daného roku. K nájemní smlouvě byl uzavřený dodatek č. 2 dne 16. 5. 2006, kterým byla upravena sezóna od 1. 5. do 31. 10. daného roku. Dodatkem č. 3 (rada města 9. 6. 2008) ke stávající nájemní smlouvě se upravila výše nájemného pro rok 2008 na 12.000 Kč/rok. V současné době je nájemné opět 24.000 Kč/rok.
 
Žadatel usiloval o koupi předmětných pozemků v roce 2006 a 2007. K oběma prodejům vydal osadní výbor Malé Čermné zamítavé stanovisko, požadoval na těchto pozemcích využití ve prospěch obce – parkoviště nebo jiné využití hodící se do centra.
 
V roce 2010 podal žadatel znovu žádost o koupi. Z důvodu plánované výstavby cyklotrasy a úpravy komunikace, které měly zasáhnout částečně do předmětných pozemků, nebyl prodej schválen.
 
V roce 2012 a 2017 podal žadatel další žádosti o koupi pozemků. Oba prodeje nebyly schváleny.
 
Na části pozemku st. p. č. 15 je vybudována cyklostezka. Hranice mezi prodávanou části pozemku a mezi cyklostezkou bude upřesněna v terénu při geodetickém zaměřování tak, aby nebyla ohrožena např. zimní údržba, obnova veřejného osvětlení apod.
Vyznačený veřejný vodovod vede oběma pozemky, nezasahuje do prodávané části pozemku. Umístění sítí není překážkou prodeje pozemku.
Z hlediska územního plánu se jedná o část území občanské vybavenosti (pozemek p. č. 15) a část území zahrady (pozemek parc. č. 35/3).
 
Cena k prodeji: odbor majetek navrhuje 300 Kč/m2 s přihlédnutím ke znaleckému posudku na stavební pozemky v Malé Čermné.
Odbor majetek a odbor výstavby nemají námitek k prodeji částí pozemků.
 
Usnesení rady města č. 4/2018 ze dne 7.3.2018, bod 25/4/39/1
Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení.

Diskuze
Mgr. Líbalová se dotazovala, proč pozemky prodáváme, když je má žadatel pronajaté, tak je používá. Ze zákona by měl mít přístup k nemovitosti, lze to ošetřit věcným břemenem.
Pan Josef Vítek sdělil, že žadatel má věc v pronájmu, tak tam má zajištěn přístup. Prodej by se neměl uskutečnit, město by mělo říct, co se s tím prostorem bude dělat. Dle jeho názoru by bylo vhodné narovnat cestu s ohledem na průjezd autobusů.
Žadatel uvedl, že v Malé Čermné proinvestoval hodně peněz, chtěl by tam dál investovat. Proto by chtěl zajistit jen přístup k domu.
Pan místostarosta uvedl, že narovnání komunikace bylo již před úpravami hraničního přechodu zamítnuto dopravním inspektorátem.

Na jednání se dostavil MVDr. Tomáš Strnad, přítomno 21 členů.

Návrh usnesení:
19/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 35/3 o výměře cca 45 m2 a části pozemku st. p. č. 15 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Malá Čermná s minimální cenou prodeje 300 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 5, Zdrželo se: 4
 

21 - Záměr prodeje části pozemků p. č. 961/40, 961/41 a 960/1 v k. ú. Hronov 
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Žadatelé podali žádost o koupi části pozemku p. p. č. 961/40, 961/41 a 960/1 v k. ú. Hronov. Důvodem je rozšíření zahrady, v žádosti uvádějí více variant odkoupení pozemků.
Pozemky (p. č. 961/40 a 961/41) jsou v územním plánu vedené jako sesuvné území aktivní, zatravněná plocha. Na pozemku jsou umístěny sítě O2, není překážkou prodeje.
Pozemek 960/1 je v územním plánu vedený jako pozemek stavební.
 
Cena prodeje pozemku
Účetní hodnota pozemků je 5,09 Kč/m2. Navrhujeme prodejní cenu 70 Kč/m2, orientačně podle jiných prodávaných pozemků na rozšíření zahrady.
 
Pozemky 961/40 (80 m2 pozemku mají žadatelé v nájmu od roku 2014) a 961/41 nelze využít pro stavbu vzhledem k sesuvnému území. Vlevo od pozemků jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Pozemek p. č. 960/1 se nabízí k využití pro bydlící v řadových domech č. p. 865 – 867, ke zvětšení zahrady v zadní části tak, jak k tomu došlo v minulých letech u ostatních řadových domů. Navrhujeme tento pozemek zatím neprodávat jednomu majiteli. Návrh k odprodeji je vyznačen v situaci.
 
Odbor majetek a odbor výstavby prodej částí pozemků doporučují.
 
Usnesení rady města č. 6/2018, bod 33/6/62/1/2018
Rada města nedoporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
21/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku p. p. č. 961/40 o výměře cca 80 m2 a p. p. č. 961/41 o výměře cca 165 m2 v k. ú. Hronov za kupní cenu v minimální výši 70 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 2, Proti: 18, Zdrželo se: 1
 

27 - Bytový dům č.p.107, Jungmannova ul, Hronov vč. pozemku st. p. č. 1128 a st. p. č. 1126/1 v k. ú. Hronov - návrh na revokaci usnesení - informace 
S předloženým materiálem zastupitele seznámila Ing. Vítová.
Odboru majetek byl doručen návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města č. 8/2017 ze dne 22. 11. 2017 týkající se bodu 3/8/91/1, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemků parc. č. 1126/1 o výměře 136 m² a parc.č. 1128 o výměře 478 m², jehož součástí je stavba č.p. 107, bytový dům, vše v k.ú. Hronov se zapsaným spolkem Sociální bydlení Hronov z.s., Chrudim.
Odbor majetek podotýká, že s tímto bodem by bylo nutno revokovat i bod 5/8/91/2 tohoto usnesení.
 
Pisatel zdůvodňuje svoji žádost tím, že zastupitelé nebyli informování o historickém významu tohoto objektu spojeného se sourozenci Čapkovými.
Proti tomu se odbor majetek ohrazuje. Už při schvalování záměru prodeje těchto nemovitostí zastupitelstvem města ze dne 18. 6. 2008, byli zastupitelé města v příloze č. 1 - analýza domu včetně pozemku materiálu k jednání informováni o historii domu (citace: „V tomto domě v minulosti žili prarodiče (manželé Novotní) sourozenců Čapkových, kteří k babičce a dědovi jezdili na prázdniny. Prarodiče provozovali mlýn, pekárnu a prodejnu pečiva.“). Přesto byl záměr prodeje schválen v poměru 17 pro,
3 zdrželi se.
Za celou dobu od schválení záměru prodeje v r. 2008 a dále, kdy byly nemovitosti nabízeny k prodeji prostřednictvím realitní kanceláře REALITY EU NÁCHOD s.r.o. a městem, kdy zastupitelstvo města ve svém usnesení dne 23. 6. 2010 schválilo prodej (k prodeji nakonec nedošlo), kdy zastupitelstvo města schválilo již uvedenou smlouvu o smlouvě budoucí kupní se zapsaným spolkem Sociální bydlení Hronov z.s., nikdo ani z řad veřejnosti či členů pobočného spolku Společnosti bratří Čapků v Hronově nevznesl připomínku k prodeji těchto nemovitostí vzhledem k památce sourozenců Čapkových.
Strategický plán rozvoje města Hronov na období 2014 - 2020, který byl schválen zastupitelstvem 16. 9. 2015, s prodejem objektu také počítá.
 
Vzhledem k již uzavřené smlouvě o smlouvě budoucí kupní se Sociálním bydlením Hronov z.s. ze dne 11. 12. 2017 a k činnosti této společnosti směřující k získání dotace považujeme tento návrh za bezpředmětný.

Diskuze
K danému bodu byla mezi členy Společnosti bratří Čapků Praha s působností v Hronově a zastupiteli vedena obsáhlá diskuze o historické hodnotě prodávané nemovitosti a jejím kulturním významu s ohledem na to, že Helena a Josef Čapkovi se v Hronově narodili a v předmětné nemovitosti bydleli jich prarodiče, ke kterým všichni sourozenci Čapkovi jezdili na návštěvy. 
Mgr. Bartošová navrhla revokaci usnesení č. 8/2017 bod č. 3/8/91/1 a bod č. 5/8/91/2. JUDr. Vrzáčková vysvětlila rizika související s případným schválením revokace, neboť na základě přijatých usnesení byla již podepsána smlouva o smlouvě budoucí kupní. Město by se vystavilo postihu, pravděpodobně žalobě a soudu.
Byla diskutována možnost získání dotace městem na rekonstrukci domu a vybudování muzea v suterénu. Zazněla také kritika na údržbu bytového fondu.
 
Pan Libor Lelek na závěr navrhl přijmout následující usnesení.
ZM pověřuje vedení města společně se zástupcem SBČ Hronov jednáním se zástupcem zapsaného spolku Sociální bydlení Hronov s cílem uzavření dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
 
Návrh usnesení:
27/1 - Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 8/2017 bod č. 3/8/91/1.
Hlasování: Pro: 8, Proti: 9, Zdrželo se: 4, U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou

27/2 - Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 8/2017 bod č. 5/8/91/2
Hlasování: Pro: 8, Proti: 9, Zdrželo se: 4, U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou

Jednání opustila Mgr. Líbalová, přítomno 20 členů.
 
27/3 - ZM pověřuje vedení města společně se zástupcem SBČ Hronov jednáním se zástupcem zapsaného spolku Sociální bydlení Hronov s cílem uzavření dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 1, Zdrželo se: 8
 

33 - Smlouva o budoucí směnné smlouvě v k. ú. Hronov, P 
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Žadatelé podali žádost o koupi části pozemku parc. č. 1392/1 (celková výměra 28097 m2, lesní pozemek) a části pozemku parc. č. 1394 (celková výměra 7667 m2, lesní pozemek). Část pozemků, o kterou žádají, je o celkové výměře cca 115 m2 a navazuje na jejich zahradu. Stromy jsou na této části lesa vykáceny. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem.
Z hlediska územního plánu jsou pozemky vedeny jako plochy lesů.
 
Při realizaci nového mostu na křižovatce ulic T. G. Masaryka a Hostovského v rámci stavby „II/303 Velké Poříčí – Hronov“ došlo k situaci, kdy je potřeba řešit trvalé zábory pozemků soukromých vlastníků. Při jednání bylo dohodnuto, že získání části pozemků žadatelů – parc. č. 207/1 části o výměře cca 3 m2 a parc. č. 207/4 části o výměře cca 2 m2, se bude řešit směnou za pozemky, o které si podali žádost o odkoupení.
 
Odbor majetek směnu doporučuje ke schválení, protože stavbou nového mostu se přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Most bude oproti současnému stavu „zešikmen“ a tím budou vytvořeny mírnější zatáčky a zároveň budou u mostu vybudovány oboustranné širší chodníky.
 
Usnesení rady města č. 2/2018 ze dne 31.1.2018, bod 7/2/16/1
Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 1/2018 ze dne 14. 2. 2018, bod 18/1/12/1
Zastupitelstvo města schválilo záměr směny pozemků.
 
Záměr směny byl zveřejněný od 28. 2. 2018 do 16. 3. 2018.

Návrh usnesení:
33/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření budoucí smlouvy směnné č. 3/OM/2018 na směnu pozemků z majetku města Hronova – části pozemku parc. č. 1392/1 o výměře cca 78 m2 a části pozemku parc. č. 1394 o výměře cca 37 m2 za pozemky parc. č. 207/1 části o výměře cca 3 m2 a parc. č. 207/4 části o výměře cca 2 m2 v k. ú. Hronov z důvodu získání pozemků nutných k realizaci stavby nového mostu ev. č. 303-003. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1

Revokace záměrů prodeje budov ve vlastnictví města Hronova a vybudování nového městského úřadu
Zařazení revokace záměru prodeje budov (č. 1/2018 ze dne 14.2.2018, bod 4/1/2/1 a  č. 1/2018 ze dne 14.2.2018, bod 5/1/3/2) bylo navrženo panem Pavlem Topolnickým v úvodu jednání. Záměry prodeje budov ve vlastnictví města byly schváleny na minulém zasedání zastupitelstva. Jednalo se o budovy na nám. Čs. armády č. p. 4 a 5, ve kterých v současné době sídlí městský úřad. Záměr prodat tyto budovy souvisel s vybudováním nového městského úřadu v nedokončené přístavbě Sálu Josefa Čapka. Protože se tento záměr nebude realizovat (jedna nabídka, vysoké náklady), není možné stávající budovy nabízet k prodeji. Úřad by tak neměl kde sídlit.
Zařazení revokace zahájení výstavby nového Městského úřadu v Hronově v nedokončené přístavbě Sálu Josefa Čapka s tím, že bude financována z úvěru v max. výši 50 mil. Kč s max. dobou splatnosti 10 let. (č. 1/2018 ze dne 14.2.2018, bod 17/1/11/1) bylo navrženo panem Petrem Koletou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 1/2018 ze dne 14.2.2018, bod 4/1/2/1.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 1/2018 ze dne 14.2.2018, bod 5/1/3/2.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 1/2018 ze dne 14.2.2018, bod 17/1/11/1.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 4


35 - Záměr směny pozemků v k. ú. Hronov, M
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková, doplnil pan místostarosta.
Majitelka pozemků byla požádána o pomoc při řešení pozemků ke stavbě mostu v rámci stavby „II/303 Velké Poříčí – Hronov“. Na základě jednání se zástupci ÚS Královéhradeckého kraje a městem, majitelka předložila několik podmínek pro možnou směnu.
Navrhla směnu části pozemku parc. č. 236 (celková výměra je 1750 m2) o výměře cca 18 m2 za stejnou část pozemku parc. č. 1608/1 (komunikace v majetku města). Požaduje změnu způsobu využití pozemku z ostatní komunikace na jinou plochu – to lze provést při směně pozemků na základě geometrického plánu.
Z hlediska územního plánu je pozemek parc. č. 236 vedený jako smíšené území centrální. Pozemek 1608/1 je vedený jako komunikace. Část pozemku parc. č. 1608/1 určená ke směně je zeleným pásem přilehlým k vozovce a navazuje na pozemek parc. č. 1608/2. Část zeleného pásu po oddělení části pozemku ke směně ještě podél komunikace zbyde.
Dále požaduje majitelka část pozemku parc. č. 1591 o výměře cca 80 m2. Jedná se o plochu mezi vozovkou a domem č.p. 319 a ev. č. 44 . Na pozemku jsou věcná břemena ČEZ Distribuce.
Dalším požadavkem je odstranění dopravního značení z pozemku parc. č. 236. Toto řeší na své náklady Údržba silnic Náchod a město Hronov souhlasí s umístěním tohoto dopravního značení do chodníkového tělesa.
Požadavek kompenzace za dřeviny na pozemku majitelky, který je předmětem směny, bude řešen na sjednané schůzce a doplněn do smlouvy směnné, jejíž součástí budou již geometricky přesně zaměřené pozemky.
Odbor majetek směnu doporučuje ke schválení, protože stavbou nového mostu se přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
 
Z časových důvodů nebylo předjednáno v radě města a je potřeba schválit záměr směny, aby se mohl zveřejnit.

Návrh usnesení:
35/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny části pozemku z majetku města Hronova parc. č. 1608/1 o výměře cca 18 m2 a části pozemku parc. č. 1591 o výměře cca 80 m2 v k. ú. Hronov z důvodu získání pozemku nutného k realizaci stavby nového mostu ev. č. 303-003.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

 

4. Různé

22 - Zefektivnění veřejné správy v regionu Hronovska 
Předložený materiál okomentoval pan místostarosta.
V červnu 2017 podalo Město Hronov společně s partnery Velkým Poříčím, Stárkovem, Žďárkami a Vysokou Srbskou ve spolupráci s firmou Východočeská rozvojová s.r.o., Nové Město nad Metují, IČ: 287 71 044, žádost o dotaci na „Zefektivnění veřejné správy v regionu Hronovska“ reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007457. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a efektivity veřejné správy. Prostředkem k dosažení je příprava strategických a koncepčních dokumentů. Již během přípravy projektu si jednotliví partneři stanovili, které strategie či koncepce budou chtít v rámci realizace projektu zpracovat či aktualizovat. Začátkem února 2018 obdrželo město Hronov depeši s informací o schválení žádosti o dotaci.
Realizace projektu bude probíhat od 1.3.2018 do 29.2.2020. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 3 044 625,00 Kč. Dotace z ESF je ve výši 85 % způsobilých výdajů, dalších 10 % ze státního rozpočtu a 5 % bude hrazeno z vlastních zdrojů partnerů projektu.
V průběhu realizace bude zpracováno celkem 21 nových či aktualizovaných strategických/koncepčních dokumentů, upravujících 9 významných oblastí výkonu veřejné správy, které posílí strategické řízení na úrovni jednotlivých měst a obcí, či na úrovní celého správního obvodu pověřeného obecního úřadu (SO POÚ) Hronov. Díky komplexnímu pojetí návrhu a zpracování strategických a koncepčních dokumentů budou vytvořeny dvě koncepce, které má význam zpracovat pouze jako celek za celý SO - jedná se o Komunitní plánování sociálních služeb SO POÚ Hronov a Koncepci prevence kriminality SO POÚ Hronov.
Každý z pěti partnerů bude hradit přímé náklady na zpracování strategií či koncepcí, ke kterým se zavázal při přípravě projektu. Členové zastupitelstva měli přehled k dispozici. Zároveň byly do přímých nákladů mezi partnery rovným dílem rozpočítány i náklady na dvě společné koncepce pro celý SO. Nepřímé náklady byly rozpočítány dle procenta přímých nákladů. Ze součtu přímých a nepřímých nákladů je vypočtena spoluúčast pro každého z partnerů (viz. tabulka níže).

Obec                  Přímé náklady       %                  Nepřímé náklady celkem       5 % podíl

Hronov                768 350,00           29,02            115 252,50                             44 180,13
Velké Poříčí         416 550,00          15,73              62 482,50                              23 951,63
Žďárky                 332 750,00           12,57             49 912,50                              19 133,13
Stárkov                960 450,00           36,28           144 067,50                              55 225,88
Vysoká Srbská    169 400,00             6,40              25 410,00                               9 740,50
                         2 647 500,00                                                                             152 231,25


Návrh usnesení:
22/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření partnerské smlouvy mezi příjemcem Městem Hronov a partnerem Městysem Velké Poříčí v rámci projektu „Zefektivnění veřejné správy v regionu Hronovska", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007457. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
22/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření partnerské smlouvy mezi příjemcem Městem Hronov a partnerem Obcí Žďárky v rámci projektu „Zefektivnění veřejné správy v regionu Hronovska" reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007457. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
22/3 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření partnerské smlouvy mezi příjemcem Městem Hronov a partnerem Městem Stárkov v rámci projektu „Zefektivnění veřejné správy v regionu Hronovska" reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007457. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Jednání opustil Mgr. Thér, přítomno 19 členů.

22/4 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření partnerské smlouvy mezi příjemcem Městem Hronov a partnerem Obcí Vysoká Srbská v rámci projektu „Zefektivnění veřejné správy v regionu Hronovska" reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007457. Smlouva přílohou
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
22/5 - Zastupitelstvo města schvaluje finanční spoluúčast města Hronova v rámci realizace projektu „Zefektivnění veřejné správy v regionu Hronovska" reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007457 ve výši 44 180,13 Kč.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0 


29 - Řádná valná hromada Vak Náchod, a. s. 
Předložený materiál okomentovala paní starostka.
Dne 17. 5. 2018 se uskuteční Řádná valná hromada a. s. Vodovody a kanalizace Náchod, jejímž je město Hronov akcionářem. K zastupování města Hronova je nutné pověření konkrétní osoby, a to zastupitelstvem města. Místopředsedkyní představenstva společnosti je starostka města Hronova Bc. Hana Nedvědová. Z tohoto důvodu je navrhováno, aby město Hronov na řádné valné hromadě zastupovala.
V souladu s novým Občanským zákoníkem je však ještě potřeba, aby pověřená osoba měla mandát k hlasování o jednotlivých bodech programu valné hromady. Město Hronov je třetím největším akcionářem společnosti.
Program jednání valné hromady byl zaslán všem akcionářům, všechny dokumenty, které bude VH projednávat, jsou k dispozici k nahlédnutí a prostudování na stránkách společnosti http://www.vakna.cz/, odkaz "valné hromady" v sekci "o nás".
Rada města Hronova doporučila zastupitelstvu dne 4. 4. 2018 navrhovaná usnesení ke schválení.

Návrh usnesení:
29/1 - Zastupitelstvo města pověřuje starostku města Bc. Hanu Nedvědovou zastupováním města Hronova na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521, která se uskuteční 17. května 2018.
Hlasování: Pro: 13, Proti: 3, Zdrželo se: 4
 
29/2 - Zastupitelstvo města schvaluje návrh programu a návrh usnesení řádné valné hromady akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521, která se uskuteční dne 17. 5. 2018. Pozvánka na valnou hromadu přílohou.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 4, Zdrželo se: 0


30 - Obecně závazná vyhláška č.1/2018 
Předložený materiál okomentovala Mgr. Machová.
Bezpečnostní komise města Hronova pověřila tajemnici MěÚ vytvořit obecně závaznou vyhlášku, kterou by bylo omezeno požívání alkoholu na vymezených veřejných prostranstvích, kterými jsou prostory před Jiráskovým divadlem a Sálem J. Čapka, Freiwaldovo náměstí a park Aloise Jiráska. OZV měly být zároveň stanoveny výjimky ze zákazu, tedy dny konání společenských akcí apod.
Vyhláška byla po zpracování zaslána ke kontrole Krajskému úřadu v Hradci Králové, odboru dozoru obcí. Ten OZV překontroloval a dal na zvážení, zda ji nedoplnit o ustanovení zakazující požívání alkoholu před budovami škol a v okolí autobusových zastávek. S návrhem odboru dozoru KÚ KHK byla bezpečnostní komise seznámena a s doplněním ustanovení souhlasí.

Usnesení rady města č. 5/2018 ze dne 7.3.2018, bod 13/5/56/1
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se zakazuje konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích.

Diskuze
Mgr. Zima, vedoucí OO PČR, doplnil, co vedlo bezpečnostní komisi a bezpečnostní složky města k návrhu vyhlášky. Konzumování je spojeno s ničením majetku a rušením veřejného pořádku a vyhláška by měla umožnit toto konání sankcionovat a tím výrazně omezit nebo mu zabránit.
 
Návrh usnesení:
30/1 - Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č.1/2018, kterou se zakazuje konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1
 

32 - Přehled investičních akcí 
Předložený materiál okomentovala a doplnila slečna Kajnarová.

Rekonstrukce komunikace Na Haldě, Hronov – Zbečník, Padolí
V letošním roce bude probíhat rekonstrukce výše uvedené komunikace. V rámci této stavby dojde také k výměně vodovodu a vybudování splaškové kanalizace (tyto práce bude zajišťovat a financovat jiný investor), dále k vybudování dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. Součástí rekonstrukce komunikace je také odvodnění zpevněných ploch. Projektová dokumentace je dokončena, město čeká na poslední stanoviska dotčených orgánů, pak město Hronov zažádá o stavební povolení. Stavební práce by měly proběhnout v druhé polovině tohoto roku v koordinaci se společností VaK Náchod, a. s.
 
Rekonstrukce komunikace Červená ulice, Velký Dřevíč
Rekonstrukce komunikace je přesunutá investice z minulého roku. Nyní v ulici probíhají práce na přeložce NN a výměně sloupů. Dojde také k přeložení veřejného osvětlení, kde svítidla budou vyměněna za LED svítidla tak, jako se děje všude v Hronově s ohledem na úsporu energie. V rámci rekonstrukce komunikace pak dojde k výměně stávajícího vodovodu (práce provede a finančně zajistí jiný investor) a poté dojde k výměně kanalizace a vlastní rekonstrukci komunikace. O začátku výstavby budou obyvatelé zájmového prostoru informováni.
 
Veřejné osvětlení Na Louce, Velký Dřevíč
Výše uvedená stavba navazuje na přeložku NN prováděnou jiným investorem. Nyní probíhají přípravné práce pro osazení sloupů VO a dále překládka NN. V ulici budou opět osazena LED svítidla. Práce by měly být dokončeny do 30 .6. 2018. V letošním roce by mělo také dojít k přípravě podkladů a projektové dokumentace pro celkovou rekonstrukci komunikace po všech prováděných pracích (výměna vodovodu, přeložka NN a VO).
 
Veřejné osvětlení ulice Dvorské, Hronov
Přeložení VO navazuje na přeložku NN, která zde proběhla na konci minulého roku. Nyní dojde k výměně stávajících sloupů. Oproti nynějšímu stavu tří svítidel VO, jich tu nově bude osazeno pět a opět budou osazena LED svítidla.
 
Výstavba nového městského úřadu
Nyní je vyhlášeno výběrové řízení, které by mělo být ukončeno 17. 4. 2018. Ke schválení je také připraven výsledek výběrového řízení na technický dozor investora a koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Objekt je vyklizen a připraven pro výstavbu. Předpokládaný termín zahájení prací je 1. 6. 2018 a termín dokončení 15. 10. 2019.
 
Revitalizace parku AJ
V tuto chvíli jsou dokončeny podkladní vrstvy pro komunikace, započaly práce na betonáži mola. V objektech amfiteátru a veřejných WC probíhají úpravy vnitřních prostor. Ve výrobě je také konstrukce pro zastřešení amfiteátru. Jsou také vytvořeny podkladní vrstvy pro dětské hřiště v prostoru původního bazénu. Postupně dochází k hrubému dokončení terénních úprav a tam, kde se již nebudou pohybovat velké stroje, dochází postupně k výsadbě stromů. Projekt by měl být dokončen do konce června.
 
Rekonstrukce lávky u čistírny
Stavební práce budou dokončeny do konce dubna. Nyní je vybetonována mostovka, dobetonovány římsy a osazeno doplňující zábradlí v návaznosti na zábradlí lávky.
V tomto týdnu budou provedeny injektáže nábřežních zdí. Zbývá doasfaltovat prostor za lávkou směrem na Freiwaldovo náměstí. Bude požádáno o kolaudaci, aby mohl být most ihned po dokončení uveden do provozu.
 
Rekonstrukce mostu přes říčku Olšavku ve Velkém Dřevíči
Na mostě jsou vybetonované základy a mostní římsy. Nyní se připravuje bednění pro vybetonování mostovky a v příštím týdnu by mělo dojít k její betonáži.
 
Oprava kříže v Malé Čermné
Na tyto práce získalo město Hronov dotaci od Ministerstva zemědělství. Nyní jsou vybourány betonové pilíře, které byly u kříže, sošky jsou odvezeny k opravě. Po celkové opravě bude místo pilířů osazen kolem kříže plůtek, který byl původně u mariánského sousoší na náměstí. Plot nyní prochází také renovací.
 
Opěrná zídka u parkoviště za MěÚ
Na začátku května proběhne výstavba opěrné zídky u parkoviště za městským úřadem. Bude plnit dvojí funkci. Jednak oddělí pozemek ve vlastnictví města Hronova a soukromého majitele a dále bude plnit funkci opěrky pro dorovnání stávajícího parkoviště, které bude po dostavbě této zídky opraveno.
 
Příprava projektové dokumentace pro veřejné osvětlení na Příčnici
Jedná se o vybudování veřejného osvětlení v ulicích Karolíny Světlé, Libušině, Wolkerovy a části 17. listopadu. Tato akce bude navazovat na přeložku NN prováděnou jiným investorem, na něm bude také záviset termín výstavby. Projekt bude navazovat na veřejné osvětlení, které již bylo na Příčnici provedeno, tzn., že budou osazena LED svítidla.

Příprava projektových dokumentací na rekonstrukce komunikací Zbečník, Padolí
V této ulici je projekt zadán v rozsahu rekonstrukce chodníkových těles, změny zeleného pásu na podélná parkovací stání, celkovou rekonstrukci komunikace a výstavbu oddílné splaškové a dešťové kanalizace. Správci a majitelé podzemních sítí budou osloveni s možností využití rekonstrukce k výměně stávajících sítí. Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace a termín odevzdání nabídek je stanoven na 20. 4. 2018.

PD Palackého a Nerudova, Hronov
Rozsah tohoto projektu je dán rekonstrukcí chodníkového tělesa na neopravené straně ulice Palackého a na obou stranách v ulici Nerudově. Dojde také k vyprojektování celkové rekonstrukce komunikace s tím, že zelený pás by se využil na podélná parkovací stání. V rámci projektu bude zrevidována dešťová kanalizace. Správci a majitelé podzemních sítí budou osloveni s možností využití rekonstrukce k výměně stávajících sítí. V tuto chvíli máme po výběrovém řízení schváleného dodavatele projektové dokumentace, smlouva o dílo je podepsána. Studie, která bude městu Hronov předložena ke schválení, by měla být dokončena v půlce července.

Zbečník – Pustiny
Dále probíhá příprava výstavby nového chodníku od autobusové zastávky ve Zbečníku – Pustinách (poslední zastávka ve Zbečníku), kde chodník zcela chybí a je nebezpečné se pohybovat po silnici druhé třídy.

Tyršova ulice (za bowlingem)
V ulici Tyršově jsou navrženy práce týkající se rekonstrukce komunikace a provedení parkovacích stání. V letošním roce by mělo dojít k získání stavebního povolení tak, aby rekonstrukce byla připravena pro realizaci při velké rekonstrukci komunikace II/303 (Hronov – Železňák).

Koupaliště ve Velkém Dřevíči
Byla zadána projektová dokumentace na rekonstrukci stávajícího koupaliště s tím, že dojde k jeho zmenšení a opravě zbývající plochy. Na tyto práce se bude město Hronov snažit získat finanční prostředky z dotací.
 
Rekonstrukce 4 NP v ZUŠ Hronov
Město Hronov získalo dotaci na rekonstrukci čtvrtého patra v budově č.p. 8 na Komenského náměstí (ZUŠ, DOMINO, knihovna). V patře vzniknou nové prostory pro výtvarnou dílnu, počítačovou učebnu a prostory pro vyučování hry na různé hudební nástroje. S tím je spojena rekonstrukce sociálního zařízení a vybudování schodolezu pro pohyb imobilních osob. Rekonstrukce by měla započít na konci letošního roku.

Diskuze
Mgr. Bartošová se dotazovala, zda byla záměrem tato finální úprava lávky u čistírny a o kolik to bylo dražší. Slečna Kajnarová odpověděla, že to bylo záměrem projektu, aby se lávka hodila ke stávající továrně (čistírna). Pořizovací cena je vyšší, ale lávka je díky zvolenému materiálu bezúdržbová.
Občan se dotazoval na vypracování PD na rekonstrukci koupaliště Velký Dřevíč. Místostarosta vysvětlil doporučení od projektantů, aby se postavily opěrné zdi uvnitř stávajícího koupaliště s tím, že dojde k jeho zmenšení a opravě zbývající plochy. Tím vznikne za podiem větší plocha, zároveň zde bude možné i v budoucnu konat akce typu Dřevíčská lávka.
 
34 - Informace k místnímu referendu 
Předložený materiál okomentovala Mgr. Machová
Zastupitelstvu města byl předložen chronologický přehled událostí, které souvisejí s návrhem na konání místního referenda.
Dne 12. 3. 2018 obdržel MěÚ Návrh přípravného výboru na konání místního referenda. Přípravný výbor, jehož členy jsou: Ing. Karel Jára – zmocněnec přípravného výboru, Petr Koleta, Mgr. Olga Líbalová, Martin Čejchan, Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Věra Bartošová a Mgr. Petr Málek žádá o vyhlášení místního referenda v termínu shodném s volbami do zastupitelstva obce na podzim tohoto roku.

Přípravný výbor navrhl tyto otázky k rozhodnutí v místním referendu:
1. Souhlasíte s výstavbou nového městského úřadu v budově přístavby Jiráskova divadla?
2. Souhlasíte s prodejem domu U zeleného stromu, č. p. 4, náměstí Československé armády v Hronově?
3. Souhlasíte s prodejem objektu radnice, č. p. 5 náměstí Československé armády v Hronově?

V odůvodnění návrhu na konání místního referenda přípravný výbor uvedl, že návrh je reakcí na nesouhlas velké části občanů města. Výstavbou nové radnice dojde k zadlužení města úvěrem ve výši 50 mil. Kč na dobu 10 let, přičemž úvěr reprezentuje cca jednu polovinu ročního rozpočtu obce. Úkolem obce je starat se o majetek, který jí byl svěřen. Pokud se rozhodne svůj majetek prodat, mělo by to být po řádné diskusi a řádném zdůvodnění. Platí to obzvláště tehdy, pokud se jedná o budovy tak zásadního významu, jako jsou budovy, v nichž sídlí městský úřad. Zastupitelstvo navíc schválilo záměr prodeje dotčených subjektů ještě před realizací nového úřadu. Jedná se o pokračování nekoncepčních a nevratných kroků, které zastupitelstvo přijímá v závěrečné fázi svého funkčního období. Obě budovy patří mezi nejstarší v Hronově, nacházejí se v srdci města, na náměstí, a jejich prodejem se město zbavuje další možnosti rozhodovat o jejich budoucím využití, o vzhledu a provozu v centru města. Ne nepodstatným důvodem proč svěřit rozhodnutí občanům, je rovněž úcta a respekt k historii města a činnosti našich předků.
 
Součástí návrhu je 171 podpisových archů s celkovým počtem 1410 podpisů oprávněných osob podporujících konání místního referenda.
Přípravný výbor v návrhu uvedl, že v souvislosti s vyhlášením referenda předpokládá vznik pouze minimálních nákladů, neboť samotné konání referenda navrhuje v den konání komunálních voleb 2018. Náklady mají být uhrazeny z rozpočtu města.
MěÚ v souladu s §12 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a změně některých zákonů, v platném znění, podaný návrh prozkoumal a dne 26. 3. 2018 vyzval přípravný výbor k odstranění nedostatků návrhu, a to do 30 dnů od doručení výzvy k doplnění. Předložený návrh přípravného výboru byl dle názoru MěÚ v rozporu s ust. §10 odst. 1 písm d) zákona o místním referendu, kdy v něm zcela absentoval odhad nákladů spojených s realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu a z působ jejich úhrady z rozpočtu obce.
MěÚ věc pravidelně konzultoval s Krajským úřadem v Hradci Králové a s Ministerstvem vnitra ČR. V souladu s jejich doporučeními dále postupuje.
Dne 3. 4. 2018 přípravný výbor doplnil svůj návrh na konání místního referenda, kdy uvedl, že v případě otázky č. 1 se jedná o realizaci, příp. nerealizací investiční výstavby, v případě otázky č. 2 a 3 o nakládání s majetkem města. U otázky č. 1 by v případě realizace výstavby byly náklady na realizaci 50 milionů Kč, které by měly být hrazeny z úvěru se splatností 10 let, tedy tak, jak rozhodlo zastupitelstvo na jednání dne 14.2.2018. V případě, že se výstavba realizovat nebude, by náklady spojené s realizací rozhodnutí přijatém v místním referendu byly nulové. U otázek č. 2 a 3 by, dle přípravného výboru, městu nevznikly náklady žádné.
Dne 6. 4. 2018 město obdrželo prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové návrh přípravného výboru na určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky. Krajský soud žádá do 1 týdne od obdržení návrhu všechny písemnosti, které se dané věci týkají a případně i vyjádření města k danému návrhu.
MěÚ po obdržení doplnění návrhu má i nadále za to, že návrh přípravného výboru není bezvadný, neboť přípravný výbor nevyčíslil náklady spojené s realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu obce. Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů, § 12, odst. 4 říká: bezvadný návrh přípravného výboru předloží rada obce k projednání zastupitelstvu obce na jeho nejbližším zasedání.
Dne 11. 4. 2018 byla svolána na mimořádné jednání Rada města Hronova, která se se stanoviskem MěÚ, že návrh není bezvadný, ztotožnila. Rada města Hronova přijala tato usnesení:
1. Rada města konstatuje, že Návrh přípravného výboru na konání místního referenda ze dne 12.3.2018 není bezvadný, a proto jej nemůže v souladu s ust. §12 odst. 4 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, předložit zastupitelstvu města k projednání na jeho nejbližším zasedání.
2. Rada města ukládá MěÚ, aby opětovně vyzval Přípravný výbor na konání místního referenda k doplnění návrhu.
Veškeré přílohy týkající se místního referenda byly zaslány zastupitelům prostřednictvím emailu. Jedná se o tyto dokumenty: Návrh přípravného výboru na konání místního referenda, výzva k odstranění nedostatků Návrhu přípravného výboru na konání místního referenda, doplnění Návrhu přípravného výboru na konání místního referenda, Návrh na určení, že Návrh na konání místního referenda nemá nedostatky.
K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
 


5. Diskuze

Paní starostka pozvala přítomné na pietní akt 8.5.2017 u příležitosti státního svátku Dne vítězství. Sraz účastníků je v 17:00 hodin před Jiráskovým divadlem.

Další řádné jednání zastupitelstva se bude konat 27.6.2017.

Pan Libor Lelek se zmínil o velkém stresu posledních dní, a to v souvislosti s referendem. Dle jeho názoru má každý právo na svůj názor. Štvavá kampaň však vygradovala umístěním zcela nevhodných příspěvků na sociálních sítích, které se netýkají pouze jeho, jako člena rady a zastupitelstva, ale i jeho rodiny. Ohradil se proti takovému jednání a zasahování do soukromého života.

Pan Petr Koleta se dočetl v Náchodském zpravodaji, že poplatek za odpady se v Náchodě nezvyšuje. Požádal, zda by se na to město Hronov nemělo také podívat. Starostka požádala pana Koletu, aby se zastavil u paní Turkové, která má na starosti agendu odpadů, a paní tajemnice a prodiskutovali dané téma, seznámil se s platnou vyhláškou a navrhl změnu.

Mgr. Bartošová požádala o zajištění větší místnosti pro jednání zastupitelstva, kam by se vešlo v souvislosti s aktuálním děním v Hronově více lidí, např. do Sálu Josefa Čapka. Paní starostka odpověděla, že pokud se v těchto prostorách nebude konat jiný program, pak je to samozřejmě možné. Dohodne se s ředitelkou KIS Hronov.

Mgr. Málek se dotazoval, jak je to s plánovanou rekonstrukcí hronovské tělocvičny. Paní starostka odpověděla, že po jednání zastupitelstva bude rada města rozhodovat o dodavateli. Nabídková cena činí cca 20 mil. Kč s tím, že město obdrží dotaci ve výši cca 8 mil. Kč.

Mgr. Jana Maslikiewiczová poděkovala technickým službám za pomoc při úklidu.

Mgr. Zima vyjádřil podporu kolegovi Lelkovi v souvislosti s útoky na jeho osobu a jeho rodinu na sociálních sítích.

Občan požádal o setkání s občany v Malé Čermné a Mgr. Zimu o vyřešení dopravní situace v obci.

Občanka požádala technické služby o opravu pískoviště na sídlišti a o výměnu písku. Paní starostka odpověděla, že technické služby to již mají v plánu.

Občanka zmínila návrh na jiný způsob likvidace odpadu, kdy v jiných městech za to, že se třídí, odečítají finance. Má pocit, že čím více třídí, tím víc platí. Paní starostka uvedla, že pokud lidé v Hronově třídí, tak tím automaticky šetří i své peníze – mohou si objednat méně četný svoz na svou popelnici.

Paní starostka uvedla, že nejen pan Lelek – radní a zastupitel, ale i celé vedení města bylo předmětem útoků na sociálních sítích. Hanlivá sdělení se objevila i na jejím soukromém facebooku. Vše předala policii.

Občanka uvedla, že je ráda, že se občané více zapojují do dění ve městě, mrzí ji však, že někdo dokáže na sociálních sítích tak ubližovat. Konstatovala, že mezi přítomnými zcela určitě nikdo takový není.

Občan se přiznal, že napsal na facebook, že je zastupitelstvo bandou dementů a za tímto názorem si stojí. Dále kritizoval, že si město staví za drahé peníze lávku namísto toho, aby opravovalo památky. Poté se dotazoval, proč město nepoužívá hlínu uloženou za zdravotním střediskem a nakupuje ji. Další otázku směřoval k rekonstrukci mostu v parku, který byl za 200 tis. Kč opravován a je opět opravován. Místostarosta odpověděl, že se do parku nakupuje kvalitní ornice, za zdravotním střediskem je hlína, která byla použita do podkladních vrstev, ale navrch se musí dát ornice, do které se bude sít tráva a sázet zeleň. Lávka u čistírny se opravovala proto, že bude rekonstruován most u cukrárny tak, aby byl zabezpečen přechod přes řeku Metuji. Most v parku byl firmou opraven nekvalitně. Reklamace díla byla požadována, ale firma vstoupila do likvidace a s likvidátorem není řeč, firma je bez prostředků. Proto je nutné most v rámci revitalizace parku opravit. Toto potvrdila i na dotaz Ing. Karla Járy ohledně vymáhání opravy mostu po zhotoviteli JUDr. Vrzáčková.

Starostkou města bylo jednání ukončeno s přáním hezkého zbytku večera.
 
Jednání bylo ukončeno v 20:30 hodin
Zápis byl vyhotoven 20. dubna 2018
Zapsala Milena Moravcová


Usnesení č. 2/2018
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 18. 04. 2018 

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/2/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Janu Maslikiewiczovou a MUDr. Jana Šnajdra
Hlasování: Pro:14, Proti: 4, Zdrželo se: 2

2/2/000 – návrh pana Pavla Topolnického zařadit na program jednání revokaci záměrů prodeje budov ve vlastnictví města Hronova
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/2/000 – návrh pana místostarosty zařadit na program jednání materiál týkající se směny pozemků v k. ú. Hronov (mater. č. 35).
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
4/2/000 – návrh odboru majetek stáhnout z programu jednání materiál č. 20 – záměr prodeje části pozemků
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/2/000 – návrh pana Petra Kolety zařadit na program jednání revokaci zahájení výstavby nového úřadu.
Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdrželo se: 7

6/2/000 – návrh paní starostky stáhnout z programu jednání materiál č. 24 – přijetí úvěru na realizace stavby Městský úřad Hronov.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/2/000 – program jednání se schválenými změnami.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/2/19/1 - záměr prodeje části pozemku parc. č. 35/3 o výměře cca 45 m2 a části pozemku st. p. č. 15 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Malá Čermná s minimální cenou prodeje 300 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 5, Zdrželo se: 4

9/2/22/1 - uzavření partnerské smlouvy mezi příjemcem Městem Hronov a partnerem Městysem Velké Poříčí v rámci projektu „Zefektivnění veřejné správy v regionu Hronovska", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007457. 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/2/22/2 - uzavření partnerské smlouvy mezi příjemcem Městem Hronov a partnerem Obcí Žďárky v rámci projektu „Zefektivnění veřejné správy v regionu Hronovska" reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007457.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/2/22/3 - uzavření partnerské smlouvy mezi příjemcem Městem Hronov a partnerem Městem Stárkov v rámci projektu „Zefektivnění veřejné správy v regionu Hronovska" reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007457.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

12/2/22/4 - uzavření partnerské smlouvy mezi příjemcem Městem Hronov a partnerem Obcí Vysoká Srbská v rámci projektu „Zefektivnění veřejné správy v regionu Hronovska" reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007457.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

13/2/22/5 - finanční spoluúčast města Hronova v rámci realizace projektu „Zefektivnění veřejné správy v regionu Hronovska" reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007457 ve výši 44 180,13 Kč.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

14/2/23/1 - poskytnutí dotace ve výši 113.107,00 Kč AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ 69154287, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

15/2/23/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 10/2018 s AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ 69154287.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

16/2/23/3 - poskytnutí dotace ve výši 159.107,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

17/2/23/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 11/2018 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

18/2/23/5 - poskytnutí dotace ve výši 52.898,00 Kč Krasu Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 03587444, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

19/2/23/6 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 12/2018 s Kraso Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 03587444.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

20/2/23/7 - poskytnutí dotace ve výši 79.259,00 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČ 15046451, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

21/2/23/8 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 13/2018 s Tělocvičnou jednotou Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČ 15046451.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

22/2/23/9 - poskytnutí dotace ve výši 101.772,00 Kč T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČ 46524959, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

23/2/23/10 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 14/2018 s T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČ 46524959.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

24/2/23/11 - poskytnutí dotace ve výši 158.451,00 Kč Volejbalovému klubu Hronov, z.s., Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

25/2/23/12 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 15/2018 s Volejbalovým klubem Hronov, Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

26/2/26/1 - rozpočtové opatření č. 04/2018/ZM.
Hlasování: Pro: 13, Proti: 4, Zdrželo se: 3

27/2/28/1 - poskytnutí dotace ve výši 230.000,00 Kč Regionálnímu muzeu v Náchodě, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČ 00084930, která je určena účelově na zajištění provozu Rodného domku Aloise Jiráska a Jiráskova muzea v Hronově v roce 2018.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

28/2/28/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 16/2018 s Regionálním muzeem v Náchodě, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČ 00084930.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

29/2/29/2 - návrh programu a návrh usnesení řádné valné hromady akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521, která se uskuteční dne 17. 5. 2018.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 4, Zdrželo se: 0

30/2/33/1 - uzavření budoucí smlouvy směnné č. 3/OM/2018 na směnu pozemků z majetku města Hronova – části pozemku parc. č. 1392/1 o výměře cca 78 m2 a části pozemku parc. č. 1394 o výměře cca 37 m2 za pozemky parc. č. 207/1 části o výměře cca 3 m2 a parc. č. 207/4 části o výměře cca 2 m2 v k. ú. Hronov z důvodu získání pozemků nutných k realizaci stavby nového mostu ev. č. 303-003. 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1

31/2/35/1 - záměr směny části pozemku z majetku města Hronova parc. č. 1608/1 o výměře cca 18 m2 a části pozemku parc. č. 1591 o výměře cca 80 m2 v k. ú. Hronov z důvodu získání pozemku nutného k realizaci stavby nového mostu ev. č. 303-003.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Zastupitelstvo města neschvaluje:
32/2/18/1 - záměr prodeje pozemku parc. č. 1433/12 o výměře 399 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1

33/2/21/1 - záměr prodeje části pozemku p. p. č. 961/40 o výměře cca 80 m2 a p. p. č. 961/41 o výměře cca 165 m2 v k. ú. Hronov za kupní cenu v minimální výši 70 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 2, Zdrželo se: 1
 
Zastupitelstvo města pověřuje:
34/2/27/3 - vedení města společně se zástupcem SBČ Hronov jednáním se zástupcem zapsaného spolku Sociální bydlení Hronov s cílem uzavření dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 1, Zdrželo se: 8

35/2/29/1 - starostku města Bc. Hanu Nedvědovou zastupováním města Hronova na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521, která se uskuteční 17. května 2018.
Hlasování: Pro: 13, Proti: 3, Zdrželo se: 4

Zastupitelstvo města vydává:
36/2/30/1 - Obecně závaznou vyhlášku č.1/2018, kterou se zakazuje konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1

Zastupitelstvo města revokuje:
37/2/000 - usnesení č. 1/2018 ze dne 14.2.2018, bod 4/1/2/1.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

38/2/000 - usnesení č. 1/2018 ze dne 14.2.2018, bod 5/1/3/2.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

39/2/000 - usnesení č. 1/2018 ze dne 14.2.2018, bod 17/1/11/1.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 4

Zastupitelstvo města se neusneslo:
N/2/27/1 - Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 8/2017 bod č. 3/8/91/1.
Hlasování: Pro: 8, Proti: 9, Zdrželo se: 4, U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou

N/2/27/2 - Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 8/2017 bod č. 5/8/91/2
Hlasování: Pro: 8, Proti: 9, Zdrželo se: 4, U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 02. 05. 2018