živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 8/2018

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 19. 12. 2018 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.
Přítomni: Mgr. Věra Bartošová, Martin Čejchan, Jiří Frýba, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Libor Lelek, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, MUDr. Petr Mihola,
Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Jana Píčová, Ing. Lukáš Polej, Hynek Rožnovský, MUDr. Marek Strnad, MVDr. Tomáš Strnad, Mgr. Jan Šnajdr, MUDr. Jan Šnajdr, Mgr. Josef Thér, Markéta Umlaufová
Omluveni: Jan Aulich MBA
Pozdější příchod: Mgr. Jiří Škop, Ph.D.
Tajemník: Mgr. Markéta Machová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: Bc. Hana Nedvědová, Martin Čejchan
Pan Jiří Škop Ph.D. se jednání nezúčastnil, dodatečně byl omluven oproti původně oznámenému pozdějšímu příchodu.

Pan starosta konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, v úvodu jednání bylo přítomno 19 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Bc. Hana Nedvědová, Martin Čejchan - 17 pro, 2 se zdrželi.

Pan starosta upozornil všechny občany a zastupitele města, že z jednání bude pořizován zvukový a obrazový záznam a zároveň dochází k online přenosu zasedání prostřednictvím TV Náchodsko.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 91 až 100 včetně příloh, pozvánka na jednání a odpověď na dotaz Bc. Nedvědové ohledně skleněné výplně na vlakovém nádraží.

Pan starosta vznesl dotaz, zda má někdo připomínky k návrhu programu. Poté dal hlasovat o navrženém programu jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce - 19 pro.

Pan starosta se dotázal na připomínky k zápisu z posledního jednání v listopadu 2018. Žádné nebyly.

Pan starosta upozornil zastupitele, že pokud chtějí, aby byly jejich připomínky, upozornění či konstatování uvedeny v zápise, nechť je zcela jasně sdělí, aby zapisovatelka mohla jejich vyjádření zaznamenat.

V úvodu zasedání vystoupily děti z mateřské školy v Hronově s vánočním programem.

Program jednání:

1. Finanční záležitosti
91 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Hronova na roky 2019 - 2021
92 - Návrh rozpočtu města Hronova na rok 2019
94 - Návrh rozpočtu hospodářské činnosti města Hronova na rok 2019
95 - Rozpočtová opatření č. 15/2018/RM a 17/2018/RM – vzetí na vědomí
98 - Rozpočtové opatření č. 18/2018/ZM

2. Majetkové záležitosti
97 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, k. ú. Rokytník
99 - Informace o investičních a dotačních akcích - OM

3. Různé
93 - Záměr ustanovení osadních výborů
96 - Volba členů finančního a kontrolního výboru
100 - Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva města Hronova

4. Diskuze
 


1. Finanční záležitosti

91 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Hronova na roky 2019-2021 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Hronova na roky 2019-2021.
Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem města sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Zpracování střednědobého výhledu rozpočtu upravuje zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 2. Střednědobým výhledem rozpočtu se řídí finanční hospodaření města. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2-5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Obsahuje základní údaje o příjmech a výdajích. Ze střednědobého výhledu rozpočtu se také vychází při zpracování ročního rozpočtu. Rozpočet města by měl navazovat na výhled rozpočtu a v případě, že z různých důvodů již není tento aktuální, měl by být zpracován nový střednědobý výhled rozpočtu, který by zohledňoval všechny nové skutečnosti (pohledávky a závazky na základě uzavřených smluv, změny v legislativě atd.). V současné době má město Hronov zpracovaný rozpočtový výhled na roky 2018–2020. Právě neaktuálnost tohoto rozpočtového výhledu je důvodem pro zpracování a předložení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2021.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2021 je zpracován na základě uzavřených smluvních vztahů, dále skutečnosti minulých let, jakož i do této doby známých informací, které by mohly ovlivnit vývoj jednotlivých druhů příjmů i výdajů.
Do návrhu nelze promítnout v budoucnu vydané právní předpisy, které v současné době známy nejsou, ale které bezpochyby hospodaření města ovlivní jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.
Návrh výhledu byl projednán radou města na jejím jednání dne 28.11.2018 a ta jej doporučila zastupitelstvu města schválit. 
 
Návrh usnesení:
91/1 - Zastupitelstvo města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Hronova na roky 2019-2021 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 19 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr,
M. Čejchan, P. Mihola, L. Polej, M. Strnad, M. Umlaufová)
Proti: 0,
Zdrželo se: 0


92 - Návrh rozpočtu města Hronova na rok 2019 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtu města Hronova na rok 2019 dle přílohy.
Návrh rozpočtu je zpracován na straně příjmů i výdajů na základě známých nebo očekávatelných skutečností, není zde zapojen případný přebytek hospodaření za rok 2018. Jeho zapojení bude řešeno na prvním zastupitelstvu v příštím roce formou rozpočtového opatření. Na základě toho pak budou moci být provedeny úpravy i na straně výdajů a rovněž dojde ke konkretizaci částek za investiční akce.
Na straně příjmů navrhujeme stanovit závazné ukazatele na úrovni daňových příjmů, u nedaňových a kapitálových příjmů a na straně výdajů stanovit závazné ukazatele na úrovni paragrafů.
Návrh rozpočtu projednala na svém jednání dne 28.11.2018 rada města a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.

Diskuze: Bc. Nedvědová požádala o odpovědi na dotazy. Na straně výdajů v kapitole 2141 jsou plánované finanční prostředky na vodní prvek na náměstí na mikroprojekt, na který město získalo dotaci. Ptala se, zda bylo jednáno s polským partnerem a kdy bude realizace vodního prvku na náměstí. Starosta odpověděl, že polský partner přišel na schůzku minulý týden s tím, že rozložení finančních prostředků mezi partnery pro ně není výhodné, a že z toho polská strana na 99 % odstoupí. Rozpočet nelze změnit, protože polský partner je hlavním partnerem této akce. V rozpočtu jsou peníze plánované, město plánuje realizaci i bez dotace. Pan starosta uvedl, že by město mohlo např. jednat přímo s dodavatelem, se kterým jednal p. Chmelař ve fázi projektu, čímž by město výrazně ušetřilo a mohlo by projekt např. realizovat i samo bez dotace. Mgr. Thér doplnil, že je to předjednané s vedením partnerského města a s vedením Euroregionu, že město podpoří. Nemůže to vyjednávat paní Macurová, ale vedení města. Bc. Nedvědová nabízí pomoc při jednání s Klodzkem.

Bc. Nedvědovou zajímalo, zda je finanční částka plánovaná k přeshraniční generační integraci jenom ve výši alikvotní části potřebné pro rok 2019. Starosta odpověděl, že ano.

Bc. Nedvědová se dotazovala ke kapitole 2212 na částku, která je plánovaná na opravy komunikací ve výši 2,5 mil. Kč. Zajímalo ji, jaké konkrétní opravy komunikací budou v plánu, zda by mohl být seznam plánovaných oprav poskytnut zastupitelům. Starosta reagoval tím, že během ledna a února má v plánu s vedoucím technických služeb prohlédnout komunikace a poté seznam zastupitelům poskytnout. Bc. Nedvědová pouze požadovala seznam opravovaných cest.

Bc. Nedvědová se poté dotazovala ke kapitole 3412 - fotbalový stadion, kde je plánovaná částka ve výši 350 tis. Kč na PD na rekonstrukci fotbalového stadionu. Pokud se příští rok připraví PD, předpokládá, že poté další rok bude následovat realizace. Chtěla by se zeptat, z jakých finančních prostředků chce město rekonstrukci realizovat. Starosta reagoval tím, že dle dostupných informací by měl být ministerstvem školství vypsán program, z něhož by mohlo být pokryto až 50 %  nákladů. Další část by mohla pokrýt dotace Královéhradeckého kraje ve výši cca 20 - 25 % a zbytek by uhradilo město.

Bc. Nedvědová se dotazovala ke kapitole 5311 - městská policie, kde je plánovaná částka 150 tis. za nájemné s právem koupě (leasing) za nové vozidlo. Navrhovala počkat na přebytek hospodaření z letošního roku, ten tam zapojit a zaplatit vozidlo celé. Leasing by podle ní vyšel město dráže. Starosta odpověděl, že se mu v prvopočátku zdál nákup automobilu pro MP zbytečný, ale s ohledem na technický stav vozidla a jeho neustálé problémy je nyní pro nákup nového.

Bc. Nedvědová se nakonec dotazovala, jaký je stav čerpání revolvingového úvěru, jaké jsou vyhlídky na jeho splacení z přijatých dotací. Ing. Stonjeková odpověděla, že máme vyčerpáno 24 136 697 Kč. Domnívá se, že bychom v letošním roce mohli 5 - 6 mil Kč splatit, protože jsme obdrželi dotaci na zimní stadion. Postupným příjmem dotací bude revolvingový úvěr splácen.
 
Návrh usnesení:
92/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Hronova na rok 2019 dle přílohy. Na straně příjmů stanovuje závazné ukazatele na úrovni daňových příjmů, u nedaňových a kapitálových příjmů a na straně výdajů stanovuje závazné ukazatele na úrovni paragrafů.
Hlasování: Pro: 19 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr,
M. Čejchan, P. Mihola, L. Polej, M. Strnad, M. Umlaufová)
Proti: 0
Zdrželo se: 0


94 - Návrh rozpočtu hospodářské činnosti města Hronova na rok 2019 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtu hospodářské činnosti města Hronova na rok 2019 dle přílohy.

Konkretizace některých částek:
Autokemp Velký Dřevíč - účet 511 - opravy a udržování 280.000 Kč
• oprava ČOV - cca 200.000 Kč
• opravy stávajícího bazénu (fólie, solárko) - cca 15.000 Kč
• nátěry obložení chatek, opravy a nátěry okapů, oprava asfaltových povrchů - cca 65.000 Kč
Autokemp Velký Dřevíč - účet 518 - ostatní služby 242.000 Kč
• úhrada projektové dokumentace na rekonstrukci ČOV (PD se dokončuje, bylo již v rozpočtu letošního roku, pravděpodobně platba až v roce 2019) - 162.000 Kč
• ostatní služby (revize, praní prádla, školení, kontroly PO ...) - cca 80.000 Kč
V ostatních případech obsahuje návrh rozpočtu běžné nutné provozní výdaje na jednotlivé činnosti.
Výnosy jsou stanoveny na základě skutečností minulých let, u pronájmu pozemků dle uzavřených smluv.

Návrh rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2019 projednala dne 05.12.2018 rada města a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.
 
Návrh usnesení:
94/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2019 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 19 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr,
M. Čejchan, P. Mihola, L. Polej, M. Strnad, M. Umlaufová)
Proti: 0
Zdrželo se: 0


95 - Rozpočtová opatření č. 15/2018/RM a 17/2018/RM – vzetí na vědomí 
S předloženým materiálem zastupitele seznámila Ing. Ivana Stonjeková.
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22.04.2015 nadelegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše Kč 500.000,00 včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2).
Finanční odbor proto předložil zastupitelstvu města ke vzetí na vědomí rozpočtové opatření č. 15/2018/RM, které bylo schváleno radou města 14.11.2018, Usnesení č. 26/2018, a rozpočtové opatření č. 17/2018/RM, které bylo schváleno radou města 05.12.2018, Usnesení č. 28/2018.


98 - Rozpočtové opatření č. 18/2018/ZM 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 18/2018/ZM dle přílohy, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.

Návrh usnesení:
98/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2018/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 19 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr,
M. Čejchan, P. Mihola, L. Polej, M. Strnad, M. Umlaufová)
Proti: 0
Zdrželo se: 0

2. Majetkové záležitosti

97 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, k. ú. Rokytník
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Byla předložena smlouva o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. jedná se o „Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2016535/VB/1 - Rokytník – knn p. č. 733/3 pro RD Jeništa“. Rozsah věcného břemene je 54 m nového kabelového vedení na pozemku parc. č. 873/1 a 8 m na pozemku parc. č. 873/2 v k. ú. Rokytník.
 
Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč + DPH.
Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku.
OM doporučuje ke schválení.
 
Usnesení rady města č. 28/2018 ze dne 5.12.2018, bod 27/28/237/1
Rada města doporučila ke schválení.
 
Návrh usnesení:
97/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2016535/VB/1 - Rokytník – knn p. č. 733/3 pro RD Jeništa“ mezi ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný).
Hlasování: Pro: 19 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr,
M. Čejchan, P. Mihola, L. Polej, M. Strnad, M. Umlaufová)
Proti: 0
Zdrželo se: 0


99 - Informace o investičních a dotačních akcích - OM 
S předloženým materiálem zastupitele seznámila Ing. Lenka Vítová.
Odbor majetek předložil zastupitelstvu města informaci o investičních a dotačních akcích.

Informace předkládané sl. Kajnarovou:
Rekonstrukce komunikace Na Haldě
Asfaltový kryt komunikace je dokončen. V tomto týdnu probíhá pokládka dlažby chodníkových těles a zatravňovací dlažby. Termín dokončení dle SOD,
tj. 10. 12. 2018 bude dodržen, po domluvě bude zhotovitelské firmě držena finanční pozastávka na osetí travním semenem a na výsadbu dřevin, které dle protokolu
o předání stavby proběhne na jaře příštího roku.

Rekonstrukce komunikace v Červené ulici ve Velkém Dřevíči
Nyní je dokončena přeložka vodovodu a pokračuje se ve výměně kanalizace. Vzhledem k problémům s podložím je stavba opožděna a v letošním roce již nedojde k finální úpravě povrchu komunikace. Komunikace bude uvedena letos do stavu takového, aby byla v zimním období sjízdná. Finální práce budou pokračovat
v příštím roce, termín dokončení je prodloužen do 31. 5. 2018.

Rekonstrukce komunikace Na Louce
Akce je dokončena.

PD Padolí
Dle SOD byly odevzdány 2 studie rozmístění parkovacích stání a úprav chodníkových těles. Stavební komise rozhodne, která varianta bude dále doprojektována.

PD Palackého a Nerudova
Studii na umístění parkovacích stání odsouhlasila stavební komise. Nyní proběhly na komunikaci sondy, které by měly určit, jestli bude betonový podklad komunikace zachován nebo odstraněn. Budou také probíhat jednání s majiteli jednotlivých podzemních sítí.

Informace předkládané Ing. Vítovou:
Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nová tribuna
V termínu dle smlouvy o dílo byly předány investorovi k užívání vnitřní prostory tělocvičny. Jsou vyměněny okenní a dveřní otvory tělocvičny, je vybudována tribuna pro diváky včetně místa pro občerstvení, nové sociální zařízení, upraveno stávající sociální zařízení a šatny tělocvičny, nová plynová kotelna a strojovna vzduchotechniky pro šatny, strojovna vzduchotechniky na větrání, rekuperaci a vytápění haly tělocvičny a malého sálku vč. nových rozvodů vzduchotechniky, měření a regulace, vzduchotechnika s rekuperací ve dvou třídách. Dokončuje se zateplení pláště budovy, vstup do školy s novým schodištěm a bezbariérovým přístupem, venkovní úpravy.
Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo se prodloužil termín dokončení díla a cena týkající se venkovních prací a prací nad rámec původní smlouvy. Dodatkem č. 2 smlouvy o dílo byly ošetřeny vícepráce a méněpráce. Celková cena díla je tak 17 978 557,28 Kč bez DPH (21 754 054,31 Kč vč. DPH). Bylo požádáno o vydání kolaudačního souhlasu a stavba se blíží ke svému finále. Vzhledem ke klimatickým podmínkám je možné, že některé práce týkající se fasády, budou muset být dokončeny až v příštím roce. Tyto nedodělky nebudou bránit užívání díla.

Digitální technologie a řemeslná práce pod jednou střechou (Komenského nám. čp. 8)
Cílem stavebních úprav č.p.8 je rekonstrukce 4. NP pro přemístění výuky z 2. NP a rozšíření výukových prostor, které slouží pro ZUŠ. Pro bezbariérové zajištění mezi 3. NP a 4. NP bude realizována mobilní šikmá schodišťová plošina.
Na uvedenou akci město obdrželo dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu 11703 - Integrovaný regionální operační program ve výši 3 637 598,03 Kč. Celkové výdaje akce 5,07 mil. Kč.
V současné době připravuje společnost Servisinvest s.r.o., Praha 1 výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Realizace stavebních prací by měla být ukončena v květnu 2019.

Diskuze: Bc. Nedvědová se dotazovala, v jakém stavu je příprava PD na rekonstrukci Kalinova domu, případně termíny na realizaci projektu. Ing. Vítová sdělila, že PD je připravena; z 80 % je připravena žádost o poskytnutí dotace. Předložila ji vedení města s dotazem, v jakém termínu bude realizace, zda v roce 2019 nebo 2020. Nejprve bude vše projednáno ve stavební komisi. Starosta sdělil, že mu byl předložen projekt, ve výši cca 30 mil Kč s tím, že dotace by byla ve výši 30 %. Město by muselo projekt spolufinancovat částkou cca 21 mil Kč. Ing. Jára doplnil, částka za realizaci projektu je dost vysoká, a proto by ji chtěli projít se stavební komisí. Ví, že je tam špatná situace s topením a kotelnou. Bc. Nedvědová reagovala tím, že se domnívá, že v loňském roce stavební komise společně s projektantem řešila návrh a doporučila, aby zásah byl razantnější, aby se problémy v domě vyřešily jednou provždy. Ing. Polej doplnil, že stavební komise záměr pojednala, diskuze byla vedena v duchu: dům co nejvíce zjednodušit. Poté si v zápise přečetl, že pan Chmelař a Krtička společně s projektantem navrhli to nechat v tom stavu, v jakém je. V jakém je nyní PD stavu, neví.

 

3. Různé

93 - Záměr ustanovení osadních výborů 
Předložený materiál okomentovala Mgr. Markéta Machová.
Rada města na svém jednání dne 14.11.2018 doporučila zastupitelstvu města schválit záměr ustanovit osadní výbory v částech města Hronova - Zbečník, Žabokrky, Rokytník, Velký Dřevíč a Malá Čermná, a to v počtu 5 členů.
 
Zákon o obcích stanovuje:
Jedním z výborů, které může zastupitelstvo v částech obce ustanovit jako svůj iniciativní a kontrolní orgán, je osadní výbor. Osadní výbory mohou pomoci zastupitelstvu pouze ve výkonu samostatné působnosti.
Osadní výbor má minimálně tři členy (určí zastupitelstvo). Počet členů OV musí být lichý.
Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.
Předseda osadního výboru volí zastupitelstvo z řad členů osadního výboru.
 
Osadní výbor je oprávněn (§121 odst.1 a 2, zákona o obcích)
 
1. a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
2. b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce
k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
3. c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.

Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.
 
Následný postup po schválení záměru ustanovit osadní výbory
• každý občan starší 18 let, který je trvale hlášen v části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, obdrží dotazník, jehož prostřednictvím se vyjádří, zda má zájem o práci v osadním výboru
• vyplněné dotazníky doručí občané do určitého data na určené místo (např. škola, schránka místního zastupitele, popř. na městský úřad – bude v dotazníku uvedeno)
• ze zájemců o práci v osadním výboru bude sestavena kandidátka, ze které budou občané volit členy osadního výboru; volby se uskuteční v tradičních volebních místnostech, ale budou stanoveny na kratší dobu (např. sobotní dopoledne); volební lístky se seznamem zájemců budou k dispozici
v hlasovací místnosti, do domácností se doručovat nebudou (podobně je tomu při 2. kole senátních voleb)
• výsledek voleb bude zpracován do materiálu pro zastupitelstvo – schválení členů, volba předsedy osadního výboru; členy osadního výboru se stanou ti zájemci, kteří získají od občanů nejvíce hlasů
• o způsobu a průběhu voleb budou občané s dostatečným předstihem informováni prostřednictvím Hronovských listů, webových stránek města, na facebooku

Diskuze: Bc. Nedvědová navrhla snížit počet členů osadních výborů v částech Malá Čermná, Rokytník a Žabokrky na 3, a to s ohledem na počet obyvatel a také s ohledem na zkušenosti z minulých let, kdy se podařilo ustanovit osadní výbor pouze ve Zbečníku.
Pan Libor Lelek navrhnul, aby byl počet členů osadních výborů ve všech částech města Hronova stanoven na 3.

Návrh usnesení:
93/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr ustanovit osadní výbory v částech města Hronova - Zbečník, Žabokrky, Rokytník, Velký Dřevíč a Malá Čermná
Hlasování: Pro: 18 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Čejchan,
P. Mihola, L. Polej, M. Strnad, M. Umlaufová)
Proti: 0
Zdrželo se: 1 (T. Strnad)

93/2 - ZM stanovuje počet členů osadních výborů na 3.
Hlasování: Pro: 17 (H. Nedvědová, L. Lelek, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára,
P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Čejchan,
P. Mihola, L. Polej, M. Strnad, M. Umlaufová),
Proti: 0,
Zdrželo se: 2 (J. Thér, T. Strnad)

93/3 - Zastupitelstvo města ukládá odboru tajemníka zajistit organizaci a průběh voleb do osadních výborů v částech města Hronova – Zbečník, Žabokrky, Rokytník, Velký Dřevíč a Malá Čermná.
Hlasování: Pro: 18 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Čejchan,
P. Mihola, L. Polej, M. Strnad, M. Umlaufová)
Proti: 1 (T. Strnad)
Zdrželo se: 0


96 - Volba členů finančního a kontrolního výboru 
Předložený materiál okomentovala Mgr. Věra Bartošová.
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 31.10. 2018 byl předsedou kontrolního výboru zvolen pan Josef Thér a předsedou finančního výboru pan Lukáš Polej. Představitelé jednotlivých politických uskupení nominovali na další místa v kontrolním, respektive finančním výboru své zástupce.

Kontrolní výbor: předsedou byl zvolen Jose Thér (Starostové); další nominovaní: Petra Šťavíková (ODS), Jarmila Krejslerová (ANO), Petr Černý (KDU), Lidmila Vajsarová (Rozvoj), Petr Havelka (Patrioti), Antonín Krtička (Nezávislí)

Finanční výbor: předsedou byl zvolen Lukáš Polej (ODS); další nominovaní: Jaroslav Vít (Starostové), Tereza Schauzová (ANO), Růžena Šťastná (KDU), Ivana Andršová (Rozvoj), Hana Nedvědová (Patrioti), Tomáš Rak (Nezávislí)
 
Diskuze: Bc. Nedvědová upozornila, že před samotnou volbou je nutné rozhodnout o tom, zda bude veřejná nebo tajná.


Návrh usnesení:
96/1 - Zastupitelstvo města schvaluje, aby volba členů kontrolního a finančního výboru byla provedena veřejně (aklamací).
Hlasování: Pro: 19 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr,
M. Čejchan, P. Mihola, L. Polej, M. Strnad, M. Umlaufová),
Proti: 0,
Zdrželo se: 0

96/2 - Zastupitelstvo města volí další členy finančního výboru: Jaroslava Víta, Terezu Schauzovou, Růženu Šťastnou, Ivanu Andršovou, Hanu Nedvědovou, Tomáše Raka
Hlasování: Pro: 19 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr,
M. Čejchan, P. Mihola, L. Polej, M. Strnad, M. Umlaufová),
Proti: 0,
Zdrželo se: 0

96/3 - Zastupitelstvo města volí další členy kontrolního výboru: Petru Šťavíkovou, Jarmilu Krejslerovou, Petra Černého, Lidmilu Vajsarovou, Petra Havelku, Antonína Krtičku
Hlasování: Pro: 19 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr,
M. Čejchan, P. Mihola, L. Polej, M. Strnad, M. Umlaufová),
Proti: 0,
Zdrželo se: 0


100 - Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva města Hronova 
Předložený materiál okomentovala Mgr. Markéta Machová.
Na ustanovujícím zasedání zastupitelstva byli členové požádáni o zaslání připomínek k jednacímu řádu. V termínu byla zaslána připomínka pana Aulicha k záznamu jmenovitého hlasování. Druhá změna byla provedena na základě požadavku vedení města a pana Aulicha, a to v souvislosti s pořizováním záznamu a online přenosu z jednání zastupitelstva města.
 
Návrh usnesení:
100/1 - Zastupitelstvo města schvaluje, aby byl z jednání zastupitelstva města pořizován audiovizuální záznam s tím, že bude online přenášen prostřednictvím webových stránek města, kde bude následně upravený dle nařízení GDPR k dispozici po dobu volebního období.
Hlasování: Pro: 18 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Čejchan,
P. Mihola, L. Polej, M. Strnad, M. Umlaufová)
Proti: 1 (T. Strnad)
Zdrželo se: 0

100/2 - Zastupitelstvo města schvaluje Jednací řád Zastupitelstva města Hronova dle přílohy.
Hlasování: Pro: 19 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr,
M. Čejchan, P. Mihola, L. Polej, M. Strnad, M. Umlaufová)
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Termíny jednání zastupitelstva v I. pololetí roku 2019: 20. 2., 24. 4. a 26. 6.

 

4. Diskuze

Všichni si v závěru popřáli hodně zdraví a štěstí.

Bc. Nedvědová se dotazovala na neúspěšné vypsané výběrové řízení na investičního technika. Kdo bude agendu zajišťovat. Na odboru majetek proběhla v loňském roce reorganizační změna a Ing. Vítová nemá volnou kapacitu na další práci. Starosta odpověděl, že probíhá 2. kolo výběrového řízení a zatím se nikdo nepřihlásil, pak uvidíme.

Dále Bc. Nedvědová konstatovala, že na základě výsledků místního referenda městu zůstane budova radnice, kde je volný nebytový prostor. Dotazovala se, co rada zamýšlí s tímto prostorem, případně celou radnicí. Starosta odpověděl, že je potřeba připravit PD na úpravu budovy radnice, ke které se vyjádří stavební komise, která bude ustanovena. Bc. Nedvědová chtěla poprosit, protože je to jiné rozhodnutí, než jakou cestou se vydávalo město v minulém období, jestli by ta příprava, odhad nákladů, ten záměr byl s veřejností diskutován. Aby to šlo postupnými kroky: záměr, studie atd.
Ing. Jára doplnil, že budeme muset prověřit, jestli se ty požadované prostory vejdou do stávající budovy, poté nechat udělat studii. Z toho vyplyne, zda se do té budovy úřad vejde nebo ne, zda bude potřeba nějaká přístavba nebo ne.

MVDr. Tomáš Strnad požádal, aby vedení uvažovalo i o úpravě Čapkova sálu, který je stejně ošklivý jako zeď při příjezdu do Hronova.
Bc. Nedvědová se dotazovala k plakátům na ples města, kde není uveden program, zda tedy budou oceňováni občané města. Mgr. Bartošová odpověděla, že letos oceňování osobností neproběhne i vzhledem k tomu, že bylo vybírání osobností vždy těžké, navíc je nyní také krátce po volbách a uvažujeme o tom, že bychom tradici zúžili a oceňovali např. 1 x za 2 roky.
Bc. Nedvědová konstatovala, že návrh občanů na ocenění nemá nic společného s termínem voleb. Všichni v Hronově žijeme, své spoluobčany známe.

Pan starosta vyzval Bc. Nedvědovou, aby tedy navrhla nějakého kandidáta, má-li nějakého, Města Hronov jej rádo na plese ocení. Bc. Nedvědová odvětila, že nemá.

Dále Bc. Nedvědová požádala o zveřejňování na webu města i příloh k pozvánce na jednání zastupitelstva.

Paní tajemnice Mgr. Markéta Machová oznámila, že se rozhodla k 28.02.2019 svůj pracovní poměr v Hronově ukončit, čímž se se všemi loučí a děkuje za spolupráci.


Paní Krejslerová porovnávala ceny za likvidaci komunálního odpadu s okolními městy a cenou, kterou bude muset hradit v příštím roce.
Dále požádala, aby vyhlášky města byly na webu města zveřejňovány ve formátu .pdf.
Poté se dotazovala, kolik stála revitalizace parku Aloise Jiráska. Mgr. Thér doplnil,
že přesná částka bude známa až po vyplacení dotace, ve výběrovém řízení vyšla částka na 24 mil. Kč. Dle názoru paní Krejslerové jsou věci daleko potřebnější, proto by ráda věděla, kolik to město stálo. Dále kritizovala, že chybí občanská vybavenost, v Rokytníku např. vodovod. Na to reagoval Mgr. Thér tím, že když byl zjišťován zájem občanů o připojení, tak o to nikdo nestál, protože by musel platit vodné.
Bc. Nedvědová doplnila, že poslední jednání proběhla v letošním roce. V jedné části je možné vést vodovod v cestě a druhou část v soukromém pozemku. Majitel soukromého pozemku souhlas s vedením vodovodu nikdy nedá. Proto všichni, kteří jsou za tímto pozemkem, nikdy mít vodovod nebudou. Nemůže za to ani město ani VaK, a.s.
 
Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin
Zápis byl vyhotoven 20. prosince 2018
Zapsala Milena Moravcová 

Usnesení č. 8/2018
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 19. 12. 2018

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/8/000 – ověřovatele zápisu Bc. Hanu Nedvědovou a pana Martina Čejchana – 17 pro, 2 se zdrželi
 
2/8/000 – program jednání – 19 pro

3/8/91/1 - střednědobý výhled rozpočtu města Hronova na roky 2019-2021.
Hlasování: Pro: 19 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, M. Čejchan, P. Mihola, L. Polej, M. Strnad, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/8/92/1 - rozpočet města Hronova na rok 2019 dle přílohy. Na straně příjmů stanovuje závazné ukazatele na úrovni daňových příjmů, u nedaňových a kapitálových příjmů a na straně výdajů stanovuje závazné ukazatele na úrovni paragrafů.
Hlasování: Pro: 19 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, M. Čejchan, P. Mihola, L. Polej, M. Strnad, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/8/93/1 - záměr ustanovit osadní výbory v částech města Hronova - Zbečník, Žabokrky, Rokytník, Velký Dřevíč a Malá Čermná
Hlasování: Pro: 18 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Čejchan, P. Mihola, L. Polej, M. Strnad, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (T. Strnad)

6/8/94/1 - rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2019.
Hlasování: Pro: 19 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, M. Čejchan, P. Mihola, L. Polej, M. Strnad, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/8/96/1 - aby volba členů kontrolního a finančního výboru byla provedena veřejně (aklamací).
Hlasování: Pro: 19 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, M. Čejchan, P. Mihola, L. Polej, M. Strnad, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/8/97/1 - uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2016535/VB/1 - Rokytník – knn p. č. 733/3 pro RD Jeništa“ mezi ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný).
Hlasování: Pro: 19 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, M. Čejchan, P. Mihola, L. Polej, M. Strnad, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/8/98/1 - rozpočtové opatření č. 18/2018/ZM.
Hlasování: Pro: 19 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, M. Čejchan, P. Mihola, L. Polej, M. Strnad, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/8/100/1 - aby byl z jednání zastupitelstva města pořizován audiovizuální záznam s tím, že bude online přenášen prostřednictvím webových stránek města, kde bude následně upravený dle nařízení GDPR k dispozici po dobu volebního období.
Hlasování: Pro: 18 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Čejchan, P. Mihola, L. Polej, M. Strnad, M. Umlaufová), Proti: 1 (T. Strnad), Zdrželo se: 0

11/8/100/2 - Jednací řád Zastupitelstva města Hronova.
Hlasování: Pro: 19 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, M. Čejchan, P. Mihola, L. Polej, M. Strnad, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Zastupitelstvo města stanovuje:
12/8/93/2 - počet členů osadních výborů na 3.
Hlasování: Pro: 17 (H. Nedvědová, L. Lelek, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Čejchan, P. Mihola, L. Polej, M. Strnad, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 2 (J. Thér, T. Strnad)
 
Zastupitelstvo města ukládá:
13/8/93/3 - odboru tajemníka zajistit organizaci a průběh voleb do osadních výborů v částech města Hronova – Zbečník, Žabokrky, Rokytník, Velký Dřevíč a Malá Čermná.
Hlasování: Pro: 18 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Čejchan, P. Mihola, L. Polej, M. Strnad, M. Umlaufová), Proti: 1 (T. Strnad), Zdrželo se: 0
 
Zastupitelstvo města volí:
14/8/96/2 - další členy finančního výboru: Jaroslava Víta, Terezu Schauzovou, Růženu Šťastnou, Ivanu Andršovou, Hanu Nedvědovou, Tomáše Raka
Hlasování: Pro: 19 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, M. Čejchan, P. Mihola, L. Polej, M. Strnad, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

15/8/96/3 - další členy kontrolního výboru: Petru Šťavíkovou, Jarmilu Krejslerovou, Petra Černého, Lidmilu Vajsarovou, Petra Havelku, Antonína Krtičku
Hlasování: Pro: 19 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, M. Čejchan, P. Mihola, L. Polej, M. Strnad, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0 
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 07. 01. 2019