živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 7/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo
dne 1. října 2014 od 17:00 hodin v Malém sále Jiráskova divadla

Přítomni: 18 členů (dle prezenční listiny)
Omluveni: Mgr. Lenka Hlušková, Mgr. Jan Šnajdr, MUDr. Petr Mihola
Pozdější příchod: Ing. Jaroslav Jeništa
Tajemník: Ing. Jiří Kašík
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Věra Řehůřková, Ing. Jaroslav Vít

Jednání zahájila starostka Bc. Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 17 členů. 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni Mgr. Věra Řehůřková, Ing. Jaroslav Vít – 15 pro, 2 se zdrželi.

Na jednání se dostavil Ing. Jaroslav Jeništa, celkem 18 členů.

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo připomínky k zápisu z minulého jednání. Žádné nebyly vzneseny.

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo návrh na doplnění nebo změnu programu.

Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce – 18 pro.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod čísly 88 až 95 včetně příloh, pozvánka s programem, výroční zpráva ZŠ Velký Dřevíč, informace o částečném zpětvzetí přihlášené pohledávky – insolvenční řízení hotelovka a informace k Akci Zbečník, přímo na jednání doplnění materiálu č. 95.


Program jednání:
1. Informace z jednání rady města
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
3. Finanční záležitosti
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
6. Diskuze


1. Informace z jednání rady města

Informace z jednání Rady města Hronova – materiál č. 94
Předložený materiál okomentovala paní starostka.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova – 18 pro


2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

Kontrola plnění usnesení ZM č. 6/2014 – materiál č. 92
Předložený materiál okomentoval pan tajemník.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM č. 6/2014 – 18 pro


3. Finanční záležitosti

Rozpočtová opatření č. 06/2014 – materiál č. 93
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtových opatření č. 06/2014 dle přílohy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 06/2014 dle přílohy – 18 pro


4. Majetkové záležitosti

Darování pozemků p. č. 1437/6, 1442/3, 1443/6, 1451/6 a 1451/16 k.ú. Hronov – materiál č. 88
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Pan dárce, nabízí darem pozemky p. č. 1437/6 (74 m2, zastavěná plocha a nádvoří), 1442/3 (136 m2, zahrada), 1443/6 (696 m2, trvalý travní porost), 1451/6 (605 m2, orná půda), které jsou zapsány v katastru nemovitostí a část pozemku p.č. 1451/16 (celková výměra 1685 m2, orná půda) o výměře 367 m2, který je oddělený geometrickým plánem (p.p.č. 1451/13) a není zapsaný v katastru nemovitostí. Na pozemcích jsou zřízena věcná břemena plynárenského zařízení, distribuční soustavy ČEZ, přípojek kanalizací, vodovodu, telefonu, chůze a jízdy. Pozemky slouží k přístupu a příjezdu k jednotlivým stavebním pozemkům, v současné době některým zastavěným. Komunikace je v souladu s územním plánem. Povrch je štěrkový.
Celková výměra darovaných pozemků je 1878 m2.  
         
Usnesení RM č. 16/2014 ze dne 30. 7. 2014, bod 18/16
RM uložila OM připravit darovací smlouvu.

Usnesení RM č. 20/2014 ze dne 3. 9. 2014, bod 13/20
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 13/OM/2014 na darování pozemků do majetku Města Hronova, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 – 17 pro, 1 se zdržel

Informace o prodeji domů v majetku města – materiál č. 89
OM předložil informaci k prodeji domů v majetku města.

1/ dům č.p.107, Jungmannova ul., Hronov
ZM 18.6.2008 schválilo záměr prodeje bytového domu č.p.107 vč. dřevníků a pozemků. Tržní hodnota nemovitosti je Kč 2 900 000,--. Dle informace realitní kanceláře REALITY EU Náchod s.r.o. zatím není potvrzen vážný zájemce.

2/ dům č.p. 596, Riegrova ul., Hronov
Dle sdělení realitní kanceláře Jiří Rykr-SOMOS-REAL-NÁCHOD zatím není žádný vážný zájemce o koupi domu.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o prodeji domů v majetku města – 18 pro

Darování pozemků p. č. 408/2, 408/3, 410/1 k. ú. Hronov – materiál č. 95
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.

Na základě návrhu oddílu  AFK Hronov, Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ 69154287 a následných jednání, byl zpracován návrh darovací smlouvy na nemovitosti – pozemky popsané ve znaleckém posudku.
AFK Hronov předložil znalecký posudek, který obsahuje:
oddíl 1 -  vyčísleno na 2.193.629,49 Kč
- úprava tréninkové fotbalové hřiště (úprava povrchu vegetační pro tělovýchovu, 
  nekrytá) – na pozemku p. č. 408/2
- pozemek p. č. 408/2 (plocha hřiště je stavebně upravená, zatravněná, na pozemku
  jsou inženýrské stavby, nejsou trvalé porosty, oplocení není předmětem ocenění) 
- pozemek p. č. 408/3 (společný dvůr, na pozemku stojí plechová střídačka, na pozemku nejsou stavby ani trvalé porosty)
oddíl 2 – vyčísleno na 5.571.263,22 Kč
- běžecká dráha na pozemku p. č. 410/1 (povrch škvárový)
- hlavní fotbalové hřiště na pozemku p. č. 410/1 (povrch vegetační)
- trvalé travní porosty (3 břízy) 
- pozemek p. č. 410/1 (sportoviště a rekreační plocha)
Celková cena 7.764.890,-- Kč.
Při jednání se zástupcem Fotbalového klubu, správcem zimního stadionu a zástupcem odboru majetek bylo ujednáno, že na užívání budovy na pozemku p. č. 410/2 (ošetřeno smlouvou o výpůjčce nemovitosti č. NEM/10/4 ze dne 2. 8. 2010) se nic nemění. Movité věci v majetku Fotbalového klubu (kromě některých, které budou předmětem smlouvy o darování movitých věcí městu) nadále zůstanou v jeho majetku a budou sloužit AFK tak, jako v současné době. Pokud dojde k potřebě nového vybavení, bude toto již zajištěno městem v podobném režimu jako na zimním stadionu.

Usnesení ZM č. 5/2014 ze dne 25. 6. 2014, bod 21/5
ZM schválilo záměr převodu.

Na základě dalších jednání dne 22. 9. 2014 a 25. 9. 2014 byly připraveny dva návrhy smluv – darovací a smlouvy, jejímž předmětem je ujednání podmínek užívání předmětu darování. Obě smlouvy navazují na sebe a budou podepsány společně.

Dle vyjádření pana Michala Kubečka by provozní náklady na správu fotbalového stadionu (hrubý odhad) činily cca 250 až 300 tisíc Kč ročně. Náklady na velké opravy a investice tato částka nezahrnuje.

Návrh smlouvy, jejímž předmětem je ujednání podmínek užívání předmětu darování, konzultovali zástupci AFK Hronov před jednáním zastupitelstva s právníkem. Navrhli doplnění smlouvy – návrh měli členové zastupitelstva k dispozici včetně vyjádření JUDr. Vrzáčkové (právnička města).
Pan místostarosta pak dal hlasovat o návrhu smlouvy s ujednáním podmínek užívání předmětu darování včetně tohoto doplnění.

Návrh usnesení:
1. ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 15/OM/2014 na darování pozemků z majetku Fotbalového klubu AFK Hronov, Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ 69154287, do majetku Města Hronova, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 – 17 pro, 1 se zdržel

2. ZM schvaluje uzavření smlouvy s ujednáním podmínek užívání předmětu darování ke smlouvě darovací č. 15/OM/2014 na darování pozemků z majetku Fotbalového klubu AFK Hronov, Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ 69154287, do majetku Města Hronova, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 – 17 pro, 1 proti


5. Různé

Vymezení nového koridoru pro vodovodní řád Trutnov – Červený Kostelec – materiál č. 90
Krajský úřad Královéhradeckého kraje zpracoval územní studii, jejímž předmětem bylo prověření aktuálnosti vymezeného koridoru dálkového vodovodního řadu Trutnov – Velké Poříčí, (TV1pr), vyplývajícího ze Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (dále ZÚR KHK).
Tento koridor byl v rámci ZÚR KHK vymezen jako napojení Červeného Kostelce na Vodárenskou soustavu východních Čech (VSVČ), vzhledem ke skutečnosti, že vodní zdroje zásobující vodovod v Červeném Kostelci jsou znehodnoceny v důsledku starých ekologických zátěží. Původní trasa TV1pr byla změněna a bude ve změně č. 1 ZÚR KHK tak, že nově je navržena přes katastrální území Žabokrky a Zbečník, většinově mimo zastavěné území.

Ing. Jára uvedl, že dle předložené mapy vede trasa vodovodu přes Zbečník. Pan místostarosta sdělil, že je plánovaný vodovod veden nad zástavbou a ne v opravované komunikaci.
Ing. Jeništa uvedl, že ho zarazilo, že je ten koridor široký 400 m. Paní starostka sdělila, že na tento dotaz neumí odpovědět, předkladatel Ing. Václav Soukup se jednání ZM neúčastní. Navrhla proto, že je možné projednávaný bod stáhnout z jednání a zjistit, zda společnost jednala s majiteli domů a pozemků, kterých se bude stavba dotýkat.

Předložený materiál nebyl projednán, byl stažen z programu jednání.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad – materiál č. 91
Předkládaný návrh obecně závazné vyhlášky města Hronova č. 2/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad mění článek 3 odst. 1 vyhlášky č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad. Podnět k této změně dal Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR ve svém právním posouzení návrhu obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o poplatku za komunální odpad. Z časových důvodů nebyla tato změna zařazena na jednání RM dne 20. 8. 2014 a následného jednání ZM dne 3. 9. 2014.
Navržená změna vyhlášky se týká registrační povinnosti. Článek 3 odstavec 1 OZV č. 1/2010 stanoví, že plátce poplatku je povinen do 30 dnů kdy se stal plátcem poplatku podat přihlášku k registraci. Podle § 72 odst. 1 daňového řádu přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení lze podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem. Aby se předešlo interpretačním problémům, doporučuje Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR text tohoto odstavce upravit tak jak je uvedeno v předloženém návrhu obecně závazné vyhlášky č. 2/2014.
Rada města projednala návrh vyhlášky na svém jednání dne 17. 9. 2014 a doporučila ji zastupitelstvu města vydat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014, kterou se mění OZV č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad. Vyhlášky přílohou – 17 pro, 1 se zdržel


6. Diskuze

Přihláška v rámci insolvence
Paní starostka sdělila, že byla upravena městem podaná přihláška pohledávky v rámci insolvenčního řízení s hotelovkou, a to podle skutečnosti po vyúčtování služeb za měsíce leden až červenec 2014.  S insolvenčním správcem město společně jedná se zájemci o prostory v suterénu č. p. 193 (cukrárna - výrobna) a se zájemci o prostory bývalého občerstvení. V současné době se čeká, zda zájemci přistoupí na podmínky insolvenčního správce.

Akce Zbečník
Paní starostka informovala, že zhotovitel požádal o prodloužení termínu k dokončení stavby, zatím město nemá zprávu, zda mu to bude umožněno a kudy bude vedena objízdná trasa. To že se stavba nestihne do 31. října je zřejmé.

Všichni zastupitelé si vzájemné poděkovali za spolupráci v uplynulém období a konstatovali, že se dost věcí povedlo. Popřáli si hodně zdraví a štěstí.

Ing. Andršová se dotazovala na dodavatele dětského hřiště ve Velkém Dřevíči a ve Zbečníku. Mgr. Thér odpověděl, že ještě neuplynula odvolací lhůta, ale vše je připraveno tak, aby se v daném čase stihla obě dětská hřiště vybudovat a město získalo přislíbenou dotaci na jejich výstavbu.
Ing. Andršová dále tlumočila rozhořčení občanů na novou hernu proti školce. V mnoha městech tato zařízení omezují a Hronov je vítá. Mgr. Thér vznesl dotaz, zda se byl stěžovatel podívat uvnitř. Pokud ne, ať se tam jde stěžovatel podívat. Dále uvedl, že se jedná především o pivnici a sportklub se šipkami, kulečníkem a fotbálkem. V zadní části jsou automaty a elektronická ruleta. V celém objektu je kamerový systém, který je možné propojit na policii. Dle jeho názoru se jedná o kvalitně a v moderním stylu vybudovanou provozovnu. Oproti například dříve otevřené Staropadolce, která byla strašným zařízením, je nový sportbar úplně jiný. Je potřeba, aby se šli lidé sami přesvědčit a pak vyřkli soudy.
Paní starostka uvedla, že město prodávalo nemovitosti v roce 2009 s tím, že bylo kupcem předem informováno o tom, jaké bude budoucí využití všech objektů. S tímto vědomím mu byly objekty prodány. Majitel chce dále zrekonstruovat část bývalého domu dětí na byty a město si má říct, jaký typ bytů bude potřebovat.

Pan Koleta uvedl, že se mu nelíbí automaty v nové provozovně. Neví, kolik to městu přináší do rozpočtu. Paní starostka sdělila, že je potřeba rozlišovat výherní hrací přístroje (VHP) a výherní loterijní terminály (VLT). VHP obec povoluje a má z nich finanční příjmy. V současné době jich je na území města 8 ks, v roce 2013 z nich mělo město příjmy cca 1,6 mil. korun. Výherní loterijní terminály (VLT) povoluje Ministerstvo financí a má z nich také příjem. O těchto terminálech město neví, neví kolik jich na území města je, kde jsou umístěné ani se k jejich provozu nemůže vyjádřit. To je zásadní chyba.

Bc. Josef Vlach, ředitel ZUŠ Hronov, poděkoval zastupitelům za spolupráci. Ví od kolegů z jiných měst, že všude nebývá spolupráce mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací tak bezproblémová jako je tomu v Hronově. Dále vyjádřil naději, že se co nejdříve podaří dokončit rekonstrukci č. p. 8 v části, která slouží ZUŠ.  Poděkoval za to, že zpracování projektu na dokončení prostor ZUŠ probíhá intenzivně.

Pan Hynek Rožnovský, předseda AFK Hronov, poděkoval zastupitelům, že našli společnou řeč v otázce převodu majetků z AFK Hronov na město Hronov. Vyjádřil naději, že to bude ku prospěchu všech, hlavně našich dětí a sportu.

Paní Marcela Kollertová, ředitelka KIS Hronov, poděkovala za spolupráci a vyjádřila zájem o její další pokračování.

Paní starostka také poděkovala kolegům zastupitelům, zaměstnancům úřadu a uvedla, že se uzavírá nejúspěšnější období ve městě. Dále poděkovala hlavně ředitelům a zaměstnancům PO, že zvládli „investiční smršť“, která se jich v uplynulém období velmi dotkla. Dále uvedla, že ze statistiky vyplývá, že v zastupitelstvu byla velká míra shody při rozhodování o záležitostech města, v cca 77 % hlasování proběhlo jednomyslně. To se dle jejího názoru projevilo v úspěšnosti města v právě končícím volebním období.

 

Zapsala Milena Moravcová
Jednání bylo ukončeno v 18 hodin.


Usnesení č. 7/2014
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 1. října 2014

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/7 – ověřovatele zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou a Ing. Jaroslava Víta – 15 pro, 2 se zdrželi
2/7 – program jednání – 18 pro
3/7 – rozpočtová opatření č. 06/2014 dle přílohy – 18 pro
4/7 - uzavření darovací smlouvy č. 13/OM/2014 na darování pozemků do majetku Města Hronova, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 – 17 pro, 1 se zdržel
5/7 - uzavření darovací smlouvy č. 15/OM/2014 na darování pozemků z majetku Fotbalového klubu AFK Hronov, Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ 69154287, do majetku Města Hronova, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 – 17 pro, 1 se zdržel
6/7 -  uzavření smlouvy s ujednáním podmínek užívání předmětu darování ke smlouvě darovací č. 15/OM/2014 na darování pozemků z majetku Fotbalového klubu AFK Hronov, Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ 69154287, do majetku Města Hronova, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 – 17 pro, 1 proti

Zastupitelstvo města vydává:
7/7 – obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014, kterou se mění OZV č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad. Vyhlášky přílohou – 17 pro, 1 se zdržel

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
8/7 – informace z jednání Rady města Hronova – 18 pro
9/7 – kontrolu plnění usnesení ZM č. 6/2014 – 18 pro
10/7 – informaci OM o prodeji domů v majetku města – 18 pro
11/7 – informace v bodu Diskuze – hotelová škola, Akce Zbečník

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 08. 10. 2014