živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 6/2019

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 26. 06. 2019 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 
 
Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Jan Aulich MBA, Mgr. Věra Bartošová, Martin Čejchan, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, MUDr. Petr Mihola, Mgr. Jana Píčová, Ing. Lukáš Polej, Hynek Rožnovský, Mgr. Jiří Škop Ph.D., Mgr. Jan Šnajdr, MUDr. Jan Šnajdr, Markéta Umlaufová
Omluveni: Jiří Frýba, Libor Lelek, Bc. Hana Nedvědová, MVDr. Tomáš Strnad, MUDr. Marek Strnad
Pozdější příchod: Mgr. Josef Thér
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: Ing. Karel Jára, Mgr. Jiří Škop, Ph.D.


Pan starosta konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, přítomno 15 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Ing. Karel Jára a Mgr. Jiří Škop, Ph.D. - 14 pro, 1 se zdržel.

Pan starosta upozornil přítomné v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města, že bude z jednání pořízen zvukový záznam a zároveň dochází k online přenosu zasedání prostřednictvím webových stránek.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 52 až 71 včetně příloh, pozvánka na jednání, odpovědi na dotazy Bc. Hany Nedvědové z jednání ZM dne 15.5.2019, dopisy spolku Sociální bydlení Hronov k problematice čp. 107 v Jungmannově ulici včetně odpovědí a otevřený dopis zastupitelům ve věci rekonstrukce Jiráskova divadla.

Pan starosta se dotazoval na připomínky k návrhu programu. Poté dal hlasovat o návrhu programu tak, jak byl zaslán na pozvánce - 15 pro.

Dále se dotazoval na připomínky k zápisu z jednání zastupitelstva dne 15.5.2019. Žádné nebyly.

Následovalo představení nových kolegů Ing. Miroslava Kováče - investičního technika a Bc. Roberta Mazurka - vedoucího technických služeb.

Program jednání:

1. Finanční záležitosti
52 - Závěrečný účet města Hronova za rok 2018
53 - Schválení účetní závěrky města Hronova za rok 2018
66 - Rozpočtové opatření č. 07/2019/ZM
 
2. Majetkové záležitosti
57 - Záměr prodeje pozemků v k. ú. Zbečník
58 - Stanovy společenství vlastníků jednotek, Žabokrky 61 a 62, Hronov
59 - Stanovy společenství vlastníků jednotek, Nerudova 314, Hronov
60 - Prodej pozemku parc. č. 209/1 a 209/2 v k. ú. Rokytník
61 - Prodej pozemku parc. č. 1648/6 v k.ú. Hronov, Bytové družstvo 610
62 - Prodej pozemku parc. č. 1648/1 k. ú. Hronov
63 - Prodej pozemku parc. č. 1648/4 k. ú. Hronov
64 - Smlouva o zřízení věcného břemene, molo v parku, Povodí Labe
65 - Smlouva o zřízení věcného břemene, most ev. č. 41c-1, Velký Dřevíč
67 - Smlouva o věcném břemeni, Na Louce, Velký Dřevíč
68 - Návrh smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky, Nerudova 314, Žabokrky 61 a 62 - informace
69 - Informace o investičních a dotačních akcích - OM
70 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1615/3 v k. ú. Hronov
71 - Převod práv a povinností - Žabokrky 61
 
3. Různé
54 - Zvolení určeného zastupitele
55 - Termíny jednání RM a ZM ve II. pololetí 2019
56 - Zřízení osadních výborů a volba předsedů
 
4. Diskuze
 


1. Finanční záležitosti


52 - Závěrečný účet města Hronova za rok 2018 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Na základě Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme Vám závěrečný účet Města Hronova za rok 2018.
V souladu s § 17 odst. 7 výše uvedeného zákona Vás žádáme o projednání závěrečného účtu.
Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením

a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
 nebo

b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.
Přezkoumání hospodaření Města Hronova bylo provedeno na základě písemné žádosti města v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly, ve dnech 12.11.2018 - 14.11.2018 a 15.04.2019 - 16.04.2019.
Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.
Závěr přezkoumání hospodaření obce byl vysloven v tomto znění:

I. Při přezkoumání hospodaření Města Hronov za rok 2018
 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy od písm. b), odstraněných v průběhu přezkoumání

II. Při přezkoumání hospodaření města Hronov za rok 2018
 se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
III. Při přezkoumání hospodaření – Město Hronov – za rok 2018
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
1. podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 4,07 %
2. podíl závazků na rozpočtu územního celku 20,17 %
3. podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 5,05 %

IV. Ověření poměru dluhu města Hronov k průměru jeho příjmů za poslední 4 roky
Ověřili jsme poměr dluhu města Hronov k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. Ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost jsme provedli výběrovým způsobem tak, abychom získali přiměřenou jistotu k vyslovení následujícího závěru.
Z předložených podkladů vyplývá, že dluh nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Výpočet poměru dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Zprávy.
ÚSC prohlašuje, že účetní výkazy předložené jako podklad pro ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky jsou definitivní, úplné a správné a nebudou již měněny.

V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek
Chyby a nedostatky, o kterých se závěr přezkoumání zmiňuje v bodě I. a které byly odstraněny v průběhu přezkoumání, jsou uvedeny na straně 13 přiložené Zprávy o výsledku přezkoumání a Příloha č. 1 je na straně 17 přiložené Zprávy.

Závěrečný účet projednala na svém jednání 29.05.2019 rada města a doporučila jej zastupitelstvu města schválit, spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Hronov, za rok 2018 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Součástí projednání závěrečného účtu je projednání výsledku hospodaření v hospodářské činnosti za rok 2018.
V hospodářské činnosti je výsledkem hospodaření po zdanění zisk ve výši 47.974,85 Kč. Navrhujeme jej převést na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - nerozdělený zisk z minulých let.

Výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Hronova za rok 2018 projednala na svém jednání 29.05.2019 rada města a doporučila zastupitelstvu města převést zisk na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - nerozdělený zisk z minulých let.

Závěrečný účet byl zaslán rovněž členům finančního výboru.

Všechny dokumenty, které jsou součástí závěrečného účtu, byly, vzhledem k jejich objemu, poslány členům rady města přes úschovnu.

Návrh usnesení:
52/1 - Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Hronova za rok 2018, spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Hronov, IČO 00272680, za rok 2018, s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

52/2 - Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Hronova za rok 2018, kterým je zisk po zdanění ve výši Kč 47.974,85. Zisk bude převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - nerozdělený zisk z minulých let.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0


53 - Schválení účetní závěrky města Hronova za rok 2018 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Zákon č. 239/2012 Sb., v platném znění, kterým se měnil zákon č. 563/1992 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších zákonů, a další související zákony, také zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, uložil vybraným účetním jednotkám povinnost schvalovat účetní závěrku. Zákon stanoví, že účetní závěrku obce schvaluje zastupitelstvo obce.
Účetní závěrka je tvořena účetními výkazy za rok 2018 (výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvahou, výkazem zisku a ztráty, přílohou), inventarizační zprávou za rok 2018, zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2018 a protokoly o kontrolách provedených v roce 2018.

Účetní závěrku projednala na svém jednání 29.05.2019 rada města a doporučila ji zastupitelstvu města schválit.

Účetní závěrka byla zaslána rovněž členům finančního výboru.

Všechny dokumenty, které tvoří účetní závěrku, byly, vzhledem k jejich objemu, poslány členům rady města přes úschovnu.

Návrh usnesení:
53/1 - Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Hronova, IČO 00272680, za rok 2018.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

66 - Rozpočtové opatření č. 07/2019/ZM 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková. 
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 07/2019/ZM dle přílohy, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.

Návrh usnesení:
66/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 07/2019/ZM.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

2. Majetkové záležitosti

57 - Záměr prodeje pozemků v k. ú. Zbečník 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatel podal žádost o koupi pozemků - stavební parcely č. 415 o výměře 253 m2, část pozemkové parcely č. 140/2 o výměře cca 706 m2 (celková výměra 1908 m2), 585/1 o výměře 3327 m2, část 587/1 o výměře cca 3105 m2 (celková výměra 33641 m2) a část 1358 o výměře cca 67 m2 (celková výměra 131 m2) v k. ú. Zbečník. Jako důvod uvádí využití k zemědělským účelům, chov koní. Žádost byla podána opakovaně, původně v roce 2017.
 
Na pozemku st. p. č. 415 je zemědělská stavba v majetku žadatele, zapsaná v jeho listu vlastnictví. Stavbou je zbytek obvodových trubek.
 
Na pozemku st. p. č. 416 je zemědělská stavba zapsaná v majetku Statku Stárkov s.r.o., zapsaná v jeho listu vlastnictví. Budova slouží jako sezonní přístřešek a příkrmiště se zdrojem vody pro jalovice a krávy. Tento prostor navazuje na pastviny, na které má Statek Stárkov uzavřenou nájemní smlouvu.
 
Na snímku územního plánu je červeně vyznačená hranice zastavitelného území.
V této oblasti lze snáze získat změnu územního plánu – stavební pozemky. Oblasti vyznačeny oranžově jsou stavebními pozemky.
V situaci jsou barevně vyznačeny pozemky v majetku města Hronova – přehledně v této lokalitě.
 
V pozemcích nejsou uloženy sítě – podle Gramisu, ale jsou dostupné.
Prodejní cena by měla být určená znalcem, protože se jedná o poměrně rozsáhlou část pozemků, na kterých je stavba a stromy.
Odhadem – stavební pozemky 500 Kč/m2, ostatní pozemky – tržní cena zemědělských pozemků se pohybuje v rozmezí 15 až 35 Kč/m2, v kvalitních lokalitách i více.
 
Statek Stárkov byl seznámen s žádostí žadatele a vyjádřil se, že požaduje přístup ke krmišti, minimálně 6 - 7 metrů od každé parcely. Stárkov požaduje být přizván ke geometrickému zaměření, aby mohlo dojít k dohodě na místě samém, v terénu, kde bude situace přehlednější. Vyjádření pochází z roku 2017, ale platí i pro tento záměr prodeje.
 
Odbor výstavby upozorňuje na pozemek 585/1, který navazuje na zastavěnou část obce a má větší hodnotu a do budoucna by mohl sloužit k zastavění.
Odbor majetek navrhuje ponechat pozemky do budoucna k využití pro město, hodnota pozemků stoupá. Také se dá předpokládat možnost změny územního plánu a rozšíření stavebních pozemku v této lokalitě, která navazuje na stávající zástavbu.
 
Usnesení rady města č. 13/2019 ze dne 12.6.2019, bod ../13/152/1
Rada města nedoporučila ke schválení.
 
Návrh usnesení:
57/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků - stavební parcely č. 415 o výměře 253 m2, části pozemkové parcely č. 140/2 o výměře cca 706 m2, 585/1 o výměře 3327 m2, část 587/1 o výměře cca 3105 m2 (celková výměra 33641 m2) a část 1358 o výměře cca 67 m2 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 1 (J. Aulich), Proti: 13 (V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Zdrželo se: 1 (L. Polej)


58 - Stanovy společenství vlastníků jednotek, Žabokrky 61 a 62, Hronov 
Předložený materiál okomentovala Ing. Lenka Vítová.
Odbor majetek předložil zastupitelstvu města k projednání založení společenství vlastníků jednotek (dále SVJ) s názvem Společenství vlastníků Žabokrky 61 a 62, Hronov a sídlem Žabokrky 61, 549 31 Hronov a text stanov tohoto SVJ.
Uvedené skutečnosti musí schválit zastupitelstvo města. Následně bude moci být podepsán notářský zápis, jímž stávající vlastník všech jednotek v domě, tedy město Hronov, rozhodne o založení SVJ a schválení jeho stanov, což umožní následný zápis založeného SVJ do rejstříku společenství vlastníků jednotek a bude tak překonána překážka, která by jinak bránila úspěšné realizaci plánovaného převodu jednotek v domě (§ 1198 odst. 2 občanského zákoníku).

Usnesení rady města č. 12/2019 ze dne 29.05.2019
Rada města doporučila ke schválení založení společenství vlastníků jednotek a Stanovy společenství vlastníků jednotek.

Návrh usnesení:
58/1  - Zastupitelstvo města schvaluje založení společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků Žabokrky 61 a 62, Hronov a sídlem Žabokrky 61, 549 31 Hronov.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

58/2 - Zastupitelstvo města schvaluje Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků Žabokrky 61 a 62, Hronov. 
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0


59 - Stanovy společenství vlastníků jednotek, Nerudova 314, Hronov 
Předložený materiál okomentovala Ing. Lenka Vítová.
Odbor majetek předložil zastupitelstvu města k projednání založení společenství vlastníků jednotek (dále SVJ) s názvem Společenství vlastníků Nerudova 314, Hronov a sídlem Nerudova 314, 549 31 Hronov a text stanov tohoto SVJ.
Uvedené skutečnosti musí schválit zastupitelstvo města. Následně bude moci být podepsán notářský zápis, jímž stávající vlastník všech jednotek v domě, tedy město Hronov, rozhodne o založení SVJ a schválení jeho stanov, což umožní následný zápis založeného SVJ do rejstříku společenství vlastníků jednotek a bude tak překonána překážka, která by jinak bránila úspěšné realizaci plánovaného převodu jednotek v domě (§ 1198 odst. 2 občanského zákoníku).

Usnesení rady města č. 12/2019 ze dne 29.05.2019:
Rada města doporučila ke schválení založení společenství vlastníků jednotek
a Stanovy společenství vlastníků jednotek.

Návrh usnesení:
59/1 - Zastupitelstvo města schvaluje založení společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků Nerudova 314, Hronov a sídlem Nerudova 314, 549 31 Hronov.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

59/2 - Zastupitelstvo města schvaluje Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků Nerudova 314, Hronov. Stanovy přílohou.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0


60 - Prodej pozemku parc. č. 209/1 a 209/2 v k. ú. Rokytník 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatelé podali písemnou žádost o odkoupení pozemku parc. č. 209/1 a 209/2 v k. ú. Rokytník o výměře 108 a 82 m2 z důvodu scelení zahrady. Pozemky jsou dlouhodobě součástí zahrady. Foceno od silnice, pozemky jsou při pravé straně v místě tújí a plotu.
 
Pozemky jsou vedené v katastru nemovitostí jako zahrada a v územním plánu jako plochy zahrad. Historicky tudy údajně vedla spojovací komunikace mezi místní komunikací a silnici.
 
Pozemek má nevhodný tvar a nachází se částečně ve svahu mezi dvěma pozemky žadatelů.
OM a OV doporučuje k prodeji. Cena prodeje pozemku je navržena ve výši 70 Kč/m2 s přihlédnutím k prodeji obdobných pozemků v této lokalitě. Účetní hodnota pozemku je 935 Kč.
 
Usnesení rady města č. 5/2019 ze dne 27.2.2019, bod 8/5/40/1
Rada města doporučila ke schválení.
 
Byli osloveni vlastníci sousedního pozemku, a byli seznámeni se záměrem prodeje, s prodejem nemají problém.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 4/2019 ze dne 24.4.2019, bod ../4/39/1/2019
Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje.
 
Záměr prodeje byl zveřejněný od 26.4.2019 do 12.5.2019.
 
Usnesení rady města č. 11/2019 ze dne 15.5.2019, bod 16/11/112/1
Rada města doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
60/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 7/OM/2019 na prodej pozemku parc. č. 209/1 o výměře 108 m2 a 209/2 o výměře 82 m2 v k. ú. Rokytník   s cenou prodeje 13.300 Kč.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0


61 - Prodej pozemku parc. č. 1648/6 v k. ú. Hronov, Bytové družstvo 610 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Bytové družstvo 610, Jiřího z Poděbrad 694, 549 31 Hronov, IČ 60917792, podalo prostřednictvím jeho předsedy Jaroslava Hornycha písemnou žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1648/1 o výměře 462 m2 (celková výměra pozemku je 1259 m2) v k. ú. Hronov. Bytové družstvo vlastní sousední pozemek parc. č. 961/9, který se nachází okolo bytových domů č. p. 693 – 695 a garáží. Plocha pozemku je zpevněná a slouží jako příjezdová komunikace a manipulační plocha k obsluze domů a garáží. Část zpevněné plochy za bytovými domy přesahuje cca 150 m2 na pozemek parc.
č. 1648/1 v majetku města Hronova. Zbývající část tohoto pozemku tvoří prudší zatravněný svah.
 
Pozemek p. č. 1648/1 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Účetní hodnota je 24,50 Kč/m2, celkem 30.797 Kč.
 
Dne 5.11.2018 se uskutečnila schůzka se zástupci bytového družstva, s majitelem pozemku 963/1 a majitelem pozemku parc. č. 961/1.
Došlo k dohodě, kdy bytové družstvo odkoupí část pozemku parc. č. 1648/1 o výměře 462 m2, pan H. odkoupí 728 m2 a část pozemku o výměře 33 m2 a šířce 1,5 m podél plotu pana K. zůstane v majetku města. Jedná se o užívanou pěšinu obyvateli Příčnice, která slouží jako zkratka. Předpokládá se, že část pozemku o výměře 37 m2 se nachází za oplocením pana K., který si tuto část odkoupí.
 
Usnesení rady města č. 3/2019 ze dne 23.1.2019, bod 13/3/241/1
Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 1/2019 ze dne 20.2.2019, bod 3/1/2/1
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku za minimální cenu 70 Kč/m2.
 
Záměr prodeje byl zveřejněný od 11.3.2019 do 29.3.2019.
Žadatelé předložili vypracovaný geometrický plán. Z pozemku parc. č. 1648/1 byla oddělená, kromě jiného, část pozemku parc. č. 1648/6 o výměře 462 m2, kterou odkoupí Bytové družstvo 610.
 
Usnesení rady města č. 13/2019 ze dne 12.6.2019, bod ../13/149/1
Rada města doporučila ke schválení.
 
Návrh usnesení:
61/1 - Zastupitelstvo města Hronova schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 8/OM/2019 s Bytovým družstvem 610, Jiřího z Poděbrad 694, 549 31 Hronov, IČ 60917792 (kupující), na pozemek p. č. 1648/6 o výměře 462 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0


62 - Prodej pozemku parc. č. 1648/1 k. ú. Hronov 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Při řešení prodeje pozemku parc. č. 1648/1 o výměře 1259 m2 v k. ú. Hronov Bytovému družstvu 610 došlo k dohodě, kdy bytové družstvo odkoupí část pozemku parc. č. 1648/1 o výměře 462 m2, žadatel odkoupí 728 m2 a část pozemku o výměře 33 m2 a šířce 1,5 m podél plotu pana K. zůstane v majetku města. Jedná se o užívanou pěšinu obyvateli Příčnice, která slouží jako zkratka. Část pozemku o výměře 37 m2 se nachází za oplocením pana K., který si tuto část odkoupí.
 
Pozemek p. č. 1648/1 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Účetní hodnota je 24,50 Kč/m2, celkem 30.797 Kč.
 
Usnesení rady města č. 3/2019 ze dne 23.1.2019, bod 13/3/241/1
Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 1/2019 ze dne 20.2.2019, bod 3/1/2/1
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku za minimální cenu 70 Kč/m2.
 
Záměr prodeje byl zveřejněný od 11.3.2019 do 29.3.2019.
 
Kupující předložil vypracovaný geometrický plán. Z pozemku parc. č. 1648/1 byla oddělená, kromě jiného, část pozemku parc. č. 1648/1 o výměře 728 m2.
 
Usnesení rady města č. 13/2019 ze dne 12.6.2019, bod ../13/147/1
Rada města doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
62/1 - Zastupitelstvo města Hronova schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 9/OM/2019 na pozemek p. č. 1648/1 o výměře 728 m2 v k.ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0


63 - Prodej pozemku parc. č. 1648/4 k. ú. Hronov 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Při řešení prodeje pozemku parc. č. 1648/1 o výměře 1259 m2 v k. ú. Hronov Bytovému družstvu 610 došlo k dohodě, kdy bytové družstvo odkoupí část pozemku parc. č. 1648/1 o výměře 462 m2, pan H. odkoupí 728 m2 a část pozemku o výměře 33 m2 a šířce 1,5 m podél plotu pana K. zůstane v majetku města. Jedná se o užívanou pěšinu obyvateli Příčnice, která slouží jako zkratka. Část pozemku o výměře 37 m2 se nachází za oplocením pana K., který si tuto část odkoupí.
 
Pozemek p. č. 1648/1 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Účetní hodnota je 24,50 Kč/m2, celkem 30.797 Kč.
 
Usnesení rady města č. 3/2019 ze dne 23.1.2019, bod 13/3/241/1
Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 1/2019 ze dne 20.2.2019, bod 3/1/2/1
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku za minimální cenu 70 Kč/m2.
 
Záměr prodeje byl zveřejněný od 11.3.2019 do 29.3.2019.
 
Kupující předložil vypracovaný geometrický plán. Z pozemku parc. č. 1648/1 byla oddělená, kromě jiného, část pozemku parc. č. 1648/4 o výměře 37 m2.
 
Usnesení rady města č. 13/2019 ze dne 12.6.2019, bod ../13/148/1
Rada města doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
63/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 10/OM/2019, na pozemek p. č. 1648/4 o výměře 37 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0


64 - Smlouva o zřízení věcného břemene, molo v parku, Povodí Labe 

Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, předložilo ke schválení „Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo 6DHM190207“ na pozemku parc. č. 1703 (služebný pozemek) v k. ú. Hronov ve prospěch panujícího pozemku parc. č. 85.
 
Při investiční výstavbě oprávněného (město Hronov) byla v rámci stavební akce „Revitalizace parku Aloise Jiráska, Hronov“ zřízená na části služebného pozemku parc. č. 1703 stavba mola se zabudovaným osvětlením.
 
Služebný pozemek parc. č. 1703 tvoří koryto vodního toku Metuje. Geometrickým plánem bylo určeno věcné břemeno o výměře 84,79 m2.
 
Jednorázová úplata ve výši 4.240 Kč je nižší než úplata v ceníku města.
 
Usnesení rady města č. 13/2019 ze dne 12.6.2019, bod ../13/144/1
Rada města doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
64/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 6DHM190207“ s Povodím Labe, státním podnikem, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, (povinný) na pozemku parc. č. 1703 v k. ú. Hronov. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0


65 - Smlouva o zřízení věcného břemene, most ev. č. 41c-1, Velký Dřevíč 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, předložilo ke schválení „Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo 6DHM190206“ na pozemku parc. č. 994 (služebný pozemek) v k. ú. Velký Dřevíč ve prospěch panujících pozemků parc.č. 728/1 a 755/2.
 
Při investiční výstavbě oprávněného (město Hronov) byla v rámci stavební akce „Oprava mostu č. 41c-1 přes říčku Olšovku – Velký Dřevíč“ zřízená na části služebného pozemku stavba mostu.
 
Předmětný pozemek parc. č. 994 tvoří koryto vodního toku Olšavky (Dřevíče). Geometrickým plánem bylo určeno věcné břemeno o výměře 82,2 m2.
 
Jednorázová úplata ve výši 4.110 Kč je nižší než úplata v ceníku města.
 
Usnesení rady města č. 13/2019 ze dne 12.6.2019, bod ../13/143/1
Rada města doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
65/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 6DHM190206“ s Povodím Labe, státním podnikem, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, (povinný) na pozemku parc. č. 994 v k. ú. Velký Dřevíč. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0


67 - Smlouva o věcném břemeni, Na Louce, Velký Dřevíč 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Společnost Elektro - comp spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, předložila návrh smlouvy pro ČEZ Distribuci, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2005623/VB/01 název stavby: „Velký Dřevíč nn rekon. od TS NA_0710 k TS“. Rozsah věcného břemene je vyznačený v situaci, jedná se o umístění kabelu nízkého napětí v chráničkách ve stávající místní komunikaci, převážně v zeleném pásu na pozemcích v k. ú. Velký Dřevíč v délce 392 m, cena věcného břemene v konečné smlouvě je 39.200 Kč. Smlouva budoucí ze dne 15.11.2016 uváděla rozsah věcného břemene 533 m s cenou 53.300 Kč. K ceně bude připočtená DPH.
 
Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku.
OM doporučuje ke schválení.
 
Usnesení rady města č. 11/2019 ze dne 15.5.2019, bod 17/11/114/1
Rada města doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
67/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2005623/VB/01, název stavby: „Velký Dřevíč nn rekon. od TS NA_0710 k TS“   mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0


68 - Návrh smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky, Nerudova 314, Žabokrky 61 a 62 - informace 
S předloženým materiálem zastupitele seznámila Ing. Lenka Vítová.
Odbor majetek předložil zastupitelstvu města informaci týkající se návrhu smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky v Nerudova 314, Žabokrky 61 a 62.
Zastupitelé měli k dispozici vzorovou smlouvu připravenou KVB advokátní kanceláří pro převod bytové jednotky v domě čp. 314, ul. Nerudova.

dále citace z e-mailu Mgr. et Mgr. Michala Boušky, advokát,
kde je uvedeno několik komentářů a žlutě vyznačena místa, která je třeba doplnit či na která jsme považovali za potřebné upozornit. Dovoluji si Vás požádat o jakékoli Vaše připomínky či náměty na doplnění, abychom tuto smlouvu finalizovali a podle ní pak vyhotovili smlouvy ostatní.
Prosím zároveň o informaci, jak má Vaše město vedenu evidenci úhrady kupní ceny ve splátkách dle původních smluv. Nejpříhodnější by bylo disponovat tabulkou, z níž pouze přepíšeme, kolik z kupní ceny za bytovou jednotku a podíl na společných částech domu zbývá uhradit. K této částce by byla přičtena cena za spoluvlastnický podíl na pozemku a měli bychom částku, kterou budou kupující reálně nyní hradit městu.
Ohledně ceny za podíl na pozemku jsme v případě paní B. vycházeli ze smlouvy o smlouvě budoucí, který počítal se zpracováním znaleckého posudku a s určením kupní ceny dle tohoto posudku (dle podílů). Pokud v některých smlouvách o smlouvách budoucích (nyní jsme vše znovu neprocházeli, ale postupně se jistě vyjasní) na pozemek není vůbec pamatováno a nejsou zde žádné závazky města, pak lze zadat dodatek ke znaleckému posudku (či posudek nový), kterým by byla určena obvyklá cena aktuální.
 
Z uvedeného je patrné, že budeme muset nechat nově zpracovat aktuální znalecký posudek, týkající se pozemku pod domem.

69 - Informace o investičních a dotačních akcích - OM 
S předloženým materiálem zastupitele seznámila Ing. Lenka Vítová.
Odbor majetek předložil zastupitelstvu města informaci o investičních a dotačních akcích:

Digitální technologie a řemeslná práce pod jednou střechou
(Komenského náměstí čp. 8, Hronov)

Projekt „Digitální technologie a řemeslná práce pod jednou střechou“ (Komenského náměstí čp.8, Hronov) je spolufinancován z Evropské unie - Integrovaného regionálního operačního programu.
Reg. č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004942
Cílem projektu bylo vybudování kvalitních a dostupných prostor pro vzdělávání a celoživotní učení dětí, mládeže a dospělých. V rámci realizace projektu došlo ke stavebním úpravám - rekonstrukci 4. NP pro přemístění výuky z 2. NP a rozšíření výukových prostor, které slouží pro ZUŠ v Hronově. Byla instalována šikmá schodišťová plošina pro bezbariérový přístup mezi 3.NP - 4.NP.
Práce jsou dokončeny a návštěvníci se mohou těšit např. na učebnu počítačové grafiky nebo učebnu uměleckých řemesel, nové vybavení – nábytek, hrnčířský kruh, lis na grafiku nebo počítačovou techniku.
Místo realizace: Komenského náměstí čp. 8, Hronov, 4. NP
Dodavatel stavebních prací: Vše pro stavby s.r.o., Náchod
Ostatní dodavatelé: Truhlářství Langhamer & Pohl s.r.o. Police n. Met
                                 DLNK s.r.o. Nové Město nad Metují
                                 KeramikCZ s.r.o. Čelákovice – Sedlčánky
                               J. Jína s.r.o. Semily
                               Vaňková Petra, Hronov
Technický dozor investora a KOOBOZP: JESTAV s.r.o., Rokytník
Projektant a autorský dozor: ATELIER TSUNAMI s.r.o., Náchod
Termín realizace: leden 2019 – květen 2019
Konečná cena stavebních prací: 3 696 222,07 Kč bez DPH, 4 472 428,70 Kč vč. DPH
Na uvedenou akci bude městu poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů (tj. 3 637 598 Kč).
 
Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ a MŠ Hronov
(náměstí Čs. armády 15, Hronov)

Projekt „Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ a MŠ Hronov“ je spolufinancován
z Evropské unie - Integrovaného regionálního operačního programu.
Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009052
Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí v oblasti přírodních věd a komunikace v cizích jazycích. Projekt řeší stavební úpravy stávající jazykové učebny a vybudování polytechnické učebny pro výuku přírodovědných předmětů a polytechnickou výchovu. Obě učebny jsou situovány v přízemí školy. Bezbariérový přístup do objektu bude zajištěn zadním vstupem do školy, instalována bude odnímatelná bezbariérová rampa a bezbariérový přístup do odborných učeben bude dále zajištěn schodolezem. Součástí stavebních úprav je i vybudování bezbariérového sociálního zařízení
v přízemí školy. Do učeben bude rovněž pořízeno nové vybavení.
Místo realizace: náměstí Čs. armády 15, Hronov
Dodavatel stavebních prací: MOVIS Hronov, s.r.o.
Technický dozor investora: JESTAV s.r.o., Rokytník
Projektant: Ing. Štěpán Kleprlík
Termín realizace: červen 2019 – srpen 2019
Cena stavebních prací: 599 466 Kč bez DPH, 725 353,86 Kč vč. DPH
Na uvedenou akci město obdrží dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 1 850 528 Kč.
 
Modernizace odborných učeben DDM Domino Hronov
(Komenského nám. čp. 8)

Cílem stavebních úprav je rekonstrukce prostor bývalého bytu v 1. NP pro potřeby DDM Domino Hronov. Firma Grantis Consulting s.r.o. Hradec Králové zpracovala žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Předmětem projektu je rekonstrukce a vybavení řemeslné dílny (polytechnické učebny), souvisejících prostor (sociální zařízení, zázemí pro vzdělávací personál) a dovybavení učebny digitálních technologií pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání žáků. Bylo vydáno stavební povolení. Předpokládaný rozpočet stavebních prací dle projektové dokumentace je 1 275 959 Kč vč. DPH. Termín realizace 31.12.2019.
 
Stavební úpravy pro pečovatelskou službu Kalinův dům, Hronov
Jedná se o stavební úpravy stávajících prostor v 1. NP Kalinova domu, které v současné době slouží sociálnímu odboru města. Projektová dokumentace je vypracována (projektant Ing. Jana Podstatová, Suchý Důl). Bylo oznámeno zahájení stavebního řízení. Předpokládaná cena za stavební úpravy je dle PD 1 582 454 Kč vč DPH.
 
Stavební úpravy sociálního zařízení v ZŠ a MŠ Hronov – Zbečník čp. 210, 3. NP
Jedná se o stavební úpravy stávajících WC chlapci a dívky ve 3. NP (patro, které doposud nebylo uděláno).
Dodavatel stavebních prací: MOVIS Hronov, s.r.o.
Termín realizace: 17.06 2019 – 20.08.2019
Cena stavebních prací: 791 141 Kč bez DPH, 957 280 Kč vč DPH
 
 
70 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1615/3 v k. ú. Hronov 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatelé si podali žádost o prodej pozemku p. č. 1615/3 o výměře 6 m2 v k. ú. Hronov. Jedná se o komunikaci na Šedivé hoře. Došlo k tomu, že majitelé pozemku p. č. 1431/2 a 1431/5, manželé M., postavili garáž částečně na pozemku města Hronova, přesněji na zeleném páse komunikace p. p. č. 1615/1 a to na 6 m2 plochy. Žadatelé nejednali úmyslně, ale v dobré víře, že stavějí na vlastním pozemku. Skutečné umístění stavby bylo odhaleno až při zaměření garáže pro účel kolaudace stavby.
Pozemek je vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří.
 
Žadatelé měli o pozemek zájem již v roce 2008, ale zastupitelstvo záměr prodeje neschválilo.
 
Odbor výstavby doporučuje prodej, jedná se o malou část pozemku, nedojde k narušení funkčnosti komunikace. Účetní hodnota pozemku je 723 Kč.
 
OM doporučuje prodej pozemku s cenou 400 Kč/m2. Přesah garáže je v místě, kde je pozemek dostatečně široký.
 
Usnesení rady města č. 13/2019 ze dne 12.6.2019, bod ../13/145/1
Rada města doporučila ke schválení.
 
Návrh usnesení:
70/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1615/3 o výměře 6 m2 v k. ú. Hronov s cenou prodeje 2.400 Kč.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0


71 - Převod práv a povinností - Žabokrky 61 
Předložený materiál okomentovala Ing. Lenka Vítová.
Odbor majetek obdržel žádost o převod nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě kupní na nového nájemce a budoucího kupujícího. Důvod není v žádosti uveden.
Jedná se o bytovou jednotku č. 61/6 (byt č. 6) ve 2. NP, 3+1 o celkové výměře 68,36 m² s příslušenstvím, se dvěma balkony o výměře 3,65 m² a 3,50 m² a sklepem 1,84 m², Žabokrky 61, 549 31 Hronov.
Paní K. užívá předmětný byt na základě podnájemní smlouvy ze dne 26.06.2017. S uzavřením podnájemní smlouvy souhlasila rada města dne 12.04.2017 v usnesení č. 8/2017.
Žadatel má již uzavřené tzv. nové smlouvy z 02.05.2017. Ke dni 31.05.2019 mu zbývá doplatit 5 678 Kč z kupní ceny za bytovou jednotku, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a 4 246 Kč za spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. 203. Dle dohody vše doplatí nejpozději v červenci 2019.
Odbor majetek proto navrhuje uskutečnit převod práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy a ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní s účinností od 01.08.2019.
 
Usnesení rady města č. 13/2019 ze dne 12.06.2019
Rada města schválila převod práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy na bytovou jednotku.
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit převod práv a povinností ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní na bytovou jednotku.

Návrh usnesení:
71/1 - Zastupitelstvo města schvaluje převod práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní na bytovou jednotku č. 61/6 (byt č. 6) ve 2. NP, 3+1 o celkové výměře 68,36 m² s příslušenstvím, se dvěma balkony o výměře 3,65 m² a 3,50 m² a sklepem 1,84 m², Žabokrky 61, 549 31 Hronov na nájemce s účinností od 01.08.2019.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

 

3. Různé


54 - Zvolení určeného zastupitele 
Předložený materiál okomentoval pan starosta.
S nabytím platnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) vyžaduje tato právní úprava dle § 47 odst. 1 stavebního zákona zvolení tzv. „určeného zastupitele“, který bude koordinovat požadavky na zpracování nové územně plánovací dokumentace (ÚPD), případně její změny s pořizovatelem (tj. MěÚ Hronov, odbor výstavby, případně MěÚ Náchod, odbor výstavby a územního plánování). Mělo by se jednat o osobu z řad zastupitelstva, která by měla s pořizovatelem ÚPD spolupracovat v celém svém funkčním období.
 
Rada města na svém jednání dne 12.6.2019 doporučila ZM Ing. Karla Járu jako zastupitele určeného pro spolupráci s pořizovatelem pro projednání změn územně plánovací dokumentace.

Návrh usnesení:
54/1 - Zastupitelstvo města schvaluje pro volební období 2018-2022 Ing. Karla Járu jako zastupitele určeného pro spolupráci s pořizovatelem pro projednání změn územně plánovací dokumentace.
Hlasování: Pro: 13 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 2 (K. Jára, J. Píčová)


55 - Termíny jednání RM a ZM ve II. pololetí 2019 
Pan starosta stanovil termíny jednání ve II. pololetí 2019 takto:

- rady města
17.7.
7.8., 28.8.
11.9., 25.9.
16.10., 30.10.
13.11., 27.11.
18.12.

- zastupitelstva města
31.7.
11.9.
30.10.
11.12.


56 - Zřízení osadních výborů a volba předsedů 
Předložený materiál okomentoval pan starosta.
Zastupitelstvo města rozhodlo o zřízení tříčlenných osadních výborů v integrovaných obcích.
Přihlásili se tři kandidáti z Malé Čermné a sedm kandidátů ze Zbečníka. Osadní výbor Malá Čermná tedy přímo zřizuje ZM a ve Zbečníku proběhly volby. První 3 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů jsou navrženi do Osadního výboru Zbečník.
Dne 3. 6. 2019 proběhla na městském úřadu schůzka s navrženými členy do OV, kde si ze svých řad zvolili předsedu.

Návrh usnesení:
56/1 - Zastupitelstvo města zřizuje Osadní výbor Malá Čermná ve složení Marek Birke, Štěpán Hakl a Josef Vítek a Osadní výbor Zbečník ve složení Jana Fialová, Michal Lembej a Martin Seidl
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

56/2 - Zastupitelstvo města volí Josefa Vítka předsedou Osadního výboru Malá Čermná a Michala Lembeje předsedou Osadního výboru Zbečník.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

4. Diskuze


Mgr. Píčová požádala o to, aby byly v parku otevřené veřejné toalety, pokud se tam konají akce.

Pan Jan Aulich požádal, zda by nešel víc využít park Aloise Jiráska třeba k odpoledním čajům. Paní ředitelka KIS Hronov sdělila, že je vše o finančních prostředcích a potom o nabídce a návštěvnosti. Čaje se tu dříve konaly, ale nesetkaly se s velkou účastí.
Dále se dotazoval, co je nového s fotbalovým hřištěm. Starosta sdělil, že se sešli projektanti, zástupci stavební komise a sportovních klubů na fotbalovém stadionu a všichni si řekli své podmínky. Do poloviny příštího roku bude hotova PD, aby bylo možné žádat o dotaci.

Most na Střezině - Ing. Jára odpověděl, že bylo schodiště podepřeno. V současné době předal Ing. Vejvoda studii nové lávky, která je mimo naši realitu, protože je ve výši 6 mil. Kč. Problémem je, že pozemky na levém břehu jsou soukromého majitele.

Poté se pan Aulich dotazoval k otevřenému dopisu zastupitelům ve věci rekonstrukce Jiráskova divadla, jak se k tomu vedení či zastupitelé postaví.
Vedena byla obsáhlá diskuze o přípravě projektové dokumentace na rekonstrukci Jiráskova divadla, zda je možné ji za tak krátkou dobu kvalitně připravit a o dotaci požádat. Několikrát bylo sděleno, že veškeré kroky projektant konzultuje s památkovým ústavem.

Pan Josef Vítek požádal o spolupráci a podporu při uskutečnění setkání Čermných.

Jednání bylo ukončeno v 19:35 hodin
Zápis byl vyhotoven 27. června 2019
Zapsala Milena Moravcová

 


Usnesení č. 6/2019

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 26. 06. 2019


Zastupitelstvo města schvaluje:
1/6/000 – ověřovatele zápisu Ing. Karla Járu a Mgr. Jiřího Škopa, Ph.D. - 14 pro, 1 se zdržel.

2/6/000 – program jednání – 15 pro

3/6/52/1 - závěrečný účet města Hronova za rok 2018, spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Hronov, IČO 00272680, za rok 2018, s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
4/6/52/2 - výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Hronova za rok 2018, kterým je zisk po zdanění ve výši Kč 47.974,85. Zisk bude převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - nerozdělený zisk z minulých let.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
5/6/53/1 - účetní závěrku města Hronova, IČO 00272680, za rok 2018.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
6/6/54/1 - pro volební období 2018-2022 Ing. Karla Járu jako zastupitele určeného pro spolupráci s pořizovatelem pro projednání změn územně plánovací dokumentace.
Hlasování: Pro: 13 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 2 (K. Jára, J. Píčová)
 
7/6/58/1 - založení společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků Žabokrky 61 a 62, Hronov a sídlem Žabokrky 61, 549 31 Hronov
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
8/6/58/2 - Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků Žabokrky 61 a 62, Hronov.
     Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
9/6/59/1 - založení společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků Nerudova 314, Hronov a sídlem Nerudova 314, 549 31 Hronov
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
10/6/59/2 - Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků Nerudova 314, Hronov.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
11/6/60/1 - uzavření kupní smlouvy č. 7/OM/2019 na prodej pozemku parc. č. 209/1 o výměře 108 m2 a 209/2 o výměře 82 m2 v k. ú. Rokytník   s cenou prodeje 13.300 Kč.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
12/6/61/1 - uzavření kupní smlouvy č. 8/OM/2019 s Bytovým družstvem 610, Jiřího z Poděbrad 694, 549 31 Hronov, IČ 60917792 (kupující), na pozemek p. č. 1648/6 o výměře 462 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
13/6/62/1 - uzavření kupní smlouvy č. 9/OM/2019 na pozemek p. č. 1648/1 o výměře 728 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
14/6/63/1 - uzavření kupní smlouvy č. 10/OM/2019 na pozemek p. č. 1648/4 o výměře 37 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
15/6/64/1 - uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 6DHM190207“ s Povodím Labe, státním podnikem, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, (povinný) na pozemku parc. č. 1703 v k. ú. Hronov. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
16/6/65/1 - uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 6DHM190206“ s Povodím Labe, státním podnikem, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, (povinný) na pozemku parc. č. 994 v k. ú. Velký Dřevíč. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
17/6/66/1 - rozpočtové opatření č. 07/2019/ZM.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
18/6/67/1 - uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2005623/VB/01, název stavby: „Velký Dřevíč nn rekon. od TS NA_0710 k TS“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
19/6/70/1 - záměr prodeje pozemku parc. č. 1615/3 o výměře 6 m2 v k. ú. Hronov s cenou prodeje 2.400 Kč.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
20/6/71/1 - převod práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní na bytovou jednotku č. 61/6 (byt č. 6) ve 2. NP, 3+1 o celkové výměře 68,36 m² s příslušenstvím, se dvěma balkony o výměře 3,65 m² a 3,50 m² a sklepem 1,84 m², Žabokrky 61, 549 31 Hronov na nájemce s účinností od 01.08.2019.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Zastupitelstvo města neschvaluje:
21/6/57/1 - záměr prodeje pozemků - stavební parcely č. 415 o výměře 253 m2, části pozemkové parcely č. 140/2 o výměře cca 706 m2, 585/1 o výměře 3327 m2, část 587/1 o výměře cca 3105 m2 (celková výměra 33641 m2) a část 1358 o výměře cca 67 m2 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 13 (V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 1 (J. Aulich), Zdrželo se: 1 (L. Polej)

Zastupitelstvo města volí:
22/6/56/2 - Josefa Vítka předsedou Osadního výboru Malá Čermná a Michala Lembeje předsedou Osadního výboru Zbečník
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Zastupitelstvo města zřizuje:
23/6/56/1 - Osadní výbor Malá Čermná ve složení Marek Birke, Štěpán Hakl a Josef Vítek a Osadní výbor Zbečník ve složení Jana Fialová, Michal Lembej a Martin Seidl
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 28. 06. 2019