živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 6/2016

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 


z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 07.09.2016 od 17:00 hodin v Malém sále Jiráskova divadla

Přítomni: Mgr. Věra Bartošová, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Libor Lelek, Mgr. Jana Maslikiewiczová, Bc. Hana Nedvědová, Hynek Rožnovský, MVDr. Tomáš Strnad, Mgr. Josef Thér, Pavel Topolnickyj, JUDr. Eva Vrzáčková, Ing. Jaroslav Vít, Mgr. Pavel Zima DiS, Mgr. Věra Řehůřková, MUDr. Jan Šnajdr
Omluveni: Jiří Frýba, Antonín Hurdálek, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, Mgr. Jana Píčová, Mgr. Jan Šnajdr

Tajemník: Bc. Markéta Machová

Jméno zapisovatele: Milena Moravcová

Ověřovatel zápisu: pan Pavel Topolnickyj, Mgr. Věra Řehůřková
 
 
Paní starostka konstatovala, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, v úvodu jednání bylo přítomno 15 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni pan Pavel Topolnickyj a Mgr. Věra Řehůřková - 13 pro, 2 se zdrželi.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 66 až 84 včetně příloh, pozvánka na jednání, vyjádření Bc. Nedvědové k materiálu č. 78.

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo připomínky k návrhu programu. Paní starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce - 15 pro.

Pan Petr Koleta upozornil všechny občany a zastupitele města, že z jednání bude pořizován zvukový a obrazový záznam, který bude sloužit ke zpravodajským účelům.
 
Paní starostka se dotázala na připomínky k minulému zápisu z jednání, které se uskutečnilo 15. června 2016. Žádné nebyly.


Program jednání:
1. Informace z jednání rady města
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
3. Finanční záležitosti
4. Majetkové záležitosti
5. Různé


 

1. Informace z jednání rady města

70 - Informace z jednání Rady města Hronova
Předložený materiál okomentovala paní starostka.

Diskuze
Pan Petr Koleta se dotazoval na bod 5/14/184 - výpověď nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor na zimním stadionu. Za kolik měsíců nájemce dluží. Přesnou odpověď zašleme písemně. Na dotaz odpovídal pan Pavlíček, uvedl, že nájemce doplatil dlužné částky za nájem a služby až před jednáním rady, kdy mu byla schválena výpověď.
Dále se pan Koleta dotazoval, proč je výpověď tříměsíční, že se domnívá, že z vážných důvodů je vhodnější měsíční, a to i s ohledem na začínající sezonu. JUDr. Vrzáčková uvedla, že je ve smlouvě sjednána tříměsíční.
Paní starostka uvedla, že ji nájemce navštívil s dotazem, zda se rozhodnutí rady dá zvrátit. Sdělila mu, že ne, že postupujeme u všech nájemců stejně. Může se do nového výběrového řízení přihlásit. Všechno vybavení je jeho, město pronajímalo prostor bez zařízení. Pokud přijde nový nájemce, tak si stávající nájemce pan Vítek musí vše odvézt nebo bude muset dojít k dohodě o odkupu s novým nájemcem.
Ing. Jára, proč se to neřešilo zavčasu, aby se to řešilo před sezonou a nevznikal tento problém. Paní starostka odpověděla, že rada to začala projednávat, až když dostala podklady od odboru majetek, který postupuje podle pravidel.
Dle názoru pana Járy se to mělo řešit dříve.
Petr Koleta požádal, zda by bylo možné do nových smluv dát kratší výpovědní lhůtu z důvodu neplacení. JUDr. Vrzáčková odpověděla, že smlouvy byly uzavřené dle starého zákoníku.

Ing. Jára se dotazoval na pořízení konvektomatu pro školku, proč nebylo vypsáno normální výběrové řízení. Ing. Vítová odpověděla, že byla zveřejněna zakázka malého rozsahu dle směrnice MěÚ a zveřejněna na úřední desce, výběrové řízení tedy řádně proběhlo.

Petr Koleta se dotazoval k bodu 22/14/202 - schválení dodavatele na smykem řízený nakladač, kdy bylo následně výběrové řízení zrušené, proč? JUDr. Vrzáčková odpověděla, že z podkladů zjistila, že výběrové řízení nebylo provedeno dle zákona, bylo v něm několik chyb. Když byly zjištěny tyto nedostatky, výběrové řízení se zrušilo a vyhlásilo nové. Mgr. Thér doplnil, že byl typ nakladače podrobně specifikován a mohlo by dojít k napadení jinou firmou, která vyrábí podobný.
 
Návrh usnesení:
70/1 – Zastupitelstvo města bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0


 
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

82 - Kontrola plnění usnesení č. 5/2016
Předložený materiál okomentovala Bc. Machová.

Návrh usnesení:
82/1 - Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení č. 5 /2016
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0

 

3. Finanční záležitosti

69 - Žádost o prodloužení smlouvy o úvěru pro MAS Stolové hory č. SMF/2/2015

Předložený materiál okomentovala paní Kohlová.
Dne 18.8.2016 byla na podatelnu Městského úřadu v Hronově doručena žádost o prodloužení smlouvy o úvěru pro MAS Stolové hory z. s., včetně návrhu dodatku č. 1.
Místní akční skupina Stolové hory, z. s., se již od svého vzniku v roce 2012 potýká s nedostatkem finančních prostředků na svůj provoz. Není to však dáno neschopností osob, které se činností MAS zabývají, nýbrž datem jejího vzniku. Načasování nebylo příliš vhodné, jelikož programové období 2007 – 2013 končilo a nové programové období 2014 – 2020 se začíná plně rozbíhat až nyní, v polovině roku 2016. Pro připravenost v novém programovém období dělala MAS maximum. Podařilo se jí získat dvě menší dotace pro nově založené MAS z Programu rozvoje venkova a Operačního programu Technická pomoc, které byly čerpány především na tvorbu Strategického plánu komunitně vedeného místního rozvoje, který bude nezbytný pro budoucí čerpání finančních prostředků z EU. Na provoz MAS poskytuje každoročně příspěvek také Královéhradecký kraj, jedná se o zpětně proplacené výdaje MAS v hodnotě maximálně 100 000 Kč či 150 000 Kč (každý rok přislíbena jiná částka).
Dle stále aktualizovaných informací ze školení či jednání Krajské sítě MAS, byl předpoklad vyhlášení prvních výzev k podání žádostí o dotace (s tím je spojené i proplácení výdajů na kompletní provoz kanceláře z MMR) odložen ze třetího čtvrtletí roku 2015 na druhé čtvrtletí 2017. Vše záleží na schválení již zmiňovaného strategického plánu – ten prochází kontrolou již od února letošního roku. Této kontrole předcházela standardizace, kterou MAS bez problémů prošla.
Z důvodu neustále se prodlužujících termínů, ať již pro podání podkladů, nebo fyzické kontroly dokumentů, se MAS nachází ve finanční tísni a z není tudíž schopna splatit jistinu ze Smlouvy o úvěru č. SMF/2/2015 dle původní dohody do konce roku 2016 a žádá o prodloužení termínu splatnosti smlouvy do 31.12.2017.
 
Návrh usnesení:
69/1 - Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. SMF/2/2015 pro MAS Stolové hory z. s., se sídlem Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují, IČ:22741453.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0


77 - Dotace sportovním klubům na výkonnostní sport – HC Wikov Hronov z. s.
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh na poskytnutí dotace na výkonnostní sport. Jedná se o dotaci pro:
- HC Wikov Hronov z.s. ve výši 150.000,00 Kč na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v 1. KHL v období září až prosinec 2016.
 
Návrh usnesení:
77/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč HC Wikov Hronov z. s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je určena účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v 1. KHL v období září až prosinec 2016.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0

77/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 34/2016 s HC Wikov Hronov z. s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0


79 - Rozpočtové opatření č. 10/2016/ZM
Předložený materiál okomentovala a ústně doplnila Ing. Stonjeková.
 
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 10/2016/ZM, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.

Diskuze
Rozpočtové opatření bylo ústně doplněno o navýšení výdajů, kapitoly 2212 – Silnice, pol. 6121 – budovy, haly a stavby, akce rekonstrukce MK Na Drahách v Rokytníku o částku 1.500.000,00 Kč. Zdrojem je revolvingový úvěr – položka 8113 – Krátkodobé přijaté půjčené prostředky – navýšení o 1.500.000,00 Kč.
Ing. Stonjeková uvedla, že úvěr skutečně čerpán není, jde prozatím o účetní záležitost.

Návrh usnesení:
79/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2016/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1


81 - Rozpočtová opatření č. 07/2016/RM, 08/2016/RM a č. 09/2016/RM – vzetí na vědomí
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková.
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22.04.2015 nadelegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše Kč 500.000,00 včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2).
 
Finanční odbor předložil rozpočtové opatření č. 07/2016/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 29.06.2016 (Usnesení RM č. 11/2016), rozpočtové opatření č. 08/2016/RM, které bylo schválenou radou města na jejím jednání dne 17.08.2016 (Usnesení č. 14/2016) a rozpočtové opatření č. 09/2016/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 31.08.2016 (Usnesení č. 15/2016).

Návrh usnesení:
81/1 - Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtová opatření č. 07/2016/RM, č. 08/2016/RM a č. 09/2016/RM dle příloh.
Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 2


 
4. Majetkové záležitosti

68 - Energeticky úsporná opatření na objektech města - EPC 1. etapa, dodatečná opatření – dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem
Předložená materiál okomentovala Ing. Vítová.
Město Hronov má za sebou tři roky fungování úspor energie pomocí metody EPC na vybraných objektech města. Za tyto roky v každém roce byla splněna garantovaná úspora, ale byla dosažena i nadúspora. Za dobu trvání projektu se jedná o nadúsporu ve výši 591 242,00 Kč.
Na návrh stávajícího poskytovatele energetických služeb společnosti D-energy s.r.o. RM ve svém usnesení č.11/2016 ze dne 29.6.2016 pod bodem 6/11/148/1 schválila zahájení procesu přípravy dodatečných úsporných opatření projektu „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Hronov“.
V rámci dalšího postupu provedla společnost D-energy s.r.o. konkretizaci navrhovaných dodatečných opatření s ohledem na investiční náklady a ekonomické přínosy. Zároveň předložila návrh dodatku smlouvy o poskytování energetických služeb.
Řešení dodatečných opatření je zakotveno v čl. 18 stávající smlouvy. Z hlediska zákona o veřejných zakázkách je pro uzavření dodatku využito ustanovení pro jednací řízení bez uveřejnění - §23, odst. 4, písm. a).
 
RM ve svém usnesení č. 14/2016 ze dne 17. 8. 2016 pod bodem 25/14/194/1 doporučila ZM ke schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem č. sml. 08/2012/OM/Vít.
 

Diskuze
Ing. Jára se dotazoval, zda je na jednání zástupce z D-energy, aby zodpověděl dotazy. Paní starostka odpověděla, že kdyby vznesl požadavek před týdnem, tak by tu zástupce firmy byl.
Ing. Jára - některé věci nejsou úplně jasné, v materiálu jsou popisovány tři varianty, tak předpokládal, že tu zástupce firmy bude a nenapadlo ho, že o to musí žádat. Zdá se mu, že město investuje vysokou částku, ale úspora je jen přes 130 000 Kč, to je dost peněz. Je to závažná věc, stálo by za to, aby to firma přišla vysvětlit. Navrhl stažení matriálu z programu s tím, že bude projednán, až to někdo vysvětlí a zodpoví dotazy. V současné chvíli je to pro něho neodsouhlasitelné.
Ing. Vítová odpověděla, že financování bude probíhat stejně jako v první etapě, kdy se hradilo DPH a náklady byly rozpočítávány. To navýšení je zahrnuto do 10-ti letého období, kdy se navyšuje výše splátek, ale doba se neprodlužuje. Posuzovala to firma, která poskytuje městu energetické služby a energetický managment.
Petr Koleta souhlasí s Ing. Járou, investice je v částce 1 800 tis. a úspora jen 138 tis. Ing. Vítová reagovala tím, že z té úspory se zaplatí ta investice. Firma navrhne metodu, aby dosáhla garantovaných úspor. Pan Koleta by rok počkal.
Ing. Jára navrhl, že by bylo dobré, aby byli seznámeni tou firmou, kolik se za ty tři roky ušetřilo MJ. Ing. Vítová odpověděla, že každý rok chodí zprávy a je možné se s ní seznámit. Ing. Jára reagoval, že ta zpráva nikdy nebyla poskytnuta. Každým rokem je zhodnocení k dispozici, je možné se do toho podívat. Ing. Jára požádal o zaslání zpráv.
Petr Koleta se dotazoval na vyšší náklady a zvýšenou odměnu. Ing. Vítová odpověděla, že se jedná o práce navíc oproti původní smlouvě, proto tam je navrženo navýšení.
Paní starostka vysvětlila veřejnosti, o čem se diskutuje, jak dlouho projekt funguje a co městu přinesl.
Mgr. Řehůřková sdělila poznatky z praxe, jak to funguje ve škole, kdy na dálku se zjišťují i teploty ve třídách. Informovala o návštěvě kontroly z České státní energetické inspekce - koukali, jaké to máme skvěle vymyšlené. Ve Zbečníku byl s kotlem problém.
Petr Koleta reagoval tím, že nikdo nezpochybňoval projekt, bavíme se o pokračování. Ta úspora není taková, jaký na to bude náklad. Nikdo nic nezpochybňuje. Chtěli bychom tlačit firmu, aby se ušetřilo více. Ing. Vítová reagovala tím, že úspora je odvislá od výše investice v jednotlivých objektech. Takže záleží, co se tam realizuje.
MVDr. Strnad se dotazoval, zda hrozí riziko z prodlení při projednání na příštím jednání zastupitelstva. Starostka odpověděla, pokud se to rozhodne až na příštím zastupitelstvu, tak už se to realizovat pro tuto topnou sezonu nebude, až pro příští.
Ing. Jára sdělil, že vůbec nenapadá EPC, byl tam od začátku, zajímá ho to, účastnil se kontrolních dnů, myslí, že je to pro město přínos, ale vidí to jako skoro 2 mil. z městské kasy, domnívá se, že nemá všechny informace.
MVDr. Strnad uvedl, pokud to dobře chápe, že tato investice má vést k tomu, aby úspora byla větší. Ing. Jára o těch 138 tis. Kč. MVDr. Strnad, ale když prošvihneme rok, tak o ty peníze můžeme přijít.
 
Návrh usnesení Ing. Járy:
ZM schvaluje odložit projednání materiálu č. 68 na příští jednání zastupitelstva - 7 pro, 8 proti
Návrh nebyl přijat.

Návrh usnesení:
68/1 - ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem na projekt „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Hronov“ číslo smlouvy 08/2012/OM/Vít se společností D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 28808495. Dodatek č. 1 přílohou.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 3, Zdržel se: 1


71 - Záměr směny částí pozemků p. p. č. 1276/1 a p. p. č. 614, st. p. č. 50/1 a 50/2 v k. ú. Zbečník
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková
 
Žadatelé podali žádost o směnu části pozemku p. p. č. 614 (celková výměra 607 m2, ostatní plocha, neplodná půda) a částí pozemků stavebních, parcelní číslo 50/1 (celková výměra 926 m2, zastavěná plocha a nádvoří) a 50/2 (celková výměra 591 m2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře ke směně cca 35 m2 za část pozemku p. p. č. 1276/1 (celková výměra 1125 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví města Hronova o výměře cca 35 m2. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem, který společně uhradí město Hronov a manželé Hanušovi.
Z hlediska územního plánu lze pozemky směnit, pozemky žadatelů jsou vedeny jako smíšené území venkovské s možností stavby. Pozemek města je vedený jako komunikace.
Ve směňovaných pozemcích jsou uloženy sítě, vodovod, O2, vedení NN a plyn.
 
Cena pozemku
Účetní hodnota pozemku komunikace je 70,12 Kč/m2. Účetní hodnota pozemků v majetku žadatelů není známa, výpočet dle oceňovací vyhlášky je v současné době pro laika složitý. Podle podobných pozemků je účetní hodnota cca 100,- Kč. Pro daňové účely bude hodnota určena finančním úřadem nebo mohou požadovat znalecký odhad. Od listopadu bude daň z nabytí nemovitosti podávat a hradit kupující, obce budou osvobozeny. Tržní (obvyklá) cena pozemků je zpravidla odlišná.
 
Při zaměření skutečného provedení stavby komunikace bylo zjištěno, že se část přístřešku pro auta v majetku žadatelů nachází na pozemku města a naopak, část komunikace v majetku města na pozemku žadatelů.
Odbor majetek doporučuje směnu pozemků bez finančního vyrovnání, náklady na geometrický plán a vklad do KN uhradí žadatelé a město společně, daň z převodu nemovitostí podle platné zákonné úpravy v době podání vkladu (po 1. 11. 2016) nebo podle dohody (do 1. 11. 2016). Zveřejňuje se pouze pozemek města, který se bude směňovat.
Odbor výstavby a technické služby nemají námitek.
 
Usnesení RM č. 14/2016 ze dne 17. 8. 2016, bod 26/14/197/1
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
71/1 - ZM schvaluje záměr směny části pozemku p. p. č. 1276/1 z majetku města Hronova o výměře cca 35 m2 v k. ú. Zbečník z důvodu narovnání skutečného a právního stavu.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0


72 - Prodej části pozemku p. p. č. 248 v k. ú. Malá Čermná
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.

Z historie
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, oslovilo město Hronov s nabídkou odkoupení částí pozemků. Předložilo vyhotovený GP a návrh kupní smlouvy. Záměrem Povodí Labe je získat pozemky, na kterých je koryto toku. GP byly určeny části městských pozemků, o které má Povodí Labe zájem a které tvoří koryto toku:
 
• část pozemku p. p. č. 244 o výměře 49 m2
• část pozemku p. p. č. 245/1 o výměře 10 m2
• část pozemku p. p. č. 248 o výměře 12 m2, celková výměra pozemku je 3541 m2 a pozemek je vedený v katastru nemovitostí i v územním plánu jako komunikace

Odbor majetek nedoporučil prodej z důvodu dotačního ošetření stromu na pozemku p. č. 244, kdy je nakládání s pozemky zablokováno na 10 let. Dalším důvodem je pozemek 245/1 u mostu, při jehož opravě do budoucna bude výhodnější se pohybovat na vlastních pozemcích.
Prodejní cena byla určena znalcem.
 
Usnesení ZM č. 3/2016 ze dne 13. 4. 2016, bod 30/3/22/1:
ZM neschválilo záměr prodeje.
 
Nyní
Povodí Labe s. p. předložilo nový návrh kupní smlouvy s tím, že má zájem odkoupit
alespoň část pozemku 248 (podle GP pozemek p. č. 248/2) o výměře 12 m2 v k. ú. Malá Čermná. Cena pozemku činí 310 Kč.
OM doporučuje k prodeji, komunikace na pozemku p. č. 248 bude zúžená nepatrně.
 
Usnesení RM č. 10/2016 ze dne 1. 6. 2016
RM doporučila ZM ke schválení.
 
Usnesení ZM č.5/2016 ze dne 15. 6. 2016, bod 15/5/58/1
ZM schválilo záměr prodeje.
 
Záměr prodeje byl zveřejněný od 27. 6. 2016 do 13. 7. 2016. Nikdo nevznesl námitku.
 
Usnesení RM č. 14/2016 ze dne 17. 8. 2016, bod 24/14/182/1:
RM doporučila ZM ke schválení.
 
Diskuze:
Ing. Jára se ujišťoval, zda jde o pozemky, kde je jenom koryto a ne cesta. Mgr. Thér reagoval, že byl na místě a dohodli se na pozemcích v korytu a komunikace bude řešena se všemi sousedy.

Návrh usnesení:
72/1 - ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. D994160044 s Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005 (kupující), na pozemek parcelní číslo 248/2 o výměře 12 m2 v k. ú. Malá Čermná. Kupní smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0


73 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, k. ú. Velký Dřevíč
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
 
Firma Energomontáže Votroubek s.r.o., GGP s.r.o., Nad Stadionem 1311, 549 01 Nové Město nad Metují, předložila návrh smlouvy pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-2007647/VB/1 – Velký Dřevíč – přípojka NN pro p. č. 904, Šimek“. Rozsah věcného břemene je vyznačený v situaci, jedná se o umístění kabelu nízkého napětí v trubce PE75 v chráničkách ve stávající účelové komunikaci na pozemku p. č. 906 v k. ú. Velký Dřevíč v délce cca 3 m.
Byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 18. 4. 2016, byl vyhotoven geometrický plán.
Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši Kč 10.000 + DPH. Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku.
OM doporučuje ke schválení.
 
Unesení RM č. 14/2016, ze dne 17. srpna 2016, bod 23/14/181/1:
RM doporučila ZM ke schválení.
 
Návrh usnesení:
73/1 - ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-2007647/VB/1 – Velký Dřevíč – přípojka NN pro p. č. 904, Šimek“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný).
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0


74 - Záměr prodeje pozemku p. p. č. 1232 v k. ú. Zbečník
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
 
Žadatelé podali písemnou žádost o odkoupení pozemku p. p. č. 1232 v k. ú. Zbečník o výměře 67 m2.
Pozemek p. p. č. 1232 o výměře 67 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace, v územním plánu jako komunikace.
Pozemek se nachází mezi pozemky ve vlastnictví žadatele a některými dalšími příbuznými žadatele. Je také jedinou přístupovou komunikací k několika pozemkům ve vlastnictví dalších osob.
Záměr prodeje byl konzultován s odborem výstavby, z hlediska územního plánu a přístupu k dalším pozemkům není odprodej vhodný.
OM prodej nedoporučuje. Podle technické mapy je komunikace posunutá oproti vlastnickým hranicím. Ve skutečnosti se nachází částečně na pozemku parcelní č. 223 v majetku žadatele naopak část pozemku je oplocena a užívána žadatelem. Ve zdůvodnění žadatelé uvádějí, že pozemek bude zachován ve stávajícím stavu. Vždy je výhodnější, aby pozemek, který slouží jako komunikace, zůstal ve vlastnictví města, proto odbor majetek doporučuje, aby dosavadní stav zůstal nezměněn, i když není zcela ideální.
 
Usnesení RM č. 14/2016 ze dne 17. 8. 2016, bod 28/14/188/1
RM nedoporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
74/1 - ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 1232 v k. ú. Zbečník o výměře 67 m2.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 15, Zdržel se: 0

75 - Záměr prodeje pozemku p. p. č. 1255 v k. ú. Žabokrky
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
 
Žadatelé podali písemnou žádost o odkoupení pozemku p. p. č. 1255 v k. ú. Žabokrky o výměře 332 m2.
Pozemek p. p. č. 1255 o výměře 332 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost, v územním plánu jako území bydlení městského typu.
Pozemek navazuje na bytový dům č. p. 55 a 56. Bylo osloveno celkem 8 majitelů zbývajících bytových jednotek (jeden byt vlastní žadatelé). Město obdrželo 6 odpovědí, z toho byla jen jedna pro odprodej.
OM nedoporučuje odprodej majiteli jednoho bytu z bytového domu.
 
Usnesení RM č. 14/2016 ze dne 17. 8. 2016, bod 27/14/187/1:
RM nedoporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
75/1 - ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 1255 v k. ú. Žabokrky o výměře 332 m2.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 15, Zdržel se: 0


76 - Informace o investičních a dotačních akcích - OM
Předložený materiál okomentovala Ing. Vítová.
 
OM předložil informaci o investičních a dotačních akcích.

Diskuze
Ing. Jára se dotazoval k bodu 8 - komunikace Velké Poříčí - Hronov, je psáno, že se zpracovávána PD. Jestli je TES studie na odkanalizování ulice TGM, když se již zpracovává PD. Ing. Vítová - TES máme zpracovanou, byla poskytnuta k nahlédnutí. Proběhla první koordinační schůzka, kde bylo sděleno kdo, co požaduje.
Mgr. Thér doplnil, protože se schůzek účastní, hlavní požadavky města - od mostu u cukrárny má projektant za úkol vymyslet rozšíření chodníkového tělesa nad řeku; zamyslet se nad řešením křižovatky od Červeného Kostelce s ohledem na dopravu; od sídliště a mostu dva cyklopruhy k bikeparku a fotbalovému stadionu, kde by Velké Poříčí navázalo cyklopruhem. Vyzval zastupitele, aby se obrátili na Ing. Vítovou, pokud budou mít nápad na další zlepšení. Starosta doplnila, předpoklad realizace 2019 možná až 2020. Příští rok se budou dělat kostelecké kopce až do Rtyně.

Návrh usnesení:
76/1 - ZM bere na vědomí informaci OM o investičních a dotačních akcích. Přehled přílohou.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0


83 - Přehled investičních akcí
Předložený materiál okomentovala slečna Kajnarová.
 
Oprava komunikace ve Zbečníku, p. p. č. 1245/2 a 1313/1
V tuto chvíli probíhá na komunikaci výstavba dešťové a splaškové kanalizace a přeložka vodovodu. Splaškovou kanalizaci finančně zajišťuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., dešťovou kanalizaci finančně zajišťuje město Hronov a na přeložce vodovodu se podílí oba jmenované subjekty 50 - ti % každý. Výstavba kanalizací bude dokončena první zářijový týden a ihned naváže rekonstrukce komunikace. Město Hronov má za základě výběrového řízení uzavřenou smlouvu o dílo s dodavatelem a stavba bude dokončena do 30. 9. 2016.
 
Obnova krytu komunikace p. č. 876/1 k. ú. Rokytník od č. p. 86 k č.p. 124 – Draha
Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, které bude ukončeno 2. 9. 2016. Po schválení dodavatele stavby bude stavba zahájena. Dle projektové dokumentace budou kompletně vyměněny podkladní a konstrukční vrstvy komunikace a bude doplněno odvodnění v podobě drenáží na obou stranách komunikace. Stávající dešťová kanalizace bude zachována. Niveleta komunikace zůstane zachována. Stavba by měla být dokončena 7. 10. 2016.
 
Oprava chodníku a schodiště za zimním stadionem – Hronov
K rekonstrukci schodiště se město Hronov rozhodlo na základě probíhající akce společnosti ČEZ a.s., konkrétně přeložky NN. Vznikla projektová dokumentace, která řeší uspořádání jednotlivých stupňů, konstrukční řešení a osazení zábradlí. Stavbu bude provádět stejná firma, která pracuje na přeložce.
 
Ul. Boženy Němcové, rekonstrukce VO
Přeložka z vrchního vedení veřejného osvětlení na zemní probíhá v součinnosti přeložky NN, což je stavební akce společnosti ČEZ a.s. Nyní je uloženo zemní vedení a hotové základy pro jednotlivé sloupy VO. Akce je prodloužena do 31. 10. 2016 z důvodu rekonstrukce schodiště za zimním stadionem, dojde k doplnění jednoho svítidla na schodech k Sokolovně a světlo bude osazeno až po rekonstrukci schodiště.
 
Návrh usnesení:
83/1 - ZM bere na vědomí přehled investičních akcí.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0


 
5. Různé

66 - Jiráskův Hronov - informace
Předložený materiál okomentovala Bc. Nedvědová.
 
Paní starostka předložila k projednání Tiskovou zprávu ze dne 8. 8. 2016, kterou vydal NIPOS Praha (náš spolupořadatel JH) na závěr Jiráskova Hronova.
 
Příští, již 87. ročník Jiráskova Hronova, se uskuteční od 4. do 12. srpna 2017. Termín stanovil Festivalový výbor JH.

Návrh usnesení:
66/1 - ZM bere na vědomí obsah Tiskové zprávy ze dne 8. 8. 2016. 
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0


67 - Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Hronova
Předložený materiál okomentovala Bc. Nedvědová.
V souvislosti s novelou zákona o obcích Rada města dne 17. 8. 2016 projednala a schválila Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Hronova. Schválení určitých pravidel doporučilo svým dopisem Ministerstvo nitra.

Návrh usnesení:
67/1 - Zastupitelstvo města bere na vědomí Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Hronova. Pravidla přílohou.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0


78 - zřízení Redakční rady města Hronov 
Předložený materiál okomentovala Mgr. Bartošová.
 
Po konzultaci s právničkou Mgr. Ludmilou Němcovou předložila Mgr. Bartošová návrh na zřízení Redakční rady města Hronov a jejího Statutu a jednacího řádu.

Diskuze
Mgr. Bartošová okomentovala předložený materiál a ráda by materiál projednala po vzájemné dohodě. Nechtěla by dávat konkrétní návrhy na jména redakční rady. Už na minulém jednání byl materiál předkládán a tak předpokládala, pokud bude mít někdo výhrady, návrh či připomínky, že se jí ozve.
Uvedla, že JUDr. Vrzáčkova zpochybnila ten status, ze zápisu vyplývá, že musí být výborem zastupitelstva. Dotázala se proto právníka na Svazu měst a obcí, i když nejsme členy svazu. Citovala jeho odpověď na její dotaz, kdy uvedla, že zákon redakční radu nijak neupravuje, je v nevyhrazené kompetenci rady města. Města si spíše zřizují redakční radu. Pokud si to vztáhne do své kompetence zastupitelstvo, což může, redakční rada se zodpovídá zastupitelstvu. Což při počtu zasedání není moc výhodné. Vzhledem k tomu, že opozice nemá v radě zastoupení, je pak vhodnější redakční radu zřídit jako výbor.
Paní starostka se dotazovala, zda Mgr. Němcová poslala písemné vyjádření k tomu statutu a jednacímu řádu a požádala o něj.
Petr Koleta uvedl, že s paní Němcovou mluvil i se dotazoval právníků, zda jsou schopni akceptovat to, že město není členem svazu a i přesto to bude zdarma. Máme radu a při ní je komise u zastupitelstva je výbor. Proč by měli shánět členy, když nevědí, zda to chceme odhlasovat.
Mgr. Bartošová zdůraznila, že redakční rada má být kontrolní orgán. Ohradila se proti tvrzení, že podala mylnou informaci. Všechny předkládané materiály zaslala paní Němcové, jestli je ona četla, to neví.
Mgr. Bartošová se postupně vyjádřila k připomínkám, které jí k předloženému materiálu zaslala paní starostka v písemné podobě. S některými body souhlasila, k některým měla výhrady, dle jejího názoru má na věc jiný názor než paní starostka.
MVDr. Strnad uvedl, že četl status nebo pravidla, která by se měla psát z neutrální pozice. Dle jeho názoru je psán z pozice opozice, tudíž ukřivděný. Chtěl by se zeptat, co to jsou ty alternativní názory, zda člen koalice může mít alternativní názor. Dále se dotazoval k bodu 6, kde je mimo jiné uvedeno - "když to rozsah neumožní", kdo určí, které názory budou zveřejněny, které ne. Tento návrh mu přijde nepoužitelný pro běžný provoz. Dle jeho názoru tento návrh to nenapraví a nejde použít obecně.
Mgr. Řehůřková se nebrání pravidlům, ale dotazovala, zda jsme schopni podle těchto pravidel vydat unásek a kolik to bude město stát. Dle jejího názoru to bude složité a nákladné.
MVDr. Strnad citoval bod č. 7, kde redakční rada neposuzuje pravdivost, ale v bodě č. 8 redakce nepoškozuje. Dle jeho názoru je to postavené na hlavu pro něho nepřijatelné.
Mgr. Bartošová uvedla, že materiál stahuje z jednání z technických důvodů.
Ing. Jára uvedl, že status a jednací řád má 2 stránky a druhý 4 stránky, neumí si představit nic jednoduššího.
Marcela Kollertová uvedla, že zveřejnit cokoli ve zpravodaji od zastupitele je povinnost dle zákona. Za 13 let bylo vše zveřejněno až na jeden lživý příspěvek pana Mikundy, který nezveřejnila, protože se účastnila jednání, o kterém bylo psáno. Dále uvedla, že například pravidla pro vydávání zpravodaje v Náchodě mají jen několik řádků.
 
 
80 – Pracovní skupina EU fondy – informace
Předložený materiál okomentovala Bc. Nedvědová.

Zastupitelstvu byl předložen k projednání zápis z jednání pracovní skupiny EU fondy, která se sešla 11. 8. 2016.

Návrh usnesení:
80/1 - ZM bere na vědomí obsah zápisu z jednání pracovní skupiny EU fondy – zápis č. 56 ze dne 11. 8. 2016.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0


84 - Pověření čtvrtého oddávajícího
Předložený materiál okomentovala Bc. Nedvědová.
 
V zákoně č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů je v § 11a uvedeno: Snoubenci projeví vůli, že spolu vstupují do manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, která je matričním úřadem, a to pouze ve správním obvodu tohoto matričního úřadu.
Ve většině případů oddává paní starostka nebo pan místostarosta. Mimořádně však může dojít k situaci, kdy ani jeden z nich není přítomen, proto bylo navrženo pověřit oddáváním dalšího zastupitele. V současné době je pověřen oddáváním pan Antonín Hurdálek, ale vyskytla se situace, kdy ani on nemohl z vážných důvodů obřad zajistit. Proto je jako další oddávající navržena Mgr. Jana Maslikiewiczová, která s pověřením souhlasí.

Návrh usnesení:
84/1 - ZM pověřuje jako čtvrtého oddávajícího paní Mgr. Janu Maslikiewiczovou.
Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1

 

6. Diskuze

Paní starostka připomněla pracovní jednání zastupitelstva v pondělí 12.9. od 17 hodin v obřadní síni. Bude představena prezentace na téma Jiráskův Hronov.

Mgr. Thér - přivítal pana Šidu, který všechny zastupitele oslovil mailem s otázkami ohledně hronovské pouti. Proto byl pozvána jednání, abychom si o této iniciativě o navrácení hronovské pouti na náměstí promluvili.
Pan Šida informoval, že i pan Pazdera je pro vrácení pouti na náměstí, že mu to vedení města slíbilo, že se pouť po rekonstrukci vrátí na náměstí. Zajímalo by ho, proč se pouť nemůže vrátit na náměstí, po technické stránce se atrakce nevejdou na náměstí, ale v parku ztrácí na atraktivitě. Mohla by se vrátit na náměstí v jiné podobě, třeba staročeské.
Mgr. Thér uvedl, že jedním z důvodů, proč se pouť na náměstí nevrátila je kurtování velkých atrakcí hřeby do země, což na současném náměstí není možné. Dále má informaci od pana Pazdery, že s letošní poutí byl spokojen i se změnou doprovodného programu. Dle jeho názoru, nejlepší pouť za poslední 3 roky.
Pan Šida uvedl, že srovnává poutě z okolních měst, Police má úplně jinou pouť. Proč nezkusit tu pouť umístit zpět na náměstí. Požádal by o názor občanů, aby se k tématu vyjádřili.
Místostarosta uvedl důvody, proč se poutě z okolních měst nedají srovnat. V Polici a v Náchodě je pouť na náměstí, ale neprochází jím hlavní jízdní tah městem jako je tomu v Hronově. U nás by musela být odkloněna doprava přes Padolí. Zde je problém s mostem u husitského kostela, který nemá potřebnou nosnost. Je zastáncem umístění v parku, protože je to stranou a kdo chce pouť navštívit, tak tam jde, ostatní se jí mohou vyhnout (rodiče s dětmi). Navrhl třeba rozdělit dětské atrakce na náměstí a ostatní do parku.
Pan Šida sdělil, že pouť je vizitkou města, je to akce 1 x za rok.
Pavel Topolnickyj uvedl, že se nedá srovnávat provoz dnešní a před 5 lety. Atrakce jsou dle jeho názoru dostačující.
Pan Šida uvedl, že je to o celé atmosféře, nejen o stáncích. Pro srovnání umístil fotografie z Hronova a Police.
Starostka - fotografie nejsou srovnatelné. Má odezvu od jedné babičky a maminky o dětském sobotním programu, kdy si ho chválily. Nelíbí se jí profil, na kterém se téma pouti probírá, pan Šida by jako správce facebooku o pouti měl zamezit vulgárnostem.
Mgr. Maslikeviczová uvedla, že atmosféru nedělá místo, ale lidi, kteří nepřijdou.
Místostarosta uvedl, že hlavním důvodem, proč tam rodiče nechodí, je to, že jsou atrakce drahé a rodiče tam nechtějí nechat půlku výplaty.
Libor Lelek - kdyby založil stejný fb profil proti pouti na náměstí, tak by zřejmě získal podobný počet příznivců. Zkusme zapojit pana Šidu do budování programu.
Mgr. Řehůřková uvedla, že spousta lidí tu pouť nechce vůbec. Je to o tom, jací lidé tu pouť navštěvují.

Mgr. Thér všechny přítomné pozval na Zbečnický vandr 17.9.2016.

Libor Lelek avizuje, že se bude muset do budoucna něco udělat s dřevíčským koupalištěm. Už se o tom diskutovalo na radě. Je to opravdu nebezpečné.

Hynek Rožnovský poděkoval za schválení nákupu branek na fotbalový stadion. Dále doufá, že se bude se stadionem něco dělat, protože ten stav je neutěšený.

Petr Koleta se dotazoval, zda je na radě projednáván návrh o nahrávání. Prošli si to s panem Lelkem. Pan místostarosta uvedl, že to chtějí společně ještě prodiskutovat, platba každý měsíc je dost vysoká. Hledají, jak by se dala kamera více využít.

Petr Koleta - slyšel, že bylo na pana Kubečka podáno trestní oznámení. Paní starostka odpověděla, že nemůže zveřejňovat, poskytovat ani komentovat tyto informace. Pan Koleta se na totéž zeptal Mgr. Pavla Zimy. Ten odpověděl stejně jako paní starostka.

Mgr. Řehůřková moc poděkovala za novu kuchyň a jídelnu.

MVDr. Strnad - není doposud jasné, zda se o usnesení, které se bere na vědomí, musí hlasovat. Když souhlasím a když nesouhlasím nebo se zdržím, co to znamená.
Mgr. Bartošová reagovala, že se hlasovat o těchto usneseních nemusí, ale nemůže se psát do zápisu, že se o tom hlasovalo.
Zjistit oficiální stanovisko Ministerstva vnitra, jestli pokud máme materiál, který bereme na vědomí, jestli o něm hlasovat máme nebo ne. A jestli o něm hlasovat nebudeme, co to znamená a když hlasovat budeme a někdo se zdrží nebo bude proti, co to znamená.

Paní starostka ukončila jednání a popřála všem hezký zbytek dne.
 

Zapsal/a Milena Moravcová
Jednání bylo ukončeno v 19:30 hodin.


Usnesení č. 6/2016
z jednání Zastupitelstva města Hronov, které se uskutečnilo dne 07.09.2016

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/6/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou a pana Pavla Topolnického – 13 pro, 2 se zdrželi
2/6/000 – program jednání – 15 pro

3/668/1 - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem na projekt „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Hronov“ číslo smlouvy 08/2012/OM/Vít se společností D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 28808495.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 3, Zdržel se: 1
 
4/6/69/1 - dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. SMF/2/2015 pro MAS Stolové hory z. s., se sídlem Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují, IČ:22741453.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0

5/6/71/1 - záměr směny části pozemku p. p. č. 1276/1 z majetku města Hronova o výměře cca 35 m2 v k. ú. Zbečník z důvodu narovnání skutečného a právního stavu.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
6/6/72/1 - uzavření kupní smlouvy č. D994160044 s Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005 (kupující), na pozemek parcelní číslo 248/2 o výměře 12 m2 v k.ú. Malá Čermná. 
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0

7/6/73/1 - uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-2007647/VB/1 – Velký Dřevíč – přípojka NN pro p.č. 904, Šimek“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov,
IČ 00272680 (povinný).
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0

8/6/77/1 - poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je určena účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v 1. KHL v období září až prosinec 2016.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
9/6/77/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 34/2016 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0

10/6/79/1 - rozpočtové opatření č. 10/2016/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
11/6/66/1 - obsah Tiskové zprávy ze dne 8. 8. 2016. 
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0

12/6/67/1 - Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Hronova.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
13/6/70/1 - informace z jednání Rady města Hronova.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
14/6/76/1 - informaci OM o investičních a dotačních akcích. 
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0

15/6/80/1 - obsah zápisu z jednání pracovní skupiny EU fondy – zápis č. 56 ze dne 11. 8. 2016.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0

16/6/81/1 - rozpočtová opatření č. 07/2016/RM, č. 08/2016/RM a č. 09/2016/RM dle příloh.
Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 2

17/6/82/1 - kontrolu plnění usnesení č. 5 /2016
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0

18/6/83/1 - přehled investičních akcí.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0

19/6/000 – pozvánky, připomínky a obsah bodu Diskuze

Zastupitelstvo města neschvaluje:
20/6/74/1 - záměr prodeje pozemku p. p. č. 1232 v k. ú. Zbečník o výměře 67 m2.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0

21/6/75/1 - záměr prodeje pozemku p. p. č. 1255 v k. ú. Žabokrky o výměře 332 m2.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0

Zastupitelstvo města pověřuje:
22/6/84/1 - jako čtvrtého oddávajícího paní Mgr. Janu Maslikiewiczovou.
Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1

Zastupitelstvo města ukládá:
23/6/000 – odboru majetek poskytnout Ing. Járovi vyhodnocení EPC za poslední tři roky

24/6/000 – odboru tajemníka zjistit stanovisko Ministerstva vnitra k hlasování o materiálu, který se bere na vědomí


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 29. 09. 2016