živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 5/2022

jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 19.10.2022 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Mgr. Josef Thér, Mgr. Věra Bartošová, Jiří Frýba, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, Hynek Rožnovský, Mgr. Jan Šnajdr, Martin Čejchan, Ing. Lukáš Polej, Markéta Umlaufová, Ing. Martin Houštěk, Markéta Machová, Ing. Ivana Andršová, Stanislav Hornych, Ing. Tomáš Jansa, Michala Nykličková, David Pavlíček, Ing. Ivana Stonjeková, Mgr. Milena Štelzigová
Tajemník: Ing. Helena Toldová
Zapisovatel: Milena Moravcová
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Petr Málek, Hynek Rožnovský
 
PROGRAM USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ       
1. Složení slibu zastupitelů
2. Volba starosty města
3. Volba místostarostů města
4. Volba dalších členů rady města
5. Volba předsedy kontrolního a finančního výboru
6. Různé
    60 - Výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva
    61 - Výše odměny neuvolněným členům zastupitelstva za oddávání snoubenců
    62 - Pověření přijímáním prohlášení o vstupu do manželství.
7. Diskuze

Program ustavujícího zastupitelstva vyplývá ze zákona o obcích, proto se o něm nehlasuje.

Jednání zahájil pan Jiří Frýba. Konstatoval, že je přítomno 21 členů zastupitelstva města, kteří byli zvoleni v řádných komunálních volbách dne 23. a 24. 9. 2022.                                                 
Dále konstatoval, že všichni přítomní zastupitelé obdrželi osvědčení o zvolení do zastupitelstva města, a že zastupitelstvo je usnášeníschopné.“

Upozornil přítomné v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města, že je z jednání pořízen zvukový a obrazový záznam a zároveň dochází k online přenosu zasedání prostřednictvím webových stránek.

Přítomní vyslechli státní hymnu České republiky.

1.    Složení slibu zastupitele

Slib zastupitele přečetla paní Milena Moravcová, zaměstnankyně MěÚ.
Poté pan Jiří Frýba vyzval zastupitele, aby jednotlivě přistoupili k mikrofonu, kde řekli slovo „slibuji“ a podepsali listinu.
                                    

Ověřovateli zápisu byli zvoleni Mgr. Petr Málek a pan Hynek Rožnovský.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

2.    Volba starosty města

Pan Jiří Frýba navrhl, aby funkce starosty a prvního místostarosty byly schváleny jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni. Dále navrhl zřízení funkce druhého místostarosty.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje, aby funkce starosty a prvního místostarosty byly funkcemi, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
    
Zastupitelstvo města schvaluje zřízení funkce druhého místostarosty.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Následně pan Jiří Frýba navrhl tajný způsob hlasování pro volbu starosty, místostarostů, dalších členů rady města a předsedů výboru kontrolního a finančního.“

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje, aby volba starosty, místostarostů, dalších členů rady a předsedů kontrolního a finančního výboru byla povedena tajným hlasováním.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Pan Jiří Frýba navrhl, aby volební komise byla tříčlenná.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje, aby volební komise byla tříčlenná.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Pan Jiří Frýba navrhl členy volební komise paní Markétu Umlaufovou, Ing. Lukáše Poleje a paní Michalu Nykličkovou.  

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje volební komisi ve složení: Markéta Umlaufová, Ing. Lukáš Polej a Michala Nykličková.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

Zastupitelstvo města schvaluje předsedkyni volební komise paní Markétu Umlaufovou.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

Pan Jiří Frýba požádal o nominaci na post starosty od zástupců jednotlivých politických stran a volebních sdružení v pořadí podle počtu získaných mandátů:

ANO 2011 – Petr Koleta
Rozvoj města – Petr Koleta
Starostové a nezávislí – bez kandidáta
ODS a KDU-ČSL – bez kandidáta

Pan Petr Koleta souhlasil s nominací.

Následně proběhla tajná volba.

Předsedkyně volební komise konstatovala, že bylo rozdáno 21 volebních lístků. Do volební urny bylo vhozeno 21 lístků, z toho 21 pro pana Petra Koletu.

Pan Jiří Frýba oznámil, že se starostou města byl zvolen pan Petr Koleta počtem 21 hlasů.

Starosta po svém zvolení poděkoval členům zastupitelstva za důvěru a slíbil, že se bude snažit vykonávat svou funkci co nejlépe. Veřejně poděkoval za podporu své rodině. Následně se ujal řízení dalšího jednání.

 

3.    Volba místostarosty města

Starosta požádal o navržení kandidátů na post prvního místostarosty od zástupců jednotlivých stran a volebních sdružení v pořadí stran podle počtu získaných mandátů:
ANO 2011 – bez kandidáta
Rozvoj města – Mgr. Věra Bartošová
Starostové a nezávislí – bez kandidáta
ODS a KDU-ČSL – bez kandidáta

Mgr. Věra Bartošová kandidaturu na post prvního místostarosty přijala.

Následně proběhla tajná volba.

Předsedkyně volební komise konstatovala, že bylo rozdáno 21 volebních lístků. Do volební urny bylo vhozeno 21 volebních lístků, z toho bylo 20 hlasů pro Mgr. Věru Bartošovou. 1 hlasovací lísek zůstal prázdný.

Pan starosta oznámil, že první místostarostkou města byla zvolena Mgr. Věra Bartošová počtem 20 hlasů.


Dále starosta požádal o navržení kandidátů na post druhého místostarosty v pořadí stran podle počtu mandátů:
ANO 2011 – bez kandidáta
Rozvoj města – Ing. Karel Jára
Starostové a nezávislí – bez kandidáta
ODS a KDU-ČSL – bez kandidáta

Ing. Karel Jára kandidaturu na post druhého místostarosty přijal.

Následně proběhla tajná volba.

Předsedkyně volební komise konstatovala, že bylo rozdáno 21 volebních lístků. Do volební urny bylo vhozeno 21 volebních lístků, z toho bylo 21 hlasů pro Ing. Karla Járu.

Pan starosta oznámil, že druhým místostarostou města byl zvolen Ing. Karel Jára počtem 21 hlasů.

 

4.    Volba dalších členů rady města

Starosta navrhl, aby rada města měla 7 členů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje, aby Rada města Hronova měla 7 členů.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Vzhledem k tomu, že ze zákona jsou členy rady také starosta a místostarostové, zbývá zvolit 4 členy rady města.
Starosta požádal o návrhy na další členy rady v pořadí stran podle počtu získaných mandátů:
ANO 2011 – Mgr. Olga Líbalová, Martin Čejchan, Mgr. Milena Štelzigová
Rozvoj města – Mgr. Petr Málek
Starostové a nezávislí – bez kandidáta
ODS a KDU-ČSL – bez kandidáta

Všichni navržení souhlasili se svými kandidaturami na členy rady města.

Následně proběhla tajná volba.

Předsedkyně volební komise konstatovala, že bylo rozdáno 21 volebních lístků. Do volební urny bylo vhozeno 21 volebních lístků.
Mgr. Olga Líbalová – 17 hlasů
Martin Čejchan – 19 hlasů
Mgr. Milena Štelzigová – 17 hlasů
Mgr. Petr Málek – 19 hlasů

Pan starosta oznámil, že členy rady města byli zvoleni:
Mgr. Olga Líbalová – 17 hlasů
Martin Čejchan – 19 hlasů
Mgr. Milena Štelzigová – 17 hlasů
Mgr. Petr Málek – 19 hlasů

 

5.    Volba předsedy kontrolního a finančního výboru

Starosta navrhl, aby oba výbory byly pětičlenné, každé volební uskupení má možnost navrhnout člena výboru. Požádal, aby návrhy na členy obou výborů byly doručeny písemně k rukám paní Moravcové nejpozději do 21. listopadu 2022.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje, aby kontrolní a finanční výbory byly pětičlenné.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Starosta požádal o návrhy na předsedu kontrolního a finančního výboru, vzhledem k faktu, že tradičně obsazuje post člena kontrolního výboru opozice, oslovil nejprve opozici v pořadí stran podle počtu mandátů:

Starostové a nezávislí – KV - Mgr. Josef Thér, FV bez kandidáta
ODS a KDU-ČSL – KV - Ing. Tomáš Jansa, FV bez kandidáta
ANO 2011 – bez kandidátů
Rozvoj města – FV - Ing. Ivana Stonjeková, KV bez kandidáta

Následně proběhla tajná volba.

Předsedkyně volební komise konstatovala, že bylo rozdáno 21 volebních lístků. Do volební urny bylo vhozeno 21 volebních lístků.
Mgr. Josef Thér – 5 hlasů
Ing. Tomáš Jansa – 15 hlasů
Ing.Ivana Stonjeková – 21 hlasů

Starosta oznámil, že předsedou kontrolního výboru byl zvolen Ing. Tomáš Jansa počtem 15 hlasů a předsedkyní finančního výboru byla zvolena Ing. Ivana Stonjeková počtem 21 hlasů.


 
6.    Různé

60 - Výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva
V souvislosti s novým volebním obdobím je třeba, aby zastupitelstvo města stanovilo výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce za výkon funkce. Maximální výši odměn stanovuje nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC.
 
Funkce                                                                                   Současně platná max. výše odměny v Kč  
Neuvolněný místostarosta                                                                           39 089,00
Člen rady                                                                                                       8 687,00
Předseda výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu                 4.343,00
Člen výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu                         3 619,00
Člen zastupitelstva                                                                                         2 171,00

 
V případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze však zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva, předsedy nebo člena komise rady anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce. Pokud zastupitelstvo nerozhodne o tom, že se při výkonu více funkcí budou odměny sčítat, náleží členovi zastupitelstva odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem obce.
 
Návrh usnesení:
60/1 - Zastupitelstvo města stanovuje ode dne přijetí tohoto usnesení odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 1.320,00 Kč měsíčně. V případě náhradníka bude odměna poskytována ode dne složení slibu.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
60/2 - Zastupitelstvo města stanovuje ode dne přijetí tohoto usnesení odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty, člena rady a předsedy výboru zastupitelstva v následujících částkách:
1) Neuvolněný místostarosta 30.000,00 Kč měsíčně,
2) Člen rady 4.900,00 Kč měsíčně,
3) Předseda výboru, není-li zároveň členem rady 3.500,00 Kč měsíčně.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce, bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 4, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


61 - Výše odměny neuvolněným členům zastupitelstva za oddávání snoubenců  
Neuvolněnému členovi zastupitelstva (nikoliv uvolněnému) pověřenému oddáváním snoubenců lze podle § 74, zákona č. 128/2000 Sb. zvýšit odměnu až o 2000 Kč nad maximální výši odměny stanovenou za výkon jeho funkce podle tohoto zákona a prováděcího právního předpisu.
Zákon opravňuje zastupitelstvo svým usnesením stanovit, a to s přihlédnutím na četnost a časovou náročnost prováděných obřadů, že neuvolněným členům zastupitelstva bude navyšována odměna nad rámec odměny za výkon svých funkcí za daný měsíc např. o určitou částku za den/obřad. Vždy záleží na obsahu usnesení zastupitelstva. Pokud usnesení zastupitelstva nestanoví pro poskytované odměny za oddávání žádný jiný strop, dle zákona bude možné navýšit odměnu až do částky o 2000 Kč nad maximální výši určenou nařízením vlády.
Toto navýšení odměny nelze přiznat starostovi či místostarostovi, neboť oddávání výslovně již vyplývá z obsahu jejich funkcí.

Návrh usnesení:
61/1 - Zastupitelstvo města stanovuje ode dne přijetí tohoto usnesení odměnu za oddávání snoubenců neuvolněnému členovi zastupitelstva ve výši 800,00 Kč za každý den, nejvýše však o částku 2000,00 Kč nad maximální výši odměny poskytované za měsíc za výkon jím zastávané funkce dle nařízení vlády.
Hlasování: Pro: 2, Proti: 1, Zdrželo se: 18, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
61/2 - Zastupitelstvo města stanovuje ode dne přijetí tohoto usnesení odměnu za oddávání snoubenců neuvolněnému členovi zastupitelstva ve výši 1000,00 Kč za každý den, nejvýše však o částku 2000,00 Kč nad maximální výši odměny poskytované za měsíc za výkon jím zastávané funkce dle nařízení vlády.
Hlasování: Pro: 13, Proti: 2, Zdrželo se: 6, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


62 - Pověření přijímáním prohlášení o vstupu do manželství 
Podle §11a zákona č. 301/200 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů jsou starosta a místostarosta oprávněni přijímat prohlášení o uzavření manželství automaticky, ostatní zastupitelé musí být zastupitelstvem města pověřeni.

Návrh usnesení:
62/1 - Zastupitelstvo města pověřuje Mgr. Jana Šnajdra podle §11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění přijímáním prohlášení o vstupu do manželství.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
62/2 - Zastupitelstvo města pověřuje Mgr. Olgu Líbalovou podle §11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění přijímáním prohlášení o vstupu do manželství.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
62/3 - Zastupitelstvo města pověřuje Ing. Ivanu Andršovou podle §11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění přijímáním prohlášení o vstupu do manželství.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
62/4 - Zastupitelstvo města pověřuje Jiřího Frýbu podle §11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění přijímáním prohlášení o vstupu do manželství.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
62/5 - Zastupitelstvo města pověřuje Mgr. Josefa Théra podle §11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění přijímáním prohlášení o vstupu do manželství.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


7.    Diskuze

Termín jednání dalšího zastupitelstva bude 14. prosince 2022.
 
Následně starosta pozval zastupitele na pietní akt ve čtvrtek 27.10.2022 v 15:00 hodin u příležitosti připomínky 28. října, Dne vzniku samostatného Československa. Sraz před Jiráskovým divadlem.

Dále pozval na 64. ročník silničního běhu Hronov – Náchod, který se běží v sobotu 22.10.2022 v 11: hodin z hronovského náměstí. Je možno se zúčastnit aktivně nebo jako diváci. Běhu se mohou zúčastnit i děti, pro které jsou v Náchodě na náměstí připraveny kratší trasy pod názvem Od radnice k radnici.

Dále starosta pozval na hokejovou benefici pro motýlí křídla, která bude ve Wikov aréně v Hronově dne 27.10.2022 od 16:00 hodin. Výtěžek této akce bude předán organizaci DEBRA ČR na pomoc dětem a rodinám, kterým do života vstoupila nemoc motýlích křídel.

Všichni poděkovali voličům za projevenou důvěru a vzájemně si popřáli dobrou spolupráci v celém volebním období.
 
Jednání bylo ukončeno v 18:45 hodin
Zápis byl vyhotoven 20. října 2022

 

 

Usnesení č. 5/2022
z jednání Zastupitelstva města Hronova,které se uskutečnilo dne 19. 10. 2022

Zastupitelstvo města schvaluje:  
1/5/000/2022 – ověřovatele zápisu Mgr. Petra Málka a pana Hynka Rožnovského
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

2/5/000/2022 – aby funkce starosty a prvního místostarosty byly funkcemi, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo:0

3/55/000/2022 – zřízení funkce druhého místostarosty
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

4/5/000/2022 – aby volba starosty, místostarostů, dalších členů rady a předsedů kontrolního a finančního výboru byla provedena tajným hlasováním.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

5/5/000/2022 – aby volební komise byla tříčlenná.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

6/5/000/2022 – volební komisi ve složení: Markéta Umlaufová, Ing. Lukáš Polej a Michala Nykličková.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

7/5/000/2022 – předsedkyni volební komise paní Markétu Umlaufovou.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

8/5/000/2022 – aby Rada města Hronova měla 7 členů.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

9/5/000/2022 – aby kontrolní a finanční výbory byly pětičlenné.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo:


Zastupitelstvo města volí:
10/5/000/2022 – starostou města pana Petra Koletu.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

11/5/000/2022 – první místostarostkou města Mgr. Věru Bartošovou.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

12/5/000/2022 – druhým místostarostou města Ing. Karla Járu.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

13/5/000/2022 – členem rady města Mgr. Olgu Líbalovou.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 4, Nehlasovalo: 0

14/5/000/2022 – členem rady města pana Martina Čejchana.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0
15/5/000/2022 – členem rady města Mgr. Milenu Štelzigovou.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 4, Nehlasovalo: 0

16/5/000/2022 – členem rady města Mgr. Petra Málka.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0

17/5/000/2022 – předsedou kontrolního výboru Ing. Tomáše Jansu.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 6, Nehlasovalo: 0

18/5/000/2022 – předsedkyni finančního výboru Ing. Ivanu Stonjekovou.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0


Zastupitelstvo města pověřuje:  
19/5/62/1/2022 - Mgr. Jana Šnajdra podle §11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění přijímáním prohlášení o vstupu do manželství.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
20/5/62/2/2022 - Mgr. Olgu Líbalovou podle §11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění přijímáním prohlášení o vstupu do manželství.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
21/5/62/3/2022 - Ing. Ivanu Andršovou podle §11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění přijímáním prohlášení o vstupu do manželství.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
22/5/62/4/2022 - Jiřího Frýbu podle §11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění přijímáním prohlášení o vstupu do manželství.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
23/5/62/5/2022 - Mgr. Josefa Théra podle §11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění přijímáním prohlášení o vstupu do manželství.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

Zastupitelstvo města stanovuje:  
24/5/60/1/2022 - ode dne přijetí tohoto usnesení odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 1.320,00 Kč měsíčně. V případě náhradníka bude odměna poskytována ode dne složení slibu.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
25/5/60/2/2022 - ode dne přijetí tohoto usnesení odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty, člena rady a předsedy výboru zastupitelstva v následujících částkách:
1) Neuvolněný místostarosta 30.000,00 Kč měsíčně,
2) Člen rady 4.900,00 Kč měsíčně,
3) Předseda výboru, není-li zároveň členem rady 3.500,00 Kč měsíčně.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce, bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 4, Nehlasovalo: 0
 
26/5/61/2/2022 - ode dne přijetí tohoto usnesení odměnu za oddávání snoubenců neuvolněnému členovi zastupitelstva ve výši 1000,00 Kč za každý den, nejvýše však o částku 2000,00 Kč nad maximální výši odměny poskytované za měsíc za výkon jím zastávané funkce dle nařízení vlády.
Hlasování: Pro: 13, Proti: 2, Zdrželo se: 6, Nehlasovalo: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 20. 10. 2022