živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 5/2010

z  jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo
dne 23.6.2010 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Přítomni: 18 členů (dle prezenční listiny)
Omluveni: Mgr. Petr Málek, Jaroslav Zelený, Mgr. Stanislava Suková
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Olga Líbalová, Libor Lelek - 16 pro, 2 se zdrželi

Jednání zahájila starostka Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 18 členů. Ověřovateli zápisu byli zvoleni Mgr. Olga Líbalová, Libor Lelek - 16 pro, 2 se zdrželi
Návrh programu jednání byl zaslán na pozvánce.
Starostka se zeptala, jestli má někdo připomínky k zápisu z minulého jednání, které se konalo 26. května 2010. Nikdo neměl připomínky.
Jako podklad pro jednání byly zastupitelům zaslány materiály pod čísly 56 - 64 včetně příloh, přehled činnosti Městské policie za duben a květen, zápis ze setkání s občany v Malé Čermné a pozvánka na jednání ZM s programem. K předloženému návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání  - 18 pro

Program jednání:
1. Složení slibu nové zastupitelky
2. Volba člena rady města
3. Informace z jednání Rady města Hronova
4. Kontrola plnění usnesení ZM
5. Finanční záležitosti
6. Majetkové záležitosti
7. Různé
8. Diskuse


1. Složení slibu nové zastupitelky
Rezignace PharmDr. Jany Třešňákové, složení slibu zastupitele – Věra Řehůřková, dovolení člena rady – materiál č. 57
Dne 7. 6. 2010 rezignovala na funkci členky zastupitelstva i členky rady PharmDr. Jana Třešňáková zastupující ČSSD. Dnem 8. 6. 2010 se tak členkou zastupitelstva stala Věra Řehůřková.

Mgr. Věra Řehůřková na jednání složila slib zastupitele a bylo jí předáno Osvědčení o zvolení členkou zastupitelstva.

PharmDr. Jana Třešňáková poděkovala zastupitelům za spolupráci v letech jejího působení v zastupitelstvu.

Návrh na usnesení:
1. ZM bere na vědomí rezignaci PharmDr. Jany Třešňákové na členství v Zastupitelstvu a Radě města Hronova - 18 pro


2. Volba člena rady města
Po rezignaci PharmDr. Jany Třešňákové zůstalo jedno neobsazené místo v radě města. Z platné povolební koaliční dohody vyplývá, že by toto místo měl obsadit zástupce z České strany sociálně demokratické. Mohou být samozřejmě navrženi i jiní kandidáti.
Starostka navrhla, aby se volba člena rady uskutečnila tajnou volbou.

Starostka požádala zástupce jednotlivých politických stran a volebních uskupení, aby přednesli své návrhy na člena Rady města Hronova.
ODS – žádný kandidát
ČSSD – ing. Jaroslav Jeništa
Rozvoj města – žádný kandidát
SNK Evropští demokraté – žádný kandidát
NEZÁVISLÍ – ing. Jaroslav Jeništa
KDU-ČSL - žádný kandidát

Ing. Jaroslav Jeništa kandidaturu přijal.

Volba mandátové komise:
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
předseda: Mgr. Jana Maslikewiczová,
2 členové: Pavel Topolnickyj, Libor Lelek - 15 pro, 3 se zdrželi

Volba volební komise:
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje volební komisi ve složení:
Předseda: Josef Lukášek,
2 členové: ing. Karel Jára, Mgr. Bedřich Málek – 15 pro, 3 se zdrželi

Mandátová komise konstatovala, že volby se zúčastní 18 přítomných zastupitelů. Volební komise vydala 18 volebních lístků.
Po sečtení hlasů vyhlásila volební komise výsledek voleb. Novým radním se stal ing. Jaroslav Jeništa.

Návrh na usnesení:
ZM volí členem Rady města Hronova ing. Jaroslava Jeništu – 16 pro, 2 se zdrželi


3. Informace z jednání RM + informace pro zastupitele – materiál č. 60
Informace pro zastupitele
1. Ve dnech 30. 7. – 7. 8. 2010 se koná jubilejní 80. ročník Jiráskova Hronova. Slavnostní zahájení bude v sobotu 31. 7., setkání se sponzory v sobotu 7. 8. Pozvánky na obě akce budou zaslány po stanovení programu Jiráskova Hronova (začátek července).
2. Pan Ondřej Nývlt zaslal na redakci Hronovských listů stížnost Komisi pro etiku při Fakultě žurnalistiky, Univerzita Karlova Praha. Komise pro etiku stížnost projednala
12. 5. 2010, její vyjádření ke stížnosti v plném znění:* Podání O. Nývlta, týkající se zpravodaje „Hronovské listy – U NÁS“. Stěžovatel se domnívá, že místního zpravodaje bylo zneužito představiteli města Hronova k antikampani proti iniciativě přípravného výboru k osamostatnění místních částí Velký Dřevíč a Rokytník. Redakce byla dotázána mailem, odpověděla starostka. Referendum již mezi tím proběhlo, občané osamostatnění Velkého Dřevíče a Rokytníka odmítli.
Starostka upozorňuje na to, že proběhlo několik setkání s občany, kde se jim zastupitelé Hronova snažili vysvětlit, že odtržením nezískají. Podle materiálů zaslaných KPE  (kromě toho, že územní celky mají právo hájit svou celistvost v zájmu občanů, což jejich místní list činil), dal list U NÁS také prostor druhé stranně sporu. Dopis a podklady od starostky to jasně dokazuji.
Termíny dalších  řádných zasedání stanovila starostka na 8.9.2010 a 6.10.2010.

Mgr. Šnajdr poděkoval radním za schválení finančního příspěvku pro vydavatele Sborníku Rodný krajem.
Mgr. Líbalová se zeptala na usnesení č. 6/12, proč se v čp. 107 v Jungmannově ulici prodlužovala paní Rochové nájemní smlouva a proč nemá smlouvu na dobu neurčitou. Zeptala se, jestli se stávajícím nájemníkům čp.107 změní nájemní smlouvy na dobu neurčitou.
Starostka vysvětlila, že zájemce o koupi by dům s nájemními smlouvami na dobu neurčitou nekoupil. Paní Rochová mívala v minulosti problémy s platbou nájemného.
A. Hurdálek poděkoval radním za schválení příspěvku na opravu elektroinstalace ve zvonici.

Návrh na usnesení:
1. ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova – 18 pro
2. ZM bere na vědomí informace o 80. ročníku Jiráskova Hronova, vyjádření Komise pro etiku ke stížnosti Ondřeje Nývlta a termíny příštího zasedání ZM - 8. 9. 2010 a 6.10. 2010 – 18 pro


4. Kontrola plnění usnesení ZM č. 4/2010 – materiál č. 59

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM č.4/2010 – 18 pro

5. Finanční záležitosti
S materiálem seznámila zastupitele ing. Stonjeková
Návrh rozpočtových opatření č. 03/2010 – materiál č. 61
FO předložil k projednání návrh rozpočtových opatření č. 03/2010.
Ing.  Stonjeková  ústně doplnila rozpočtové změny.
Ing. Jára kritizoval, že přílohu k materiálu č. 61 – výdaje na opravy cest neprojednala RM. Konkrétně poukázal na to, že se udělá pouze několik metrů komunikace Na Drahách
v Rokytníku. Kritizoval, že s občany Rokytníka ani Velkého Dřevíče nikdo opravy cest neprojednal.
Starostka odpověděla, že upozornila na minulé RM, že se rozpočtové změny č. 3 nebudou předjednávat, v době konání rady nebylo k dispozici čerpání rozpočtu ke konci května
Ing. Jeništa seznámil zastupitele s jednáním s hasiči v Rokytníku o opravách vodní nádrže, většina jich byla pro to, aby město nechalo opravit nádrž odborně. Uvedl, že je seznámil s plánem oprav komunikací, nikdo neměl námitky.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 03/2010 – 16 pro, 2 se zdrželi

6. Majetkové záležitosti
S materiálem seznámila zastupitele ing. Havelková.
Záměr prodeje pozemku p.p.č. 567/2 a 568/2 v k.ú. Hronov – Jupiter – materiál č. 58
Firma JUPITER – HD s.r.o., TGM 23, 549 31 Hronov,  podala žádost o koupi  pozemku p.p.č. 567/2 o výměře 78 m2  a  pozemku p.p.č. 568/2 o výměře 2602 m2 v k.ú. Hronov.  Záměrem je zcelení pozemků a výstavba rodinných domů.  
Pozemek p.p.č. 567/2  je druhem pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek byl záměrně oddělený z pozemku sousedního, aby zůstal v majetku města a mohl být využitý pro rozšíření komunikace v této lokalitě. Není vhodný z tohoto důvodu k prodeji.
Pozemek p.p.č. 568/2 je druhem pozemku zahrada, v územním plánu se nachází v lokalitě území bydlení městského typu vícepodlažní. Celá lokalita leží mezi ulicí Havlíčkova, Nerudova, Palackého a Husova.  
Cena prodeje pozemku  dle  usnesení  ZM č. 3/2003 ZM: pozemky stavební  pro k.ú. Hronov s dostupností sítí až 400,-Kč/m2 
Účetní hodnota pozemku p.p.č. 567/2 je 7,103 Kč/m2 .
Účetní hodnota pozemku p.p.č. 568/2 je 4,328 Kč/m2.
Zasíťované pozemky v k.ú. Velké Poříčí se prodávají za cca 600,- Kč/m2.
Odbor výstavby – z hlediska územního plánu je pozemek 568/2 určený k vícepodlažní zástavbě a je součástí většího bloku pozemků, je nevhodné prodávat jen část a také nevyhovuje zamýšlený druh výstavby. OV prodej nedoporučuje.
Odbor majetek nedoporučuje prodej pozemku 567/2, je nutné jej ponechat na komunikaci i s ohledem na plánovanou výstavbu v této lokalitě, protože je to přístup k zahradám, k domům v ulici Palackého. Prodej pozemku 568/2 nedoporučujeme ze stejných důvodů jako odbor výstavby.
Usnesení RM č. 12/2010 ze dne 7.6.2010, bod 13/12:
RM nedoporučuje ZM ke schválení.

Návrh na usnesení:
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 567/2 o výměře 78 m2 a pozemku p.p.č. 568/2 o výměře 2602 m2 v k.ú. Hronov – 17 pro, 1 se zdržel


Materiály č. 62 a 63 vysvětlila zastupitelům ing. Vítová.
Prodej domu č.p.107, Jungmannova ul. Hronov, vč. pozemku st.p.č. 1128 a st.p.č. 1126/1, v k.ú. Hronov – materiál č. 62
OM předložila ZM k posouzení zájemce o koupi bytového domu čp. 107 vč. pozemku st.p.č. 1128 o výměře 478 m² a dřevníků vč. pozemku st.p.č. 1126/1 o výměře 136 m², vše v k.ú. Hronov, Jungmannova ul.
OM byl informován realitní kanceláří REALITY EU o zájemci o koupi uvedených nemovitostí. Jedná se o p.  Jakuba Hojného. Nemovitosti si za účasti p. Novotného z realitní kanceláře prohlédl. Za uvedené nemovitosti nabízí cenu Kč 2 900 000,--. Dle informace dům zůstane nájemním domem, ale bude se zvyšovat kvalita bytů. Financování kupní ceny bude řešeno smluvně a za poskytnutí úvěru, ručit bude zájemce jinou svou nemovitostí.
Historie:
- záměr prodeje schválen ZM  dne 18.6.2008
- výchozí cena prodeje nemovitostí ve výši Kč 2 900 000,-- tržní odhad nemovitosti (dle znaleckého posudku byla cena Kč 2 897 370,--; zpracovatelem obou posudků byl znalec z oboru  Ing. Josef Prouza )
- vyrozumění nájemníkům s dotazníkem, zda mají zájem koupit uvedenou nemovitost 30.3.2009
- vyvěšení záměru prodeje od 30.3.2009 do 31.5.2010
- informace o výsledku dotazníkové akce na RM dne 15.6.2009
- realitní služby REALITY EU Náchod s.r.o. od 3.7.2009
RM ve svém usnesení č. 10/2010 ze dne 10.5.2010 doporučuje ZM: Schválit prodej výše zmiňovaných nemovitostí.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje prodej nemovitostí  bytového domu č.p. 107 vč. pozemku st.p.č. 1128 o výměře 478 m² a dřevníků vč. pozemku st.p.č. 1126/1 o výměře 136 m², vše v k.ú. Hronov, Jungmannova ul. p. Jakubovi Hojnému za kupní cenu Kč 2 900 000,-- - 17 pro, 1 proti


Informace – prodej domů v majetku města – materiál č. 63
OM předložil informaci k prodeji domů v majetku města.
1/ bytová jednotka v čp.76, Husova ul., Hronov
V čp. 76, Husova ul. je Město Hronov vlastníkem poslední bytové jednotky. 
RM ve svém usnesení č. 12/2010 ze dne 7.6.2010 (bod 7/12) schválila poslední nájemkyni města výměnu bytu za byt v Nerudově ul. čp. 314. V následujících dnech proběhne předání bytů a od 1.7.2010 bude byt v čp. 76 volný. Realitní kancelář (REX Jaroměř), která zprostředkovává prodej bytu, již byla o uvolnění bytu informována a bude pokračovat v realitní činnosti.
2/ dům čp.107, Jungmanova ul., Hronov
ZM 18.6.2008 schválilo záměr prodeje bytového domu č.p.107 vč. dřevníků a pozemků. Tržní hodnota nemovitosti je Kč 2 900 000,--. Záměr prodeje vyvěšen od 30.3.2009 do 31.5.2010.  
RM ve svém usnesení č.10/2010 ze dne 10.5.2010 doporučuje ZM schválit prodej výše zmiňované nemovitosti p.  Jakubovi Hojnému za kupní cenu Kč 2 900 000,--.
Dále viz samostatný materiál.
 
Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o prodeji domů v majetku města – 18 pro


Informace o investičních akcích – materiál č. 64
Materiál vysvětlila M. Kajnarová.
1) PD cyklostezky (Knáhlova, Líska, Střezina, Malá Čermná)
Cyklostezka V Lískách
Chybějící zábradlí na cyklostezce bylo osazeno. K dokončení této akce zbývá provést nový nátěr na stávajícím zábradlí u opěrné zdi.
Cyklostezka Střezina – Kozinek
Stavba cyklostezky je stavebně dokončena, v letošním roce dojde k osazení veřejného osvětlení na části cyklostezky. Dojde také k osazení trvalého dopravního značení a to „zákaz vjezdu motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou „mimo dopravní obsluhu“. Schvalovací proces trvalého dopravního značení potrvá min. 2 měsíce.
Cyklostezky jsou financovány z prostředků Operačního Programu přeshraniční spolupráce
CZ - PL.
I nadále se připravují kompletace projektů na Česko – Polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým a to na trasy Knáhlova ulice, Hronov, Malá Čermná – hraniční přechod a komunikace k Tamadexu, která bude navazovat na cyklostezku Střezina - Kozinek. 
2) Chodníkové těleso vč. lávky – ZŠ-MŠ V. Dřevíč
Práce na osazení zbývajícího zábradlí byly zahájeny. Stavba bude poté celá zkontrolována a případné vady díla budou reklamovány.
3) Květníky na náměstí
Na nové stavbě náměstí bude pro oživení plochy osazeno 13 květníků. Tyto květníky budou osazeny rostlinami, které vegetují v extrémnějších podmínkách a kvetou od března do října. Rostliny dodají městskému prostoru proměnlivost. Květníky budou na náměstí osazeny 17. 6. 2010.                      
4) VO  část Padolí – Zbečník
Tato akce navazuje na výstavbu VO v Kostelecké ulici. Výstavba VO se koordinuje s přeložkou NN, kterou plánuje společnost ČEZ. Termínem bychom se měli přizpůsobit společnosti ČEZ, tedy na červenec/srpen tohoto roku. Město Hronov vyhlásí co nejdříve výběrové řízení na dodavatele stavby.
5) Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova čp. 520 a 656
Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU Operačního programu Životního prostředí. Jedná se o zhotovení stavebních úprav u obou objektů a to zateplení obvodového pláště, výměnu okenních výplní a vstupních dveří a zateplení střešního pláště. Výběrové řízení proběhlo, RM schválila firmu doporučenou výběrovou komisí, SOD nemůže být podepsána do doby, kdy vyprší termín pro podání námitek k výběrovému řízení. Začátek realizace stavebních prací je plánována na dobu prázdnin, kdy bude provoz obou školek omezen.
6) Skupinový projekt Metuje, kanalizace Hronov – Zbečník
Tento projekt si od Města Hronov zcela přebrala společnost VaK Náchod, a.s., která bude žádat o poskytnutí dotace. Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace zatím nebyla vyhlášena.
7) Mateřská škola bez hranic – Spolupráce mateřské školy v Hronově a mateřské školy v Kudowě Zdroj
Projekt byl schválen v dubnu letošního roku na monitorovacím výboru. Investiční část tohoto projektu se týká rekonstrukce dvou umýváren a záchodků, dále výměny podlahových krytin ve všech třech třídách a výměny dveří v MŠ čp. 520. Také dojde k rekonstrukci herních prvků na zahradě v areálu mateřských škol spolu se sadovnickými úpravami a rekonstrukcí plotu s jeho zabezpečením. Tři třídy budou vybaveny novým dětským nábytkem a pomůckami, které jsou potřebné pro naplánované vzdělávací akce, spolu se třídami budou novým nábytkem vybaveny i dětské šatny. Stávající asfaltová plocha na zahradě školky bude zbavena nerovností pokládkou nového živičného povrchu, tím vznikne plocha pro dětské dopravní hřiště. Veškeré stavební práce budou probíhat souběžně se stavebními pracemi na zateplení budov obou mateřských škol během letních měsíců. V nejbližších dnech bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele herních prvků. 
8) Dětské hřiště v Divadelní ulici
Dne 1.6.2010 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodávku a montáž herních prvků na dětské hřiště v Divadelní ulici. Nabídky byly přijímány do 15.6.2010 do 12.00 hodin. Odpoledne téhož dne došlo k otevírání obálek, byla vybrána dodavatelská firma, která nejlépe splnila kritéria daná výzvou. Po schválení dodavatelské firmy Radou Města dojde k podpisu smlouvy. Doba instalace herních prvků na dětské hřiště je max. 6 týdnů od podpisu smlouvy.
9) Extrémní pohraničí – rozvoj nabídky aktivní turistiky v Hronově a Kudowě Zdroj
V rámci přeshraniční spolupráce s polským partnerským městem Kudowou Zdroj byla na podzim loňského roku podána žádost o dotaci do Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013. Žádost nám byla, bez připomínek monitorovacího výboru, schválena na konci dubna 2010. Bude nám tímto poskytnuta 85 % dotace z ERDF tj.36 587,43 EUR (914 685,75 Kč) a 5% ze státního rozpočtu 3 999,5 EUR ( 99 987,50 Kč). Spoluúčast města je 10% tj. 7 999 EUR (199 975,- Kč). Vzniknou nám také neuznatelné náklady spojené s opravou části mostu, které nemohly být zařazeny do rozpočtu projektu ve výši Kč 1 013 125,-.
Projekt, který bude rozvíjet možnosti aktivního cestovního ruchu na obou stranách hranice, osloví nejen děti a mládež, ale také rodiny s dětmi. V rámci projektu bude Město Hronov v  investiční části projektu rekonstruovat přístupovou cestu k bikeparku (oprava části mostu přes řeku Metuji), dále zhotoví novou asfaltovou plochu pro instalaci betonových a trialových překážek pro bikery, zrekonstruuje stávající bikerskou dráhu, která se na ostrově nyní nachází. V místě, kde stojí lavičky, bude instalováno několik herních prvků pro děti. Po dokončení stavebních prací dojde ke slavnostnímu otevření bikeparku, u kterého budou přítomni i zástupci partnerského města Kudowy Zdroj. Dne 15.6.2010 bylo na investiční část projektu (rekonstrukce mostu přes Metuji, úpravu stávající bikerské dráhy, vytvoření asfaltové plochy, osazení betonových překážek) vyhlášeno výběrové řízení. Nabídky mohou uchazeči zasílat do 29.06.2010

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace o investičních akcích – 18 pro


7. Různé
Změna územního plánu města Hronova
– materiál č. 56
S materiálem seznámil zastupitele ing. Soukup.
Po schválení územního plánu města Hronova dne 26. 10. 2005 a nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „ stavební zákon“) od 1. 1. 2007 začal stavební úřad přijímat dle § 46 stavebního zákona žádosti o pořízení změny územního plánu. Předmětný pozemek byl na místě prohlédnut a žádost o změnu územního plánu byla prokonzultována s pověřeným zastupitelem. Na základě tohoto předběžného projednání předkládá stavební úřad níže uvedenou žádost o změnu územního plánu včetně návrhu na usnesení. První pozemky byly schváleny ZM  dne 22.10.2008 a další dne 28.4.2010. Zařazení pozemku do změny bylo předjednáno Radou města.
Pan Milan Vít žádá o změnu pozemku p.p.č. 207/5 v k.ú. Velký Dřevíč v územním plánu města Hronova na území bydlení městského typu nízkopodlažní (Bo).
Usnesení RM č. 12  ze dne 7.6.2010:
RM doporučuje ZM zařadit pozemek do změny č. 1 územního plánu obce (dále „ÚPO“).
Dle § 45 odst. 4 stavebního zákona město Hronov bude po navrhovateli požadovat úplnou úhradu nákladů na zpracování projektové dokumentace ke změně územního plánu.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje zařazení pozemku  p.p.č. 207/5 v k.ú. Velký Dřevíč do změny územního plánu města Hronova – 18 pro

8. Diskuse
Ing. Jára navrhl činnost pro kontrolní výbor – zkontrolovat používání osobních služebních vozidel.

ZM ukládá kontrolnímu výboru, aby prověřil používání služebních osobních vozidel na městském úřadu – 16 pro, 2 se zdrželi

Mgr. Líbalová poděkovala TS za to, že udržují město uklizené. Poděkovala L. Lelkovi za uspořádání Dětského dne ve Velkém Dřevíči.


Konec jednání v 17.55 hod.


Usnesení č. 5/2010
z  jednání Zastupitelstva města Hronova,
které se uskutečnilo dne 23.6.2010 od 17.00 hod. v Sále Josefa Čapka

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/5 – ověřovatele zápisu Mgr. Olgu Líbalovou, Libora Lelka - 16 pro, 2 se zdrželi
2/5 - navržený program jednání  - 18 pro
3/5 - mandátovou komisi ve složení: předseda: Mgr. Jana Maslikewiczová, 2 členové: Pavel Topolnickyj, Libor Lelek - 15 pro, 3 se zdrželi
4/5 - volební komisi ve složení: předseda: Josef Lukášek, 2 členové: ing. Karel Jára, Mgr. Bedřich Málek – 15 pro, 3 se zdrželi
5/5 - schvaluje rozpočtová opatření č. 03/2010 dle přílohy – 16 pro, 2 se zdrželi
6/5 - prodej nemovitostí bytového domu čp. 107 vč. pozemku st.p.č. 1128 o výměře 478 m² a dřevníků vč. pozemku st.p.č. 1126/1 o výměře 136 m², vše v k.ú. Hronov, Jungmannova ul. p.  Jakubovi Hojnému za kupní cenu Kč 2 900 000,-- - 17 pro, 1 proti
7/5 - zařazení pozemku  p.p.č. 207/5 v k.ú. Velký Dřevíč do změny územního plánu města Hronova – 18 pro

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
8/5 - rezignaci PharmDr. Jany Třešňákové na členství v Zastupitelstvu a Radě města Hronova  - 18 pro
9/5 - informace z jednání Rady města Hronova – 18 pro
10/5 - informace o 80. ročníku Jiráskova Hronova, vyjádření Komise pro etiku ke stížnosti Ondřeje Nývlta a termíny příštího zasedání ZM - 8. 9. 2010 a 6.10. 2010 – 18 pro
11/5 - kontrolu plnění usnesení ZM č.4/2010 – 18 pro
12/5 - informaci OM o prodeji domů v majetku města – 18 pro
13/5 - informace o investičních akcích – 18 pro

Zastupitelstvo města volí:
14/5 - členem Rady města Hronova ing. Jaroslava Jeništu – 16 pro, 2 se zdrželi

Zastupitelstvo města neschvaluje:
15/5 - záměr prodeje pozemku p.p.č. 567/2 o výměře 78 m2 a pozemku p.p.č. 568/2 o výměře 2602 m2 v k.ú. Hronov – 17 pro, 1 se zdržel

Zastupitelstvo města ukládá:
16/5 -  kontrolnímu výboru, aby prověřil používání služebních osobních vozidel na městském úřadu – 16 pro, 2 se zdrželi

 

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 02. 07. 2010