živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 4/2012

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z  jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo
dne 5. září 2012 od 17:00 hodin ve foyeru Sálu Josefa Čapka

Přítomni: 19 členů (dle prezenční listiny)
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Petr Málek, pan Petr Koleta
Omluveni: pan František Holman, Mgr. Jana Píčová
Pozdější příchod: MVDr. Tomáš Strnad
Tajemník: Ing. Jiří Kašík


Jednání zahájila starostka Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 18 členů. 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni pánové Petr Koleta a Mgr. Petr Málek  - 16 pro, 2 se zdrželi.

Připomínky k zápisu z minulého jednání nebyly.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod čísly 63 až 80 včetně příloh, pozvánka s programem jednání, zápisy z jednání pracovní skupiny „žp – odpady“, informace o kanalizaci Zbečník, dopis MŽP – stanovení průzkumného území Trutnovsko – změna okruhu účastníků řízení – oznámení, výroční zpráva Branka o. p. s., poděkování Oblastní charity v Červeném Kostelci.

Na jednání se dostavil MVDr. Tomáš Strnad. Celkem přítomno 19 členů.

Program jednání byl zaslán na pozvánce, starostka vyzvala zastupitele k návrhům na jeho případnou změnu nebo doplnění.

Ing. Andršová navrhla, aby materiál č. 80 týkající se dostavby zimního stadionu byl odložen na příští jednání zastupitelstva, aby byl získán názor finančního výboru na financování plánované dostavby.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje odložení materiálu č. 80 – dostavba zimního stadionu na příští jednání zastupitelstva, aby byl získán názor finančního výboru na financování plánované dostavby – 8 pro, 9 proti, 2 se zdrželi

Návrh nebyl přijat, starostka dala hlasovat o původním navrženém programu jednání – 12 pro, 6 proti, 1 se zdržel

Paní starostka v úvodu poděkovala paní Jaroslavě Vítové, která ukončila pracovní poměr k 31. 7. 2012, za dlouholetou práci v městské knihovně v Hronově. Poté paní starostka představila Marka Dvorského, nového vedoucího knihovny a paní Věru Kultovou, která byla radou pověřena vedením MŠ Hronov po odchodu Mgr. Moniky Vaňátové.


Program jednání:

1. Informace z jednání Rady města Hronova
2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Hronova
3. Finanční záležitosti
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
6. Diskuse


1. Informace z jednání Rady města Hronova

Informace z jednání rady města – materiál č. 74
K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova – 19 pro


2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

Kontrola plnění usnesení ZM č. 3/2012 – materiál č. 72
Ing. Jára se dotazoval, jak byl radou řešen návrh na potrestání paní Kollertové, ředitelky KIS Hronov, za překročení pravomoci ve věci prominutí úroků pana Vaňka. Paní starostka přečetla usnesení rady č. 18/2012, bod 18/18, který je odpovědí na dotaz.

Mgr. Líbalová – vyjádřila nespokojenost s tím, jak jsou zastupitelům zasílána usnesení z rady. Uvedla, že někdy jsou upravována, někdy ne, podle jejího názoru to město dělá špatně.
Starostka uvedla, že na tuto výtku již město reagovalo, všichni zastupitelé obdrželi materiál, který vysvětloval, jak a proč jsou usnesení rady pro veřejnost upravována tak, aby vše bylo v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.
Mgr. Líbalová dále uvedla, že v usnesení rady č. 16 jsou chybně uvedeny metráže bytů.
Paní Lišková z odboru majetek odpověděla, že je vše správně, jedná se o byty v různých nemovitostech. Mgr. Líbalová uvedla, že z upraveného usnesení rady to není zřejmé. Zeptala se, jak jsou nájemní byty v majetku města číslovány a kde čísla jednotlivých bytů zjistí. Paní Lišková odpověděla, že čísla bytů jsou uvedena v pasportech jednotlivých nemovitostí, vše je k dispozici na odboru majetek. Pokud má paní Líbalová zájem, bude jí seznam bytů s uvedením jejich čísel zaslán.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění ZM č. 3/2012 – 19 pro


3. Finanční záležitosti

Rozpočtová opatření č. 03/2012 – materiál č. 78
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtových opatření města Hronova
č. 03/2012 dle přílohy.
Materiál projednala na svém jednání dne 22.08.2012 rada města a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.
Po jednání rady byl doplněn o dotace přijaté od Královéhradeckého kraje (73 tis. Kč na pečovatelskou službu, 23 tis. Kč pro KIS na činnost turistického IC).

Ing. Jára měl dotaz k částce na výměnu oken ve výši 550 tis. Kč v Palackého ulici. Místo výměny specifikoval pan místostarosta. Jedná se o okna ve spojovací budově mezi tělocvičnou a původní budovou školy, která nebyla vyměněna v rámci projektu „zateplení budov“.
Ing. Jára informoval, že nedostává pozvánky na kontrolní dny v rámci projektu „zateplení budov“. Zeptal se, proč není zván, když si převzal patronaci nad touto stavbou.
M. Kajnarová z odboru tajemníka uvedla, že pozvánky zasílala, Ing. Jára se kontrolních dnů několikrát nezúčastnil, tak mu je zasílat přestala.

Mgr. Líbalová uvedla, že by ráda znala názor finančního výboru na výši čerpání provozního úvěru.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 03/2012 dle přílohy – 18 pro, 1 proti

Půjčka TJ Sokol Rokytník – materiál č. 79
Dne 16.8.2012 podal TJ Sokol Rokytník žádost na poskytnutí dlouhodobé bezúročné půjčky. Žádost podepsala paní Markéta Machová - místostarostka a tajemnice jednoty.
- výše půjčky: 240 000,-Kč
- účel půjčky: topenářské práce včetně materiálu
- místo prací: Sokolovna v Rokytníku, č.p. 131
- splatnost půjčky: 10 let
- výše a počet splátek: 24 000,-Kč v 10-ti ročních splátkách k 30.9. daného roku
- čerpání půjčky: jednorázově po provedených pracech, nejdéle do 31. 10. 2012
- zástava: nemovitostí č.p.131 a st. parcely 155 KÚ Rokytník

TJ Sokol Rokytník se sídlem v Rokytníku, je od 28.12.1992 registrovaná tělovýchovná jednota pod IČ CZ46503773, vlastnící budovu sokolovny č.p.131 v Rokytníku, mající Stanovy, výkonný výbor a předsedu pana Radoše Holuba. Všechny uvedené údaje byly doloženy zákonnými listinami.

Rada města na jednání 22.8.2012 doporučila zastupitelstvu města půjčku schválit.

K celé věci se vyjádřila paní Markéta Machová, místostarostka TJ Sokol Rokytník. Seznámila přítomné s využitím sokolovny a výčtem konaných akcí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje TJ Sokolu Rokytník, IČ CZ46503773, se sídlem v Rokytníku, 549 34 Hronov, zastoupené předsedou Radošem Holubem, bezúročnou půjčku ve výši Kč 240 000,- se splatností 10 let v deseti splátkách po Kč 24 000,- vždy k 31.12. Účel půjčky, podmínky splatnosti, zástava a další ujednání jsou součástí smlouvy, která je přílohou – 19 pro


4. Majetkové záležitosti

Prodej části pozemku p.č. 202 v k.ú. Malá Čermná – materiál č. 63
Žadatelka podala žádost o koupi části pozemku p.č. 202 o výměře cca 57 m2 (celková výměra pozemku je 2336 m2) v k.ú. Malá Čermná. Pozemek paní užívá jako zahradu (pozemek p.č. 8/3 – zahrada ve vlastnictví žadatelky), má ho již léta oplocený. Při digitalizaci katastru se zjistilo, že je oplocená i část pozemku městského. 
Pozemek je druhem pozemku trvalý travní porost, v územním plánu je lokalita vedena podle skutečnosti – část komunikace, část zatravněná plocha. 
V pozemku nejsou uloženy sítě  - podle Gramisu.

V příloze č. 3 je patrná část parcely č. 202, která je užívána jako komunikace. Komunikace se stáčí okolo domu č.p. 45 zpět k silnici. Okolo zahrady pokračuje jako polní cesta pozemek ve vlastnictví města Hronova p.p.č. 245/1 o šíři cca 5,5 metrů.  Prodejem zaplocené části zahrady nedojde k narušení veřejně přístupných komunikací, proto OM navrhuje k prodeji.

Před případným prodejem je nutný GP, který si zajistí a uhradí žadatel.
 
Cena prodeje pozemku  -  obdobné pozemky byly v minulosti prodávány v rozmezí od Kč 20,-- do Kč 45,--/m2. Vzhledem k lokalitě – k.ú. Malá Čermná a na konci zástavby, doporučujeme cenu ve výši Kč 30,--/m2.
Účetní hodnota je Kč 7,153/m2.
 
Odbor výstavby souhlasí s prodejem.

Usnesení RM č. 27/2011 ze dne 21.12.2011, bod 10/27:
RM doporučila ZM ke schválení.

Usnesení ZM č. 1/2012 ze dne 22.2.2012, bod 8/1:
ZM schválilo záměr prodeje.

Záměr prodeje byl zveřejněný od 24.2.2012 do 13.3.2012, žádný jiný zájemce se nepřihlásil.

Žadatelka nechala vypracovat GP. Oddělená parcela k prodeji má nově přidělené parcelní číslo 202/3 o výměře 96 m2.
Usnesení RM č. 14/2012 ze dne 27.6.2012, bod 11/14:
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 7/OM/12 na prodej  pozemku p.p.č. 202/3
o výměře 96  m2 v k.ú. Malá Čermná. Kupní smlouva přílohou – 19 pro

Prodej bytového domu Riegrova čp. 596, Hronov, vč. pozemku p.č. 327 k.ú. Hronov – materiál č. 64
OM předkládá ZM k posouzení zájemce o koupi bytového domu č.p. 596, Riegrova ul., Hronov vč. pozemku p.p.č. 327 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 616 m² v k. ú. Hronov.
Dne 27.6.2012 byl OM informován realitní kanceláří Jiří Rykr, SOMOS-REAL-NÁCHOD o zájemci o koupi uvedených nemovitostí.
Nemovitosti si za účasti OM (Ing. Vítové a p. Šimonové) prohlédl.
Za uvedené nemovitosti nabízí cenu Kč 3 500 000,--, což je v souladu s usnesením ZM ze dne 27.4.2011.
Dle informace dům zůstane nájemním domem a záměrem je zvýšit kvalitu bytů. Zájemce o koupi již vlastní jeden bytový dům v Broumově a dle informace z Broumova nejsou s nájemníky (cikánského původu) žádné problémy.
Financování kupní ceny bude řešeno hypotéční úvěrem.

Historie:
- záměr prodeje schválen ZM  dne 16.2.2011
- vyrozumění nájemníkům s dotazníkem, zda mají zájem koupit uvedenou nemovitost 11.3.2011
- vyvěšení záměru prodeje od 14.3.2011
- vypracován znalecký posudek ve výši Kč 3 262 600,-- a tržní odhad nemovitosti ve výši Kč 2 700 000,--, zpracovatelkou obou posudků byla znalkyně z oboru p. Eva Aulichová
- výchozí cena záměru prodeje schválena na ZM 27.4.2011 ve výši Kč 3 500 000,--
- aktualizace vyvěšení záměru prodeje od 11.5.2011
- prodej nemovitosti zprostředkovává na základě smlouvy realitní kancelář Jiří Rykr, SOMOS-REAL-NÁCHOD

RM ve svém usnesení č. 15/2012 ze dne 11.7.2012 pod bodem 8/15 doporučila ZM prodej nemovitostí.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje prodej nemovitostí bytového domu č.p. 596, Riegrova ulice, vč. pozemku p.p.č. 327 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 616 m² v k.ú. Hronov za kupní cenu Kč 3 500 000,-- - 12 pro, 5 proti, 2 se zdrželi

Záměr prodeje pozemků p.č. 123/2, 117, 50/2, 165/3 a 165/2 k.ú. Malá Čermná – materiál č. 65
Žadatel podal žádost o koupi pozemků p.p.č. 123/2, 117, 50/2, 165/3 a 165/2 o celkové výměře 11840 m2 v k.ú. Malá Čermná. Pozemky chce využít k zemědělskému hospodaření.  
Pozemky jsou druhem pozemku trvalý travní porost, v územním plánu je pozemek p.č. 50/2 vedený jako území bydlení venkovského typu (stavební pozemek), pozemek p.č. 165/3 a 165/2 jako parkoviště (stavební pozemek) a ostatní pozemky jako zatravněné plochy. Kromě pozemku 50/2, jsou pozemky v současné době v nájmu pana Josefa Lelka, Agrola, který na nich hospodaří.    

Pozemky není vhodné prodávat jako zemědělské pozemky, jejich cena by byla nízká a dají se využít jako pozemky stavební. Pozemek 50/2 je součástí většího celku, který je určený územním plánem k zástavbě.

Cena prodeje pozemku  - v případě prodeje doporučujeme za pozemek p.č. 50/2 
Kč 270,--/m2 - dle znaleckého posudku z roku 2010. Pozemek 165/2 a 165/3 by mohl být ohodnocen jako stavební pozemek základní, podle vyhlášky cca 80,- Kč/m2, cena dle znaleckého posudku by se mohla lišit.  U zemědělských pozemků p.č. 123/2
a 117 bude cena nižší, cca 20,-- Kč/m2.  Celková cena prodeje cca 1.200.000,- Kč.
Účetní hodnota pozemků je cca Kč 7,--/m2.
 
Odbor výstavby nedoporučuje prodej.
Odbor majetek nedoporučuje prodej, jedná se částečně o stavební pozemky a také o součást větší lokality, která by měla být prodána vcelku, podle předchozích záměrů prodeje.

Usnesení RM č. 16 ze dne 8.8.2012:
RM nedoporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 123/2, 117, 50/2, 165/3 a 165/2 o celkové výměře 11840 m2 v k.ú. Malá Čermná k zemědělskému využití – 19 proti

Žádost o uzavření věcného břemene, pozemek p.č. 103/2 k.ú. Velký Dřevíč – materiál č. 66
Žadatel podal žádost o zřízení věcného břemene na pozemku 103/2 v k.ú. Velký Dřevíč v majetku města Hronova z důvodu přístupu k nemovitosti č.p. 26.
Pozemek p.č. 103/2 je sice druhem pozemku trvalý travní porost, fakticky je na něm zřízená asfaltová, účelová, veřejně přístupná komunikace, která se před bránou k pozemku 103/1 uhýbá k vedlejší nemovitosti č.p. 255 a dále pokračuje po soukromém pozemku. Ve skutečnosti se může jednat o „vyšlapanou pěšinu“ (je důležitá její skutečná existence a užívání) na pozemku a stále je to účelová komunikace, to znamená, že nemá statut místní komunikace, považuje se za soukromou, byť je ve vlastnictví města. Nesmí se uzavřít a nesmí se zrušit, pokud je jediným přístupem. Ve skutečnosti dochází k uzavírání těchto komunikací, pokud jsou v soukromém vlastnictví, ale v tomto případě je přístupová komunikace v majetku města a toto nehrozí.  Protože přístup k č.p. 26 je kompletně zajištěný po pozemku 103/2 ve vlastnictví města – zčásti po asfaltové komunikaci  a  zčásti po zatravněném úseku, není nutné zřízení věcného břemene. 

Odbor majetek nedoporučuje uzavření věcného břemene. Po konzultaci s panem Genrtem se jeví možnost vynětí pozemku p.č. 103/2 ze zemědělského půdního fondu a převedení do druhu pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace. Tímto krokem by byl uveden skutečný stav do souladu s právním stavem a nebylo by nejmenších pochyb o existenci komunikace – přístupu k nemovitosti č.p. 26 a č.p. 255.

Usnesení RM č. 16 ze dne 8.8.2012:
RM nedoporučila ZM ke schválení.

Ing. Jára požádal o informaci, zda se na této věci pracuje a jak dlouho bude trvat vynětí uvedeného pozemku ze ZPF.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 103/2 ve věci přístupu k nemovitosti č.p. 26 v k.ú. Velký Dřevíč – 15 proti, 4 se zdrželi

Záměr koupě části pozemku p.č. 1705/8 k.ú. Hronov – materiál č. 67
Správa železniční dopravní cesty (dále jen ČD), státní organizace, oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec králové, požádala město Hronov o vyjádření k výhledovému využití pozemku 1705/8 (výměra 1307 m2) v k.ú. Hronov. Důvodem byl záměr prodeje pozemku – oddělené části s novým parcelním číslem 1705/45 o výměře 1230  m2. 
 ČD byly dotázány na cenu prodeje a zda je ještě možnost podání žádosti
o odprodej. Cena má být v místě obvyklá, podání žádosti bylo možné, ale okamžitě. Údajně ČD dávají v případě více zájemců přednost obcím. Žádost byla poslána s tím, že bude dodatečně schváleno. Zákon o obcích ukládá schválení samotné koupě – schválení kupní smlouvy. Podání žádosti schváleno být nemusí, proto nevadí dodatečné schválení záměru koupě.
    
OM doporučuje schválení záměru odkoupení pozemku z důvodu plánovaného obchvatu města.

Usnesení RM č. 16 ze dne 8.8.2012:
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr koupě části pozemku p.č. 1705/8 (výměra 1307 m2) v k.ú. Hronov – oddělené části s novým parcelním číslem 1705/45 o výměře 1230  m2 od prodávajícího Správy železniční cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1, IČ 70994234 - 19 pro

Záměr prodeje pozemku p.č. 1574/12 k.ú. Hronov – materiál č. 68
Žadatelka podala žádost o koupi pozemku p.č. 1574/12 o výměře 707 m2 v k.ú. Hronov z důvodu stavby rodinného domu.  
Pozemek je druhem pozemku orná půda.  V územním plánu je pozemek vedený jako plocha k nízkopodlažní zástavbě městského typu.  
V pozemku jsou uloženy sítě – O2, ostatní sítě jsou v komunikaci.   

Cena prodeje pozemku:
Účetní hodnota pozemku je nízká (orná půda), pozemek město získalo bezúplatným převodem z Pozemkového fondu. OM navrhuje zjištění tržní (obvyklé) ceny znalcem.
 
Odbor výstavby doporučuje prodej.
Odbor majetek doporučuje prodej. Pozemek nenavazuje na žádné další pozemky ve vlastnictví města. Aby nemuselo dojít k opětovnému vyvěšování záměru, je nutné uvést např. cenu minimální, případně žádnou.

Usnesení RM č. 16 ze dne 8.8.2012:
RM doporučila ZM schválení záměru prodeje.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje  záměr prodeje  pozemku p.č. 1574/12 o výměře 707 m2  v k.ú. Hronov ke stavbě rodinného domu. Minimální cena prodeje Kč 650,--/m2 – 16 pro, 1 proti, 2 se zdrželi

Žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 682/3 a 682/4 k.ú. Velký Dřevíč – materiál č. 69
 OM požádal SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové (dále jen SÚS) o umístění kontejnerů na jejich pozemek. SÚS předběžně souhlasila a nabídla pozemky u hlavní silnice k odkoupení.
Smlouva o nájmu části pozemku p.p.č. 682/3 (celková výměra 243 m2) o výměře 15 m2 k umístění kontejneru na tříděný odpad byla uzavřena od 1.6.2011 do 31.5.2014, úhrada za rok užívání 1000,- Kč.
Správce pozemků, SÚS, uvádí, že převod pozemků do vlastnictví města doporučí, protože pozemky pro provoz silnice nutně nepotřebuje. Cenu nezná, tu určí vlastník, to je Královéhradecký kraj. Běžná cena podobných pozemků je cca 70,-- Kč/m2 (ověřeno na Královéhradeckém kraji, že se cena pohybuje od 50,--  do 100,-- Kč).
Pozemek 682/3 o výměře 243 m2 a pozemek 682/4 o výměře 95 m2 jsou vedeny jako ostatní plocha, ostatní komunikace, bez věcných břemen.
SÚS požaduje schválení převodu pozemků i podání žádosti.

OM doporučuje odkoupení pozemků, obecně má město problém s umístěním kontejnerů na tříděný odpad.

Usnesení RM č. 6/2012 ze dne 21.3.2012, bod 10/6: RM doporučuje ZM ke schválení.

Usnesení ZM č. 2/2012 ze dne 18.4.2012, bod 5/2: ZM schválilo úplatný převod.

Nové skutečnosti:
Později bylo novou pracovnicí SÚS sděleno, že je možný bezúplatný převod a že v tomto duchu máme podat žádost. Žádost byla podána v květnu. V červnu nám bylo oznámeno, že máme podat novou žádost, protože jsme neuvedli, že se jedná o převod z Královéhradeckého kraje. Později nám bylo sděleno, že musíme nechat znovu schválit záměr i podání žádosti o bezúplatný převod, protože původní – úplatný převod nemohou uznat (viz bod č. 3 usnesení – revokace).

Usnesení RM č. 16 ze dne 8.8.2012:
RM doporučila ZM schválit bezúplatný převod, podání žádosti a revokaci.

Návrh usnesení:
1) ZM schvaluje záměr bezúplatného převodu – přijetí daru pozemků parcelní číslo 682/3 a 682/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 243 a 95 m2) v katastrálním území Velký Dřevíč z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 do vlastnictví Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 – 19 pro

2) ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod – přijetí daru pozemků parcelní číslo 682/3 a 682/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 243 a 95 m2) v katastrálním území Velký Dřevíč z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 do vlastnictví Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 – 19 pro

3) ZM revokuje usnesení ZM č. 2/2012 ze dne 18.4.2012, bod 5/2 a 6/2 – 19 pro

Záměr bezúplatného převodu pozemků pod chodníky a pomocné pozemky v k.ú. Hronov a Žabokrky – materiál č. 70
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, (dále jen „KHK“), zastoupený Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČ 70947996, (dále jen „SÚS“), nabídl prostřednictvím SÚS pozemky pod chodníkovými tělesy v k.ú. Žabokrky a Hronov – v lokalitě od křižovatky u č.p. 107 (tzv. papírna) až po bývalou slévárnu v Žabokrkách.
Odbor majetek vybral pozemky (jen pod chodníky) podle poskytnutého geometrického plánu a podle konzultace se zástupcem SÚS. Pozemky k bezúplatnému převodu jsou uspořádány do tabulky. RM dne 30.5.2012 doporučila ZM ke schválení – bod 17/12 a 18/12.
Následně došlo ke změně pracovnic (z jednání ZM byl materiál stažen) na SÚS a bylo nám sděleno, že nám nabízejí i další pozemky, které jsou v majetku KHK a stávají se převodem chodníků nepotřebnými pro silnici. OM doplnil tabulkový přehled o tyto pozemky.

Jedná se o bezúplatný převod pozemků uvedených v tabulce pro k.ú. Hronov o výměře 3222 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, které vznikly oddělením geometrickým plánem č. 1117-290/2008 ze dne 15.9.2009, schváleným Katastrálním úřadem, katastrální pracoviště v Náchodě dne 24.11.2009,  a pro k.ú. Žabokrky o výměře 1480 m2, které vznikly oddělením geometrickým plánem č. 120-290/2008 ze dne 23.9.2009, schváleným Katastrálním úřadem, katastrální pracoviště v Náchodě dne 27.11.2009.

OM převod doporučuje, protože se jedná o pozemky pod stavbou chodníkového tělesa, které je ve vlastnictví města Hronova, dojde k právnímu narovnání vlastnických vztahů.
Výjimkou je pozemek p.č. 1167/15 o výměře 34 m2, který byl oddělený z toho důvodu, aby alespoň část soukromé cesty vlastnilo město a předešlo se tak případným nežádoucím a svévolným uzavírkám ze strany soukromých vlastníků.
Další výjimkou jsou pozemky mimo chodníková tělesa, převážně svahy zarostlé stromy a keři. SÚS již léta odmítá pečovat o zeleň v intravilánu obce, protože uvádí, že zeleň zlepšuje prostředí v obci a pro provoz na silnicích není nezbytná. 

Usnesení RM č. 16 ze dne 8.8.2012:
RM doporučila ZM schválit bezúplatný převod a podání žádosti.

Ing. Vít opustil jednání, přítomno 18 členů.

Návrh usnesení:
1)ZM schvaluje záměr bezúplatného převodu – přijetí daru pozemků p.p.č.:
1720/1 o výměře 130 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
1721/2 o výměře  996 m2,                           „
1720/2 o výměře    34 m2,                           „
1720/3 o výměře  576 m2,                           „
1721/3 o výměře 428 m2,                            „ 
1721/4 o výměře  181m2,                            „
1721/5 o výměře    65 m2,                           „
1721/6 o výměře  812 m2,                           „         v k.ú. Hronov
a pozemků p.p.č.:
1264/2 o výměře  203 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
1263/1 o výměře  411 m2,                            „
1264/1 o výměře    53 m2,                            „
1167/15 o výměře  34 m2,                            „
1263/4 o výměře  406 m2,                            „
1263/5 o výměře  316 m2, ostatní plocha, manipulační plocha
1167/11 o výměře    4 m2,                            „
1167/12 o výměře    8 m2,                            „
1167/16 o výměře  45 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Žabokrky,
z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, do vlastnictví Města Hronova, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 – 18 pro

Ing. Vít se vrátil na jednání, přítomno 19 členů.

2)ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků – darování pozemků  p.p.č.:
1720/1 o výměře 130 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
1721/2 o výměře  996 m2,                           „
1720/2 o výměře    34 m2,                           „
1720/3 o výměře  576 m2,                           „
1721/3 o výměře  428 m2,                            „ 
1721/4 o výměře  181m2,                            „
1721/5 o výměře    65 m2,                           „
1721/6 o výměře  812 m2,                           „             v k.ú. Hronov
a pozemků p.p.č.:
1264/2 o výměře  203 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
1263/1 o výměře  411 m2,                            „
1264/1 o výměře    53 m2,                            „
1167/15 o výměře  34 m2,                            „
1263/4 o výměře  406 m2,                            „
1263/5 o výměře  316 m2, ostatní plocha, manipulační plocha
1167/11 o výměře    4 m2,                            „
1167/12 o výměře    8 m2,                            „
1167/16 o výměře  45 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Žabokrky,
z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, do majetku Města Hronova, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 – 19 pro

Prominutí smluvní pokuty Štěpán Matyska, restaurace Radnice Hronov – materiál č. 71
Odbor majetek obdržel žádost od pana Štěpána Matysky, trvale bytem Elišky Krásnohorské 956, Hronov o prominutí vyčíslené smluvní pokuty ve výši Kč 62 738,12 za pozdní platby nájemného za období srpen 2009 – prosinec 2011. Jako hlavní důvod je stále se opakující argument – neplacení odběratelských faktur. Při osobním jednání za účasti zástupce OM, starostky a JUDr. Vrzáčkové mu bylo vysvětleno, že nejsme podnikatelský subjekt, proto tento důvod nelze stále akceptovat. Přesto byly panu Matyskovi poskytnuty ústupky ve formě vrácení nájemného za neužívané prostory vinárny (RM 6. 10. 2010), splátkový kalendář na úhradu nájemného za srpen a září 2011 (projednáno na ZM 14. 12. 2011), který termínově stejně dle dohody nedodržoval. Dále byla schválena dohoda o odložení splátek nájemného za leden – březen 2012 (schváleno na RM dne  4. 4. 2012) - důvodem byl nový podnikatelský záměr.  Od počátku nájmu pan Matyska nedodržuje termín splatnosti, na upomínky nereaguje, pokud je dopisem vyžádána jeho osobní návštěva, v daném termínu se nedostaví. Za opětovné porušování podmínek nájemní smlouvy č. NP/09/03 ze dne 30. 7. 2009 byla předložena ke schválení výpověď nájemní smlouvy.

Provoz vinárny je z hlediska hluku problematický, o stížnosti manželů Mackových jsme informovali RM dne 30. 5. 2012. Pan Matyska byl upozorněn dopisem a je jen otázka času, jak na výzvu zareaguje a zda se stížnosti nebudou opakovat.
Za 18 měsíců provozu vinárny nebyly provozovatelem splněny základní požadavky prevence a základní zabezpečení požární ochrany na pracovišti.
Vinárna není vybavena stanoveným počtem hasicích přístrojů, v době kontroly ještě stále nebyl k dispozici provozní řád vinárny.

Pan Matyska ve své žádosti uvádí svoje zásluhy na rekonstrukci restaurace, vinárny a venkovní zahrádky. Tato skutečnost se nedá popřít, ale pronajímateli šlo hlavně o provoz restaurace popř. vinárny, zahrádka už byl jen podnikatelský záměr ve snaze o získání většího zisku.

V každé nájemní smlouvě na nebytový prostor je stanovena výše smluvní pokuty 0,25 % za každý den nedodržení lhůty splatnosti a je právě v takové výši, aby placení nájemného bylo prvořadou povinností nájemníka. Pan Matyska byl několikrát v upomínce upozorněn, že mu smluvní pokuta bude vyčíslena. Pokud bylo nájemné placeno, tak vždy po termínu a je tomu tak i nyní po vyčíslení smluvní pokuty. Od 1. 4. 2012 je dodatkem nájemné sníženo z původních Kč 21 055,- na Kč 15 233,-- splatné k 25. dni běžného měsíce (duben uhrazen 30. 4. a květen 31. 5. 2012). Nevidíme důvod, proč výši smluvní pokuty snižovat dodatkem ke smlouvě, těžko bychom hledali jiný prostředek k řádnému placení nájemného, zejména u takového nájemce jako je pan Matyska.

Odbor majetek vyvrátil i tvrzení, že k datu sepsání žádosti tj. 22. 5. 2012 nemá pan Matyska žádný dluh na nájemném. Dle sdělení finančního odboru byl nájem za letní zahrádku naposledy zaplacen v měsíci lednu 2012. K dnešnímu dni činí celkový dluh Kč 6 282,-- (dluh za únor – květen 2012 Kč 5 932,-- a za říjen 2011 nedoplatek Kč 350,-).

Každý den řeší OM problematiku neplacení nájemného nájemníků bytů, a to zcela z jiných důvodů, ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost, pozdní úhrada mzdy od soukromých zaměstnavatelů. Současná doba není moc příznivá pro osoby s malými příjmy, musíme však posuzovat případ od případu, zda se jedná o stálé neplatiče, pro které je hlavní prioritou něco jiného, než uchování stálého bydlení nebo o osoby v momentální tíživé životní situaci. Přesto jim je vyčíslen poplatek z prodlení nebo dána výpověď z nájmu bytu.

Odbor majetek se domnívá, že bylo panu Matyskovi v jeho podnikání poskytnuto tolik úlev a ústupků, kterých se nikomu jinému nedostalo, přesto se nechová jako řádný nájemce a svoje povinnosti neplní. Město mu dokonce vyšlo vstříc a vyhovělo jeho žádosti o odložení platby nájemného v době, kdy rozšiřoval svoje podnikání v objektu, který ani není v majetku města Hronova. Svým jednáním nepřesvědčil o své spolehlivosti, proto OM nedoporučuje žádosti pana Matysky vyhovět.

RM doporučila ZM neschválit žádost pana Matysky usnesením č. 14/2012 pod bodem 12/14 ze dne 27. 6. 2012.

Nové skutečnosti: Přestože pan Matyska byl obeznámen s vyčíslenou smluvní pokutou, platby za nájem a splátky dle dohody hradí opět po termínu splatnosti. První splátka dle dohody o odložení platby nájemného za leden – březen 2012 byla připsaná na náš účet až v měsíci červenci, nikoliv v červnu, nájem za červenec
a druhá splátka přišly 5 dní po splatnosti a to až na ústní upomínku.

Ing. Jára pokáral za špatnou práci úředníky i členy rady za to, že se vymáhá pokuta až tak dlouho – úroky jsou vyčísleny za období 2009 – 2011. Uvedl, že nechce tuto věc projednávat, požadoval materiál č. 71 stáhnout z programu jednání, aby byl dopracován a znovu projednán v radě.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje stažení materiálu č. 71 z programu jednání s tím, že bude dopracován a znovu projednán v radě města - 15 pro, 3 proti, 1 se zdržel

Informace o prodeji domů v majetku města – materiál č. 73
OM předkládá informaci k prodeji domů v majetku města.

1/ bytová jednotka v č.p.76, Husova ul., Hronov
Viz samostatný materiál na jednání ZM 5.9.2012

2/ dům č.p.107, Jungmannova ul., Hronov
ZM 18.6.2008 schválilo záměr prodeje bytového domu č.p.107 vč. dřevníků a pozemků. Tržní hodnota nemovitosti je Kč 2 900 000,--. ZM ve svém usnesení č.5/2010 ze dne 23.6.2010 schválilo prodej výše zmiňované nemovitosti za kupní cenu Kč 2 900 000,--. Kupující nakonec nebyl schopen zaplatit kupní cenu, a proto  ZM ve svém usnesení č. 7/2011 dne 26.10.2011 revokovalo usnesení ze dne 23.6.2010. Zatím není aktuální zájemce o koupi nemovitosti.

3/ dům č.p. 596, Riegrova ul., Hronov
Viz samostatný materiál na ZM 5.9.2012

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o prodeji domů v majetku města – 19 pro

Prodej bytové jednotky v Husově čp. 76 – materiál č. 75
V bytovém domě č.p. 76, Husova ul. je Město Hronov vlastníkem poslední bytové jednotky č. 76/2, o velikosti 1+1, celkové výměře 44,38 m², se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4438/47049 na společných částech domu č.p.76 a pozemku p.č. 422 v k.ú. Hronov. Byt je volný. 

Historie: Ostatní bytové jednotky v domě č.p.76 byly od r. 1997 postupně privatizovány (na základě prohlášení vlastníka ze dne 27.6.1997 vypracovaného realitní kanceláří REX Jaroměř a usnesení Městského zastupitelstva č. 4/97 ze dne 20.5.1997). Nájemkyně posledního bytu neměla o privatizaci zájem, byt byl nabízen k prodeji i s nájemkyní, ale nebyl žádný zájemce. Od července 2010, kdy byl byt uvolněn poslední nájemkyní byl realitní kanceláří i OM nabízen byt za cenu Kč 500 000,--. Za tuto cenu nebyl byt prodejný – nebyl zájem, a proto  na základě stanovení nové  obvyklé ceny nemovitosti  ZM ve svém usnesení č. 3/2012 ze dne 13.6.2012 (bod 19/3) schválilo výchozí cenu záměru prodeje ve výši Kč 250 000,--. Nové skutečnosti byly zveřejněny od 15.6.2012.

Usnesení RM č. 18/2012 ze dne 22.8.2012:
RM doporučuje prodej bytové jednotky č. 76/2 žadatelům.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje prodej nemovitosti bytové jednotky č. 76/2, o velikosti 1+1, celkové výměře 44,38 m², v bytovém domě č.p. 76, Husova ul., Hronov se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4438/47049 na společných částech domu č.p. 76 a pozemku p.p.č. 422 v k.ú. Hronov za kupní cenu Kč 250 000,-- - 18 pro, 1 se zdržel

Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Hronov – smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem – materiál č. 76
OM předkládá ZM ke schválení uzavření Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem s vybraným dodavatelem veřejné zakázky „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Hronov“ s evidenčním číslem VZ: 7202011008336.
 
Oznámení o zakázce bylo uveřejněno dne 27.2.2012 v ISVZ a v Úředním věstníku EU (před účinností novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách).
Nabídky byly hodnoceny podle kritérií stanovených v zadávací dokumentaci schválené RM č. 7/2012 (bod 10/7 a 11/7) dne 4. dubna 2012. Zadávací dokumentace byla poskytnuta všem 4 uchazečům, kteří podali žádost o účast a splnili kvalifikační kritéria dle oznámení o zakázce uveřejněného 27.2.2012.
Dne 19.6.2012 se konalo 1. jednání hodnotící komise – otevírání obálek – tři nabídky.
Dne 28.6.2012 se konalo 2. jednání hodnotící komise – předběžné hodnocení nabídek.
Dne 13.7.2012 se konalo I. kolo jednacího řízení s uchazeči.
Dne 25.7.2012 se konalo II. kolo jednacího řízení s uchazeči, které bylo kolem závěrečným.

Výsledek hodnocení – pořadí nabídek:
1. D-ENERGY s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 288 08 495                  90,6 bodů
2. MVV Energie CZ a.s., Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5, IČ 49685490                                        87,9 bodů
3. EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice, IČ 13582275                                          71,8 bodů

RM ve svém usnesení č. 17/2012 ze dne 8.8. 2012 pod bodem 5/17 a 6/17 schválila výsledek hodnocení, pořadí nabídek a nejvhodnější nabídku.

Vzhledem k tomu, že půjde o desetiletý závazek města, je uzavření Smlouvy
o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem předkládáno ke schválení ZM.

Ing. Jára, Ing. Jeništa a pan Topolnickyj projevili zájem sledovat realizaci tohoto projektu. Ing. Vítová je bude průběžně informovat.

Ing. Jára seznámil se svými poznatky z výběrových řízení na dodavatele metody EPC, kterých se účastnil. Uvedl, že je správné, že vyhrála tato firma, která nabízí komplexní zpracování, ne jen dílčí výměny některých zařízení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje „Uzavření Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem“ s vybraným dodavatelem veřejné zakázky (zadané jako jednací řízení s uveřejněním dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Hronov“ s evidenčním číslem VZ: 7202011008336, společností D-ENERGY s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 288 08 495. Návrh Smlouvy přílohou – 19 pro

Přehled investičních akcí – materiál č. 77
Předložený materiál ústně doplnila o nové skutečnosti Michaela Kajnarová.

1) Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví

Budova ZŠ Nám. ČSA.
Na budově ZŠ byla vyměněna cca polovina oken ze strany náměstí a k divadlu. Ze strany do dvora je budova ve finále, fasáda je vytvořena, zbývá „natáhnout“ sokl marmolitem a uklidit prostor po stavebních pracech. Na náměstí začalo růst lešení, nejprve na části od budovy hotelové školy po hlavní vchod ZŠ, lešení se bude ale postupně stavět i na zbývající části budovy. Dojde k opravě a renovaci fasády (vnější stěny budovy se z těchto stran nezateplují), bude vyměněno nebo natřeno oplechování říms, způsob opravy bude stanoven po prohlídce jednotlivých částí. Na římsy budou osazeny trny proti holubům včetně zasíťování věže.

Budova ZŠ Palackého
Pokud se budete pohybovat kolem budovy školy, uvidíte, že je zhotoveno zateplení v podobě polystyrenu. A to jak z přední, tak i ze strany do dvora. Vytvarovat z polystyrenu všechna zalomení kolem otvorů bylo dosti náročné, ale provádějící firma si s tím šikovně poradila, takže budově bude zachován její původní vzhled. Práce budou pokračovat vytvořením perlinky a pak i vrchních, barevných vrstev fasády.

Budova SOU a SOŠ Hotelnictví
Celá budova hotelové školy je dokončena bez drobných detailů, jako je zpětné osazení přístřešků autobusových zastávek, vytvoření soklu pomocí marmolitu a celkového úklidu kolem budovy.

Konečný termín výstavby všech budov je stanoven na říjen roku 2012.

2) Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Komenského nám. č.p. 8 a MŠ Velký Dřevíč“

Budova MŠ Velký Dřevíč

Budova ZŠ Komenského nám. č.p. 8
Tato stavební akce je zcela dokončena, Město Hronov podalo závěrečnou žádost
o platbu. Dotační akce je tímto skončena.

3) Chodník u č.p. 8
Stavební akce je zcela dokončena.

4) Chodník Smetanova ulice
Na chodníku ve Smetanově ulici se bude Město Hronov podílet společně se společností VaK, a.s. Náchod, která zde v minulém roce budovala novou kanalizaci. Chodník byl v těchto místech v havarijním stavu, proto Město Hronov přistoupilo na dohodu, že než aby se dával do původního stavu, který byl zcela nevyhovující, bude se finančně podílet na stavbě nového chodníku.
V minulém týdnu společnost VaK Náchod, a.s. konečně ústně odsouhlasila jeden z návrhů rekonstrukce chodníku. Nyní čekáme na písemné vyjádření a poté ihned započne samotná rekonstrukce. Akce by měla být hotova do jednoho měsíce.

5) Projektová dokumentace Červená ulice
Nyní vzniká realizační Projektová dokumentace, stav je takový, že probíhají jednotlivá jednání se síťaři. Poté, kdy budeme znát kompletně technické řešení rekonstrukce komunikace i s požadavky majitelů podzemních sítí, bude svoláno jednání se všemi obyvateli, kterých se tato rekonstrukce týká. Bude představeno řešení, všichni budou seznámeni s omezeními, které tato stavba bude představovat. PD bude vyhotovena do konce roku 2012.

6) VO 17. listopadu, Žižkova,…
Tuto položku rozpočtu mělo Město Hronov už i minulý rok. Projektová dokumentace je vyhotovena. Akce je závislá na společnosti ČEZ, měla by jít souběhem. Nikdo z uvedené společnosti ale není schopen podat informaci, kdy se bude z jejich strany tato investiční akce konat. Město Hronov má zažádáno o stavební povolení, aby bylo vše připraveno, kdyby došlo k investici společnosti ČEZ.

7) VO Šedivá hora
Tato stavební akce navazuje na činnost společnosti ČEZ, která bude v této lokalitě provádět zasíťování pozemků pro budoucí výstavbu. Město se připojí k výstavbě s veřejným osvětlením, ale ne zcela, bude jen položena chránička spolu s kabelem a zemnícím páskem, sloupy budou osazeny až po dokončení výstavby na Šedivé hoře, aby nedošlo k poškození VO. Akce nyní probíhá, bude dokončena do konce měsíce srpna.

8) PD chodník J. z Poděbrad
Projektová dokumentace je vyhotovena, nyní je technické řešení zasláno všem majitelům podzemních sítí, jakož i účastníkům řízení ohledně pozemků apod. Chodník je na pozemku ve vlastnictví SÚS KHK kraje a na jednání se jmenovaným bylo předběžně dohodnuto, že po rekonstrukci chodníku, pokud ZM schválí tento úmysl, přejde chodník i s pozemkem do majetku Města Hronova. Na konci roku budeme znát cenu rekonstrukce do rozpočtu na rok 2013.

9) Rekonstrukce parkoviště, Dvorská ulice
Parkoviště ve Dvorské ulici je z většiny zhotoveno. Zbývá dodláždit jen malou část mezi výjezdem ze dvora TS a vchodem pro pěší. Akce tím bude dokončena. Proběhla bez větších potíží, došlo k úpravám podloží, vydláždění parkovací plochy, k vyasfaltování příjezdové komunikace a k zasypání recyklovaným živičným materiálem prostor pro pěší a ještě částečné parkoviště, také k opravě uličních vpustí a kanalizačního vedení. Tato plocha z recyklátu bude časem také zadlážděna, to ale až poté, co se Město Hronov dohodne se správcem vrchního vedení NN, které je v těchto místech ukotveno na sloupech a bude tedy přeloženo jako podzemní.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace o investičních akcích – 19 pro

Dostavba zimního stadionu – 3. etapa – materiál č. 80
Budova zimního stadionu, ve které se nachází zázemí pro hokejisty a veřejnost je svým vybavením v nevyhovujícím stavu. Jak se sami zastupitelé při návštěvě mohli přesvědčit, jedná se zejména o nedostačující úroveň sociálního zařízení, malá kapacita kabin a celková nízká úroveň vnitřku budovy. Přestavbou budovy by se také zlepšily podmínky pro tvorbu a údržbu ledu, neboť nová budova bude tvořit kompletní zástavbu chybějící boční stěny, tím se prostor zimního stadionu uzavře a vnitřní klima se stabilizuje.

Rozsah realizace je podle PD Ing. L. Poleje následující:
- objekt garáže rolby s nadzemním podlažím (boční strana je nyní stávající strojovna)
- objekt sociálního zařízení pro hráče a diváky (boční strana kde je nyní budova s nevyhovujícími šatnami)

Objekt garáže rolby s nadzemním podlažím bude obsahovat v přízemí garáž pro rolbu, místnost pro plynové ohřívání vody, sklad PHM, novou sněžnou jámu, sklad pro drobný materiál. V prvním patře bude zvýšené hlediště s občerstvením.

Objekt sociálního zařízení pro hráče a diváky bude obsahovat 5 šaten pro hráče se sociálním zařízením, úklidovou komoru, WC pro imobilní občany, WC pro návštěvníky, sklad výstroje a sušárnu, zařízení vzduchotechniky. V prvním patře budou 3 šatny pro hráče, klubovna, občerstvení, WC pro návštěvníky.

Finanční předpoklad realizace činí: Kč 17 806 442,-- bez DPH, Kč 21 367 730,-- s DPH.

Možnosti financování:
Návrh vedení města na financování investice je uhradit polovinu částky (cca 11 mil. Kč) v roce 2013 z vlastních zdrojů města a na druhou polovinu přijmout dlouhodobý úvěr. Tento návrh je možné podepřít schválenou novelou zákona o rozpočtovém určení daní. Dle propočtů MF přinese tato změna do rozpočtu města Hronov
cca 12 mil. Kč navíc oproti daňovým příjmům v letošním roce. Svaz měst a obcí ČR však upozorňuje na riziko nadhodnocení daňových příjmů a s tím spojené nižší skutečné pozitivní dopady schválené novely RUD do rozpočtů obcí.
Město Hronov je v současné době schopno vyčlenit ze svého rozpočtu každý rok cca 10 mil. Kč na investiční výdaje. Pro rok 2013 je připravováno velké množství finančně náročných investic – např. instalace tepelných čerpadel v MŠ Hronov, zateplení ZŠ V. Dřevíč, EPC projekty, projekt odpadového hospodářství Hronov – Kudowa Zdroj. V současné době ještě neznám částky spojené s připravovanými investicemi
do rozpočtu na příští rok.
Dalším faktorem, který je nutné brát v potaz je to, že v současné době má město
5 mil. Kč úvěr z důvodu neobdržení očekávaných dotací.
Ze všech výše uvedených důvodů se přikláním spíše k opatrnosti s dalšími investicemi města a v případě rozhodnutí o realizaci připravované investice
na zimním stadionu raději doporučuji uvažovat v rovině financování prostřednictvím dlouhodobého úvěru se splatností min. 10 let s možností mimořádných splátek bez sankcí pro případ skutečně navýšených příjmů a volných prostředků města. Úvěrem by byl rozpočet města zatížen ročními splátkami ve výši cca 2.600 tis. Kč, což je nyní v mezích možností rozpočtu.
Hospodaření obcí se v současné době posuzuje pomocí soustavy informačních
a monitorovacích ukazatelů (SIMU), kdy ukazatel dluhové služby je jedním z informativních ukazatelů. SIMU obsahuje celkem 18 ukazatelů a na základě nich,
či ukazatelů vybraných, se posuzuje hospodaření obcí.
Z údajů v roce 2011 činí ukazatel dluhové služby města Hronov 5,55 %.
Aby bylo možné zhruba určit, zda je zadlužení obce v mezích, lze použít  původní způsob výpočtu ukazatele dluhové služby, který byl v minulosti v podstatě jediným ukazatelem finančního zdraví obce. Takto vypočtený ukazatel dluhové služby dle údajů loňského roku činí 8,48 %. Z hlediska dřívějšího pohledu se posuzovala obec jako finančně zdravá do hodnoty ukazatele ve výši 15 %.
Přehled nutných kroků v čase tak, aby dostavba byla zahájena počátkem března 2013:
- schválení ZM 5.9.2012
- dopracování a aktualizace PD Ing. L. Polejem je stanovena na částku Kč 82 000,-- bez  DPH, Kč 98 400 s DPH. Termín vyhotovení je do 31. 10. 2012.
  Cena zahrnuje -  úpravu stavební části dokumentace
                           - úpravu všech profesí tj. statika, kanalizace, vodovody, topení
                              vzduchotechnika
- výběrové řízení, 3 měsíce, tj. od 1.11.2012 do 31.1.2013
- únor 2013, vyhlášení a schválení vítěze, lhůta na odvolání a podepsání smlouvy
- 1.3.2013 zahájení prací

Rada města na svém jednání dne 22.8.2012 doporučila zastupitelstvu města dostavbu zimního stadionu – 3. etapa, realizovat.

Ing. Andršová – uvedla, že investice je nutná, šatny jsou v žalostném stavu. Jedná se o velice značnou investici na příští rok. Má obavy z financování.
Paní starostka podrobně shrnula celou historii zimního stadionu, důvody, které vedly radu k předložení návrhu na dostavbu, možnosti financování a předpokládaný časový harmonogram realizace. Požádala o vystoupení přítomného Ing. Lukáše Poleje.
Ing. Lukáš Polej seznámil členy zastupitelstva s rozsahem 3. etapy a zdůvodnil její finanční náročnost.

K materiálu byla vedena obsáhlá diskuse členů zastupitelstva.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje přípravu dostavby zimního stadionu - 3. etapa, s plánovanou realizací v roce 2013 podle aktualizované PD Ing. Lukáše Poleje – 19 pro


5. Různé

Stanovení průzkumného území Trutnovsko – oznámení MŽP
Starostka seznámila se zaslaným oznámením Ministerstva životního prostředí ohledně stanovení průzkumného území – změny okruhu účastníků řízení. Město Hronov již není účastníkem řízení, což znamená, že není ohroženo případným průzkumem a těžbou břidlicových plynů.

Kanalizace Zbečník – podání žádosti na SFŽP
Starostka seznámila s podáním žádosti na SFŽP na kanalizaci ve Zbečníku. Celkové náklady tyto akce budou ve výši cca 72 mil. Kč, investorem bude Vak Náchod, a. s.
O tom, zda bude dotace poskytnuta, se bude rozhodovat pravděpodobně v měsíci říjnu nebo listopadu.


6. Diskuze

Termín příštího jednání zastupitelstva je 17. října 2012.

Paní starostka poděkovala za účast na společenských akcích při konání Jiráskova Hronova. Pozvala na pietní akt v říjnu. Pozvánky budou zaslány.

Místostarosta pozval přítomné na nový projekt Zbečnický vandr, který, jak doufá, se stane tradicí. Jedná se o mezinárodní pochod, který se koná 15. září, start na sokolském hřiště ve Zbečníku.

Mgr. Hlušková a Mgr. Maslikiewiczová – poděkovaly za organizaci Jiráskova Hronova. Moc se jim letošní ročník líbil.

Mgr. Řěhůřková poděkovala za schválenou částku 550 tis. Kč na výměnu oken na škole.

Ing. Jeništa se dotazoval, jak to vypadá s přípravou rekonstrukce cesty Na Zada, požádal o její průběžnou údržbu – domluveno s vedoucím TS.

Mgr. Šnajdr poděkoval za opravu schodů u sokolovny.

Ing. Andršová informovala o často přeplněných kontejnerech na plast ve Velkém Dřevíči, kdy při větru je odpad roznášen k nim na pozemek. Místostarosta sdělil, že se připravuje nová podoba kontejnerového stání a je k náhledu u M. Kajnarové.

Mgr. Málek vyzval k zamyšlení nad úlohou finančního výboru, který by měl dávat doporučení k finančním záležitostem. Paní starostka odpověděla, že to cítí stejně, ale v některých případech je lhůta pro projednání velmi krátká.

Mgr. Bartošová se dotazovala, jak KIS stanovuje plán divadelních představení. Jak stanovuje cenu vstupenky, když i vyprodané představení je ztrátové. Na dotaz odpověděla paní Kollertová.

MUDr. Mihola se ptal na výtěžek z loterií, kolik peněz v letošním roce Hronov obdrží. Ing. Stonjeková sdělila, že z loterií jsme dosud dostávali okolo 1 mil. Kč. V letošním roce dosud město obdrželo cca 450 tis. Kč.

Petr Koleta uvedl, že ve Dvorské ulici je na prodej chalupa. Zeptal se, zda by ji město nekoupilo. Mohlo by se tak rozšířit parkoviště a upravit kontejnerové stání. Pan místostarosta uvedl, že dosud nenalezl kontakt na uvedenou realitní kancelář.

Mgr. Líbalová velmi důrazně kritizovala péči o hronovský hřbitov, jsou zde popadané pomníky, nikdo s tím nic nedělá, město se o hřbitov vůbec nestará, je to velká ostuda.
Paní Lišková odpověděla, že ve špatném stavu jsou hroby, na které není uzavřena nájemní smlouva. Uvedla, že pokud dojde k sesunutí nějakého pomníku, pak je za pomoci TS i pracovníků pohřební služby uklizen. Odmítla tvrzení, že je hřbitov v popisovaném stavu. 
Paní starostka uvedla, že odbor majetek provede kontrolu hřbitova a nafotí současný stav tak, aby bylo možné posoudit, zda je kritika Mgr. Líbalové oprávněná.
Mgr. Líbalová se také dotazovala na stav komunikace v Žabokrkách, zda zůstane v tomto stavu nebo zda se s ní bude něco dělat.

Paní starostka učiní dotaz na SÚS, která má komunikaci ve správě, v jakém stavu je její předání.

Pan Hurdálek uvedl, že na hřbitově byl a není nutné dramatizovat jeho stav.
Dále uvedl, že na základě stížnosti občana, by bylo vhodné zkontrolovat stav veřejných záchodů, případně provést údržbu a výmalbu.
Pan Balcar provede kontrolu.

Pan Jirman z řad diváků poděkoval za organizaci Jiráskova Hronova, hlavně za úklid, jak ho technické služby zvládly.


Zapsala Milena Moravcová
Jednání bylo ukončeno v 20.00 hodin.

 

Usnesení č. 4/2012
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 5. září 2012

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/4 – ověřovatele zápisu pana Petra Koletu a Mgr. Petra Málka – 16 pro, 2 se zdrželi
2/4 – program jednání – 12 pro, 6 proti, 1 se zdržel
3/4 - rozpočtová opatření č. 03/2012 dle přílohy – 18 pro, 1 proti
4/4 - TJ Sokolu Rokytník, IČ CZ46503773, se sídlem v Rokytníku, 549 34 Hronov, zastoupené předsedou Radošem Holubem, bezúročnou půjčku ve výši Kč 240 000,- se splatností 10 let v deseti splátkách po Kč 24 000,- vždy k 31.12. Účel půjčky, podmínky splatnosti, zástava a další ujednání jsou součástí smlouvy, která je přílohou – 19 pro
5/4 - uzavření kupní smlouvy č. 7/OM/12 na prodej  pozemku p.č. 202/3 o výměře 96 m2 v k.ú. Malá Čermná – 19 pro
6/4 - prodej nemovitostí bytového domu č.p. 596, Riegrova ulice, vč. pozemku p.č. 327 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 616 m² v k.ú. Hronov  za kupní cenu Kč 3 500 000,-- - 12 pro, 5 proti, 2 se zdrželi
7/4 - záměr koupě části pozemku p.č. 1705/8 (výměra 1307 m2) v k.ú. Hronov – oddělené části s novým parcelním číslem 1705/45 o výměře 1230 m2 od prodávajícího Správy železniční cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 - 19 pro
8/4 - záměr prodeje  pozemku p.č. 1574/12 o výměře 707 m2  v k.ú. Hronov ke stavbě rodinného domu. Minimální cena prodeje Kč 650,--/m2 – 16 pro, 1 proti, 2 se zdrželi
9/4 - záměr bezúplatného převodu – přijetí daru pozemků parcelní číslo 682/3 a 682/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 243 a 95 m2) v katastrálním území Velký Dřevíč z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 do vlastnictví Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 – 19 pro
10/4 - podání žádosti o bezúplatný převod – přijetí daru pozemků parcelní číslo 682/3 a 682/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 243 a 95 m2) v katastrálním území Velký Dřevíč z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 do vlastnictví Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 – 19 pro
11/4 - záměr bezúplatného převodu – přijetí daru pozemků p.p.č.:
          1720/1 o výměře 130 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
          1721/2 o výměře  996 m2,                           „
          1720/2 o výměře    34 m2,                           „ 
          1720/3 o výměře  576 m2,                           „
          1721/3 o výměře 428 m2,                            „  
          1721/4 o výměře  181m2,                            „
          1721/5 o výměře    65 m2,                           „
          1721/6 o výměře  812 m2,                           „         v k.ú. Hronov
          a pozemků p.p.č.:
          1264/2 o výměře  203 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
          1263/1 o výměře  411 m2,                            „
          1264/1 o výměře    53 m2,                            „
           1167/15 o výměře  34 m2,                            „ 
           1263/4 o výměře  406 m2,                            „ 
           1263/5 o výměře  316 m2, ostatní plocha, manipulační plocha
           1167/11 o výměře    4 m2,                            „
           1167/12 o výměře    8 m2,                            „
           1167/16 o výměře  45 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Žabokrky, z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, do vlastnictví Města Hronova, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 – 18 pro
12/4 - podání žádosti o bezúplatný převod pozemků – darování pozemků  p.p.č.:
          1720/1 o výměře 130 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
          1721/2 o výměře  996 m2,                           „
          1720/2 o výměře    34 m2,                           „
          1720/3 o výměře  576 m2,                           „
          1721/3 o výměře  428 m2,                            „ 
          1721/4 o výměře  181m2,                            „
          1721/5 o výměře    65 m2,                           „
          1721/6 o výměře  812 m2,                           „             v k.ú. Hronov
          a pozemků p.p.č.:
          1264/2 o výměře  203 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
          1263/1 o výměře  411 m2,                            „
          1264/1 o výměře    53 m2,                            „
          1167/15 o výměře  34 m2,                            „
          1263/4 o výměře  406 m2,                            „
          1263/5 o výměře  316 m2, ostatní plocha, manipulační plocha
          1167/11 o výměře    4 m2,                            „
          1167/12 o výměře    8 m2,                            „
          1167/16 o výměře  45 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Žabokrky, z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, do majetku Města Hronova, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 – 19 pro
13/4 - stažení materiálu č. 71 z programu jednání s tím, že bude dopracován a znovu projednán v radě města - 15 pro, 3 proti, 1 se zdržel
14/4 - prodej nemovitosti bytové jednotky č. 76/2, o velikosti 1+1, celkové výměře 44,38 m², v bytovém domě č.p. 76, Husova ul., Hronov se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4438/47049 na společných částech domu č.p. 76 a pozemku p.č. 422 v k.ú. Hronov za kupní cenu Kč 250 000,-- - 18 pro, 1 se zdržel
15/4 - „Uzavření Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem“ s vybraným dodavatelem veřejné zakázky (zadané jako jednací řízení s uveřejněním dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Hronov“ s evidenčním číslem VZ: 7202011008336, společností D-ENERGY s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 288 08 495. Návrh Smlouvy přílohou – 19 pro
16/4 - přípravu dostavby zimního stadionu - 3. etapa, s plánovanou realizací v roce 2013 podle aktualizované PD Ing. Lukáše Poleje – 19 pro


Zastupitelstvo města neschvaluje:
17/4 - záměr prodeje pozemků p.p.č. 123/2, 117, 50/2, 165/3 a 165/2 o celkové výměře 11840 m2 v k.ú. Malá Čermná k zemědělskému využití – 19 pro
18/4 - zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 103/2 ve věci přístupu k nemovitosti č.p. 26 v k.ú. Velký Dřevíč – 15 pro, 4 se zdrželi

Zastupitelstvo města revokuje:
19/4 - usnesení ZM č. 2/2012 ze dne 18.4.2012, bod 5/2 a 6/2 – 19 pro

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
20/4 - informace z jednání Rady města Hronova – 19 pro
21/4 - kontrolu plnění ZM č. 3/2012 – 19 pro
22/4 – informaci OM o prodeji domů v majetku města – 19 pro
23/4 – informace o investičních akcích – 19 pro
24/4 – informace v bodu č. 5 různé  a obsah diskuze – 19 pro

Zastupitelstvo města ukládá:
25/4 – odboru majetek sdělit Ing. Járovi, jak dlouho bude trvat vynětí pozemku p.č. 103/2 k.ú. Velký Dřevíč ze ZPF
26/4 – odboru majetek – paní Liškové – provést kontrolu hřbitova a nafotit současný stav
27/4 – starostce učinit dotaz na SÚS, v jakém stavu je předání komunikace v Žabokrkách
28/4 – technickým službám – panu Balcarovi – provést kontrolu veřejných záchodů

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 13. 09. 2012