živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 4/2011

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

z  jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo
dne 22. června 2011 od 17:00 hodin v Sálu Josefa Čapka

Přítomni: 19 členů (dle prezenční listiny)
Ověřovatelé zápisu: Antonín Hurdálek, MVDr. Tomáš Strnad
Omluveni: Ing. Karel Jára, Pavel Topolnickyj, Mgr. Jan Šnajdr – pozdější příchod
Ing. Jiří Kašík, tajemník

Jednání zahájila starostka Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 18 členů. 
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Antonín Hurdálek a MVDr. Tomáš Strnad - 16 pro, 2 se zdrželi.
Starostka se zeptala, zda má někdo připomínky k zápisu z dubnového jednání a mimořádného jednání ZM v červnu.  Žádné připomínky nebyly.
Návrh programu jednání byl předán na pozvánce. Jako podklad pro jednání byly zastupitelům zaslány materiály pod čísly 38 - 50 včetně příloh, výroční zpráva KIS, výroční zpráva VaK, zápis z jednání finančního výboru ze dne 16.6.2011. K předloženému návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání  - 18 pro


Program jednání:
1. Informace z jednání RM
2. Kontrola plnění usnesení ZM
3. Finanční záležitosti
    - Závěrečný účet města Hronova za rok 2010
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
6. Diskuse

 

1. Informace z jednání rady města

Informace z jednání rady města – materiál č. 39 a 49
S materiály seznámila paní starostka a zároveň představila nového vedoucí odboru SRZ pana Michala Kubečka.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace z jednání rady – 18 pro.


2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města č. 2/2011 – materiál č. 45
S materiálem seznámil Ing. Kašík.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 2/2011 – 18 pro

3. Finanční záležitosti

Závěrečný účet města Hronova za rok 2010 – materiál č. 38
Na základě Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, předložil finanční odbor závěrečný účet Města Hronova za rok 2010.

V souladu s § 17 odst. 7 výše uvedeného zákona požádal o projednání závěrečného účtu.

Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením
a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
    nebo
b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.
    
Přezkoumání hospodaření  Města Hronova bylo provedeno na základě písemné žádosti města v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz, ve dnech 08.11.2010 - 10.11.2010, 18.04.2011-20.04.2011.
Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Závěr přezkoumání hospodaření obce byl vysloven v tomto znění:

Při přezkoumání hospodaření Města Hronov za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

Při přezkoumání hospodaření města Hronov - za rok 2010 se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004  Sb.

Součástí projednání závěrečného účtu je projednání výsledku hospodaření v hospodářské činnosti a hospodaření příspěvkových organizací:

1. V hospodářské činnosti je výsledkem ztráta ve výši Kč 151.627,82. Navrhujeme ji pokrýt z činnosti hlavní.
  
2. Vypořádání hospodářských výsledků u příspěvkových organizací:

   a)  ZUŠ Hronov vykázala zisk Kč 8.841,00, který doporučuje převést do rezervního fondu školy.
       
   b) DDM Domino Hronov skončilo hospodaření ziskem ve výši Kč 7.346,00. Tento zisk navrhují vypořádat takto: Kč 5.876,00 převést do fondu odměn a Kč 1.469,00 do rezervního fondu. Uvedený postup je v souladu se zákonem, dle zákona č. 250/2000 Sb., § 32, lze do fondu odměn převést max. 80 % zlepšeného hospodářského výsledku.
       
c) DO ve stáří Justynka Hronov vykázala zisk Kč 14.842,56. Navrhuje jej převést do rezervního fondu a použít na úhradu užívání programu Cygnus.
       
    d) Kulturní a informační středisko Hronov vykázalo ztrátu ve výši Kč  25.736,46. Organizace navrhuje pokrýt ztrátu z prostředků města.
       
 e) Mateřská škola Hronov -  Velký Dřevíč vykázala zisk ve výši Kč 35.392,63. Tuto částku navrhují převést do rezervního fondu a použít na zakoupení nového nábytku do dvou tříd v přízemí a obložení stěn ve třídě v 1. poschodí.
       
 f) Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520, skončila hospodaření v roce 2010 ziskem ve výši Kč 458,84, který doporučuje převést do rezervního fondu.
       
g) Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod vykázala zisk ve výši Kč 188.269,86. Částku navrhuje vedení školy vypořádat takto: Kč 100.000,00 převést do fondu odměn a částku Kč 88.269,86 převést do rezervního fondu. Prostředky v rezervním fondu budou využity na pokrytí nečekaných výdajů. Uvedený postup je v souladu se zákonem, dle zákona č. 250/2000 Sb., § 32, lze do fondu odměn převést max. 80 % zlepšeného hospodářského výsledku.
       
h) Základní škola Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod vykázala zisk  Kč 96.980,37.
        Zisk navrhují rozdělit takto:
     Kč 3.728,00 použít na úhradu ztráty z minulého období a Kč 93.252,11 převést do rezervního fondu s tím, že Kč 10.000,00 bude použito na úhradu nezbytných instalatérských prací a Kč 50.000,00 bude použito na nákup nábytku do školní družiny. Zbytek zůstane v rezervním fondu.
  
Závěrečný účet projednala na svém jednání dne 11. května 2011 rada města a doporučila zastupitelstvu města přijmout při projednávání závěrečného účtu města níže uvedená usnesení.

Návrh usnesení:
1) ZM schvaluje závěrečný účet města Hronova spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad – 18 pro.
   
2) ZM schvaluje výsledek hospodářské činnosti města Hronova za rok 2010, kterým je ztráta ve výši Kč 151.627,82. Ztráta bude pokryta z činnosti hlavní – 18 pro.
   
3) ZM schvaluje hospodářský výsledek Základní umělecké školy Hronov za rok 2010, kterým je zisk Kč 8.841,00. Zisk bude převeden do rezervního fondu školy – 18 pro.

4) ZM schvaluje výsledek hospodaření Domu dětí a mládeže Domino Hronov za rok 2010, kterým je zisk ve výši Kč 7.346,00. Tento zisk bude vypořádán takto: Kč 5.876,00 bude převedeno do fondu odměn a Kč 1.469,00 do rezervního fondu – 17 pro, 1 se zdržel. 

5) ZM schvaluje výsledek hospodaření Domova odpočinku ve stáří Justynka Hronov za rok 2010, kterým je zisk Kč 14.842,56. Částka bude převedena do rezervního fondu a použita na úhradu užívání programu Cygnus – 18 pro.

6) ZM schvaluje výsledek hospodaření Kulturního a informačního střediska Hronov za rok 2010, kterým je ztráta ve výši Kč 25.736,46. Ztráta bude uhrazena z prostředků města – 16 pro, 2 se zdrželi.

 7) ZM schvaluje výsledek hospodaření Mateřské školy Hronov - Velký Dřevíč za rok 2010, kterým je zisk ve výši Kč 35.392,63. Částka bude převedena do rezervního fondu a použita na zakoupení nábytku do dvou tříd v přízemí a obložení stěn ve třídě v 1. poschodí – 18 pro.
 
Na jednání se dostavil Mgr. Jan Šnajdr, přítomno 19 členů zastupitelstva.

  8) ZM schvaluje výsledek hospodaření Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, za rok 2010, kterým je zisk ve výši Kč 458,84. Částka bude převedena do rezervního fondu - 19 pro.

  9) ZM schvaluje výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Hronov, okres Náchod za rok 2010, kterým je zisk ve výši Kč 188.369,86, který bude vypořádán takto:  Kč 100.000,00 bude převedeno do fondu odměn a částka Kč 88.269,86 do rezervního fondu. Prostředky v rezervním fondu budou využity na pokrytí nečekaných výdajů – 16 pro, 3 se zdrželi.
 
  10) ZM schvaluje výsledek hospodaření Základní školy Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod za rok 2010,  kterým je zisk  Kč 96.980,37. Ten bude vypořádán takto: Kč 3.728,00 bude použito na úhradu ztráty z minulého období a Kč 93.252,11 bude převedeno do rezervního fondu s tím, že Kč 10.000,00 bude použito na úhradu nezbytných instalatérských prací a Kč 50.000,00 bude použito na nákup nábytku do školní družiny. Zbytek zůstane v rezervním fondu – 19 pro.


Návrh rozpočtových opatření č. 2/2011 – materiál č. 44
S materiálem seznámila Ing. Ivana Stonjeková, vedoucí finančního odboru.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtových opatření č. 2/2011 dle přílohy – 19 pro.

Doplacení půjčky v čp. 62 – Petra a Vladimír Hrubí – materiál č. 47
Finanční odbor předložil k projednání žádost manželů Petry a Vladimíra Hrubých, o jednorázové doplacení půjčky, která jim byla poskytnuta Smlouvou o půjčce ze dne 19.07.1999, včetně Dodatku č. 1, a to k datu 20.08.2011. Manželé Hrubí město zároveň žádají o prominutí nesplacených úroků.

Dle Smlouvy o půjčce byla městem poskytnuta půjčka za účelem zakoupení bytu č. 5 v domě čp. 62 v Žabokrkách ve výši Kč 222.800,00, splácení půjčky bylo stanoveno na 240 splátek ve výši Kč 1.350,00. Splátky byly zahájeny 15.08.1999 a poslední splátka má být 15.07.2019.  Částky splátek obsahují úrok ve výši 4 %.

K 20.08.2011 bude uhrazeno:
na jistině: Kč  113.054,91
na úrocích: Kč  82.695,09
celkem: Kč 195.750,00.

Dle smlouvy zbývá uhradit (od září 2011 do splatnosti):
na jistině: Kč 109.745,09
na úrocích: Kč 18.504,91
celkem: Kč 128.250,00.

Žádost projednala na svém jednání dne 08.06.2011 Rada města a doporučila ji ke schválení (pouze doplacení nesplacené jistiny).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje žádost manželů Petry a Vladimíra Hrubých, o jednorázové doplacení půjčky, poskytnuté Smlouvou o půjčce ze dne 19.07.1999, včetně Dodatku č. 1,  a  to k datu  20.08.2011 v částce Kč 109.745,09 (tzn. pouze nesplacenou jistinu) – 19 pro.


4. Majetkové záležitosti

Informace o poplatku za komunální odpad – chalupáři – materiál č. 41
Při zasedání ZM dne 27. 4. 2011 kritizoval pan Josef Vítek nový systém plateb za komunální odpad, konkrétně zpoplatnění chalupářů v Malé Čermné.
Platby za komunální odpad se řídí Obecně závaznou vyhláškou města Hronov č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad. Podle ní je poplatníkem každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad a plátcem je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. To znamená, že chalupáři mají stejnou povinnost platit za komunální odpad jako stálí obyvatelé města, pokud se alespoň občas ve své nemovitosti zdržují a tedy zde produkují komunální odpad. Podle zmíněné vyhlášky si mohou vlastníci rekreačních nemovitostí zakoupit pro odpad PE pytle. Občan jako fyzická osoba není povinen dokládat, jak likviduje komunální odpad.
Vlastníkům všech domů v Malé Čermné, kde není nikdo přihlášen k trvalému pobytu, byly zaslány dopisy s výzvou k registraci plátce a k zaplacení poplatku za komunální odpad.
K předloženému materiálu byla vedena krátká diskuse:
Ing. Andršová – zda je možné poplatek vymáhat i když občané tvrdí, že si odpad odvážejí do místa trvalého pobytu. Ing. Genrt dotaz zodpověděl.
Mgr. Řehůřková – apelovala na důslednější vymáhání poplatku.
Ing. Genrt vysvětlil rozdíly mezi dvěma způsoby placení poplatku za komunální odpad.
ThMgr. Líbalová – zda-li by bylo možné vydat vyhlášku o povinnosti platit místní poplatek.
MVDr. Strnad – kolik je tu chalupářů, kteří poplatek neplatí a kolik slušných lidí by bylo postiženo změnou poplatku. Současný systém motivuje víc občany ke třídění.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o poplatcích chalupářů za komunální odpad – 19 pro.

Převod práv a povinností z budoucí smlouvy kupní – manželé Hrubí – materiál č. 42
Odbor majetek obdržel žádost od manželů Petry a Vladimíra Hrubých o převod práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy a ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt č. 5, byt se standardním vybavením, 1+3, o velikosti 72,01 m2. Důvod k ukončení nájmu a převodu práv a povinností není v žádosti uveden. Novým zájemcem o byt je pan Aleš Vlček, který čestným prohlášením stvrzuje svůj zájem o převod práv na uvedený byt. Vzhledem k současnému právnímu názoru města, je třeba uzavřít s manžely Hrubými nové smlouvy nájemní a o budoucí smlouvě kupní a převést práva a povinnosti z těchto nově uzavřených smluv na zájemce.
Převod práv a povinností vyplývající z nájemní smlouvy byl doporučen ke schválení na jednání RM dne 8. 6. 2011.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje:
1) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na byt č. 5, 1+3, byt se standardním vybavením o velikosti 72,01 m2, s manžely Petrou a Vladimírem Hrubými, smlouva přílohou – 19 pro.

2) převod práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt č. 5, 1+3, byt se standardním vybavením o velikosti 72,01 m2, na nájemce pana Aleše Vlčka, s účinností od 1. 8. 2011 – 19 pro.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – k.ú. Hronov, kabel NN – materiál č. 43
S materiálem seznámila Ing. Bronislava Havelková.
Firma Energoland spol. s r.o., Pardubická 18, 530 02 Srnojedy, zpracovává podklady a smlouvy pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkové parcele č. 1667 v k.ú. Hronov. Rozsah věcného břemene je orientačně vyznačený v příloze č. 2,  jedná se o cca 5 metrů podzemního vedení NN (přípojka pro pozemek p.p.č. 1382/2, Exner) v komunikaci p.p.č. 1667 v k.ú. Hronov.
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši Kč 1000,-- + DPH. Ocenění věcného břemene odpovídá schválenému ceníku pro energetické stavby (Kč 50,--/m2) ze dne 22.4.2009.

Návrh smlouvy je předložen po úpravách a kontrole JUDr. Vrzáčkovou.

OM předkládá materiál k projednání a doporučuje ke schválení.

Usnesení RM č.11/2011 ze dne 8.6.2011:
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy budoucí  č. „IV – 12 – 2008518/P/VB1“ s názvem stavby „Hronov, p.č. 1382/2, Exner – knn – umístění kabelu NN na parcele 1667“ o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (budoucí oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný).  Smlouva přílohou – 19 pro.

Informace o prodeji domů v majetku města – materiál č. 46
Se zaslaným materiálem seznámila zastupitele Ing. Lenka Vítová, vedoucí odboru majetek.
1/ bytová jednotka v čp. 76, Husova ul., Hronov
V čp. 76, Husova ul. je Město Hronov vlastníkem poslední bytové jednotky. Byt je volný. Realitní kancelář (REX Jaroměř), která zprostředkovává prodej bytu, pokračuje v  realitní činnosti. Tržní cena byla stanovena na Kč 500 000,--. Na byt se již bylo podívat několik zájemců, ale nikdo neprojevil vážný zájem.
Dle informace realitní makléřsky p. Šárové je prodej zveřejněn na stránkách realitní kanceláře i na dalších realitních portálech, kde kancelář zveřejňuje. V současné době převažuje na trhu nabídka nemovitostí nad poptávkou, což tlačí prodejní ceny nemovitostí dolů, zároveň však díky avizovanému zvýšení DPH se realitní trh začal oproti loňskému roku hýbat.
2/ dům čp. 107, Jungmannova ul., Hronov
ZM 18.6.2008 schválilo záměr prodeje bytového domu čp. 107 vč. dřevníků a pozemků. Tržní hodnota nemovitosti je Kč 2 900 000,--. Záměr prodeje vyvěšen od 30.3.2009 do 31.5.2010.   ZM ve svém usnesení č.5/2010 ze dne 23.6.2010 schválilo prodej výše zmiňované nemovitosti p.  Jakubovi Hojnému za kupní cenu Kč 2 900 000,--.
Po automobilové nehodě p. Hojný potvrdil svůj trvající zájem o koupi domu. Byla připravena úvěrová smlouva u Hypoteční banky, a.s. K připravenému úvěru se vyjádřil „supervizor“ této banky, který nepotvrdil znaleckou cenu externího znalce Hypoteční banky, a.s. a tím pádem by banka neposkytla p. Hojnému úvěr v takové výši, jak potřeboval. Realitní makléř ani OM zatím nemá k dispozici stanovisko p. Hojného (není se s ním možné spojit ani přes rodiče).
Realitní kancelář jedná dále i s dalšími zájemci o koupi nemovitosti, probíhají prohlídky (nabízený dům k prodeji nikdy nebyl vyjmut z inzerce).
3/ dům čp. 583, Divadelní ul., Hronov
ZM na svém jednání dne 8.9.2010 schválilo záměr prodeje bytového domu č.p.583, Divadelní ul. Hronov. Od 27.9.2010 probíhá vyvěšování na ÚD, www stránkách města a v U Nás, byl vypracován znalecký posudek. Současně v souladu se „Zásadami pro privatizaci domovního fondu v majetku města Hronova“ byli o záměru prodeje vyrozuměni stávající nájemníci. Neprojevili zájem o koupi.
ZM dne 22.12.2010  schválilo výchozí cenu záměru prodeje ve výši Kč 1 500 000,--. Záměr byl znovu vyvěšen. Zatím není zájemce o koupi nemovitosti.
4/ dům čp. 596, Riegrova ul., Hronov
ZM na svém jednání dne 16.2.2011 schválilo záměr prodeje bytového domu čp. 596, Riegrova ul., Hronov. Od 14.3.2011 probíhá vyvěšování záměru prodeje (na ÚD, www stránkách města, v U Nás, nástěnka OM), byl vypracován znalecký posudek. Současně v souladu se „Zásadami pro privatizaci domovního fondu v majetku města Hronova“ byli o záměru prodeje vyrozuměni stávající nájemníci. Do 13.5.2011 se měli vyjádřit, zda mají zájem o koupi domu. Nikdo zájem neprojevil. 
ZM na svém jednání dne 27.4.2011 schválilo výchozí cenu záměru prodeje ve výši Kč 3 500 000,--. Záměr prodeje  je vyvěšen. Dva zájemci si o prodeji zjišťovali informace, ale zatím není nikdo vážným zájemcem.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o prodeji domů v majetku města – 19 pro.

Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Komenského nám. čp. 8 a MŠ Velký Dřevíč – materiál č. 48
Odbor tajemníka požádal zastupitelstvo města o schválení Smlouvy č. 09041923 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a Městem Hronov na akci „Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Komenského nám. čp. 8 a MŠ Velký Dřevíč“. Tato stavební akce byla zahájena v červnu 2011. Výše jmenovaná smlouva (příloha č. 1) stanovuje podmínky a závazky příjemce podpory (Město Hronov). Na základě podpisu této smlouvy bude moci čerpat Město Hronov schválené finanční prostředky na stavbu předložené v jednotlivých žádostech o platbu. Výše podpory poskytnutá Státním fondem životního prostředí ČR činí Kč 300 019,90,-

Přílohu č. 2 tvoří Rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva životního prostředí a její výše je Kč 5 100 338,30. Toto rozhodnutí nepodléhá schvalování.
Výše uvedené částky se týkají pouze způsobilých výdajů projektu.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření Smlouvy č. 09041923 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a Městem Hronov na akci „Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Komenského nám. čp. 8 a MŠ Velký Dřevíč“ dle přílohy – 19 pro.

5. Různé

Osadní výbory v okrajových částech města – materiál č. 50
S materiálem seznámila zastupitele paní starostka.
ZM schválilo na svém jednání dne 16. 2. 2011 ustanovení osadních výborů v částech města Hronova – Zbečník, Žabokrky, Rokytník, Velký Dřevíč a Malá Čermná (usnesení 9/1/2011) a stanovilo, že osadní výbory budou mít 5 členů (usnesení č. 22/1/2011).
Dne 30. 4. 2011 se ve všech uvedených částech Hronova uskutečnily volby do osadních výborů. Zápis o výsledku hlasování byl všem členům zastupitelstva hned po volbách zaslán. S výsledkem voleb byla seznámena rada města dne 11. 5. 2011 a s ohledem na výsledek voleb (nedostatečný počet kandidátů ve většině částí) stanovila další postup při ustanovení osadních výbor – doplnění členů na minimální počet stanovený zákonem o obcích – 3 členové (usnesení rady č. 16/9/2011).
Dne 16. 5. 2011 se uskutečnila schůzka na MěÚ, které se zúčastnila většina kandidátů.
Na schůzce bylo domluveno následující:
Zbečník – zvolen dostatečný počet členů, návrh na předsedu – Petr Havelka
Žabokrky – zvoleni 2 členové, bude prověřena možnost, zda by byl někdo další ochoten v osadním výboru pracovat – zvolení členové podají zprávu do konce června
Velký Dřevíč – zvoleni 2 členové, bude prověřena možnost, zda by byl někdo další ochoten v osadním výboru pracovat – zvolení členové podají zprávu do konce června
Rokytník – zvolena 1 členka, jednoznačně se vyjádřila, že nikoho dalšího přesvědčovat nebude
Malá Čermná – zvoleni 4 členové, návrh na předsedkyni – Ilona Birková; bude prověřena možnost, zda by byl někdo další ochoten v osadním výboru pracovat, pokud ne, bude osadní výbor tříčlenný (ti, kteří získali nejvíce hlasů) – zpráva bude podána do konce června

Současný stav:
Zbečník – Petr Havelka (návrh na předsedu), Jiří Vejvoda, Ludvík Vlach, Jakub Winter, Michal Lembej
Žabokrky – ne
Velký Dřevíč – ne
Rokytník – ne
Malá Čermná – Ilona Birková (návrh na předsedkyni), Jaroslav Kettner, Josef Vítek, Blanka Kettnerová, Stanislav Hlaváček (doplněn)

ThMgr. Líbalová – dotaz, proč se stav členů v Malé Čermné doplnil. Jakým způsobem byl doplněn pan Hlaváček.
Starostka vysvětlila, že na schůzce, která se konala na úřadě, bylo dohodnuto, že výbor může být tříčlenný, ale pokud se dohodnou a doplní stav o jednoho člena, bude pětičlenný. Sami občané Malé Čermné si doplnili pana Hlaváčka. O tom, že budou, osadní výbory pětičlenné rozhodlo zastupitelstvo.
Paní starostka představila přítomného pana Petra Havelku, který byl navržen na předsedu osadního výboru ve Zbečníku.
Pan Havelka sdělil, že snahou osadního výboru by neměla být jen kritika, ale snaha zlepšit život všech občanů.

Návrh usnesení:
1. ZM zřizuje osadní výbor ve Zbečníku ve složení Petr Havelka, Jiří Vejvoda, Ludvík Vlach, Jakub Winter, Michal Lembej - 19 pro.
2. ZM volí Petra Havelku předsedou osadního výboru ve Zbečníku – 19 pro.
3. ZM zřizuje osadní výbor v Malé Čermné ve složení Ilona Birková, Jaroslav Kettner, Josef Vítek, Blanka Kettnerová, Stanislav Hlaváček - 19 pro.
4. ZM volí Ilonu Birkovou předsedkyní osadního výboru v Malé Čermné - 19 pro.

Zápis z jednání finančního výboru ze dne 16.6.2011
Se zaslaným materiálem, který je přílohou zápisu, seznámila předsedkyně finančního výboru Ing. Ivana Andršová.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru (příloha) – 19 pro.

Termíny jednání ZM ve 2. pololetí 2011
7. září, 26. října, 14. prosince

81. Jiráskův Hronov
Festival se koná od 5. do 13. srpna 2011. Slavnostní zahájení bude v sobotu 6. srpna. Tradiční setkání se sponzory se bude konat v sobotu 13. srpna 2011. Starostka pozvala zastupitele k účasti na setkáních. Pozvánky budou včas zaslány, prosí o sdělení, kdo se zúčastní.

6. Diskuse

Místostarosta – informoval o možnosti svolání mimořádného zastupitelstva ke schválení změn územnímu plánu v době prázdnin. Poděkoval za účast na posledním mimořádném jednání.

Mgr. Hlušková – poděkovala za organizaci dětské dne ve Velkém Dřevíči. Poté ještě poděkovala panu Balcarovi, vedoucímu TS a ostatním pracovníkům technických služeb za pomoc při dětském dnu.

Mgr. Maslikiewiczová – požádala o možnost omezení vstupu na střechu kotelny za Sálem Josefa Čapka. Schází se tam dorost a používá prostor jako hřiště.
Požádala o umístění dopravní značky slepá ulice v ulici Divadelní. Místní tuto ulici používají jako objížďku při uzavírce Knáhlovy ulice a jezdí rychle. Divadelní je úzká, auta zde parkují v souvislé řadě.

Ing. Jeništa – vznesl dotaz, zda je v projektu na zateplení objektu čp. 8 počítáno také s izolací proti vlhkosti. Bude prověřeno.

Ing. Andršová – v okolních obcích je možné se přihlásit a objednat si kominíka. Zda by bylo možné prostřednictvím města Hronova také objednat centrálně kominíka, aby jednotliví občané nemuseli hradit jeho dopravu do okrajových částí. Starostka odpověděla, že tuto možnost město zařizovat nebude, nechá iniciativu a starost o komíny na vlastníkovi nemovitosti.
Povodí Labe opravuje koryto potoka ve Velkém Dřevíči. Zda by bylo možné při této příležitosti opravit celou uličku.

Mgr. Bartošová – rozbitá nově opravená silnice v Žabokrkách. Starostka odpověděla, že v této věci jsme již konali. SÚS KHK jako majitel komunikace oslovila v rámci reklamačního řízení dodavatele stavby firmu Eurovie, která rekonstrukci prováděla. Reklamace byla uznána, silnice by měla být v letních měsících opravena.

MUDr. Mihola – požádal o doplnění informací o cyklostezkách na webových stránkách města v rubrice pro turisty.
 
Pan Koleta – jak pokračuje jednání s poštou ohledně stavby nové budovy. Starostka informovala o podané žalobě. Dosud byl vydán platební rozkaz, proti kterému se Česká pošta odvolala. Čekáme na soudní jednání.
Parkoviště – označení, kde se může parkovat, aby řidiči „nekroužili“. Upoutávku např. na prameny, aby se návštěvníci zastavili.

Paní starostka poděkovala za účast na jednání a popřála všem pěknou dovolenou.

Zapsala Milena Moravcová
Jednání bylo ukončeno v 18,15 hod.

Usnesení č. 4/2011
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se konalo dne 22. června 2011

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/4 - ověřovatele zápisu pana Antonína Hurdálka a MVDr. Tomáše Strnada - 16 pro, 2 se zdrželi.
2/4 – program jednání – 18 pro
3/4 - závěrečný účet města Hronova spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad – 18 pro
4/4 - výsledek hospodářské činnosti města Hronova za rok 2010, kterým je ztráta ve výši Kč 151.627,82. Ztráta bude pokryta z činnosti hlavní – 18 pro
5/4 – hospodářský výsledek Základní umělecké školy Hronov za rok 2010, kterým je zisk Kč 8.841,00. Zisk bude převeden do rezervního fondu školy – 18 pro
6/4 – výsledek hospodaření Domu dětí a mládeže Domino Hronov za rok 2010, kterým je zisk ve výši Kč 7.346,00. Tento zisk bude vypořádán takto: Kč 5.876,00 bude převedeno do fondu odměn a Kč 1.469,00 do rezervního fondu – 17 pro, 1 se zdržel
7/4 – výsledek hospodaření Domova odpočinku ve stáří Justynka Hronov za rok 2010, kterým je zisk Kč 14.842,56. Částka bude převedena do rezervního fondu a použita na úhradu užívání programu Cygnus – 18 pro
8/4 – výsledek hospodaření Kulturního a informačního střediska Hronov za rok 2010, kterým je ztráta ve výši Kč 25.736,46. Ztráta bude uhrazena z prostředků města – 16 pro, 2 se zdrželi
9/4 – výsledek hospodaření Mateřské školy Hronov - Velký Dřevíč za rok 2010, kterým je zisk ve výši Kč 35.392,63. Částka bude převedena do rezervního fondu a použita na zakoupení nábytku do dvou tříd v přízemí a obložení stěn ve třídě v 1. poschodí – 18 pro
10/4 – výsledek hospodaření Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, za rok 2010, kterým je zisk ve výši Kč 458,84. Částka bude převedena do rezervního fondu - 19 pro
11/4 – výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Hronov, okres Náchod za rok 2010, kterým je zisk ve výši Kč 188.369,86, který bude vypořádán takto:  Kč 100.000,00 bude převedeno do fondu odměn a částka Kč 88.269,86 do rezervního fondu. Prostředky v rezervním fondu budou využity na pokrytí nečekaných výdajů – 16 pro, 3 se zdrželi
12/4 – výsledek hospodaření Základní školy Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod za rok 2010,  kterým je zisk  Kč 96.980,37. Ten bude vypořádán takto: Kč 3.728,00 bude použito na úhradu ztráty z minulého období a Kč 93.252,11 bude převedeno do rezervního fondu s tím, že Kč 10.000,00 bude použito na úhradu nezbytných instalatérských prací a Kč 50.000,00 bude použito na nákup nábytku do školní družiny. Zbytek zůstane v rezervním fondu – 19 pro
13/4 – návrh rozpočtových opatření č. 2/2011 dle přílohy – 19 pro
14/4 – žádost manželů Petry a Vladimíra Hrubých, o jednorázové doplacení půjčky, poskytnuté Smlouvou o půjčce ze dne 19.07.1999, včetně Dodatku č. 1,  a  to k datu  20.08.2011 v částce  Kč 109.745,09 (tzn. pouze nesplacenou jistinu) – 19 pro
15/4 – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na byt č. 5, 1+3, byt se standardním vybavením o velikosti 72,01 m2, s manžely Petrou a Vladimírem Hrubými, smlouva přílohou – 19 pro
16/4 – převod práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt č. 5, 1+3, byt se standardním vybavením o velikosti 72,01 m2, na nájemce pana Aleše Vlčka, s účinností od 1. 8. 2011 – 19 pro
17/4 – uzavření smlouvy budoucí  č. „IV – 12 – 2008518/P/VB1“ s názvem stavby „Hronov, p.č. 1382/2, Exner – knn – umístění kabelu NN na parcele 1667“ o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (budoucí oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný).  Smlouva přílohou – 19 pro
18/4 - uzavření Smlouvy č. 09041923 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a Městem Hronov na akci „Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Komenského nám. čp. 8 a MŠ Velký Dřevíč“ dle přílohy – 19 pro

Zastupitelstvo města zřizuje:
19/4 - osadní výbor ve Zbečníku ve složení Petr Havelka, Jiří Vejvoda, Ludvík Vlach, Jakub Winter, Michal Lembej - 19 pro
20/4 - osadní výbor v Malé Čermné ve složení Ilona Birková, Jaroslav Kettner, Josef Vítek, Blanka Kettnerová, Stanislav Hlaváček - 19 pro

Zastupitelstvo města volí:
21/4 - Petra Havelku předsedou osadního výboru ve Zbečníku – 19 pro
22/4 - Ilonu Birkovou předsedkyní osadního výboru v Malé Čermné - 19 pro

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
23/4 – informace z jednání rady – 18 pro
24/4 – kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 2/2011 – 18 pro
25/4 – informaci o poplatcích chalupářů za komunální odpad – 19 pro
26/4 – informaci o prodeji domů v majetku města – 19 pro
27/4 – zápis z jednání finančního výboru dle přílohy – 19 pro
28/4 – termíny jednání zastupitelstva ve 2. pololetí 2011 – 7. září, 26. října, 14. prosince – 19 pro
29/4 – informaci o termínu konání 81. Jiráskova Hronova (5. – 13.8.2011)
30/4 – sdělení a připomínky vznesené v rámci diskuse

Zastupitelstvo města ukládá:
31/4 – odboru majetek – zamezení vstupu na střechu kotelny za Sálem Josefa Čapka
32/4 – odboru tajemníka – prověřit, zda je v projektu na zateplení objektu čp. 8 počítáno s izolací proti vlhkosti
33/4 – odboru tajemníka – doplnit informace o cyklostezkách na webové stránky města


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 27. 06. 2011