živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 3/2015

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 17. června 2015 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Přítomni: 19 členů (dle prezenční listiny)
Omluveni: pan Hynek Rožnovský, Ing. Karel Jára
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Petr Málek, MUDr. Jan Šnajdr

Jednání zahájila starostka Bc. Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 19 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Mgr. Petr Málek a MUDr. Jan Šnajdr - 17 pro, 2 se zdrželi.

Pan Koleta upozornil všechny občany a zastupitele města, že z jednání bude pořizován zvukový a obrazový záznam, který bude sloužit ke zpravodajským účelům. 

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo připomínky k zápisu z minulého jednání. Žádné nebyly vzneseny.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod čísly 44 až 67 včetně příloh, pozvánka s programem, zápis pracovní skupiny EU fondy č. 47, zápis z jednání Finančního výboru ZM č. 2/2015, zápisy č. 2 a 3 z jednání Kontrolního výboru ZM, zápisy z kontrol Kontrolního výboru ZM č. 1 až 3/2015, průběžně informace k akci Zbečník 2015.

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo návrh na doplnění nebo změnu programu.

Paní starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce – 19 pro


Program jednání:
1. Nový Městský úřad Hronov
2. Informace z jednání rady města
3. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
4. Finanční záležitosti
    - Závěrečný účet města Hronova za rok 2014
    - Schválení účetní závěrky města Hronova za rok 2014
5. Majetkové záležitosti
6. Různé
7. Diskuze

V úvodu jednání byly představeny nové pracovnice městského úřadu, a to paní Rita Zítková, referentka přestupkové agendy - střídá paní Lenku Horákovou, která odešla na mateřskou dovolenou. Mgr. Markéta Maršíková, knihovnice v dětském oddělení. Dále paní starostka a místostarosta poděkovali za dlouholetou práci v knihovně paní Haně Nejedlé, která odchází do důchodu.


1. Nový Městský úřad Hronov

Nový Městský úřad Hronov – materiál č. 60
Předložený materiál okomentoval Ing. Jiří Kašík.
Historie
v roce 1999 byla dokončena stavba Sálu Josefa Čapka, ale jeho přední část (směrem do náměstí) prozatím dostavěna nebyla, a to hlavně z finančních důvodů. Navíc se hledalo i smysluplné využití této rozestavěné budovy. Původně zde měl být umístěn městský úřad, ale od tohoto záměru se ustoupilo – probíhala reforma veřejné správy, nebylo známo, jak velký nebo jak malý úřad vlastně město Hronov bude mít.

V souvislosti s přípravou projektů na další programovací období 2014 – 2020 byla ustanovena pracovní skupina na přípravu projektů (zápisy z jednotlivých schůzek jsou členům ZM zasílány). Jedním z úkolů, který z jejich jednání vzešel, bylo připravit dostavbu Sálu Josefa Čapka se smysluplným využitím. Protože se v současné době městský úřad nachází ve třech budovách (bez technických služeb), a to ve dvou budovách na náměstí č. p. 4 a č. p. 5 a sociální odbor v Kalinově domě, začali jsme se opětovně zabývat myšlenkou, že by nedostavěná budova SJČ mohla sloužit modernímu úřadu. Stávající prostory, ve kterých je úřad umístěn, modernímu pojetí městského úřadu vůbec neodpovídají (chybí bezbariérový přístup, místnost pro obřady nemá klimatizaci, rozdělení do několika budov komplikuje komunikaci i řízení atd.).

Naše úvahy se ubíraly následujícím směrem
• Nový úřad pro všechny pracovníky MěÚ by vznikl dostavbou SJČ, výjimkou by byla pečovatelská služba, která by zůstala v Kalinově domě, pracovníci technických služeb a knihovny, která je po rekonstrukci.
• Předběžně bylo spočítáno, kolik prostoru je pro nový úřad potřeba a zda se úřad do přístavby SJČ „vejde“ – ano, prostor je dostačující.
• Budova Radnice (č. p. 5) – záleží na rozhodnutí města, zda si ji ponechá a bude dále pronajímat nebo zda ji nabídne k prodeji
• Budova U zeleného stromu (č. p. 4) – stejně jako u budovy radnice

Prvotní nápad na dostavbu Sálu J. Čapka na nový MěÚ byl takový, že vyhlásíme architektonickou soutěž. Byl zpracován materiál předpokládaného postupu, který se řídí Komorou architektů a její směrnicí pro architektonické soutěže. Tento materiál byl předložen stavební komisi na jejím jednání dne 19.5.2014. Stavební komise se shodla na tom, že by se měla udělat soutěž, ale ne v součinnosti s Komorou architektů, ale podle vnitřní směrnice s tím, že by se dodavatel PD zvlášť soutěžil na vítěznou studii. Zde nebyl názor zcela jednotný, zda by to bylo možné vzhledem k autorskému zákonu. Dále pak bylo konstatováno, že arch. soutěž v součinnosti s komorou architektů obnáší finanční prostředky cca 300 tis. Kč celkem za první tři studie a může se stát, že vyhraje studie, která se obecně zastupitelům a občanům nebude líbit. Je to proto, že odbornou porotu navrhuje Komora architektů a zastoupení města je v ní menšinové. Je pravda, že investor může stavět podle jakékoliv studie, ale vítěz bere nejvyšší odměnu. Určený autor studie pak vypracovává PD za úplatu jím stanovenou v relaci cca 4 – 10 % z předpokládané ceny realizace stavby, což je dost velký rozsah, vzhledem k hodnotě takovéto stavby.

S odborníkem na výběrová řízení a soutěže Ing. Tomkem bylo vše konzultováno a ten doporučil vyhnout se výběrovému řízení v duchu zákona o VZ a přímo si objednat za úplatu cca Kč 10 000,- pro každého autora studii a tu zaplatit. Ta by byla vlastnictvím města a podle vítězné studie by se pak soutěžil dodavatel PD. Tato podmínka by byla stanovena přímo v objednávce.
Pamětníci ve stavební komisi si také vzpomněli, že architektonická soutěž s tímto zadáním zde již cca před 17 lety proběhla a na půdě č. p. 4 by měly být nějaké makety. Skutečně jsme na půdě objevili 3 makety, jednu poškozenou, dvě celkem slušné.
Zmíněné makety byly představeny na jednání ZM 25.6.2014.

RM vzala výše uvedené informace na vědomí na svém jednání dne 11. 6. 2014.

ZM schválilo zahájení prací na záměru dostavby SJČ na nový městský úřad, bod 20/5, ZM č.5/2014, 25.6.2014.

RM schválila 30.7.2014 zadávací dokumentaci pro vypracování studií, bod 10/16, RM č. 16/2014, 30.7.2014.

Současnost
V současné době máme 4 studie od renomovaných ateliérů s vazbou na Hronov, které jsou majetkem města. Studie byly předány městu v lednu t. r. Studie byly od března vystaveny ve foyer SJČ, (s malými přestávkami pro jiné výstavy). Stavební komise se sešla 16.3.2014 u vystavených studií, kde si za účasti některých zastupitelů vyslechla komentáře autorů.

Finanční náročnost výstavby objektu se podle studií pohybuje od 20 do 50 mil. Kč bez DPH. Jedná se o velmi hrubé odhady.

Finanční náročnost vypracování projektové dokumentace dle našich zkušeností pro tento typ stavby by měla činit částku do 1 mil. Kč bez DPH.

Ke studiím se vyjadřovali zaměstnanci města a stanovili následující pořadí:
1. Studie č. 4,  76 bodů
2. Studie č. 1,  83 bodů
3. Studie č. 3,  137 bodů
4. Studie č. 2,  148 bodů

Bylo hodnoceno jako ve škole, 1 – nejlepší, tj. menší počet bodů znamená více lepších umístění.

Občané, kteří se chtěli vyjádřit ke studiím, měli možnost své názory ústně předat v Infocentru, s tímto výsledkem:
1. 11x nejlepší studie č. 1
2. 10x nejlepší studie č. 4
3. 3x nejlepší studie č. 3
4. 1x nejlepší studie č. 2
Asi 5 občanů zavrhlo výstavbu zcela.

Na jednání ZM 17.6. budou přítomni autoři studií, kteří provedou prezentaci své studie. Pokud zastupitelé vyberou jednu ze studií jako vítěznou, podle které se bude nový úřad stavět, bude následovat postup (uvedená časová náročnost je hrubým odhadem):
- Příprava a schválení zadání vypracování projektové dokumentace v orgánech města, 3 měsíce
- Výběrové řízení na dodavatele PD, 2 měsíce (pokud se řídíme vnitřní směrnicí, podle zákona o VZ je to od 2 mil. Vč. DPH a časová náročnost dvojnásobná)
- Vypracování PD, 9 měsíců
- Získání stavebního povolení, 5 měsíců
- Výběrové řízení na dodavatele stavby vč. podepsání smlouvy podle zákona o VZ, 6 měsíců

Celková časová náročnost akce od rozhodnutí ZM po začátek výstavby činí asi 25 měsíců.

Zdroje na předpokládané náklady spojené s výstavbou nového úřadu
- Příjem z prodeje objektů č. p. 4 a č. p. 5
- Běžné příjmy rozpočtu – na větší investici lze nyní vyčlenit cca 10 mil. Kč v roce (zkušenost ze Zbečníka v roce 2014 a 2015)
- Úvěr

Poté dostali slovo zástupci jednotlivých ateliérů, aby představili své studie. Vystoupili v tomto pořadí:
1. Atelier Tsunami s.r.o. – Ing. arch. Michal Ježek,
2. Chmelař architekti - pan David Chmelař,
3. Ateliér INS spol. s r.o. a pan Ondřej Martin,
4. Atelier EGO -  Ing. Lukáš Polej.

Paní starostka konstatovala, že zastupitelstvo musí nejprve rozhodnout o způsobu rozhodnutí o vítězné studii. Všem členům zastupitelstva byl zaslán návrh způsobu rozhodnutí. Nebyly k němu vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

Návrh usnesení:
1. ZM schvaluje způsob výběru vítězné Studie architektonického návrhu dostavby přístavby Sálu Josefa Čapka na nový Městský úřad Hronov dle přílohy – 19 pro
2. ZM schvaluje sčítací komisi ve složení Petr Koleta, Mgr. Pavel Zima a Pavel Topolnickyj – 16 pro, 3 se zdrželi
3. ZM schvaluje předsedu sčítací komise Mgr. Pavla Zimu – 18 pro, 1 se zdržel

Předseda sčítací komise konstatoval, že je přítomno 19 členů zastupitelstva, kterým byly rozdány hlasovací lístky. Poté došlo k samotnému hlasování.
Každý zastupitel udělil studii známku jako ve škole. Svou vůli vyjádřil na hlasovacím lístku, který vhodil za plentou do připravené urny.

Předseda sčítací komise po skončení volby sdělil, že všechny vhozené hlasovací lístky do urny jsou platné.
Studie č. 1 získala 33 bodů, studie č. 2 získala 62 bodů, studie č. 3 získala 60 bodů, studie č. 4 získala 35 bodů.

Paní starostka konstatovala, že vítěznou Studií architektonického návrhu dostavby přístavby Sálu Josefa Čapka na nový Městský úřad Hronov se stává, a to v souladu s přijatým způsobem o rozhodnutí o vítězné studii, studie č. 1 od Atelieru Tsunami s. r. o., Náchod. Poblahopřála Ing. arch. Michalu Ježkovi k vítězství.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje jako vítěznou studii pro realizaci nového Městského úřadu v Hronově studii č. 1, jejímž autorem je Atelier Tsunami s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod, a to v souladu s přijatým způsobem o rozhodnutí o vítězné studii – 19 pro


2. Informace z jednání rady města

Informace z jednání Rady města Hronova – materiál č. 45
Předložený materiál okomentovala paní starostka.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova – 19 pro

3. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

Kontrola plnění usnesení ZM č. 2/2015 – materiál č. 49
Předložený materiál okomentoval Ing. Jiří Kašík.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM č. 2/2015 – 19 pro

Kontrola plnění nesplněných bodů usnesení ZM za rok 2014 – materiál č. 55
Předložený materiál okomentoval Ing. Jiří Kašík.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění nesplněných bodů usnesení ZM za rok 2014 – 19 pro


4. Finanční záležitosti

Mimořádný členský příspěvek pro MAS Stolové hory – materiál č. 44
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání žádost MAS Stolové hory, o. s., se sídlem Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují, o poskytnutí mimořádného členského příspěvku na činnost místní akční skupiny ve výši Kč 6,00 na osobu žijící trvale v obci. Pro město Hronov to představuje částku Kč 37.566,00 (6.261 obyvatel x Kč 6,00).
Důvody potřeby finančních prostředků jsou uvedeny v žádosti, kterou měli členové zastupitelstva k dispozici.

Zastupitelstvo města Hronova na svém jednání dne 22.04.2015 schválilo pro MAS Stolové hory poskytnutí úvěru na provoz ve výši Kč 100.000,00 se splatností do 31.12.2016 s úrokem podle ČNB O/N PRIBOR stanoveným vždy k 1.1. daného roku a pevné odchylky ve výši 0,8 % p. a. z jistiny úroku.

Žádost projednala na svém jednání dne 06.05.2015 rada města a doporučila zastupitelstvu města poskytnutí mimořádného členského příspěvku MAS Stolové hory schválit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí mimořádného členského příspěvku MAS Stolové hory, se sídlem Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují, IČ:22741453, ve výši Kč 37.566,00 – 19 pro

Rozpočtové opatření č. 01/2015/RM – materiál č. 48
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22.04.2015 delegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše Kč 500.000,00 včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2).

Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č. 01/2015/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 20.05.2015 (Usnesení RM č. 11/2015, bod 5/11).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtové opatření č. 01/2015/RM dle přílohy – 19 pro

Schválení účetní závěrky města Hronova za rok 2014 – materiál č. 57
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Zákon č. 239/2012 Sb., v platném znění, kterým se měnil zákon č. 563/1992 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších zákonů, a další související zákony, také zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, uložil vybraným účetním jednotkám povinnost schvalovat účetní závěrku. Zákon stanoví, že účetní závěrku obce schvaluje zastupitelstvo města.

Účetní závěrka je tvořena účetními výkazy za rok 2014 (rozvahou, výkazem zisku a ztráty, přílohou), inventarizační zprávou za rok 2014, zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2014 a protokoly o kontrolách provedených v roce 2014 (viz přiložené soubory).

Účetní závěrku města projednala na svém jednání dne 03.06.2015 rada města a doporučila ji zastupitelstvu schválit. Finanční výbor ZM na svém jednání dne 8.6. 2015 materiál projednal a také doporučil ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Hronova za rok 2014 – 19 pro

Závěrečný účet města Hronova za rok 2014 – materiál č. 58
Na základě Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byl předložen k projednání závěrečný účet Města Hronova za rok 2014.

V souladu s § 17 odst. 7 výše uvedeného zákona bylo zastupitelstvo požádáno o projednání závěrečného účtu.

Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením
a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
    nebo
b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.

Přezkoumání hospodaření  Města Hronova bylo provedeno na základě písemné žádosti města v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz, ve dnech 24.11.2014-26.11.2014 a 13.04.2015-15.04.2015.
Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.

Závěr přezkoumání hospodaření obce byl vysloven v tomto znění:

I. Při přezkoumání hospodaření Města Hronov za rok 2014

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.).

II. Při přezkoumání hospodaření města Hronov za rok 2014

se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004  Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření – Město Hronov – za rok 2014
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku                                        3,62 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku                                           16,22 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku       11,38 %

Součástí projednání závěrečného účtu je projednání výsledku hospodaření v hospodářské činnosti.

V hospodářské činnosti je výsledkem hospodaření po zdanění zisk ve výši Kč 193.993,47. Navrhujeme jej převést na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let.

Vypořádání výsledků hospodaření u příspěvkových organizací:

a) ZUŠ Hronov vykázala zisk Kč 1.024,86, který navrhuje převést do rezervního fondu školy.

b) DDM Domino Hronov skončilo hospodaření ziskem ve výši Kč 22.603,71. Tento zisk navrhují vypořádat takto: 80 %, tj. Kč 18.082,97 převést do fondu odměn a 20 %, tj. Kč 4.520,74 do rezervního fondu. Uvedený postup je v souladu se zákonem, dle zákona č. 250/2000 Sb., § 32, lze do fondu odměn převést max. 80 % zlepšeného hospodářského výsledku.

c) DO ve stáří Justynka Hronov vykázala zisk Kč 45.501,53. Navrhuje jej převést do rezervního fondu a použít na úhradu užívání programu Cygnus.

d) Kulturní a informační středisko Hronov vykázalo zisk ve výši Kč 138.382,82, který navrhují převést do rezervního fondu s tím, že Kč 100.000,00 bude ponecháno na financování jubilejního 85. ročníku Jiráskova Hronova a zbývající částka Kč 38.382,82 bude použita na částečnou úhradu opravy podlahy na jevišti Sálu Josefa Čapka.

e) Mateřská škola Hronov - Velký Dřevíč vykázala zisk ve výši Kč 53.509,71, který navrhuje převést do rezervního fondu a použít na obnovu obložení v jídelnách.

 f) Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520, skončila hospodaření v roce 2014 ziskem ve výši Kč 111.808,95, který ředitelka navrhuje převést do rezervního fondu a využít na vybavení budovy čp. 656 po plánované rekonstrukci.

g) Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod vykázala zisk ve výši Kč 593.213,72. Navrhuje jej převést do rezervního fondu a posléze ji využít na rekonstrukci podlahové krytiny v malé tělocvičně „Myšárně“ a zbylé finanční prostředky využít na vybavení odborné učebny pro výuku předmětu domácnost a vybavení školní družiny.

h) Základní škola Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod vykázala zisk Kč 155.048,25. Navrhuje jej převést do rezervního fondu s tím, že Kč 130.000,00 chtějí využít na vybavení učeben, školní družiny a počítačové učebny nábytkem a na modernizaci učebních pomůcek a Kč 25.048,25 ponechat na úhradu nečekaných výdajů.

Závěrečný účet projednala na svém jednání dne 03.06.2015 rada města a doporučila zastupitelstvu přijmout níže uvedená usnesení. Finanční výbor také projednal na svém jednání dne 8.6.2015 závěrečný účet a doporučil ke schválení.

Návrh usnesení:
1) Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Hronova spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Hronov, IČ 00272680, za rok 2014 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad – 19 pro

2) Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Hronova za rok 2014, kterým je zisk po zdanění ve výši Kč 193.993,47. Zisk bude převeden na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let – 19 pro

3) Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření Základní umělecké školy Hronov, která vykázala zisk Kč 1.024,86. Zisk bude převeden do rezervního fondu školy – 19 pro

4) Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření Domu dětí a mládeže Domino Hronov, kterým je zisk ve výši Kč 22.603,71.  Zisk bude vypořádán takto: 80 %, tj. Kč 18.082,97, bude převedeno do fondu odměn a 20 %, tj. Kč 4.520,74, bude převedeno do rezervního fondu – 19 pro

5) Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření Domova odpočinku ve stáří Justynka Hronov, který vykázal zisk Kč 45.501,53. Zisk bude převeden do rezervního fondu a použit na úhradu užívání programu Cygnus – 19 pro

6) Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření Kulturního a informačního středisko Hronov, které vykázalo zisk ve výši 138.382,82. Zisk bude převeden do rezervního fondu s tím, že Kč 100.000,00 bude ponecháno na financování jubilejního 85. ročníku Jiráskova Hronova a zbývající částka Kč 38.382,82 bude použita na částečnou úhradu opravy podlahy na jevišti Sálu Josefa Čapka – 19 pro

7) Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření Mateřské školy Hronov -  Velký Dřevíč, kterým je zisk ve výši Kč 53.509,71. Zisk bude převeden do rezervního fondu a použit na obnovu obložení v jídelnách – 19 pro

8) Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, kterým je zisk ve výši Kč 111.808,95. Zisk bude převeden do rezervního fondu a využit na vybavení budovy čp. 656 po rekonstrukci – 19 pro

9) Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření Základní školy a Mateřská školy Hronov, okres Náchod, kterým je zisk ve výši Kč 593.213,72. Zisk bude převeden do rezervního fondu a použit na rekonstrukci podlahové krytiny v malé tělocvičně „Myšárně“ a na vybavení odborné učebny pro výuku předmětu domácnost a vybavení školní družiny – 19 pro

10) Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření Základní školy Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod, kterým je zisk Kč 155.048,25. Zisk bude převeden do rezervního fondu s tím, že Kč 130.000,00 bude použito na vybavení učeben, školní družiny a počítačové učebny nábytkem a na modernizaci učebních pomůcek a Kč 25.048,25 ponecháno na úhradu nečekaných výdajů – 19 pro

Rozpočtová opatření č. 03/2015/ZM – materiál č. 65
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtového opatření č. 03/2015/ZM.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 03/2015/ZM dle přílohy včetně ústního doplnění – 19 pro

Dotace sportovním oddílům – materiál č. 66
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání návrh výše dotací spolu s příslušnými smlouvami pro sportovní oddíly působící na území města Hronova na rok 2015.
Tyto částky jsou doporučeny sportovní komisí a radou města, které se konaly dne 03.06.2015.

Výše předkládaných dotací je v jednotlivých případech vyšší než 50 tis. Kč, jejich schválení včetně smluv je proto dle zákona č. 128/2000 Sb., § 85, o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno zastupitelstvu města.

Návrh usnesení:
1) Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši Kč 170.807,00 Fotbalovému klubu AFK Hronov, Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ 69154287, která je určena účelově na činnost v roce 2015 – 18 pro, 1 se zdržel

2) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Fotbalovému klubu AFK Hronov, Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ 69154287, dle přílohy – 18 pro, 1 se zdržel

3) Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši Kč 130.616,00 HC Wikov Hronov, o.s., Palackého 1000, 549 31  Hronov, IČ 46522751, která je určena účelově na činnost v roce 2015 – 19 pro

4) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí  dotace HC Wikov Hronov, o.s., Palackého 1000, 549 31  Hronov, IČ 46522751, dle přílohy – 19 pro

5) Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši Kč 64.066,00 Tělocvičné jednotě Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČ 15046451, která je určena účelově na činnost v roce 2015 – 19 pro

6) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČ 15046451, dle přílohy – 19 pro

7) Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši Kč 87.239,00 TJ Sokol Zbečník, Hronov - Zbečník, 549 31 Hronov, IČ 46524959, která je určena účelově na činnost v roce 2015 – 19 pro

8) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace TJ Sokol Zbečník, Hronov - Zbečník, 549 31 Hronov, IČ 46524959, dle přílohy – 19 pro

9) Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši Kč 173.461,00 Volejbalovému klubu Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829, která je určena účelově na činnost v roce 2015 – 19 pro

10) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Volejbalovému klubu Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829, dle přílohy – 19 pro


5. Majetkové záležitosti

Zateplení objektu DO Justynka, Hronov – schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR – materiál č. 46
Předložený materiál okomentovala Ing. Lenka Vítová.
Město Hronov získalo v rámci  Operačního programu Životní prostředí dotaci na projekt „Zateplení objektu DO Justýnka, Hronov“. Poskytovateli dotace byla dne 12.3.2015 odeslána SOD s vybraným dodavatelem. V návaznosti dne 22.5.2015 bylo městu doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrh smlouvy o poskytnutí podpory.
Dle pokynu poskytovatele dotace (SFŽP ČR) je potřeba smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR před podpisem starostky projednat a schválit zastupitelstvem města.

Materiál předložen k projednání na RM dne 3.6.2015. Ing. Vítová sdělila, že byl radou doporučen ke schválení.

Jednání opustila Mgr. Věra Bartošová, přítomno 18 členů.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření „Smlouvy č. 14193353 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“ (podepsanou zástupcem fondu v Praze dne 14.4.2015) se Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, zastoupeným ředitelem Ing. Petrem Valdmanem na akci „Zateplení objektu DO Justýnka, Hronov“. Smlouva přílohou – 18 pro

Kanalizace Freiwaldovo náměstí, Hronov – smlouva o převodu a převzetí investorství – materiál č. 47
Předložený materiál okomentovala Ing. Lenka Vítová.
Bytové domy čp. 367 (vlastník město), čp. 399 a čp. 400, Husova ulice, Hronov neodvádějí splaškové odpadní vody v souladu s platnou legislativou. V současné době jsou splaškové odpadní vody zaústěny přes septik do řeky Metuje.
Na základě Smlouvy o smlouvě budoucí o převodu investorství a smlouvy o zápůjčce (schválené usnesením ZM č.9/2014, dne 10.12.2014, bod 11/9) a po vydání rozhodnutí o umístění stavby OM předkládá k projednání Smlouvu o převodu a převzetí investorství.
Smlouva o zápůjčce bude projednána po odsouhlasení stavebního položkového rozpočtu stavby smluvními stranami.
Na základě Smlouvy o převodu a převzetí investorství se převádí veškerá práva a povinnosti ke stavbě na VAK.
Investorem přípojek na tuto nově budovanou kanalizaci jsou vlastníci jednotlivých bytových domů.

Materiál předložen k projednání na RM dne 3.6.2015. Ing. Vítová sdělila, že byl radou doporučen ke schválení.

Na jednání se vrátila Mgr. Věra Bartošová, přítomno 19 členů.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o převodu a převzetí investorství“ na stavbu Kanalizace, Freiwaldovo náměstí, Hronov s firmou Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928. Smlouva přílohou – 18 pro, 1 se zdržel

Smlouva o zřízení věcného břemene – RWE GasNet, s.r.o., most v k. ú. Zbečník – materiál č. 50
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Firma EKOPLAN s.r.o., Pěčín 147, předložila smlouvu o zřízení věcného břemene. Jedná se o stavbu „Rekonstrukce mostu ev.č. 567-004, Hronov – Zbečník – přeložka STL plynovodu“, č. smlouvy 68157_1/VB/P-1/Re.

Věcné břemeno bylo určeno geometrickým plánem a 27.2.2013 byla ZM schválena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

Jednorázová úhrada za věcné břemeno byla stanovena podle schváleného ceníku a to 100,--Kč/m2  + DPH, minimálně Kč 10000,-- + DPH. Rozsah věcného břemene je cca 20 m2.

Usnesení RM ze dne 3. 6. 2015 – rada doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 68157_1/VB/P-1/Re, mezi Městem Hronovem, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567. Smlouva přílohou – 19 pro

Záměr prodeje části pozemku p. č. 376/2 k. ú. Hronov – materiál č. 51
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Společnost Dynamic Real s.r.o.,Kollárova 41, 506 01 Jičín, podala žádost o koupi části pozemku p. č. 376/2 o výměře cca 362 m2v k. ú. Hronov.
Pozemek p. č. 376/2 o celkové výměře 693 m2 je druhem pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha.
V územním plánu je plocha vedená jako občanská vybavenost. V blízkosti se nachází plánovaný obchvat a z tohoto důvodu se v této lokalitě pozemky v minulosti neprodávaly. 
Účetní hodnota pozemku je Kč 100,-- za m2.
Asi 20 m od budovy č. p. 485 (v žádosti se požaduje cca 25 m) se nachází vzrostlý strom, který bude v rámci dotace ošetřen, udržitelnost je 10 let, pozemek se nesmí 10 let prodat.    
Odbor majetek respektuje vyjádření odboru výstavby, přihlíží k podmínkám dotace, k historii záměrů prodeje v této lokalitě a z těchto důvodů záměr prodeje nedoporučuje.    

Usnesení RM č. 8/2015 ze dne 22.4.2015, bod 21/8
Doplnit podmínky dotace a souvislost území s plánovaným obchvatem.

Smlouva č. 14180526 se SFŽP byla schválená ZM č. 2/2015 dne 22. 4. 2015, bod 9/2. Podmínky jsou uvedeny ve čl. III, c), d), e).
Zájmová oblast přímo sousedi s plánovaným obchvatem, je v majetku města, což je zřejmá výhoda k dalšímu řízení i k umístění doplňkových zařízení apod., které v této chvíli nejsou známy.

Usnesení RM ze dne 3. 6. 2015 – rada nedoporučila schválit záměr prodeje.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 376/2 o výměře cca 362 m2 v k. ú. Hronov – 18 proti, 1 se zdržel

Informace o Akci Zbečník 2015 – materiál č. 52
Předložený materiál okomentovala Michaela Kajnarová.
Výstavba dešťové kanalizace
Dle postupu prací schválených usnesením RM č. 5/2015, bod 22/5 podává odbor tajemníka informace ohledně monitoringu dešťové kanalizace ve vlastnictví města Hronova.
1) Čištění kanalizace
Čištění kanalizace probíhá vždy před monitoringem a proběhlo již v těchto ulicích: naproti sodovkárně, u Rony Elektronik, v ulici Dolská a dnešním dnem
i v komunikaci ke Zvoničce.
2) Monitoring kanalizace
Proběhl ve stejných ulicích jako čištění, tedy: naproti sodovkárně, u Rony Elektronik, v ulici Dolská a dnešním dnem i v komunikaci ke Zvoničce.
Po posouzení stavu kanalizace bylo rozhodnuto o vybudování nové dešťové kanalizace v ulici naproti sodovkárně. Stavební práce byly dle schváleného postupu prací přiděleny firmě Petr Maršálek, V Náměrkách 17, 547 01 Náchod, IČ: 41255194 za celkovou cenu Kč 363 255,50,- vč. DPH (nabídková cena byla Kč 363 255,50,- vč. DPH). Tato kanalizace je vybudována a zkontrolována. Monitoring byl v této ulici spolu s čištěním vyčíslen na Kč 21 186,- vč. DPH.

Další kontrolovanou kanalizací byla kanalizace v ulici u firmy Rony Elektronik. Vyčíslen je pouze monitoring a čištění, a to na Kč 8 710,- vč. DPH. Stav kanalizace byl takový, že by částečně mohla zůstat, nicméně po vytyčení všech sítí a nové splaškové kanalizace se zjistilo, že stávající kanalizace překáží nové splaškové kanalizaci a bude proto přebudována. V takovýchto případech bude sepsán Změnový list a investor splaškové kanalizace se bude snažit dostat finance od poskytovatele dotace jako náklady na nepředvídatelné skutečnosti.
V Dolské ulici je tento případ podobný, i když část dešťové kanalizace, která neleží v trase splaškové kanalizace, je ve špatném technickém stavu a bude muset být vybudována na náklady města Hronova. Monitoring v této ulici byl vyčíslen na Kč 36 251,- vč. DPH, ale ještě se navýší, protože do jednoho místa se kamera nedostala (průměr je zúžen pod 200 mm). Aby mohl být tento úsek prohlédnut, musí se nejdříve část kanalizace vykopat a „otevřít“, poté bude proveden monitoring. Cenová nabídka na rekonstrukci dešťové kanalizace zatím nebyla předložena.

Dále byl proveden monitoring dešťové kanalizace v ulici ke Zvoničce. Z posouzení vyplynulo, že i tato kanalizace je ve velmi špatném stavu. Nicméně tato kanalizace nebude rekonstruována z důvodu nedostatku místa pro novou splaškovou kanalizaci. Příčný odvodňovací kanál a uliční vpusti budou napojeny do nové splaškové kanalizace. Na tuto ulici, co se týká dešťové kanalizace, nebude muset město Hronov vynaložit žádné finanční náklady, pouze za monitoring ve výši Kč 19.642,--.

Výstavba splaškové kanalizace
Nyní dochází k výstavbě splaškové kanalizace v ulici U Rony Elektronik a v ulici Na Rovince. Z Rovinky bude výstavba pokračovat do Dolské ulice, která je již částečně hotová. Kompletně by měla být Dolská ulice odkanalizovaná do tří týdnů. U Rony Elektronik se nyní práce přeruší a firma se přestěhuje do ulice Na Ohradě a výstavba splaškové kanalizace bude probíhat tady. Výstavba bude trvat cca 3 týdny. V této ulici město Hronov nemá žádnou dešťovou kanalizaci, pouze dvě uliční vpusti, které jsou napojeny přímo do potoka. Toto bude zachováno. Následovat bude ulice Ke Zvoničce.
Výstavba splaškové kanalizace pokračuje dle harmonogramu stavby. Ukončení stavby je stanoveno na 31. 8. 2015.

Komunikace Zbečník
První týden v červnu bude odevzdána projektová dokumentace na rekonstrukci komunikací ve Zbečníku. Po odevzdání podkladů bude zahájeno také výběrové řízení na dodavatele stavby. Výstavba by měla začít začátkem července a termín dokončení je stanoven do konce září 2015. Dojde k rekonstrukci veškerých komunikací ve Zbečníku, které byly dotčeny výstavbou kanalizace.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci o akci Zbečník 2015 – 19 pro

Záměr směny částí pozemků p. č. 728/2 a p. č. 754 v k. ú. Velký Dřevíč – materiál č. 53
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 30.6.2014 byl předložen návrh na záměr směny částí pozemků. Část pozemku p. č. 754 (celková výměra 930 m2, trvalý travní porost) o výměře 17 m2 se směňuje za část pozemku p. č. 728/2  (celková výměra 2772 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví města Hronova o výměře 6 m2 z důvodu budoucí rekonstrukce mostu ev. č. 41c-1 naproti mateřské škole ve Velkém Dřevíči. Pozemek je potřeba pro zvětšení zatáčky kvůli vytáčení pro větší auta.
Město získá po směně pozemků navíc 11 m2. Dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní uhradí město za tento rozdíl Kč 16500,--. 

Směna části městského pozemku p. č. 728/2 musí být zveřejněná. Pokud město získává směnou pozemek, nemusí být zveřejněno.

Usnesení RM ze dne 3. 6. 2015 – rada města doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr směny části pozemku p. č. 728/2  o výměře 6 m2 v k. ú. Velký Dřevíč – 19 pro

Informace o investičních akcích – materiál č. 54
Předložený materiál okomentovala Ing. Lenka Vítová.

1/ Revitalizace sídelní zeleně města Hronov
Městu byla přiznána dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Revitalizace sídelní zeleně města Hronov“ na ošetření stromů, nákup a výsadbu nových stromů, založení trávníků v různých lokalitách města. Na základě závěrečného rozhodnutí o poskytnutí dotace byla uzavřena smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP. Celkové předpokládané výdaje projektu dle rozhodnutí se pohybují ve výši Kč 7 500 519,35 vč. DPH, z toho dotace ve výši Kč 5 555 238,--.
Dodavatelem služeb je firma Gardenline s.r.o., Litoměřice za cenu Kč 5 792 433,35 bez DPH (Kč 7 008 844,35 vč. DPH). Práce byly zahájeny předáním staveniště dne 29.1.2015. V současné době probíhají arboristické práce a výsadba dřevin. Práce budou probíhat do 30.9.2015.

2/ Zateplení objektu DO Justynka, Hronov
Městu byla přiznána dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení objektu DO Justynka Hronov“. V současné době bylo městu doručeno závěrečné rozhodnutí o poskytnutí dotace a k podpisu smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP. Celkové předpokládané výdaje projektu dle rozhodnutí se pohybují ve výši Kč 2 484 284,-- vč. DPH, z toho dotace činí Kč 1 815 228,85,--.
Projekt řeší zateplení obvodových stěn včetně nové fasády objektu Domova odpočinku ve stáří Justynka (stará část objektu) a výměnu zbývajících dosud nevyměněných otvorových výplní.
Dodavatelem stavebních prací je firma DELTA Velké Poříčí s.r.o. za nabídkovou cenu Kč 2 149 519,-- vč. DPH a bez rezervy. Předání staveniště se uskutečnilo 13.4.2015 a práce budou probíhat do 31.7.2015.

3/ Výměna střešní krytiny na rodném domku Aloise Jiráska
V rámci stavebních prací byla provedena výměna střešní krytiny – štípaný šindel s dvojitým krytím v celé ploše, výměna střešních latí ze 30 % a ošetření krovu nátěrem proti hnilobě a dřevokazným škůdcům.
Dodavatelem je firma  H&B  delta s. r. o., Bobrky 382, Vsetín za nabídkovou cenu
Kč 638 218,-- vč. DPH. Předání staveniště se uskutečnilo 31.3.2015. Vlastní realizace stavebních prací probíhala od 20.4.2015 do června 2015. Během prací došlo k navýšení ceny o dílo o Kč 8 144,-- vč. DPH (výměna uhnilých dřevěných žlabů).
Město podalo žádost o poskytnutí dotace z havarijního programu Ministerstva kultury ČR v r. 2015. Po ukončení projektu a předložení faktury bude městu poskytnuta dotace.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o investičních akcích – 19 pro

Smlouva o převodu a převzetí investorství – materiál č. 61
Předložený materiál okomentovala Michaela Kajnarová.
V letošním roce je mimo velké akce Zbečník naplánována ve Zbečníku ještě jedna investiční akce a to „Oddílná kanalizace u čp. 142, Zbečník“. Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a přeložky vodovodu v komunikaci p. č. 1245/2 v k. ú. Zbečník.
Město Hronov bude tuto komunikaci rekonstruovat, a proto požádalo společnost VaK Náchod a. s. o vybudování splaškové kanalizace, aby se po rekonstrukci nemuselo do komunikace zasahovat. Z projektové dokumentace vyplynulo, že je také nutné přeložit část vodovodního řadu. Vybudování dešťové kanalizace bude financovat město Hronov jako investici do svého majetku. Aby se vše mohlo povolovat najednou, bylo nutné získat nejdříve Územní rozhodnutí na umístění sítí. Město Hronov nechalo vypracovat projektovou dokumentaci a na jejím základě získalo příslušné Územní rozhodnutí. Nyní by se měl vypracovat projekt pro Stavební povolení, které bude vydávat MěÚ Náchod, odbor životního prostředí.
Aby byly splněny veškeré podmínky stanovené společností VaK Náchod a. s. pro výstavbu kanalizací, převezme si výše jmenovaná společnost vše do své správy, tzn., že převezme veškerou inženýrskou činnost, náklady na vytvoření PD pro Stavební povolení, výběrové řízení na dodavatele stavby (které bude městu Hronov předloženo) a kontrolní činnost nad výstavbou kanalizace.
Režim výstavby bude takový, že vše bude provádět jedna firma na základě výběrového řízení a městu Hronov budou po dokončení přefakturovány náklady na výstavbu dešťové kanalizace, která bude v majetku města Hronova. Splašková kanalizace a vodovodní řad zůstanou v majetku společnosti VaK Náchod a. s.
Rekonstrukci vrchního krytu si bude město Hronov řídit samo a bude následovat ihned po dokončení výstavby kanalizací a vodovodu.

RM doporučila ke schválení ZM uzavření Smlouvy o převodu a převzetí investorství mezi Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod, PSČ 547 01, IČ: 48172928 jako přejímajícím a Městem Hronov, Nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako předávajícím týkající se akce: Oddílná kanalizace u čp. 142, Zbečník dne 3. 6. 2015 ve svém usnesení č. 12/2015.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o převodu a převzetí investorství mezi Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod, PSČ 547 01, IČ: 48172928 jako přejímajícím a Městem Hronov, Nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako předávajícím týkající se akce: Oddílná kanalizace u čp. 142, Zbečník. Smlouva přílohou – 19 pro

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu, k. ú. Hronov – materiál č. 62
Pan Vladimír Václavík, Nové 434, 549 01 Nové Město nad Metují, předložil návrh smlouvy pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2013208 Hronov ul. Divadelní smyčka na kNN pro č. p. 1107/7 Chmelař“. Rozsah věcného břemene je orientačně vyznačený v situaci, jedná se o umístění dvojitého kabelu nízkého napětí v chráničkách ve stávající účelové komunikaci a v zeleném pásu na pozemku 1107/10 a 1109/2 v k. ú. Hronov v délce cca 9 m. Součástí smlouvy je smlouva o právu k provedení stavby, která se týká výše popisované přípojky kabelového vedení NN.

Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši Kč 10000,-- +  DPH. Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku a schválené smlouvě o smlouvě budoucí ze dne 16. 5. 2013.
OM doporučuje ke schválení, z důvodu časové tísně nebylo předjednáno na RM.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2013208 Hronov ul. Divadelní smyčka na kNN pro č. p. 1107/7 Chmelař“ mezi ČEZ Distribuce, a. s., Teplická  874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou Vladimírem Václavíkem, T. G. Masaryka 391, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 18858848, (oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný). Smlouva přílohou – 18 pro, 1 se zdržel

Pozemky náměstí Čs. armády, Hronov, Česká pošta, s. p. – materiál č. 64
Na základě osobního jednání p. starostky s ředitelem České pošty, s. p. sekce majetek, Ing. Oldřichem Vytiskou ohledně výstavby nové pošty v Hronově byla dne 1.6.2015 poslána České poště, s. p.  žádost města Hronova o odprodej pozemků na náměstí - p. č. 9/2 (61 m²), 1592/2 (77 m²), 1707/1 (597 m²), 1707/2 (95 m²), 1707/4 (26 m²), vše v k. ú. Hronov.
V návaznosti na tuto žádost pan ředitel sdělil, že bude zahájen proces odprodeje pozemků a současně, že městu bude poskytnut znalecký posudek. Pan ředitel byl rovněž požádán o poskytnutí návrhu kupní smlouvy.
Jakmile město obdrží potřebné dokumenty, bude připraven materiál k projednání v ZM.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci k záměru koupě pozemků p. č. 9/2 (61 m²), 1592/2 (77 m²), 1707/1 (597 m²), 1707/2 (95 m²), 1707/4 (26 m²), vše v k. ú. Hronov od České pošty, s. p. – 19 pro


6. Různé

Termíny jednání ZM a RM ve II. pololetí 2015 – materiál č. 56
Termíny jednání zastupitelstva ve II. pololetí 2015
16. září, 4. listopadu, 16. prosince

Termíny jednání rady ve II. pololetí 2015
1. a 22. července
12. srpna
2. a 30. září
14. října
18. listopadu
2. prosince

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí termíny jednání ZM a RM ve II. Pololetí 2015 – 19 pro

Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci města Hronova a Gminy Nowa Ruda – materiál č. 59
Městu se naskytla možnost uzavřít spolupráci s dalším polským partnerem. Jde o Gminu Nowa Ruda. Pro gminu nemá český jazyk vhodný překlad, v podstatě jde o město, ovšem s tím rozdílem, že je tvořeno několika menšími obcemi s jedním správním úřadem. Pro upřesnění příklad na našem městě – Hronov jako město by mělo svůj úřad, zatím co Velký Dřevíč, Žabokrky, Zbečník a Malá Čermná by měly jiný, společný, úřad se svým starostou a úředníky. Spolupráce vzešla z popudu zástupce wójta (starosty) Gminy, jímž je bývalý místostarosta partnerského města Bielawy Andrzej Hordyj. Vloni na podzim probíhaly v Polsku volby do Rady města a na post starosty města. U obou našich partnerských měst došlo ke změnám stávajících dlouholetých představitelů města. Zároveň s touto změnou přišla také změna místostarostů a mnohdy také dalších pracovníků (funkce místostarosty není v Polsku stejná jako u nás – není volen z řad zastupitelů, jde o zaměstnance, kterého si vybírá sám starosta). Gmina Nowa Ruda nemá příliš zkušeností s čerpáním dotací z evropských fondů, proto se zde nabízí množství společných projektů, které bychom mohli společnými silami zrealizovat.
Podle nových pravidel pro poskytování dotace v programovém období 2014 – 2020 budou bodově zvýhodněni ti žadatelé, kteří v minulém programovém období dosud žádné dotace nečerpali. S kolegy z Gminy Nowa Ruda zjišťujeme, zda již nějaké dotace čerpali či nikoliv. V případě že ne, budeme bodově lépe hodnoceni i my, jako partneři projektů.

Dohoda o partnerství byla projednána Radou města Hronova dne 3.6.2015 a doporučena ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje Dohodu o partnerství a vzájemné spolupráci partnerů mezi Městem Hronov a Gminou Nowa Ruda. Dohoda přílohou – 19 pro

Strategický plná rozvoje města Hronova na období 2014 – 2020 – materiál č. 63
Předložený materiál okomentovala Tereza Kohlová.
Od srpna roku 2014 probíhají přípravy Strategického plánu rozvoje města Hronova na období let 2014 – 2020. Období je totožné se současným programovým obdobím, ve kterém bude možné žádat o finanční prostředky z fondů EU.
První část strategického plánu, analytická, byla dána zastupitelstvu k prostudování a případnému připomínkování v únoru letošního roku. Od té doby byly dodavatelskou firmou, ve spolupráci s vedením města a zaměstnanci MěÚ, postupně zpracovány zbývající tři části. Jednalo se o strategickou část, akční plán a nakonec implementační část. Ve strategické části byla stanovena vize, jak by mělo město Hronov v roce 2020 vypadat. Z té vzešly klíčové oblasti, strategické cíle a opatření, díky nimž se k této vizi přiblížíme. Podkladem pro zpracování strategické části dokumentu byla dotazníková šetření, veřejná projednání i konzultace s vedením města či např. Bezpečnostní komisí RM. Akční plán určuje, jakým způsobem chceme stanovených cílů dosáhnout a v jakém časovém harmonogramu. V implementační části je nastaveno organizační zajištění a systém řízení, financování, aktualizace, monitoringu a postupného vyhodnocování realizace strategického plánu.

Přílohou tohoto materiálu je k prostudování a případnému připomínkování celý Strategický plán rozvoje města Hronova. Žádám tímto zastupitele o jeho přečtení a případné připomínkování na e-mailovou adresu kohlova@mestohronov.cz, a to nejdéle do 13. července 2015. Strategický plán je „živým“ dokumentem, který bude průběžně aktualizován dle realizovaných projektů. (především se bude jednat o aktualizaci Akčního plánu, který bude doplňován z již připraveného zásobníku projektů – viz Strategický plán rozvoje města Hronova)
Po zapracování případných připomínek bude Strategický plán rozvoje města Hronova schválen na zasedání Zastupitelstva města Hronova dne 16. září 2015

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí potřebu prostudování Strategického plánu rozvoje města Hronova pro období 2014 – 2020 nejpozději do 13. července 2015 – 19 pro

Projednání zápisů z kontroly kontrolního výboru ZM – materiál č. 67
Předložený materiál okomentovala JUDr. Eva Vrzáčková.
Dne 10.6.2015 obdrželi zastupitelé prostřednictvím e-mailu materiály k projednání
(10. část), obsahem kterých jsou zápisy z kontrol č. 1 - 3 kontrolního výboru (KV) ZM a zápisy 2 a 3 z jednání KV. Na obsah těchto listin reagovala zastupitelka JUDr. Eva Vrzáčková dopisem, ve kterém konstatuje s odkazem na informace v dopise uvedené, že předložené zápisy o provedené kontrole nemohou sloužit jako informace pro zastupitelstvo, resp. jeho členy o stavu plnění usnesení RM a navrhuje členům ZM na jednání dne 17.6.2015 tyto zápisy z kontroly kontrolního výboru ZM č. 1/2015, 2/2015 a 3/2015 neprojednávat.
Dopis s vysvětlením JUDr. Vrzáčkové měli členové zastupitelstva k dispozici.

Petr Koleta, předseda KV informoval o spolupráci s JUDr. Vrzáčkovou, nesouhlasí se závěrem v zaslaném dopise. Dále popsal, jak byly zápisy prováděny. Sdělil, že zašle zápisy z kontrol ke kontrole, zda jsou zápisy v pořádku. Pokud nejsou zápisy v pořádku, a zastupitelstvo není spokojeno s jeho prací, může ho odvolat. Stojí si za tím, že zápisy jsou dle jeho názoru v pořádku, je tam uveden předmět kontroly, závěr i návrhy.

JUDr. Vrzáčková namátkově uvedla nedostatky v zápisech. Jako hlavní problém vidí to, že nebyly dodrženy zákonem stanovené postupy při jednotlivých kontrolách. Např. se k předmětu kontroly při jedné z kontrol vůbec nevyjádřili dotčení zaměstnanci.

Petr Koleta nemůže souhlasit s tím, že uvedené kontroly tu nemůžeme probrat. Navrhoval nechat posoudit zápisy, zda je možné je projednat nebo ne. Dle jeho názoru, jediný, kdo o tom může rozhodovat je zastupitelstvo nikoli jedinec.

Starostka uvedla postup, jak probíhala kontrola – KV si vyžádal dokumenty, udělal si názor, vytvořil i závěr. Následně se zeptal zaměstnanců na vyjádření, které bylo KV zasláno, ale již nebyla provedena korekce závěrů.
U kontroly č. 3 se nikoho KV na nic nezeptal, ani Kajnarové, tajemníka nebo rady, proč tak rozhodla (uzavření dodatku ke smlouvě na výstavbu chodníků ve Zbečníku). Citovala závěr KV z této kontroly: „ Nač se vůbec město trápí s přípravou textů a náplně smluv o dílo, zejména v oblasti sankcí, když je následně, jak se to někomu líbí nebo hodí, nemíníme respektovat či respektujeme jen někomu.“
Vznesla dotaz, jak má z tohoto závěru formulovat návrh na usnesení a dát hlasovat? Má se hlasovat o tom, že město nebude uzavírat žádné smlouvy?

Libor Lelek navrhl dnes zápisy neprojednávat, ale projednat je na příštím jednání ZM. Do té doby by měla proběhnout nabízená schůzka JUDr. Vrzáčkové se členy kontrolního výboru, na které by se členům vysvětlilo, jak mají při kontrolách postupovat, aby vše bylo v souladu se zákonem.

Mgr. Olga Líbalová použila citaci z matriálů ministerstva vnitra o tom, co je úkolem a náplní KV. Zastupitelstvo by mělo přijmout nějaké usnesení.

Paní starostka uvedla, že zápisy z jednání KV jsou předmětem zkoumání auditora. Dle jejího názoru by se musela hanbou propadnout, kdyby tyto zápisy měla auditorovi předložit.

MVDr. Strnad navrhl ukončit toto osočování jedné skupiny proti druhé a doporučil hlasovat o návrhu pana Lelka.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje neprojednat zápisy z kontroly kontrolního výboru ZM č. 1/2015 ze dne 14.4.2015, č. 2/2015 ze dne 5.5.2015 a č. 3/2015 ze dne 10.5.2015 s tím, že budou projednány na nejbližším jednání ZM – 14 pro, 3 proti, 2 se zdrželi

Zápis z jednání finančního výboru 2/2015
Předložený zápis okomentoval Mgr. Jan Šnajdr, předseda Finančního výboru ZM.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 2/2015 ze dne 8.6.2015 – 19 pro

Jiráskův Hronov
Paní starostka informovala o tom, že budou zaslány pozvánky na slavnostní zahájení i setkání se sponzory 85. Jiráskova Hronova. Apelovala na zastupitele, aby se vyjádřili k pozvánkám ve stanoveném termínu. Letos bude připomenuto 10. výročí od úmrtí Pavla Dostála.


7. Diskuze

Místostarosta zmínil, že žádal o připomínky zastupitele k BESIPu v jejich okolí. Ozvali se jenom členové bezpečnostní komise. Dále informoval o schůzce s poručíkem Kultem z DI Náchod, při které byly projednány konkrétní návrhy na zlepšení BESIPu v Hronově. Předmětem jednání byla i možnost zakoupení radaru na měření rychlosti pro městskou policii. Radar by mohl být operativně použit na měření rychlosti v kritických úsecích u škol a školek, ale i na dalších úsecích, kde je často předepsaná rychlost překračována.

Dnes byly odevzdány návrhy na výzvu k vytvoření loga a logotypu města Hronov. Přihlásilo se 7 firem. Každá mohla podat až 3 návrhy. Návrhy budou zaslány k diskuzi.

Pan místostarosta dále přítomné pozval na oslavu 150 let školství ve Zbečníku, která se koná v pátek 19. června 2015. V sobotu 20. 6. se koná Dřevíčská lávka a v neděli 21. 6. 2015 pak dětský den ve Velkém Dřevíči. V červenci se uskuteční tradiční  Hronovská pouť, a to ve dnech 18. a 19.7.2015.

Mgr. Jana Píčová poděkovala technickým službám za opravu cesty v Port Arturu.

Jiří Frýba se dotazoval, zda budou v Hronově dvě hokejová družstva nebo ne. Místostarosta uvedl, že je to na obou subjektech, zda se zúčastní soutěže nebo ne. Bude se konat schůzka se zástupci obou družstev (HC Wikov Hronov, Project Sport Hronov), na kterou může být pan Frýba pozván. HC se do vyšší soutěže nedostal.

Petr Koleta tlumočil spoustu kladných ohlasů na beach volejbal na náměstí a zároveň se dle jeho názoru povedla oslava 111. výročí fotbalu v Hronově.

Mgr. Věra Bartošová se dotazovala, jak to vypadá s opravou mostu u čistírny, kdy se bude realizovat. Starostka uvedla, že je vypracovaná projektová dokumentace, rekonstrukce bude stát cca 2 mil. Je to drahé kvůli přeložce plynu. Bude záležet na zastupitelstvu, kdy uvolní v rozpočtu potřebnou částku. Vzhledem k tomu, že jsou z jedné i druhé strany velmi blízko další mosty, dostaly přednost jiné investice. Ale vše bude předloženo v návrhu rozpočtu na další rok.

Mgr. Jan Šnajdr se dotazoval k rekonstrukci Červené ulice ve Velkém Dřevíči.  Michaela Kajnarová uvedla, že je nutno dořešit jeden pozemek. Dopracovává se projektová dokumentace, která bude předložena ke schválení do rady. Místostarosta sdělil, že se tam byl podívat poručík Kult z DI Náchod a souhlasí s rekonstrukcí, pokud bude na konci točna. V opačném případě se bude provádět oprava komunikace jenom ve stávajícím rozsahu.

Paní starostka ukončila jednání, popřála všem pěknou dovolenou.

Zapsala Milena Moravcová
Jednání bylo ukončeno v 20:30 hodin.

 

Usnesení č. 3/2015
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 17. června 2015

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/3 – ověřovatele zápisu Mgr. Petra Málka, MUDr. Jana Šnajdra – 17 pro, 2 se zdrželi
2/3 – program jednání – 19 pro
3/3 – způsob výběru vítězné Studie architektonického návrhu dostavby přístavby Sálu Josefa Čapka na nový Městský úřad Hronov dle přílohy – 19 pro
4/3 - sčítací komisi ve složení Petr Koleta, Mgr. Pavel Zima a Pavel Topolnickyj – 16 pro, 3 se zdrželi
5/3 - předsedu sčítací komise Mgr. Pavla Zimu – 18 pro, 1 se zdržel
6/3 - jako vítěznou studii pro realizaci nového Městského úřadu v Hronově studii č. 1, jejímž autorem je Atelier Tsunami s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod, a to v souladu s přijatým způsobem o rozhodnutí o vítězné studii – 19 pro
7/3 - poskytnutí mimořádného členského příspěvku MAS Stolové hory, se sídlem Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují, IČ:22741453, ve výši Kč 37.566,00 – 19 pro
8/3 – účetní závěrku města Hronova za rok 2014 – 19 pro
9/3 - závěrečný účet města Hronova spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Hronov, IČ 00272680, za rok 2014 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad – 19 pro
10/3 - výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Hronova za rok 2014, kterým je zisk po zdanění ve výši Kč 193.993,47. Zisk bude převeden na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let – 19 pro
11/3 - výsledek hospodaření Základní umělecké školy Hronov, která vykázala zisk Kč 1.024,86. Zisk bude převeden do rezervního fondu školy – 19 pro
12/3 - výsledek hospodaření Domu dětí a mládeže Domino Hronov, kterým je zisk ve výši Kč 22.603,71.  Zisk bude vypořádán takto: 80 %, tj. Kč 18.082,97, bude převedeno do fondu odměn a 20 %, tj. Kč 4.520,74, bude převedeno do rezervního fondu – 19 pro
13/3 - výsledek hospodaření Domova odpočinku ve stáří Justynka Hronov, který vykázal zisk Kč 45.501,53. Zisk bude převeden do rezervního fondu a použit na úhradu užívání programu Cygnus – 19 pro
14/3 - výsledek hospodaření Kulturního a informačního středisko Hronov, které vykázalo zisk ve výši 138.382,82. Zisk bude převeden do rezervního fondu s tím, že Kč 100.000,00 bude ponecháno na financování jubilejního 85. ročníku Jiráskova Hronova a zbývající částka Kč 38.382,82 bude použita na částečnou úhradu opravy podlahy na jevišti Sálu Josefa Čapka – 19 pro
15/3 - výsledek hospodaření Mateřské školy Hronov -  Velký Dřevíč, kterým je zisk ve výši Kč 53.509,71. Zisk bude převeden do rezervního fondu a použit na obnovu obložení v jídelnách – 19 pro
16/3 - výsledek hospodaření Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, kterým je zisk ve výši Kč 111.808,95. Zisk bude převeden do rezervního fondu a využit na vybavení budovy čp. 656 po rekonstrukci – 19 pro
17/3 - výsledek hospodaření Základní školy a Mateřská školy Hronov, okres Náchod, kterým je zisk ve výši Kč 593.213,72. Zisk bude převeden do rezervního fondu a použit na rekonstrukci podlahové krytiny v malé tělocvičně „Myšárně“ a na vybavení odborné učebny pro výuku předmětu domácnost a vybavení školní družiny – 19 pro
18/3 - výsledek hospodaření Základní školy Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod, kterým je zisk Kč 155.048,25. Zisk bude převeden do rezervního fondu s tím, že Kč 130.000,00 bude použito na vybavení učeben, školní družiny a počítačové učebny nábytkem a na modernizaci učebních pomůcek a Kč 25.048,25 ponecháno na úhradu nečekaných výdajů – 19 pro
19/3 - rozpočtové opatření č. 03/2015/ZM dle přílohy včetně ústního doplnění – 19 pro
20/3 - poskytnutí dotace ve výši Kč 170.807,00 Fotbalovému klubu AFK Hronov, Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ 69154287, která je určena účelově na činnost v roce 2015 – 18 pro, 1 se zdržel
21/3 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Fotbalovému klubu AFK Hronov, Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ 69154287 – 18 pro, 1 se zdržel
22/3 - poskytnutí dotace ve výši Kč 130.616,00 HC Wikov Hronov, o.s., Palackého 1000, 549 31  Hronov, IČ 46522751, která je určena účelově na činnost v roce 2015 – 19 pro
23/3 - uzavření smlouvy o poskytnutí  dotace HC Wikov Hronov, o.s., Palackého 1000, 549 31  Hronov, IČ 46522751 – 19 pro
24/3 - poskytnutí dotace ve výši Kč 64.066,00 Tělocvičné jednotě Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČ 15046451, která je určena účelově na činnost v roce 2015 – 19 pro
25/3 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČ 15046451 – 19 pro
26/3 - poskytnutí dotace ve výši Kč 87.239,00 TJ Sokol Zbečník, Hronov - Zbečník, 549 31 Hronov, IČ 46524959, která je určena účelově na činnost v roce 2015 – 19 pro
27/3 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace TJ Sokol Zbečník, Hronov - Zbečník, 549 31 Hronov, IČ 46524959 – 19 pro
28/3 - poskytnutí dotace ve výši Kč 173.461,00 Volejbalovému klubu Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829, která je určena účelově na činnost v roce 2015 – 19 pro
29/3 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Volejbalovému klubu Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829 – 19 pro
30/3 - uzavření „Smlouvy č. 14193353 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“ (podepsanou zástupcem fondu v Praze dne 14.4.2015) se Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, zastoupeným ředitelem Ing. Petrem Valdmanem na akci „Zateplení objektu DO Justýnka, Hronov“ – 18 pro
31/3 - uzavření „Smlouvy o převodu a převzetí investorství“ na stavbu Kanalizace, Freiwaldovo náměstí, Hronov s firmou Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928 – 18 pro, 1 se zdržel
32/3 - uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 68157_1/VB/P-1/Re, mezi Městem Hronovem, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567 – 19 pro
33/3 – záměr směny části pozemku p. č. 728/2 o výměře 6 m2 v k. ú. Velký Dřevíč – 19 pro
34/3 - uzavření Smlouvy o převodu a převzetí investorství mezi Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod, PSČ 547 01, IČ: 48172928 jako přejímajícím a Městem Hronov, Nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako předávajícím týkající se akce: Oddílná kanalizace u čp. 142, Zbečník – 19 pro
35/3 - uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2013208 Hronov ul. Divadelní smyčka na kNN pro č. p. 1107/7 Chmelař“ mezi ČEZ Distribuce, a. s., Teplická  874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou Vladimírem Václavíkem, T. G. Masaryka 391, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 18858848, (oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný) – 18 pro, 1 se zdržel
36/3 – Dohodu o partnerství a vzájemné spolupráci partnerů mezi Městem Hronov a Gminou Nowa Ruda – 19 pro
37/3 - neprojednat zápisy z kontroly kontrolního výboru ZM č. 1/2015 ze dne 14.4.2015, č. 2/2015 ze dne 5.5.2015 a č. 3/2015 ze dne 10.5.2015 s tím, že budou projednány na nejbližším jednání ZM – 14 pro, 3 proti, 2 se zdrželi

Zastupitelstvo města neschvaluje:
38/3 - záměr prodeje části pozemku p. č. 376/2 o výměře cca 362 m2 v k. ú. Hronov – 18 pro, 1 se zdržel

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
39/3 – informace z jednání Rady města Hronova – 19 pro
40/3 – kontrolu plnění usnesení ZM č. 2/2015 – 19 pro
41/3 – kontrolu plnění nesplněných bodů usnesení ZM za rok 2014 – 19 pro
42/3 – rozpočtové opatření č. 01/2015/RM – 19 pro
43/3 – informaci o akci Zbečník 2015 – 19 pro
44/3 – informaci OM o investičních akcích – 19 pro
45/3 - informaci k záměru koupě pozemků p. č. 9/2 (61 m²), 1592/2 (77 m²), 1707/1 (597 m²), 1707/2 (95 m²), 1707/4 (26 m²), vše v k. ú. Hronov od České pošty, s. p. – 19 pro
46/3 - termíny jednání RM v II. pololetí 2015  - 1. a 22. července, 12. srpna, 2. a 30. září, 14. října, 18. listopadu, 2. prosince a ZM - 16. září, 4. listopadu, 16 prosince – 19 pro
47/3 - potřebu prostudování Strategického plánu rozvoje města Hronova pro období 2014 – 2020 nejpozději do 13. července 2015 – 19 pro
48/3 -  zápis z jednání finančního výboru č. 2/2015 ze dne 8.6.2015 – 19 pro
49/3 – informace a připomínky z bodu Diskuze – 19 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 01. 07. 2015