živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 1/2022

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 23.2.2022 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.


Přítomni: Jan Aulich MBA, Mgr. Věra Bartošová, Martin Čejchan, Jiří Frýba, Ing. Martin Houštěk, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Libor Lelek, Mgr. Olga Líbalová, Markéta Machová, Mgr. Petr Málek, Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Jana Píčová, Ing. Lukáš Polej, Hynek Rožnovský, Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Josef Thér, Markéta Umlaufová
Omluveni: Ing. arch Aleš Krtička, Mgr. Jiří Škop, Ph.D.
Pozdější příchod: MUDr. Petr Mihola
Tajemník: Ing. Helena Toldová
Zapisovatel: Milena Moravcová
Ověřovatelé: Martin Čejchan, Ing. Karel Jára


Pan starosta v úvodu konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, jednání bylo přítomno 18 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Ing. Karel Jára, Martin Čejchan – 16 pro, 2 se zdrželi.

Pan starosta upozornil přítomné v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města, že bude z jednání pořízen zvukový a obrazový záznam a zároveň dochází k online přenosu zasedání prostřednictvím webových stránek.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod číslem 1 až 10 včetně příloh, pozvánka na dnešní jednání, výroční zpráva DO Justynka, odpovědi na otázky vznesené na vedoucí finančního odboru na ZM 15. 12. 2021, přehled mostů a lávek včetně mostních prohlídek, odměny ředitelů příspěvkových organizací, dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo a změnové listy na akci Stavební úpravy a přístavba č. p. 5 Hronov, náklady na Hronovské listy za rok 2021, tabulka platů ředitelů škol a školských zařízení, odpověď ohledně solení komunikací v Rokytníku.

Pan starosta se dotazoval na připomínky k návrhu programu. Poté bylo hlasováno o návrhu programu tak, jak byl zaslán na pozvánce – 18 pro.

Dále se dotazoval na připomínky k zápisu z jednání zastupitelstva dne 15. 12. 2021. Žádné nebyly.

Nejprve v úvodu proběhla krátká prezentace MAS Stolové hory ve spolupráci s naším městem k 10letému výročí vzniku Ing. Pavlem Rejchrtem a Mgr. Mirkou Soldánovou.

Program jednání:

1. Finanční záležitosti

6 - Rozpočtové opatření č. 01/2022/ZM
 
2. Majetkové záležitosti
1 - Informace o investičních a dotačních akcích, odbor majetek
2 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 376/2 v k. ú. Hronov
4 - Prodej části pozemku parc. č. 653/1 v k. ú. Velký Dřevíč
5 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k. ú. Hronov pro č.p. 5
7 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, ČEZ, Českých bratří
10 - Informace o investičních a dotačních akcích, odbor tajemníka
 
3. Různé
3 - Schválení zadání ÚP
8 - Schválení časového plánu pro provádění opatření uvedených v Programu zlepšování kvality ovzduší
9 - Zřizovací listiny a Smlouvy o výpůjčce DO Justynka a MŠ Hronov
 

1. Finanční záležitosti


6 - Rozpočtové opatření č. 01/2022/ZM  
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 01/2022/ZM dle přílohy, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.

Diskuze: Bc. Nedvědová se dotazovala k částce 1 mil. Kč v rozpočtovém opatření na odkup pozemku od Českých drah. Pan starosta uvedl, že se jedná o finanční prostředky na odkup pozemku pro potřeby vybudování nového dopravního terminálu v Hronově.

Návrh usnesení:
6/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 01/2022/ZM.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


2. Majetkové záležitosti


1 - Informace o investičních a dotačních akcích, odbor majetek  
Odbor majetek předložil zastupitelstvu města informaci o investičních a dotačních akcích:

II/303 Velké Poříčí – Hronov, I. etapa
Jedná se o rekonstrukci stávajících chodníkových ploch v zastavěné části města Hronova v Hostovského ulici. Stavba města je koordinována se stavbami II/303 Velké Poříčí – Hronov investora Královéhradeckého kraje a městysu Velké Poříčí. Dodavatelem stavebních prací je Společnost Velké Poříčí – Hronov (Správce společnosti STRABAG a.s., IČO: 608 38 744, druhý společník EUROVIA CS, a.s.), Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00 Praha 5 za nabídkovou cenu pro město Hronov 16 483 702,59 Kč bez DPH, 19 945 280,13 Kč vč. DPH. Realizace stavby je plánována na dva roky 2021 a 2022. Celková nabídková cena pro Královéhradecký kraj, město Hronov a městys Velké Poříčí činí 87 874 480,80 Kč bez DPH, 106 328 121,76 Kč vč. DPH.
Byl uzavřen Dodatek č. 1 ke SOD s městem Hronov, který se týká změnových listů stavby č. 1-5. Cena díla je podle Dodatku č. 1 ke SOD ve výši 17 205 470 Kč bez DPH (20 818 618,70 Kč vč. DPH).
V roce 2021 byl realizován úsek od prodejny Teta po Havlíčkovu ulici v hodnotě 7 538 893,50 Kč vč. DPH. Dotace byla uhrazena Fondem SFDI ve výši 3 867 660,34 Kč.
V letošním roce se předpokládá zahájení pokračování prací od 19. 4. 2022.

Hronov – Bosna splašková kanalizace – SO 02 dešťová kanalizace
Dodavatel dešťové kanalizace: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Projektant: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Cena stavebních prací dešťové kanalizace dle SOD: 596 624 Kč vč. DPH
Dotace: nežádáno o dotaci
V loňském roce vybudovalo město Hronov dešťovou kanalizaci v lokalitě Bosna z potrubí PVC – U DN 400 délky 106 m. Splaškovou kanalizaci budují Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. a město Hronov poskytuje ke krytí nákladů na vybudování splaškové kanalizace investorovi zápůjčku ve výši 2 847 808 Kč splatnou v pravidelných ročních splátkách do 30. 4. 2031. V současné době dochází k připojování přípojek splaškové kanalizace od nemovitostí občanů k řadu splaškové kanalizace. V návaznosti na realizovanou splaškovou a dešťovou kanalizaci město Hronov buduje veřejné osvětlení a hodlá rekonstruovat místní komunikaci.

Stavební úpravy WC ve 2. NP – nová budova ZŠ Velký Dřevíč
Jedná se o změnu dokončené stavby – stavební úpravy základní školy ve Velkém Dřevíči, budovy čp. 82, spočívající v modernizaci stávajícího sociálního zařízení pro chlapce a dívky (I. stupeň ZŠ) ve 2. nadzemním podlaží nové budovy základní školy. Součástí stavebních úprav je výměna rozvodů kanalizace, teplé a studené vody, elektroinstalace v potřebném rozsahu. Rozpočet stavebních úprav dle projektové dokumentace je ve výši 1 089 876 Kč vč. DPH.V současné době probíhá výběr dodavatele stavebních prací. Realizace prací se předpokládá v období 1. 7. 2022 až 31. 8. 2022.

I nadále budou v letošním roce probíhat rekonstrukce uvolněných bytů v bytových domech města.

2 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 376/2 v k. ú. Hronov  
Firma Dynamic Real s.r.o., Kollárova 41, 506 01 Jičín, IČ 28782259, podala žádost o koupi pozemku parc. č. 376/2 o výměře 693 m2 v k. ú. Hronov. Pozemek navazuje na pozemky v majetku firmy.
V územním plánu je pozemek vedený jako plocha občanské vybavenosti.
V pozemku nejsou podle gramisu uloženy sítě.
V příloze č. 2 jsou vyznačeny barevně pozemky v majetku města Hronova.
 
Firma předložila dvě varianty plánované výstavby bytů. Lokalita je v současné době vedená jako území občanské vybavenosti, kde stavba bytů je nepřípustná.
 
Cena prodeje pozemku
Účetní hodnota celého pozemku je 69.153 Kč.
Tržní cena za 1 m2 – např. uskutečněný prodej stavebního pozemku pod trafostanicí v Havlíčkově ulici 1.200 Kč, v Nerudově ulici 906 Kč, v Hronově na náměstí 1.026 Kč.
 
Odbor výstavby doporučuje prodej kromě 5 m od komunikace z důvodu plánovaného obchvatu. K prodeji tak zbývá cca 615 m2.
Odbor majetek doporučuje prodej.
 
Geometrický plán a případný posudek hradí žadatel, případně se promítne do kupní ceny.
 
Nové skutečnosti
Výše uvedený materiál byl připravený ke schválení záměru prodeje v lednu 2021, k projednání nebyl použitý, došlo k jednání vedení města, firmě byla odeslána právníky města připravená kupní smlouva, na kterou firma nereagovala.
Později byl návrh smlouvy odeslán datovými schránkami, opět bez odezvy.
Územní plán pro výstavbu bytových domů na předmětném pozemku by mohl být schválen v roce 2023, nejpozději v roce 2024. O tomto termínu byla firma rovněž informována.
Tento materiál „visí v systému“ a přesouvá se neustále do dalších jednání. Odbor majetek doporučuje jeho ukončení neschválením záměru prodeje.
 
Usnesení rady města č. 24/2021 ze dne 6. 12. 2021
Rada města nedoporučuje ke schválení.
 
Z následujícího jednání zastupitelstva města byl tento materiál stažen, protože byla doručena nová žádost, ve které se uvádí, že zájem žadatele trvá.
 
Firma Dynamic Real s.r.o. podala 10. 2. 2021 žádost o změnu územního plánu na pozemky ve svém vlastnictví v ulici Hostovského a také o změnu na pozemek parc. č. 376/2 (vlastníkem je město), o jehož koupi má zájem. Územní plán bude pravděpodobně schválen koncem roku 2023. Mělo by dojít ke změně území občanské vybavenosti na území vhodné ke stavbě bytů. Město má zájem o stavbu bytů, je ale složité v této fázi ošetřit kupní smlouvu tak, aby k tomu bezpečně došlo. Z tohoto důvodu je zatím vhodné záměr prodeje neschválit.
 
Usnesení rady města č. 1/2022 ze dne 12. 1. 2022
Rada města nedoporučuje ke schválení.
 
Návrh usnesení:
2/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. číslo 376/2 o výměře cca 615 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 1 (H. Nedvědová), Proti: 16 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Zdrželo se: 2 (J. Aulich, M. Machová), Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


4 - Prodej části pozemku parc. č. 653/1 v k. ú. Velký Dřevíč  
Žadatel podal písemnou žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 653/1 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře cca 160 m2 z důvodu rozšíření zahrady.
 
Pozemek parc. číslo 653/1 o výměře 2532 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace.
V územním plánu je část pozemku, o kterou má pan Janata zájem, vedená jako součást komunikace.
 
Na místě samém bylo konstatováno, že je prodej části pozemku možný, při zaměření se část ponechá jako výhybna na poměrně úzké pozemní komunikaci.
 
Účetní hodnota pozemku je 70 Kč/m2. Obdobné pozemky město prodává za tuto cenu.
 
Odbor majetek doporučuje k prodeji.
 
Usnesení rady města č. 17/2021 ze dne 25. 8. 2021
Rada města doporučuje ke schválení.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 4/2021 ze dne 22. 9. 2021
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje.
 
Záměr prodeje byl zveřejněný od 8. 10. 2021 do 25. 10. 2021.
 
Byl vypracován geometrický plán a byla připravená kupní smlouva. Pozemek k prodeji má výměru 138 m2.
 
Usnesení rady města č. 3/2022 ze dne 9. 2. 2022
Rada města doporučuje ke schválení.
 
Návrh usnesení:
4/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 3/OM/2022 na prodej části pozemku parc. číslo 653/1 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře 138 m2.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


5 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k. ú. Hronov pro č.p. 5  
Společnost GEOŠRAFO s.r.o., Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové, IČ 64793036, předložila návrh smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-2001493/ VB/01“, název stavby: „Hronov, Jiráskova-přel. nn u č.p. 5“. Rozsah věcného břemene je 15 bm (9 m2) kabelového vedení a kabelová skříň na pozemcích města 94/1 a 94/2 v k. ú. Hronov z důvodu přeložky části vedení ze staré do nové garáže ve dvoře u Radnice č.p. 5.
 
Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč + DPH.
Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku.
OM doporučuje ke schválení.
 
Usnesení rady města č. 3/2022 ze dne 9. 2. 2022
Rada města doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
5/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-2001493/ VB/01“, název stavby: „Hronov, Jiráskova-přel. nn u č.p. 5“, mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (oprávněná) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinná).
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


7 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, ČEZ, Českých bratří  
Společnost CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., Radvanice 55, 542 12 Radvanice, IČ 26012138, předložila návrh smlouvy o smlouvě budoucí pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-2013812/SOBS VB/2“, název stavby: „HRONOV, Č. BRATŘÍ – KNN PRO P.Č. 1460/10“. Rozsah věcného břemene je 9 bm kabelového vedení na pozemku města, účelová komunikace parc. č. 1674.
 
Úhrada za věcné břemeno je vypočtena podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a podle oceňovací vyhlášky ve výši 2.000 + DPH. ČEZ Distribuce, a.s. přestala přistupovat na ceníky měst a obcí a zasílá nabídky podle oceňovací vyhlášky.
Ocenění věcného břemene neodpovídá současnému schválenému ceníku, kde je uvedená částka 100 Kč/bm + DPH, ale nejméně 10.000 + DPH.
OM doporučuje ke schválení. Z časových důvodů nebylo předjednáno radou města.
 
Návrh usnesení:
7/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-2013812/SOBS VB/2“, název stavby: „HRONOV, Č. BRATŘÍ – KNN PRO P.Č. 1460/10“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., Radvanice 55, 542 12 Radvanice, IČ 26012138 (budoucí oprávněná) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinná).
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: Ing. Lukáš Polej


10 - Informace o investičních a dotačních akcích, odbor tajemníka  
Odbor tajemníka předložil zastupitelstvu města informaci o investičních a dotačních akcích:

Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu Hronov
Na stavbě proběhly bourací práce na dvoupodlažním objektu šaten a ocelové tribuny.
Na tréninkovém hřišti jsou provedeny podkladní vrstvy s drenážemi. Proběhlo odstranění zeleně v ploše budoucích volejbalových kurtů a hřiště pro beach volejbal. V současné době probíhají přípravné práce na stavbě šaten a pokračují hlavní terénní úpravy.
Dodavatel stavebních prací: VYSSPA s.r.o., Plzeň
Technický dozor investora: Martin Pelda, Náchod
Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o., Náchod
Termín realizace: 08/2021 – 06/2023
Cena stavebních prací: 68 600 000 Kč vč. DPH
Na akci byla přidělená dotace ve výši 26 mil. Kč.
 
Sociální bydlení Hronov – Papírna
Stavební práce probíhají dle upraveného harmonogramu. Dokončují se SDK konstrukce, obklady a dlažby. Na části objektu je provedená konečná úprava fasády. Dále se provádí kompletační práce na rozvodech topení, elektroinstalací a dokončují se vnitřní omítky. Byl osazen plynoměr, proběhne topná zkouška a objekt bude temperován. Harmonogram prací je dodržován, stavba bude dokončena včas dle upraveného termínu dokončení.
Dodavatel stavebních prací: Vše pro stavby s.r.o., Náchod
Technický dozor investora: Michal Novák, Mezilesí 90
Projektant: green4plan s.r.o., Vysokov
Termín realizace stavebních prací: 1. 11. 2020 do 30. 4. 2022
Cena stavebních prací: cca 30 120 000 Kč vč. DPH
Na stavbu byla přidělena dotace z EU ve výši 13,5 mil. Kč a 2 mil. Kč od Královéhradeckého kraje.
 
Stavební úpravy městského úřadu v Hronově
Stavební práce probíhají dle upraveného harmonogramu. Jsou dokončeny práce na rozvodech vody, elektroinstalace, kanalizace, VZT a topení, objekt je již temperován. Je namontován a zprovozněn výtah. Dokončují se práce na vnitřních omítkách, keramické obklady a dlažby, dále terasové podlahy a terasové povrchy nového schodiště, byly zahájeny malířské a natěračské práce. S GD stavby a dodavatelem interiéru je dohodnut termín pro dílčí předání a zahájení montáže interiéru ve 4. NP na 15. dubna 2022.
Dodavatel: STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, Hradec Králové
Technický dozor investora: Ing. Oldřich Drahorád
Projektant: Ing. Lukáš Polej, Hronov
Termín plnění: květen 2022
Cena za kompletní stavbu: cca 53 mil. Kč vč. DPH
Na akci byla přidělena dotace ve výšce 20 mil. Kč
 
 

3. Různé


3 - Schválení zadání ÚP  
Zastupitelstvu bylo předloženo ke schválení upravené zadání územního plánu po projednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi viz. vyhodnocení projednání. Zadání musí být schváleno zastupitelstvem města, aby mohlo pokračovat projektování a další projednávání územního plánu.

Návrh usnesení:
3/1 - Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 47, odst. 5 zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), zadání Územního plánu Hronov ve smyslu jeho upraveného návrhu. ÚP bude posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, resp. na udržitelný rozvoj území. ÚP bude obsahovat prvky regulačního plánu.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


8 - Schválení časového plánu pro provádění opatření uvedených v Programu zlepšování kvality ovzduší  
Na území města Hronova dochází k překračování imisních limitů v ovzduší. Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, ukládá městu přijmout opatření ke snižování znečištění v ovzduší z lokálních topenišť.
Tajemnice předložila zastupitelstvu města ke schválení "Časový plán pro provádění opatření uvedených v Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace zóna Severovýchod CZ05: Aktualizace 2020".

Diskuze: Pan Libor Lelek požádal o data z měření emisních limitů, abychom věděli, ve kterých lokalitách jsou překračovány. Pan starosta odpověděl, že si data z Náchoda vyžádá a zašle je zastupitelům.

Ing. Houštěk sdělil, že podklad pro jednání je pro jeho rozhodnutí nedostatečný.

Bc. Hana Nedvědová sdělila, že by bylo vhodné informovat Ministerstvo životního prostředí o nedostatečnosti předloženého materiálu a požádala o odložení projednání materiálu na dobu, kdy budou k dispozici údaje z měření. Následně bylo hlasováno
o protinávrhu na usnesení.

Návrh usnesení:
8/1 - Zastupitelstvo města schvaluje stažení materiálu časového plánu pro provádění opatření uvedených v Programu zlepšování kvality ovzduší z jednání.
Hlasování: Pro: 7 (J. Aulich, M. Houštěk, L. Lelek, M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová, J. Thér), Proti: 10 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Rožnovský, M. Umlaufová), Zdrželo se: 2 (L. Polej, J. Šnajdr), Nehlasovalo: 0, U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
8/2 - Zastupitelstvo města schvaluje "Časový plán pro provádění opatření uvedených v Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace zóna Severovýchod CZ05: Aktualizace 2020".
Hlasování: Pro: 11 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 6 (J. Aulich, M. Houštěk, L. Lelek, M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová), Zdrželo se: 2 (L. Polej, J. Thér), Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


9 - Zřizovací listiny a Smlouvy o výpůjčce DO Justynka a MŠ Hronov  
Na základě revize zřizovacích listin příspěvkových organizací Domov odpočinku ve stáří Justynka, příspěvková organizace, IČ: 62726226 a Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, příspěvková organizace, IČ: 70996873 byly zastupitelstvu města předloženy k projednání následující úpravy.

1) Vydání nových zřizovacích listin

Nová úplná znění zřizovacích listin jsou vydávána v souvislosti se změnou vymezení nemovitého majetku. Nově bude nemovitý majetek příspěvkovým organizacím vypůjčen na základě Smluv o výpůjčce. Město Hronov bude mít nově nemovitý majetek ve vlastnictví a bude moci s tímto majetkem přímo nakládat a rozhodovat o něm.

2) Uzavření Smluv o výpůjčce

V souvislosti se změnami zřizovacích listin v oblasti vymezení nemovitého majetku jsou Zastupitelstvu města Hronova předkládány k projednání Smlouvy o výpůjčce, které specifikují vypůjčený nemovitý majetek a práva a povinnosti smluvních stran.

Návrh usnesení:
9/1 - Zastupitelstvo města schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov odpočinku ve stáří „Justynka“, příspěvková organizace, a to formou vydání Úplného znění zřizovací listiny.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: Mgr. Věra Bartošová
 
9/2 - Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi Městem Hronov a Domovem odpočinku ve stáří „Justynka“, příspěvková organizace, a to ke dni nabytí účinnosti nového úplného znění zřizovací listiny.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: Mgr. Věra Bartošová
 
9/3 - Zastupitelstvo města schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520, příspěvková organizace, a to formou vydání Úplného znění zřizovací listiny.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: Mgr. Věra Bartošová
 
9/4 - Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi Městem Hronov a Mateřskou školou Hronov, Havlíčkova 520, příspěvková organizace, a to ke dni nabytí účinnosti nového úplného znění zřizovací listiny.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: Mgr. Věra Bartošová


4. Diskuze

 

Mgr. Věra Bartošová informovala o tom, že zašle zastupitelům podklad pro vydání nové vyhlášky o změně nočního klidu, aby ji mohli připomínkovat.

Ing. Martin Houštěk se dotazoval na vývoj stavby na náměstí. Pan starosta odpověděl, že budoucí investor zvažuje podepsání smlouvy i s ohledem na proběhlou diskuzi k prodeji na prosincovém zasedání zastupitelstva.
Navrhl připojit se solidárně k vyvěšení ukrajinské vlajky na divadlo.

Mgr. Josef Thér se dotazoval k nové výsadbě v parku. Kdo to vymyslel, koho to napadlo. Mgr. Věra Bartošová sdělila, že ten prostor od řeky je hodně otevřený, byly stížnosti na prahnoucí slunce na dětském hřišti, proto se zadalo vypracování studie, podle které se nyní stromy doplňují.

Markéta Machová se dotazovala na sportovní dotace v letošním roce, kdy budou vypsány. Mgr. Petr Málek informoval o přepracování celého dotačního programu nebo výzev na základě auditu a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Celý program bude na 1 měsíc zveřejněn na webu města - úřední desce. Poté bude možno žádat o dotaci.
Dále paní Machová informovala o krádežích kol na vlakové zastávce v Žabokrkách, požádala o možnost nějakého zabezpečení. Mgr. Věra Bartošová sdělila, že o problému město ví, zjišťovalo možnosti, ale fotopast ani kamera tam nejde umístit. Městská policie zvýšila kontrolní činnost.
Nakonec požádala o přizvání na jednání ohledně úpravy středové cesty na rokytenském hřbitově.

Bc. Hana Nedvědová se dotazovala, zda má město kroniku, zda ji někdo píše.
Mgr. Věra Bartošová uvedla, že je v žalostném stavu, paní Samková dopracovala rok 2017. Paní Večeřová dokončuje loňský a předloňský rok a poté se budou muset dodělat chybějící roky.
Dále se Bc. Nedvědová dotazovala, zda je nová šance ucházet se o finanční prostředky na rekonstrukci Jiráskova divadla. Pan starosta odpověděl, že možná bude vypsána na ministerstvu financí norská výzva.

Pan Libor Lelek navrhl umístit na naše sociální sítě postoj Zastupitelstva města Hronova k ruské agresi vůči Ukrajině. Navrhl přijmout usnesení, které by vyvěšení ukrajinské vlajky umožnilo.

Markéta Umlaufová požádala o zpracování plánu dosadby na náměstí nebo zamyšlení nad změnou zeleně. Požádala o výměnu zeleně na náměstí, dle jejího názoru stávající stromy neplní svoji funkci.

Josef Vítek, předseda osadního výboru v Malé Čermné ukázal fotografii z poničené krajnice komunikace v Malé Čermné projíždějícími autobusy do Saar Gummi a Atasu. Požádal o zajištění opravy.
 
Jednání bylo ukončeno v 20:05 hodin
Zápis byl vyhotoven 1. března 2022


 

Usnesení č. 1/2022

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 23. 2. 2022

Zastupitelstvo města schvaluje:  
1/1/000/2022 – ověřovatele zápisu Ing. Karla Járu a Martina Čejchana – 16 pro, 2 se zdrželi

2/1/000/2022 – program jednání – 18 pro
 
3/1/3/1/2022 - v souladu s § 47, odst. 5 zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), zadání Územního plánu Hronov ve smyslu jeho upraveného návrhu. ÚP bude posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, resp. na udržitelný rozvoj území. ÚP bude obsahovat prvky regulačního plánu.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/1/4/1/2022 - uzavření kupní smlouvy č. 3/OM/2022 na prodej části pozemku parc. číslo 653/1 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře 138 m2.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/1/5/1/2022 - uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-2001493/ VB/01“, název stavby: „Hronov, Jiráskova-přel. nn u č.p. 5“, mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (oprávněná) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinná).
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/1/6/1/2022 - rozpočtové opatření č. 01/2022/ZM.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/1/7/1/2022 - uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-2013812/SOBS VB/2“, název stavby: „HRONOV, Č. BRATŘÍ – KNN PRO P.Č. 1460/10“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., Radvanice 55, 542 12 Radvanice, IČ 26012138 (budoucí oprávněná) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinná).
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/1/8/2/2022 - "Časový plán pro provádění opatření uvedených v Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace zóna Severovýchod CZ05: Aktualizace 2020".
Hlasování: Pro: 11 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 6 (J. Aulich, M. Houštěk, L. Lelek, M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová), Zdrželo se: 2 (L. Polej, J. Thér), Nehlasovalo: 0
 
9/1/9/1/2022 - změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov odpočinku ve stáří „Justynka“, příspěvková organizace, a to formou vydání Úplného znění zřizovací listiny.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/1/9/2/2022 - Smlouvu o výpůjčce mezi Městem Hronov a Domovem odpočinku ve stáří „Justynka“, příspěvková organizace, a to ke dni nabytí účinnosti nového úplného znění zřizovací listiny.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/1/9/3/2022 - změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520, příspěvková organizace, a to formou vydání Úplného znění zřizovací listiny.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/1/9/4/2022 - Smlouvu o výpůjčce mezi Městem Hronov a Mateřskou školou Hronov, Havlíčkova 520, příspěvková organizace, a to ke dni nabytí účinnosti nového úplného znění zřizovací listiny.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Zastupitelstvo města neschvaluje:  
13/1/2/1/2022 - záměr prodeje části pozemku parc. číslo 376/2 o výměře cca 615 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 16 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 1 (H. Nedvědová), Zdrželo se: 2 (J. Aulich, M. Machová), Nehlasovalo: 0

Zastupitelstvo města se neusneslo:  
14/1/8/1/2022 - u stažení materiálu časového plánu pro provádění opatření uvedených v Programu zlepšování kvality ovzduší z jednání.
Hlasování: Pro: 7 (J. Aulich, M. Houštěk, L. Lelek, M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová, J. Thér), Proti: 10 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Rožnovský, M. Umlaufová), Zdrželo se: 2 (L. Polej, J. Šnajdr), Nehlasovalo: 0, U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou
 
Zastupitelstvo města odsuzuje:
15/1/000/2022 - agresi Ruska vůči Ukrajině a solidaritu s lidem Ukrajiny vyjadřuje formou vyvěšení ukrajinské vlajky.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 08. 03. 2022