živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 1/2015

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 25. února 2015 od 17:00 hodin v Malém sále Jiráskova divadla

Přítomni: 18 členů (dle prezenční listiny)
Omluveni: Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, MUDr. Jan Šnajdr
Pozdější příchod: pan Antonín Hurdálek
Tajemník: Ing. Jiří Kašík
Ověřovatelé zápisu: pan Petr Koleta a Ing. Karel Jára

Jednání zahájila starostka Bc. Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 17 členů. 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Petr Koleta a Ing. Karel Jára – 15 pro, 2 se zdrželi.
 
Pan Koleta upozornil, že bude pořizován zvukový a obrazový záznam jednání a bude sloužit ke zpravodajským účelům. JUDr. Vrzáčková upozornila, že pokud to neschválí zastupitelstvo nelze záznam použít ke zpravodajským účelům, je pouze pro osobní potřebu pana Kolety.

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo připomínky k zápisu z minulého jednání. Žádné nebyly vzneseny.

Na jednání se dostavil pan Antonín Hurdálek, přítomno 18 členů.

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo návrh na doplnění nebo změnu programu.

Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce – 18 pro.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod čísly 1 až 24 včetně příloh, pozvánka s programem, zápisy z jednání pracovní skupiny EU fondy č. 44 a 45, závěrečná zpráva o hospodaření v DO Justynka, přes úschovnu Analytická část Strategického plánu rozvoje města Hronova na období 2014 - 2020.


Program jednání:
1. Informace z jednání rady města
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
3. Finanční záležitosti
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
6. Diskuze


1. Informace z jednání rady města

Informace z jednání Rady města Hronova – materiál č. 24
Předložený materiál okomentovala paní starostka a vyzvala k dotazům.

Pan Koleta se dotazoval, co je důvodem uzavření dodatku dle usnesení RM č. 08/27 z 15.12.2014 - Dodatek č. 2 na chodníky ve Zbečníku – paní starostka přečetla zdůvodnění z materiálu č. 387. Pan Koleta požádal o podrobnější uvedení do usnesení z RM, aby bylo zřejmé, o co se jedná. Pokud nemá k dispozici uváděnou přílohu, pak nemá dostatek informací o tom, co bylo předmětem dodatku.
Dále se dotazoval, jaké informace o restauraci Radnice vzala RM na vědomí na jednání dne 14. 1. 2015. Ing. Vítová, vedoucí odboru majetek, sdělila, že to zřejmě byla informace o tom, že pan Jiří Novák (nájemce) dostal ze strany města výpověď z důvodu neplnění smluvních podmínek – neplacení nájemného. OM si převzal nebytové prostory restaurace a poté přišli exekutoři a zabavili vybavení restaurace a kuchyně, které není majetkem města.
OM připraví písemný materiál s vyčíslenou dlužnou částkou a historií výpovědi panu Novákovi, který bude zaslán zastupitelům.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova – 18 pro


2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

Kontrola plnění usnesení ZM č. 8, 9/2014 – materiál č. 12
Předložený materiál okomentoval pan tajemník a vyzval k dotazům. Žádné dotazy nebyly.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM č. 8, 9/2014 – 18 pro


3. Finanční záležitosti

Smlouva o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti – materiál č. 5
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání Smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje.
Smlouva se týká autobusového spoje 27 a 30 na trase Hronov – Stárkov, linka 640116, v 19:15 a ve 20:02 h. Tato smlouva je uzavírána každoročně již několik let nazpět, požadovaná částka pro letošní rok je Kč 24.132,00 (14,97 Kč na 1 km), což je o Kč 194,00 méně než v roce 2014, kdy byl Královéhradeckému kraji poskytnut příspěvek na dopravní obslužnost uvedené linky ve výši Kč 24.326,00 (14,97 Kč na 1 km). Důvodem nižší částky pro rok 2015 je nižší počet spojů (248 oproti 250 v roce 2014).

Smlouvu projednala na svém jednání dne 14.01.2015 rada města a doporučila ji zastupitelstvu ke schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje mezi Královéhradeckým krajem, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,  IČ: 70889546, a Městem Hronov, se sídlem nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680, dle přílohy – 18 pro

Odměny nově zvoleným neuvolněným zastupitelům – materiál č. 6
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání návrh odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva.
Maximální výše odměn je stanovena nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. a dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, oboje ve znění pozdějších předpisů, se měsíční odměna poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo. I když to právní předpisy výslovně neuvádějí, je dle dostupných metodik a z  povahy věci zřejmé, že zastupitelstvo rozhodne o aktuálním datu a nebude stanovovat odměny se zpětnou účinností. Možné je stanovit pozdější termín.

Měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstva může být poskytnuta až do výše:
1) Člen zastupitelstva                                                                                 Kč    660,00  
2) Člen rady                                                                                                  Kč 2.570,00 
3) Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady        Kč 2.220,00 
4) Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady             Kč 4.130,00 

V současné době (do konání voleb) byly vypláceny odměny v této výši:
1) Člen zastupitelstva                                                                                 Kč     627,00
2) Člen rady                                                                                                  Kč  2.442,00
3) Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady        Kč  2.109,00 
4) Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady             Kč  3.924,00 

Rada města na svém jednání dne 26.11.2014 doporučila zastupitelstvu města schválit odměny zastupitelům ve výši horní hranice možné částky.

Ing. Karel Jára sdělil, že materiál byl již projednáván a není tedy možné o něm znovu hlasovat. Starostka uvedla, že na prosincovém jednání nebylo rozhodnuto, a proto se může materiál projednat znovu. Ani jeden návrh na usnesení nezískal nadpoloviční většinu hlasů, nebylo o něm tedy rozhodnuto.
JUDr. Vrzáčková názor starostky podpořila, dle jejího názoru o odměnách rozhodnuto nebylo, nic nebrání tomu, aby o nich zastupitelstvo znovu jednalo.

Ing. Karel Jára odešel z jednání, přítomno 17 členů.

MVDr. Strnad uvedl, že na začátku jednání byl schválen program, jehož součástí bylo projednání i tohoto materiálu. Nechápe postoj Ing. Karla Járy. Pokud měl výhrady k projednávání tohoto materiálu, měl je sdělit při schvalování programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 25.02.2015 v této výši:
1) Člen zastupitelstva                                                                                 Kč    660,00  
2) Člen rady                                                                                                  Kč 2.570,00 
3) Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady        Kč 2.220,00 
4) Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady             Kč 4.130,00 –
12 pro, 4 se zdrželi, 1 proti

Ing. Ivana Stonjeková požádala zastupitele, aby se co nejdříve dostavili na FO a sdělili potřebné údaje pro vyplácení odměn.

Na jednání se dostavil Ing. Karel Jára, přítomno 18 členů.

Schválení příspěvku Regionálnímu muzeu Náchod – materiál č. 7
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil ke schválení příspěvek pro Regionální muzeum Náchod na rok 2015, který byl schválen již v rámci rozpočtu na rok 2015. Přesto je nutné, aby poskytnutí příspěvku schválil dle § 85 písm. c) zákona o obcích příslušný orgán – do 50 tis. Kč rada města, nad 50 tis. Kč zastupitelstvo města. Proto bylo radě města předloženo schválení příspěvků do 50 tis. Kč, případně jejich doporučení ke schválení do zastupitelstva města, jde-li o příspěvky a dotace nad 50 tis. Kč.
Rada města na svém jednání dne 28.01.2015 doporučila zastupitelstvu níže uvedený příspěvek schválit.

Ing. Karel Jára se dotazoval, proč zastupitelstvo bude schvalovat příspěvek ve výši Kč 250 000, když pan ředitel RMN žádal o příspěvek ve výši Kč 280 000. Paní starostka odpověděla, že město v letošním roce investuje do opravy střechy rodného domku cca Kč 640 000,--. S panem ředitelem byla výše příspěvku projednána, příspěvek je poskytován ve stejné výši jako v roce 2014.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši Kč 250.000,00 Regionálnímu muzeu Náchod, se sídlem v Náchodě, Masarykovo náměstí čp. 1, 547 01 Náchod, IČ: 00084930, na zajištění provozu Rodného domku Aloise Jiráska a Jiráskova muzea v Hronově v roce 2015 – 18 pro

Rozpočtová opatření č. 08/2014 – materiál č. 9
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 10.12.2014 pověřilo radu města schválením rozpočtových opatření města Hronova č. 8/2014 s tím, že mu budou na prvním jednání ZM v roce 2015 předložena ke vzetí na vědomí.
Finanční odbor předložil rozpočtová opatření č. 08/2014 tak, jak je schválila rada města na svém jednání dne 28.01.2015 (Usnesení RM č. 2/2015, bod 10/2).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtová opatření č. 08/2014 – 18 pro

Dodatek č. 1 ke změně zřizovací listiny KIS Hronov – materiál č. 13
Finanční odbor předložil k projednání návrh Dodatku č. 1 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Kulturní a informační středisko Hronov.

Dodatek se týká úpravy – zúžení vymezení majetku, který má organizace právo bezplatně užívat na základě smlouvy o výpůjčce.
Část budovy čp. 500 v k. ú. Hronov, kde jsou prostory Muzea Aloise Jiráska - dvě výstavní haly se schodištěm a ochozem, přecházejí do výpůjčky Regionálnímu muzeu Náchod.
Dále se změna – zúžení majetku ve výpůjčce – týká pozemku parc. č.  85 v k. ú. Hronov. Část tohoto pozemku užívá na základě smlouvy pan Jaroslav Falta, spolumajitel domu čp. 150 - Kavárna Blanka.

Text dodatku byl v tomto znění odsouhlasen JUDr. Evou Vrzáčkovou a rovněž ředitelkou KIS Hronov, paní Marcelou Kollertovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Kulturní a informační středisko Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31  Hronov, IČ 71196994, dle přílohy – 18 pro

Rozpočtové opatření č. 01/2015 – materiál č. 19
Ing. Ivana Stonjeková seznámila s předloženým návrhem rozpočtového opatření města Hronova č. 01/2015.
Návrh rozpočtového opatření projednala na svém jednání dne 11.02.2015 rada města a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 01/2015 dle přílohy – 18 pro


4. Majetkové záležitosti

Záměr směny pozemku p. č. 1648/1 za pozemek p. č. 1648/3 k. ú. Hronov – materiál č. 1
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatel podal 22. 9. 2014 žádost o navrácení pozemku 1648/1 v k. ú. Hronov. Byl vyzván, aby doložil listinu, kterou ve své žádosti zmiňuje (v lednu téhož roku naopak požádal o doklad k nabytí vlastnictví k tomuto pozemku, doklad mu byl zaslán, jednalo se o nabytí ze zákona 172/1991 o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí). Žadatel žádnou listinu nedoložil, ale podal dne 3. 12. 2014 žádost o výměnu pozemku 1648/1 ve vlastnictví obce za pozemek 1648/3 ve vlastnictví žadatele a dalších tří vlastníků.
Pozemek p. č. 1648/1 o výměře 1259 m2 je druhem pozemku ostatní plocha, využití ostatní komunikace. V územním plánu je vedena jako komunikace. Ve skutečnosti je komunikací cca 150 m2, zbytek je zatravněný svah.
Odbor výstavby uvádí, že v územním plánu je sice vedena jako komunikace, ale technicky je špatně proveditelná a účelově je těžko zdůvodnitelná.
Pozemek p. č. 1648/3 o výměře 447 m2 (druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace) je ve vlastnictví žadatele a dalších tří vlastníků.

V roce 2013 podal žadatel žádost o směnu části pozemku 1648/1 za pozemek 1648/3 a jako reakci na to podalo Bytové družstvo 610, Jiřího z Poděbrad 694, 549 31 Hronov, žádost o odkoupení části pozemku p. č. 1648/1 v k. ú. Hronov a to té části, která se nachází v sousedství bytových domů č.p. 693, 694 a 695. Na pozemku se nachází část asfaltové plochy, jak bylo již v textu uvedeno výše, po které je přístup a příjezd k těmto obytným domům. Bytové družstvo také zmiňuje existující a využívaný průchod z Příčnice do rehabilitačního střediska. Obyvatelé bytových domů mají obavy z následné činnosti žadatele a chtějí si koupí (nebo bezúplatným převodem, protože se o pozemek desítky let starali – sekání je obtížné, protože se jedná o svah, který se k ničemu jinému nedá využít) pozemku zajistit odstup od pozemků v jeho vlastnictví.
ZM ve svém usnesení č. 8/13 ze dne 18. 12. 2013, bod 10/8, neschválilo záměr směny části pozemku p. č. 1648/1 o výměře cca 1100 m2 za pozemek p. č. 1648/3 o výměře 447 m2 s doplacením rozdílu ve výši cen za pozemky.
Bytové družstvo si přeje být o případném záměru nakládání s tímto pozemkem informováno, protože jeho zájem o koupi nebo bezúplatný převod nadále trvá. 
Odbor majetek upozorňuje, že v případě změny vlastníka pozemku p. č. 1648/1, je nutné oddělit minimálně plochu o 150 m2, která má asfaltový povrch a slouží jako účelová komunikace – přístup a obslužnost bytových domů.       

OM nedoporučuje směnu pozemků 1648/1  a 1648/3. V tomto případě, pro zachování „klidového stavu“, bude nejlepším řešením, aby pozemek 1648/1 zůstal ve vlastnictví města Hronova.

Usnesení RM č. 27/2014 ze dne 15. 12. 2014, bod 17/27
RM nedoporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr směny pozemku p. č. 1648/1 o výměře 1259 m2 za pozemek p. č. 1648/3 o výměře 447 m2 – 18 proti

Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti k. ú. Velký Dřevíč, kabel nn – materiál č. 2
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Společnost SB Projekt, s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, IČ 277 67 442, zpracovává podklady a smlouvy pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2010858/VB 001 na stavbu „Velký Dřevíč – kabel nn parc. č. 754 Tylš lokalita RD“. Rozsah věcného břemene byl orientačně vyznačený v příloze, kterou měli členové ZM k dispozici. Jedná se o umístění kabelu nízkého napětí na pozemku 728/2 v k. ú. Velký Dřevíč v délce 167 m.

Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši Kč 100,-- + DPH/m. Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku a schválené smlouvě o smlouvě budoucí ze dne 16. 5. 2013. Jednorázová úhrada činí Kč 16 700,-- plus 21 % DPH.

OM doporučuje ke schválení.

Usnesení RM č.27/2014 ze dne 15. 12. 2014, bod 16/27
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM  schvaluje  uzavření  Smlouvy  o  zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2010858/VB 001 na stavbu „Velký Dřevíč – kabel nn parc. č. 754 Tylš lokalita RD“  mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou společností SB Projekt, s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, IČ 277 67 442,  (oprávněný) a Městem  Hronovem,  nám. Čs.  armády  5, 549 31  Hronov, IČ 00272680  (povinný). Smlouva přílohou – 18 pro

Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti k. ú. Hronov, kabel nn – materiál č. 3
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Paní Gabriela Ptáčková, IČ 86989391, DIČ CZ7360183237, se sídlem: Nad Stadionem 1311, PSČ 549 01 Nové Město nad Metují předkládá ke schválení smlouvu pro ČEZ Distribuci, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, IV-12-2011693/VB/1 - Hronov p.č. 1574/12, Koryťák – smyčka NN“. Rozsah věcného břemene je orientačně vyznačený v příloze č. 1a 2, jedná se o umístění kabelu nízkého napětí na pozemku p. č. 1678 v k. ú. Hronov v délce cca 14 metru.

Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši Kč 10000,-- +  DPH. Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku a uzavřené smlouvě budoucí.

OM doporučuje ke schválení.

Usnesení RM č. 1/2015 ze dne 14. 1. 2015
RM doporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM   schvaluje  uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti,  IV-12-2011693/VB/1 - Hronov p. č. 1574/12, Koryťák – smyčka NN“  mezi  ČEZ  Distribuce, a.s., Teplická  874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný). Smlouva přílohou – 18 pro

Prodej pozemků st. p. č. 536 a 537 k. ú. Zbečník – materiál č. 4
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatel podal v roce 2012 žádost o koupi pozemku st. p. č. 536 a 537 o výměře 24 a 24 m2 v k. ú. Zbečník ke stavbě garáží.           
Bylo schváleno uzavření kupní smlouvy (smlouva byla připravená i pro manželku), žadatel nereagoval na výzvy k podpisu smlouvy, ale neustále opakoval, že má o pozemky zájem.

Usnesení ZM č. 6/2012 ze dne 12.12.2012, bod 13/6
ZM schválilo záměr prodeje.

Usnesení ZM č. 1/2013 ze dne 27.2.2013, bod 6/1
ZM schválilo uzavření kupní smlouvy.

Odbor majetek doporučuje revokaci výše uvedených usnesení.

Usnesení RM č. 1/2015 ze dne 14.1.2015, bod 11/1 a 12/1
RM doporučila ZM revokovat usnesení.

Návrh usnesení:
1) ZM revokuje bod č. 13/6 z usnesení č. 6/2012 ze dne 12.12.2012 – 18 pro

2) ZM revokuje bod č. 6/1 z usnesení č. 1/2013 ze dne 27.2.2013 – 18 pro

Akce Zbečník 2015 – materiál č. 8
Předložený materiál okomentovala a doplnila o aktuální informace Michaela Kajnarová.
V roce 2015 bude ve Zbečníku probíhat výstavba na místních komunikacích, které jsou ve všech případech ve vlastnictví města Hronov. Jedná se o všechny uličky, které jsou vyznačeny v přiložené mapě. Bude se zde budovat:
• Splašková kanalizace  - v hloubce cca 2 – 3 m
- investorem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod a. s. (dotační titul SFŽP – pokračování projektu z roku 2014 v hlavní cestě)
• Dešťová kanalizace - v hloubce cca 1 - 1,5 m
- investorem je město Hronov (vlastní financování)
- rekonstrukce v místech, kde se nyní dešťová kanalizace nachází, tam, kde chybí – vybudování nové v případě potřeby
• Vodovod   - rekonstrukce
- investorem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod a. s. (vlastní financování)
• Povrchy komunikací - rekonstrukce včetně podkladních a povrchových vrstev
- investorem je město Hronov (vlastní financování)
- PD se zpracovává
• Veřejné osvětlení - rekonstrukce a přeložení z vrchního vedení
- investorem je město Hronov (vlastní financování)
- PD se zpracovává
Výstavba bude probíhat tak, že dodavatelská firma bude současně budovat splaškovou a dešťovou kanalizaci a vodovod. Dojde vždy k celému rozfrézování komunikace, ve které se bude stavět (tzn., že nebudou ve Zbečníku všechny místní komunikace vyfrézovány, jak tomu bylo minulý rok v případě hlavní komunikace, kdy si toto řídila SÚS). Nelze vyfrézovat jen pruh pro kanalizaci, protože hned vedle leží dešťová kanalizace a na druhé straně komunikace by se musely stejně kopat pracovní jámy pro rekonstrukci vodovodu. Výkopy po zemních pracích budou již prováděny podle výkresové dokumentace, kterou nechalo město Hronov vypracovat na své náklady (Kč 235 950,- vč. DPH). Dodavatel kanalizace a vodovodu bude mít PD k dispozici. Poté bude rekonstruováno veřejné osvětlení (ne ve všech uličkách) a nakonec provede firma rekonstrukci komunikace.
S výstavbou se začne v uličce naproti bývalé sodovkárně a bude se pokračovat přes potok k firmě Rony Elektronik s.r.o. a dále směrem k Červenému Kostelci. Kanalizace bude vybudována na celém tomto území včetně jednotlivých přípojek, dešťové kanalizace a vodovodu. Až bude hotový celý úsek, včetně veřejného osvětlení, dojde k rekonstrukci komunikace.
Druhý úsek, který se začne budovat současně s výstavbou u sodovkárny, je v ulici Dolská naproti prodejně u Klicnarů. Tam dojde k osazení druhé přečerpávací stanice a dále k postupnému budování v této lokalitě. Nejdříve se vybuduje větev, která vede kolem potoka a v uličce Na rovince, poté bude vybudována kanalizace v Dolské ulici. Dolská ulice, která nebude zatím dotčena výstavbou, zůstane nevyfrézovaná.
Dále se bude postupovat dle aktuálního harmonogramu, který bude vždy uveřejněn na webu města a v unásku. Majitelům nemovitostí bude vždy před započetím výstavby doručen do schránek informativní leták a dodavatelská firma se zástupcem z městského úřadu bude majitele jednotlivě oslovovat s konkrétním řešením přípojky. Majitelé nemovitostí by se měli napojit na novou splaškovou kanalizaci do konce srpna 2015.
Veškeré práce při budování nové splaškové kanalizace by měly být ukončeny v srpnu 2015, kromě jedné části, která není zahrnuta v poskytnuté dotaci. Touto částí je vybudování kanalizace jak dešťové, tak splaškové včetně vodovodu a rekonstrukce komunikace v ulici u Málků. Tato ulice bude budována až po dokončení všeho ostatního.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci o Akci Zbečník 2015 – 18 pro

Uzavření smlouvy o věcném břemeni, pozemek p. č. 258 a 259 k. ú. Hronov – materiál č. 10
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatelé požádali o zřízení věcného břemene na pozemku 258 a 259 v k.ú. Hronov v majetku města Hronova z důvodu kabelové přípojky NN k domu č. p. 258. 
Povinný z věcného břemene zřizuje ve prospěch oprávněných a pro všechny budoucí vlastníky nemovitosti – pozemku p. č. 256, na kterém je umístěna stavba domu č. p. 258 věcné břemeno uložení, údržby atd. kabelové přípojky NN na pozemcích 258 a 259 v k. ú. Hronov, to vše v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu pro vyznačení věcného břemene číslo plánu 1262-132/2014 ze dne 15. 10. 2014, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Náchod dne 23. 10. 2014. GP si zajistili na své náklady oprávnění.
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši Kč 10.000,- + DPH. Cena byla určena na základě Zásad pro oceňování věcných břemen.

Odbor majetek připravil smlouvu a doporučuje její uzavření. Žadatelé s návrhem smlouvy souhlasí.

Usnesení RM č. 2/2015 ze dne 28.1.2015, bod 29/2
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 1/OM/2015 mezi žadateli, na straně oprávněných a Městem Hronovem, Nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680, na straně povinného – 18 pro

Informace o prodeji domů v majetku města Hronova – materiál č. 14
Předložený materiál okomentovala Ing. Lenka Vítová.
OM předložil informaci k prodeji domů v majetku města.

1/ dům č.p.107, Jungmannova ul., Hronov
ZM 18.6.2008 schválilo záměr prodeje bytového domu č.p.107 vč. dřevníků a pozemků. Tržní hodnota nemovitosti je Kč 2 900 000,--. Dle informace realitní kanceláře REALITY EU Náchod s.r.o. zatím není potvrzen vážný zájemce.

2/ dům č.p. 596, Riegrova ul., Hronov
Dle sdělení realitní kanceláře Jiří Rykr-SOMOS-REAL-NÁCHOD zatím není žádný vážný zájemce o koupi domu.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o prodeji domů v majetku města – 18 pro

Jednání opustil pan Antonín Hurdálek a Mgr. Zima, přítomno 16 členů.

Informace o investičních akcích – materiál č. 15
Předložený materiál okomentovala Ing. Lenka Vítová.
OM předložil informaci o investičních akcích

1/ Revitalizace sídelní zeleně města Hronov
Městu byla přiznána dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Revitalizace sídelní zeleně města Hronov“ na ošetření stromů, nákup a výsadbu nových stromů, založení trávníků v různých lokalitách města. Celkové předpokládané výdaje projektu dle žádosti o dotaci se pohybují ve výši Kč 9 951 410,-- vč. DPH, z toho dotace ve výši Kč 6 401 154,--.
Bylo ukončeno výběrové řízení v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodavatele služeb. Byla uzavřena SOD s vítěznou firmou Gardenline s.r.o., Litoměřice za cenu Kč 5 792 433,35 bez DPH (Kč 7 008 844,35 vč. DPH) a odeslána celá dokumentace na SFŽP k vydání závěrečného rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy se SFŽP. Práce byly zahájeny předáním staveniště dne 29.1.2015. V současné době probíhá kácení dřevin. Je dokončeno kácení v Dolíčku, v parku MŠ Havlíčkova, pokračuje kácení na koupališti a v kempu Velký Dřevíč, u Kalinova domu a na dalších lokalitách města. Předpokládá se, že kácení vč. úklidu bude provedeno do konce února. Následovat budou arboristické práce a výsadba dřevin.
Práce neobsahují demolici koupaliště v Parku A. Jiráska, protože Fond tyto práce zařadil do neuznatelných nákladů.

2/ Zateplení objektu DO Justynka, Hronov
Městu byla přiznána dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení objektu DO Justynka Hronov“. Celkové předpokládané výdaje projektu se pohybují ve výši Kč 3 144 496,-- vč. DPH, z toho dotace činí Kč 2 044 265,--.
Projekt řeší zateplení obvodových stěn včetně nové fasády objektu Domova odpočinku ve stáří Justynka (stará část objektu) a výměnu zbývajících dosud nevyměněných otvorových výplní.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Vítěznou firmou se stala DELTA Velké Poříčí s.r.o. za nabídkovou cenu Kč 2 149 519,-- vč. DPH a bez rezervy. Vlastní realizace stavebních prací se dle SOD předpokládá květen - červenec 2015.

3/ Výměna střešní krytiny na rodném domku Aloise Jiráska
V rámci stavebních prací bude provedena výměna střešní krytiny – štípaný šindel s dvojitým krytím v celé ploše, výměna střešních latí ze 30% a ošetření krovu nátěrem proti hnilobě a dřevokazným škůdcům.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Vítěznou se stala firma H&B delta s.r.o., Bobrky 382, Vsetín za nabídkovou cenu Kč 638 218,-- vč. DPH. Vlastní realizace stavebních prací se předpokládá duben – červen 2015.
Město podalo žádost o poskytnutí dotace z havarijního programu Ministerstva kultury ČR v r. 2015.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o investičních akcích – 16 pro

Na jednání se vrátil pan Antonín Hurdálek, Mgr. Zima, přítomno 18 členů.

Prodej pozemku p. č. 948/6, 955/2 a 1151/2 k. ú. Žabokrky – materiál č. 17
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatelé podali žádost o koupi pozemků p. p. č. 948/6 o výměře 80 m2, p. p. č. 955/2 o výměře 117 m2 a pozemku p. č. 1151/2 o výměře 35 m2 v k. ú. Žabokrky (celkem 232 m2).   
Pozemek p. č. 948/6 je druhem pozemku orná půda, pozemek p. č. 955/2 je druhem trvalý travní porost a pozemek 1151/2 je druhem ostatní plocha, ostatní komunikace. Pozemek p. č. 1151/2 leží mezi dvěma pozemky ve vlastnictví žadatelů a společně tvoří pozemní účelovou komunikací, která navazuje z jedné strany na mostek v majetku města a z druhé strany na komunikaci v majetku města, která vede až k hlavní silnici. Účelová komunikace je užívána, nezpevněná a slouží jako spojnice mezi Žabokrkami (od slévárny) a Střezinou. Z hlavní silnice se tudy dá projet na kole a projít na cyklostezku.
V územním plánu je účelová komunikace vyznačená.  Nad pozemky vede nadzemní vedení NN.    
Cena prodeje pozemků
Účetní hodnota pozemků:
948/6 ……   556,-- Kč   …  6,95 Kč/m2
955/2 ………813,-- Kč   … 6,95 Kč/m2
1151/2  … 2 450,-- Kč   … 70,-- Kč/m2
Celkem …3 819,-- Kč

Účetní hodnota pozemků odpovídá cca vyhláškové ceně, která nemusí odpovídat ceně tržní. V České republice se ceny prodeje (tržní) zemědělských pozemků pohybuji v rozmezí Kč 8,-- až 35,--, v Královéhradeckém kraji Kč 10,-- až  25,-- za čtverečný metr.
Dle BPEJ (půdní a klimatické podmínky, možnost ekonomického zhodnocení zemědělské půdy vlivem její kvality a schopnosti regenerace) je hodnota 5,29 Kč/m2, odhadní cena se počítá koef. 80, to je 9,50 Kč/m2. Tržní cena může být odlišná, většinou je vyšší.
Odbor majetek navrhuje prodejní cenu do 20,-- Kč/m2, to je za všechny tři pozemky Kč 4 640,--. Odbor majetek doporučuje prodej, protože v tomto případě nedojde k ohrožení přístupu nebo příjezdu pro ostatní nemovitosti, protože přístup a příjezd k předmětným pozemkům je pouze přes pozemky ve vlastnictví obou žadatelů.

Usnesení RM č. 24/2014 ze dne 29. října 2014, bod 11/24:
RM doporučuje ZM ke schválení.

Usnesení ZM č. 9/2014 ze dne 10.12.2014, bod 10/9:
ZM schválilo záměr prodeje.

Záměr prodeje byl zveřejněný od 6.1.2015 do 22.1.2015. Žádný další zájemce se nepřihlásil.

Usnesení RM č. 3/2015 ze dne 11.2.2015
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 4/OM/2015 s žadateli na prodej pozemků p. č. 948/6 o výměře 80 m2, p. p. č. 955/2 o výměře 117 m2 a p. p. č. 1151/2 o výměře 35 m2 v k. ú. Žabokrky (celkem 232 m2) – 18 pro


5. Různé

Analytická část Strategického plánu rozvoje města Hronova na období 2014 – 2020 – materiál č. 11
Předložený materiál byl okomentován paní Terezou Kohlovou.
Od srpna roku 2014 probíhají přípravy Strategického plánu rozvoje města Hronova. V průběhu podzimu probíhala součinnost městského úřadu a dodavatelské firmy na přípravě první, analytické části plánu. Ta se skládá především z „tvrdých“ dat, která se zjišťují z různých zdrojů – Českým statistickým úřadem počínaje a městským úřadem konče. Tato data slouží především ke zhodnocení současné geografické a socioekonomické situace ve městě. Celý dokument je rozčleněn do 4 dílčích částí. Součástí sběru dat bylo i dotazníkové šetření, které probíhalo začátkem října. I ze sta sesbíraných dotazníků jsme získali několik zajímavých podnětů k dalšímu zapracování. Další součástí byla tři veřejná projednávání, která se konala v týdnu od 5. do 9. ledna 2015. Všichni zúčastnění byli v úvodu každého projednávání seznámeni s výsledky dotazníkového šetření. Následně pak mohl každý přispět svým názorem či nápadem, co by bylo v budoucnu dobré ve městě zavést, zlepšit či úplně zrušit. Dodavatelská firma získala z těchto projednávání dostatečné množství informací ke zpracování dalších částí plánu. Celý dokument bude připraven k odsouhlasení Zastupitelstvem města Hronova v červnu roku 2015.
Přílohou tohoto materiálu je ke zhlédnutí a případnému připomínkování již zmiňovaná Analytická část Strategického plánu rozvoje města Hronova. Žádám tímto zastupitele o její přečtení a případné připomínkování na e-mailovou adresu kohlova@mestohronov.cz, nejdéle do 11. března 2015. Pro doplnění paní Kohlová uvedla, že Strategický plán je z velké části „živým“ dokumentem, který je možné průběžně aktualizovat. Data v analytické části jsou právě tou menší částí, která je jasně daná z dat a průzkumů, proto na nich v podstatě není co měnit. Možná je pouze případná aktualizace dat z ukončeného kalendářní roku.

Zastupitelům bude zaslána aktualizovaná verze Analytické části Strategického plánu rozvoje města prostřednictvím úschovny.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí potřebu prostudování Analytické části Strategického plánu rozvoje města Hronova pro období 2014 – 2020 nejpozději do 11. 3. 2015 – 18 pro

Vyjádření Rolmont s.r.o. k rozhodnutí zastupitelstva o neschválení prominutí smluvní pokuty za pozdní dodání stroje na úpravu ledové plochy – materiál č. 16
Předložený materiál okomentoval Michal Kubeček.
Dne 23.1.2015 přišel dopis od firmy Rolmont s. r. o, Na Vinobraní 30, Praha 10, ve kterém se jednatel společnosti Ing. Miloslav Cvetler ohrazuje proti uložení pokuty za pozdě dodanou rolbu pro zimní stadion.
Dne 4. 2. 2015 potvrdila starostka města Ing. Cvetlerovi přijetí dopisu a oznámila mu, že bude projednán na nejbližším zasedání zastupitelstva.

Firma Rolmont s. r. o. vyhrála výběrové řízení na novou rolbu pro zimní stadion, ale kvůli zpožděné dodávce rolby na zimní stadion do Hronova jí byla vyúčtována dle kupní smlouvy smluvní pokuta ve výši 1 % z kupní ceny rolby. Dodávka byla zpožděna o 3 dny, výše smluvní pokuty, kterou firma městu uhradila, činí Kč 93 000,--.

Vyjádření Ing. Jana Tomka, organizátora výběrového řízení
- Firma Rolmont s. r. o. mohla včas požádat o dodatek ke smlouvě, jehož předmětem by bylo posunutí termínu dodání ze závažných důvodů.
- V technické specifikaci bylo uvedeno, že rolba má obsahovat automatický stop ventil, takže to nebylo žádné přání pana Kubečka, jak je uvedeno v závěru dopisu.

Vyjádření pana Kubečka, vedoucího ZS
- V technické specifikaci při výběrovém řízení byl automatický stop ventil součástí dodávky rolby. Nebylo to žádné přání navíc, jak je uvedeno v závěru dopisu.
- Dne 4.2.2015 byla provedena oprava rolby v rámci reklamačního řízení (oprava ventilu na spínání vody). Technici firmy Rolmont s. r. o. závadu opravili a nechali stop ventil namontovaný tak, jak se používá se slovy, že to je naše.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí vyjádření firmy Rolmont s.r.o., Na vinobraní 30, Praha 10, k rozhodnutí zastupitelstva o neschválení prominutí smluvní pokuty za pozdní dodání stroje na úpravu ledové plochy – 18 pro

Členství ve SMOČR – Svaz měst a obcí České republiky – materiál č. 18
ZM na svém jednání dne 10. 12. 2014 uložilo usnesením 9/2014, bod 30/9, zjistit podmínky vstupu do Svazu měst a obcí České republiky, co by členství pro město znamenalo.
Nezávisle na rozhodnutí zastupitelstva byl městu doručen dopis od Ing. Dana Jiránka, předsedy SMOČR, s nabídkou členství a přihláškou. Oba dokumenty měli členové zastupitelstva k dispozici.
V nabídce členství je uvedeno, jaké výhody by městu z členství plynuly, v přihlášce jsou pak uvedeny výše příspěvků.
• Pevná sazba (hradí se každoročně) činí Kč 5.000,--.
• Variabilní sazba činí Kč 1,80/obyvatele. Město Hronov mělo k 1. 1. 2015 celkem 6 167 obyvatel. Variabilní sazba by tedy činila Kč 11.100,60.
• Celkový členský příspěvek by tedy činil Kč 17.100,60.

Informace o tom, kterých uskupení je město Hronov v současné době členem (včetně výše ročních příspěvků).
Euroregion Glacensis, členský příspěvek je Kč 4/os., na rok 2014 to bylo Kč 25.004,00
Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí, členský příspěvek je Kč 6/os., na rok 2014 Kč 37.434,00
Warrington, členský příspěvek je Kč 1/os., na rok 2014 Kč 6.239,00
Sdružení zimních stadionů, členský příspěvek za rok 2014 byl Kč 1.700,00
Sdružení knihoven, členský příspěvek na rok 2014 byl Kč 1.100,00

Současný kontakt se SMOČR
• Zástupce města se pravidelně účastní krajských setkání – bezplatně.
• Zástupce města se pravidelně účastní Celostátní finanční konference v Praze, účastnický poplatek činí Kč 3.630,--. Na konferenci přednášejí aktuální témata buď ministři, nebo jejich náměstci, případně vedoucí jednotlivých odborů z ministerstev. Probírána je nová legislativa, připravovaná legislativa, nejpalčivější problémy samospráv.
• Město Hronov se také účastní projektu Meziobecní spolupráce, jehož garantem je SMOČR. V rámci projektu jsou zpracovávány analýzy v oblasti školství, zdravotnictví, sociálních věcí, odpadového hospodářství a jedné volitelné oblasti. V našem ORP Náchod se jedná o oblast metodické pomoci malým obcím. Výstupem projektu, který bude končit v červnu letošního roku, bude ucelený dokument, který budou moci všechny obce v rámci ORP Náchod využívat jako podpůrný dokument při žádostech o peníze z evropských i národních fondů. Město Hronov účast v projektu nic nestojí, naopak jsme si finančně pomohli při zajištění určité agendy v rámci MAS Stolové hory.

Názor některých kolegů starostů na členství ve SMOČR, případný vstup (zjišťováno mailem a telefonicky)
• Město Náchod – není členem, projednávali vstup na podzim, neschválili
• Nově Město nad Metují – je členem. Pan starosta neměl v minulém období tuto agendu na starosti, teprve se s ní seznamuje. V současné době vstup nedoporučuje kvůli třenicím mezi SMOČR a Svazem místních samospráv ČR, což je další subjekt, ve kterém se sdružují hlavně menší obce.
• Police nad Metují – jsou členem. Co jim členství dává? „V podstatě financujeme jejich aktivity – měsíčník a podporu našich požadavků, které vrcholný orgán, který asi taky platíme, prezentuje a snaží se prosadit. Možná, že bychom mohli být aktivnější a víc tlouct, ale nějak nemáme sílu, potřebu, čas … Takže hmatatelně asi přínos žádný. RUD snad tady SMOČR přitlačil. V současné době ale svaz bojuje se Sdružením místních samospráv …. Moc do toho nevidím, ale mám pocit, že je to opět o dvou kohoutech, kteří se nemohou vystát na jednom smetišti.“
• Velké Poříčí – je členem. Dostávají pravidelně elektronický zpravodaj SMO. Dále chodí papírový měsíčník, ve kterém jsou pro vedení městyse často cenné informace. Dále mají zadarmo právní poradnu, SMO pořádá různá školení, semináře apod.
• Teplice nad Metují – jsou členem. Žádné extra výhody ani nevýhody v členství nevidí. Členem jsou spíše ze solidarity, aby byla nějaká silná platforma pro vyjednávání záležitostí samospráv s vládou, v Parlamentu apod.
• Meziměstí – jsou členem. „Co se týče Svazu měst a obcí, využíváme především právní poradnu a pak dostáváme vše, co svaz projednává a týká se měst a obcí – různé připomínkování  zákonů, rozpočtové určení daní ….Co se týče právní poradny, jednak dotazy zadáváme a obdržíme na ně vždy vyčerpávající odpověď a jednak máme přístup do právní poradny, kde se dle tématiky (např. finance, odpovědnost, pronájmy, hospodaření s majetkem) objevují i dotazy starostů a pracovníků z jiných měst včetně odpovědí. Takže někdy sáhneme i k takovémuto řešení. Trochu to šetří peníze. Dále samozřejmě cyklus „vzdělaný zastupitel“ – školení pro nové zastupitele zdarma, korespondenční  vzdělávání, testování znalosti zákona o obcích ve dvou různých úrovních, brožury pro zastupitele. Jednou za dva roky se pak jezdí na sněmy SMO ČR, kde je především možnost se něco nového dozvědět, co se podařilo, o co se usiluje a k nezaplacení je „výměna zkušeností“ při debatách s kolegy. Z každého jednání, z každého školení i z každého dotazu vzejde něco, co se hodí a co jsme třeba tak úplně správně nechápali nebo si vykládali trošku jinak, než se obecně myslelo. V loňském roce jsme měli jen asi 4 dotazy, ale v letošním už ty 4 máme taky.“

Návrh usnesení:
ZM schvaluje vstup města Hronova do Svazu měst a obcí České republiky – 3 pro, 12 proti, 3 se zdrželi

Pořizování záznamu z jednání zastupitelstva města – materiál č. 20
Předložený materiál okomentoval Ing. Jiří Kašík.
Zastupitelstvo města na jednání č. 9/2014 ze dne 10.12.2014 v bodu 29/9 uložilo tajemníkovi vypracovat návrh změny Jednacího řádu zastupitelstva města podle návrhu zastupitele p. Petra Kolety. Jak bylo uvedeno na tomto jednání ZM lze pořizovat audiovizuální záznam:
1. Jako třetí osoba. Zde není potřeba upravovat jednací řád ZM.
2. Zastupitelstvo schválí pořizování audiovizuálního záznamu z vlastní vůle. Zde se upraví Jednací řád ZM. 

Členové zastupitelstva měli k dispozici stanovisko č. 2/2013 Úřadu pro ochranu osobních údajů – Pořizování obrazových a zvukových záznamů z jednání zastupitelstva, ve kterém byly pro lepší orientaci barevně zvýrazněny důležité pasáže.

Jednací řád zastupitelstva města by měl v tomto případě následující úpravu. Doplnění čl. VI. Průběh zasedání, bod 9 ve znění:

9) Z jednání zastupitelstva se pořizuje audiovizuální záznam, který je uložen na městském úřadě po dobu ……. k dispozici členům zastupitelstva a osobám uvedeným v § 16, § 17 zákona o obcích. Dále je audiovizuální záznam zveřejněn na webových stránkách města ve verzi zajišťující ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 16 a 17 zák. o obcích se týká občanů obce s trvalým pobytem v obci. Co se týče lhůty zveřejnění, je variabilní podle vůle zastupitelů, stejně tak samotné zveřejňování na web města.

Tyto informace byly předloženy radě města na jejím jednání dne 11. 2. 2015. Dle názoru členů rady rozhodnutí o tom, zda a jaký záznam z jednání zastupitelstva se má pořídit, závisí na důvodech pořizování takového záznamu.
Členové rady se shodli na tom, aby byla dána členům zastupitelstva možnost vybrat si z více variant – záznam pouze zvukový nebo záznam audiovizuální. Zároveň je nutné stanovit pravidla pro uchovávání záznamu dle jeho typu a také stanovit pravidla pro případné zveřejňování záznamu.

Na základě výše uvedeného navrhuji zastupitelstvu k projednání níže uvedené varianty, které mohou být samozřejmě na základě rozhodnutí členů zastupitelstva upraveny.
Schválený model bude následně zapracován do Jednacího řádu Zastupitelstva města Hronova, který bude předložen ke schválení na dubnovém jednání. Zároveň by byla do dalšího jednání pořízena potřebná technika pro zajištění záznamu.

Pan Koleta se dotazoval, zda se někdo koukal na záznam třeba z Náchoda, nic tajného se tu neděje, je to přínosné. Probírá se tu spousta projektů, spousta lidí se sem nedostane. Jeho návrh je pro hlasování č. 4.

Byla vedena krátká diskuze ke způsobu hlasování. Nakonec se členové zastupitelstva shodli, že budou hlasovat o všech předložených návrzích. Vítězný bude ten, který získá nadpoloviční počet hlasů, tedy více než 11, a zároveň získá největší počet hlasů.

Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje, aby byl z jednání zastupitelstva města pořizován zvukový záznam s tím, že bude uložen na městském úřadu po dobu do konání následujícího jednání zastupitelstva, k dispozici bude zapisovateli a členům zastupitelstva – 9 pro, 4 proti, 4 se zdrželi

2. Zastupitelstvo města schvaluje, aby byl z jednání zastupitelstva města pořizován audiovizuální záznam s tím, že bude uložen na městském úřadu po dobu do konání následujícího jednání zastupitelstva, k dispozici bude zapisovateli a členům zastupitelstva - 11 proti, 7 se zdrželo

3. Zastupitelstvo města schvaluje, aby byl z jednání zastupitelstva města pořizován audiovizuální záznam s tím, že bude on-line přenášen prostřednictvím webových stránek města, kde bude následně k dispozici po dobu do konání následujícího jednání zastupitelstva - 2 pro, 12 proti, 4 se zdrželi

4. Zastupitelstvo města schvaluje, aby byl z jednání zastupitelstva města pořizován audiovizuální záznam s tím, že bude on-line přenášen prostřednictvím webových stránek města, kde bude následně k dispozici do konce volebního období – 7 pro, 9 proti, 2 se zdrželi

Žádný z předložených návrhů nebyl přijat.

Žádost HC Wikov Hronov – podpora výkonnostního sportu v Hronově – materiál č. 21
Předložený materiál okomentoval Mgr. Josef Thér.
Zastupitelstvu byla předložena k projednání žádost oddílu HC Wikov Hronov na úpravu podmínek pro příspěvek na podporu výkonnostního sportu v Hronově. Uvedený příspěvek je v současné době poskytován družstvům fotbalistů, hokejistů a volejbalistů.

Na jednání ZM dne 11. 9. 2013 byl předložen materiál o podpoře výkonnostního sportu v Hronově. Materiál vznikl na základě jednání se zástupci sportovních výkonnostních klubů v návaznosti na změny ve financování sportu. V roce 2012 došlo ke změně financování jednotlivých sportovních klubů a sportovních organizací ze strany státu – dostávají méně finančních prostředků z výtěžku SAZKY. ČSTV zaslalo klubům dopisy, že chybějící finanční prostředky mají žádat po obcích, protože právě obce budou mít větší příjmy z výherních hracích přístrojů. Z přehledu skutečných příjmů města Hronova vyplývá, že tomu tak není. Příjmy města z VHP jsou přibližně stejné, k zásadnímu navýšení nedošlo.

Zástupci HC Wikov Hronov požádali na společné schůzce vedení města, zda by bylo možné poskytnout příspěvek na výkonnostní sport na sezónu 2015/2016 (myšleno i na sezóny další) najednou, tedy před zahájením sezóny ve výši Kč 300 000,--.
Současná zavedená praxe je taková, že příspěvek je rozdělen na 2 poloviny po Kč 150 000,-- s výplatními termíny v září a únoru následujícího roku vztahujícího se k sezoně. Pro letošní sezonu 2014/2015 nebyl hokejovému klubu příspěvek vyplacen.
                 
Družstvo HC Wikov Hronov muži hrálo v sezoně 2013/2014 I. krajskou ligu. Tuto soutěž hraje družstvo mužů od sezony 2005/2006 a zaznamenalo v ní tyto významné úspěchy:
- sezona 2010/2011 – zisk 1. místa a titulu v první krajské lize
- sezona 2011/2012 – celkově 3. místo
- sezona 2012/2013 – celkově 3. místo
- sezona 2013/2014 – celkově 6. místo
- sezona 2014/2015 – A – mužstvo nepřihlášeno

Veškeré informace o klubu jsou dostupné na http://www.hchronov.cz/

V letošní sezoně hraje na ZS v Hronově jako domácí celek mužstvo PSH Hronov, složené převážně z hráčů ligy neregistrovaných hokejistů. Družstvo hraje krajskou soutěž.
Žádost hokejového klubu projednala a neschválila na svém zasedání dne 28. 1. 2015 rada města. Ta navrhuje jako vstřícný krok možné posunutí výplatních termínů na srpen a leden následujícího roku tak, aby mohl být ve smlouvě uveden přesný rok a zároveň měl sportovní oddíl včas příspěvek.  Z hlediska následné kontroly výdajů a sestavování rozpočtu je to pro město výhodnější.

V rozpočtu města Hronova na rok 2015 je na podporu výkonnostního sportu pro hokejový klub schválena částka Kč 150.000,--. Pokud by zastupitelstvo schválilo navržené usnesení, je potřeba kapitolu na výkonnostní sport o Kč 150.000,-- navýšit a přijmout usnesení o rozpočtovém opatření.

Pan Šťavík, prezident HC Wikov Hronov, seznámil přítomné s důvodem předložené žádosti. HC Wikov Hronov by chtěl postavit nový tým mužů a probojovat se do I. ligy. Není však jisté, že se jim to podaří pro sezonu 2015/2016, proto požádal o zvážení poslední věty v navrženém usnesení, kdy je finanční příspěvek vázán pouze na výkonnostní sport. To ovšem krajská soutěž není.

Byla vedena obsáhlá diskuze členů zastupitelstva. Město Hronov má stanovená pravidla pro rozdělování finančních prostředků pro sportovní kluby a výkonnostní sport. Musí proto rozhodnout tak, aby byly prostředky schváleny v souladu s pravidly. Zastupitelé proto zvažovali, zda poskytnout finanční prostředky na krajskou soutěž, která nesplňuje parametry výkonnostního sportu. Každý klub by měl hospodařit s finančními prostředky, které má a ne si podmiňovat účast v soutěži finančním příspěvkem. HC Wikov Hronov má pro svou činnost „ledy“ na hronovském zimním stadionu zdarma. I to je velkým příspěvkem pro činnost.

S ohledem na průběh diskuze vyhlásil pan místostarosta technickou přestávku v délce 10 minut.

Starostka po technické přestávce informovala, že je v současném rozpočtu schválena částka Kč 150 tis. pro výkonnostní sport – družstvo mužů HC Wikov Hronov. Pokud chce zastupitelstvo podpořit hokejové družstvo mužů i v nižší soutěži (krajská soutěž), je to možné za předpokladu, že na dalším jednání zastupitelstva bude schváleno příslušné rozpočtové opatření. Z vyjádření všech zastupitelů v rámci technické přestávky vyplynulo, že se všichni domnívají, že by měli podpořit krajskou soutěž, což by odpovídalo poloviční částce na podporu výkonnostního sportu.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí příspěvku HC Wikov Hronov, o. s., se sídlem v Hronově, 549 31 Hronov, zastoupený panem Jindřichem Šťavíkem, ve výši Kč 150.000,-- s výplatním termínem v měsíci září 2015 s tím, že příspěvek bude použit výhradně k pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v I. krajské soutěži v roce 2015 – 2016 – 18 pro.

Pan Jindřich Šťavík členům zastupitelstva za jejich rozhodnutí poděkoval.

Nakládání s odpadními vodami – informace – materiál č. 22
Na jednání zastupitelstva dne 10. 12. 2014 byla diskutována problematika nakládání s odpadními vodami. Konkrétně pan Petr Koleta poukazoval na nekorektní postup města vůči majitelům nemovitostí v ulici TGM – odkazoval se na korespondenci, ve které dle jeho názoru starostka města majitele těchto nemovitostí udala na odboru životního prostředí v Náchodě (viz zápis str. 9 a 12).
MVDr. Tomáš Strnad požádal na jednání ZM, aby obdržel předmětnou korespondenci, aby věděl, o čem je vedená diskuse.

Zastupitelům byly zaslány požadované dokumenty včetně příspěvku Ing. Jiřího Poláka, referenta stavebního úřadu v Hronově. Příspěvek byl zveřejněn v únorovém unásku, je k dispozici na webu města. Měl by všem majitelům nemovitostí opětovně pomoci zorientovat se v problematice nakládání s odpadními vodami a povinnostmi majitelů nemovitostí.

Problematika nakládání s odpadními vodami v ulici TGM a Hostovského byla také předmětem jednání dne 26. 1. 2015 se zástupci Vak Náchod, a. s. Závěr z jednání: VaK zajistí pasport stávajícího stavu + městský úřad na základě zjištění pasportem došetří stavy předčištění jednotlivých zasažených nemovitostí, po vyhodnocení město objedná u VaK studie TEP (technicko – ekonomické proveditelnosti).

Ing. Karel Jára požádal o zaslání přílohy č. 4 dopis na ŽP, kterou nedostal. Bude obratem zasláno.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace o řešení problému v oblasti nakládání s odpadními vodami v ulicích TGM a Hostovského v Hronově – 18 pro

Volba členů a předsedy finančního výboru a kontrolního výboru – materiál č. 23
Volbu řídila paní starostka.
Ze zákona o obcích vyplývá povinnost ustanovit finanční a kontrolní výbor zastupitelstva města. Předsedové výborů musí být členy zastupitelstva, členové nemusí. V minulých obdobích byly oba výbory pětičlenné, každé volební uskupení mělo možnost navrhnout člena výboru. V loňských komunálních volbách kandidovalo 10 volebních uskupení.  Je možné zvolit jiný, nejlépe lichý počet jednotlivých výborů.

Na jednání zastupitelstva dne 10. 12. 2014 bylo sděleno, že pan místostarosta projedná složení obou výboru s panem Petrem Koletou a na únorovém jednání zastupitelstva se volba výborů uskuteční.
Jednání se uskutečnila, na základě jejich výsledků paní starostka navrhla, aby byly výbory sedmičlenné.

Z jednání představitelů jednotlivých volebních uskupení a politických stran byli navrženy tito kandidáti:

Kontrolní výbor                     návrh                   
1 Petr Koleta, - předseda   ANO
2 Ing. Zdeněk Janečka       TOP
3 Mgr. Olga Líbalová          ANO
4 Jiří Bednář                        ODS
5 Mgr. Lenka Hlušková     Patrioti
6 Rita Kouglová                 ČSSD
7 Bc. Tereza Schauzová  ANO

Finanční výbor                              návrh
1 Mgr. Jan Šnajdr - předseda   Rozvoj
2 Ing. Ivana Andršová                 Rozvoj
3 Mgr. Věra Bartošová               TOP
4 Božena Zimová                        KDU-ČSL
5 David Pavlíček                         STAN
6 Jaroslav Jeništa ml.               KDU-ČSL
7 Ing. Dagmar Kittlerová           Patrioti

Návrh usnesení:
ZM schvaluje, aby finanční a kontrolní výbory byly sedmičlenné – 18 pro

ZM schvaluje, aby volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru byla provedena tajným hlasováním - 11 pro, 7 proti

ZM schvaluje, aby volební komise byla tříčlenná – 18 pro

ZM schvaluje volební komisi v tomto složení Ing. Karel Jára, Mgr. Josef Thér, Hynek Rožnovský – 15 pro, 3 se zdrželi

ZM schvaluje předsedou volební komise Ing. Karla Járu – 17 pro, 1 se zdržel

Paní starostka požádala volební komisi, aby všem členům zastupitelstva rozdala hlasovací lístky světle modré bary pro volbu členů finančního výboru.
Ing. Karel Jára sdělil, že volební komise rozdala 18 volebních lístků.
Pro zvolení členem finančního výboru je potřeba získat nejméně 11 hlasů.

Následně se uskutečnila tajná volba členů finančního výboru.

Ing. Karel Jára, předseda volební komise, vyhlásil výsledky volby.

Návrh usnesení:
ZM volí za členy Finančního výboru Zastupitelstva města Hronova:
• Mgr. Jan Šnajdr – 18 hlasů
• Ing. Ivana Andršová – 18 hlasů
• Mgr. Věra Bartošová – 16 hlasů
• Božena Zimová – 18 hlasů
• David Pavlíček – 18 hlasů
• Jaroslav Jeništa ml. – 18 hlasů
• Ing. Dagmar Kittlerová – 18 hlasů

Následně proběhla stejným způsobem tajná volba předsedy finančního výboru. Ten musí být členem zastupitelstva. V úvahu tedy připadali dva členové zvoleného výboru – Mgr. Věra Bartošová a Mgr. Jan Šnajdr.
Mgr. Věra Bartošová zájem o předsednictví neměla, Mgr. Jan Šnajdr s kandidaturou vyslovil souhlas.
Ing. Karel Jára sdělil, že volební komise rozdala 18 volebních lístků.
Pro zvolení předsedou finančního výboru je potřeba získat nejméně 11 hlasů.

Ing. Karel Jára, předseda volební komise, vyhlásil výsledky volby.

ZM volí předsedou Finančního výboru Zastupitelstva města Hronova Mgr. Jana Šnajdra – 16 hlasů

Paní starostka požádala volební komisi, aby všem členům zastupitelstva rozdala hlasovací lístky oranžové barvy pro volbu členů kontrolního výboru.
Ing. Karel Jára potvrdil, že volební komise rozdala 18 volebních lístků.
Pro zvolení členem kontrolního výboru je potřeba získat nejméně 11 hlasů.

Následně se uskutečnila tajná volba členů kontrolního výboru.

Ing. Karel Jára, předseda volební komise, vyhlásil výsledky volby.

Návrh usnesení:
ZM volí za členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hronova:
• Petr Koleta – 15 hlasů
• Ing. Zdeněk Janečka – 18 hlasů
• Mgr. Olga Líbalová – 15 hlasů
• Jiří Bednář – 18 hlasů
• Mgr. Lenka Hlušková – 18 hlasů
• Rita Kouglová – 18 hlasů
• Bc. Tereza Schauzová – 18 hlasů

Následně proběhla stejným způsobem tajná volba předsedy kontrolního výboru. Ten musí být členem zastupitelstva. V úvahu tedy připadali dva členové zvoleného výboru – ThMgr. Olga Líbalová a pan Petr Koleta.
Pan Petr Koleta vyslovil s kandidaturou souhlas.
Paní starostka se jej zeptala, zda má informaci o tom, jestli má ThMgr. Olga Líbalová o předsednictví kontrolního výboru zájem.
Pan Koleta sdělil, že to zcela jistě neví, ale pravděpodobně ne.

Ing. Karel Jára sdělil, že volební komise rozdala 18 volebních lístků.
Pro zvolení předsedou finančního výboru je potřeba získat nejméně 11 hlasů.

Ing. Karel Jára, předseda volební komise, vyhlásil výsledky volby.

ZM volí předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hronova pana Petra Koletu – 14 hlasů

Paní starostka pogratulovala všem zvoleným. Sdělila, že členům výborů bude poskytnuta panem tajemníkem informace o tom, jaké kompetence výbory mají i další potřebné organizační a technické záležitosti související s prací výboru.

Jednání opustil pan Antonín Hurdálek, přítomno 17 členů.

Představení občanského sdružení „Pod čepicí“
Jednání se zúčastnily a svůj projekt představily Lenka Grimová a Martina Špringrová. Občanské sdružení by rádo vybudovalo v Hronově interaktivní muzeum chytré zábavy.

Mgr, Thér uvedl, že je to další možnost využití prostor hotelové školy a možnost nabídnout občanům něco nového.

Termín jednání stavební komise
Dne 16.3.2015  od 17.00 hodin bude stavební komisí projednávána Studie nového úřadu v přístavbě Sálu Josefa Čapka. Místo, kde se komise sejde, pan místostarosta ještě upřesní, pravděpodobně to bude v Malém sále Jiráskova divadla. Všichni členové zastupitelstva byli pozváni k tomuto projednávání.

Termín společné prohlídky areálu ve Velkém Dřevíči
Paní starostka sdělila termín prohlídky prostor koupaliště, kempu a restaurace ve Velkém Dřevíči, a to ve středu 25.3.2015 v 16 hodin. Důvodem této schůzky je vyhodnocení stavu celého areálu a diskuze nad jeho dalším provozem.
Za úřad se prohlídky zúčastní Michal Kubeček, Zděnek Balcar.
Kdo bude mít zájem se prohlídky zúčastnit, nahlásí svůj požadavek do pondělí 23.3.2015 paní Moravcové, aby bylo možné zajistit společnou dopravu.

Termín příštího řádného zasedání ZM je 22. dubna 2015.


6. Diskuze

Mgr. Josef Thér pozval přítomné 28.2.2015 na ples školy a 28.3.2015 na ples sportu.

Mgr. Jana Píčová požádala o zveřejnění podrobnější pozvánky na jednání zastupitelstva, aby i občané věděli, co bude projednáváno.
Paní starostka sdělila, že by po vzoru Náchoda město začalo zveřejňovat podrobnější program např. formou přiložených upravených „košilek“ na webové stránky k termínu jednání zastupitelstva. Dále paní starostka zmínila, že má město od pondělí facebook, kde se budou zveřejňovat informace typu „neteče voda, nejde proud“, případně výzvy.

Pan Jiří Frýba poděkoval za to, jak se zastupitelé postavili k otázce financování hokeje.

Petr Koleta poděkoval panu Balcarovi za snahu likvidace holubů a uvedl ještě další místa, kde se holubi zdržují, např. nad poštou.
Dále se dotazoval, zda budou i v tomto volebním období zřízeny osadní výbory. Paní starostka řekla, že zatím nebyl čas se touto otázkou zabývat, ale pokud se najde skupina lidí, která bude ochotna ve výborech pracovat, tak určitě není vůbec žádný problém tyto poradní orgány ustanovit.
Dále pan Koleta požádal o informace k vysílači Vodafone. Mgr. Thér seznámil se situací ohledně zajištění prostoru pro vybudování nového vysílače Vodafone. V současné době je vysílač umístěn na komínu Textonnie, ale ta jim dala výpověď a teď hledají novou lokalitu. Rada města zamítla vybudování vysílače u tenisových kurtů a nabídla jim prostor na Farách.

Paní starostka vyzvala k případným dotazům přítomnou veřejnost. Dotazy ani příspěvky do diskuze nebyly.

Paní starostka ukončila jednání, popřála hezký zbytek večera. 
 
Zapsala Milena Moravcová
Jednání bylo ukončeno v 20:20 hod

Usnesení č. 1/2015
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 25. února 2015

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/1 – ověřovatele zápisu pana Petra Koletu a Ing. Karla Járu – 15 pro, 2 se zdrželi
2/1 – program jednání – 18 pro
3/1 - uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje mezi Královéhradeckým krajem, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,  IČ: 70889546, a Městem Hronov, se sídlem nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680, dle přílohy – 18 pro
4/1 - měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 25.02.2015 v této výši:
1) Člen zastupitelstva                                                                             Kč    660,00  
2) Člen rady                                                                                              Kč 2.570,00 
3) Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady   Kč 2.220,00 
4) Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady        Kč 4.130,00 –
12 pro, 4 se zdrželi, 1 proti
5/1 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 250.000,00 Regionálnímu muzeu Náchod, se sídlem v Náchodě, Masarykovo náměstí čp. 1, 547 01 Náchod, IČ: 00084930, na zajištění provozu Rodného domku Aloise Jiráska a Jiráskova muzea v Hronově v roce 2015 – 18 pro
6/1 - uzavření Dodatku č. 1 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Kulturní a informační středisko Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31  Hronov, IČ 71196994, dle přílohy – 18 pro
7/1 – rozpočtové opatření č. 01/2015 – 18 pro
8/1 - uzavření  Smlouvy  o  zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2010858/VB 001 na stavbu „Velký Dřevíč – kabel nn parc. č. 754 Tylš lokalita RD“  mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou společností SB Projekt, s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, IČ 277 67 442,  (oprávněný) a Městem  Hronovem,  nám. Čs.  armády  5, 549 31  Hronov, IČ 00272680  (povinný) - 18 pro
9/1 - schvaluje  uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti,  IV-12-2011693/VB/1 - Hronov p. č. 1574/12, Koryťák – smyčka NN“  mezi  ČEZ  Distribuce, a.s., Teplická  874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680  (povinný). Smlouva přílohou – 18 pro
10/1 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 1/OM/2015 mezi žadateli, na straně oprávněných a Městem Hronovem, Nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680, na straně povinného – 18 pro
11/1 - uzavření kupní smlouvy č. 4/OM/2015 s žadateli na prodej pozemků p. č. 948/6 o výměře 80 m2, p. p. č. 955/2 o výměře 117 m2 a p. p. č. 1151/2 o výměře 35 m2 v k. ú. Žabokrky (celkem 232 m2) – 18 pro
12/1 - poskytnutí příspěvku HC Wikov Hronov, o. s., se sídlem v Hronově, 549 31 Hronov, zastoupený panem Jindřichem Šťavíkem, ve výši Kč 150.000,-- s výplatním termínem v měsíci září 2015 s tím, že příspěvek bude použit výhradně k pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v I. krajské soutěži v roce 2015 – 2016 – 18 pro
13/1 - aby finanční a kontrolní výbory byly sedmičlenné – 18 pro
14/1 - aby volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru byla provedena tajným hlasováním - 11 pro, 7 proti
15/1 - aby volební komise byla tříčlenná – 18 pro
16/1 - volební komisi v tomto složení Ing. Karel Jára, Mgr. Josef Thér, Hynek Rožnovský – 15 pro, 3 se zdrželi
17/1 - předsedou volební komise Ing. Karla Járu – 17 pro, 1 se zdržel

Zastupitelstvo města neschvaluje:
18/1 - záměr směny pozemku p. č. 1648/1 o výměře 1259 m2 za pozemek p. č. 1648/3 o výměře 447 m2 – 18 pro
19/1 - vstup města Hronova do Svazu měst a obcí České republiky – 12 pro, 3 proti, 3 se zdrželi
20/1 - aby byl z jednání zastupitelstva města pořizován audiovizuální záznam s tím, že bude uložen na městském úřadu po dobu do konání následujícího jednání zastupitelstva, k dispozici bude zapisovateli a členům zastupitelstva - 11 pro, 7 se zdrželo
21/1 - aby byl z jednání zastupitelstva města pořizován audiovizuální záznam s tím, že bude on-line přenášen prostřednictvím webových stránek města, kde bude následně k dispozici po dobu do konání následujícího jednání zastupitelstva - 12 pro, 2 proti, 4 se zdrželi

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
22/1 – oznámení pana Kolety o nahrávání jednání zastupitelstva – 17 pro
23/1 – informace z jednání Rady města Hronova – 18 pro
24/1 – kontrolu plnění usnesení ZM č. 8, 9/2014 – 18 pro
25/1 – rozpočtová opatření č. 08/2014 – 18 pro
26/1 – informaci o Akci Zbečník 2015 – 18 pro
27/1 – informaci OM o prodeji domů v majetku města – 18 pro
28/1 – informaci OM o investičních akcích – 16 pro
29/1 - potřebu prostudování Analytické části Strategického plánu rozvoje města Hronova pro období 2014 – 2020 nejpozději do 11. 3. 2015 – 18 pro
30/1 - vyjádření firmy Rolmont s.r.o., Na vinobraní 30, Praha 10, k rozhodnutí zastupitelstva o neschválení prominutí smluvní pokuty za pozdní dodání stroje na úpravu ledové plochy – 18 pro
31/1 - informace o řešení problému v oblasti nakládání s odpadními vodami v ulicích TGM a Hostovského v Hronově – 18 pro
32/1 – informace z představení občanského sdružení „Pod čepicí“; termín jednání stavební komise 16.3.2015; termín společné prohlídky areálu ve Velkém Dřevíči 25.3.2015; termín příštího jednání zastupitelstva 22.4.2015; informace z bodu Diskuze

Zastupitelstvo města revokuje:
33/1 – bod č. 13/6 z usnesení č. 6/2012 ze dne 12.12.2012 – 18 pro
34/1 – bod č. 6/1 z usnesení č. 1/2013 ze dne 27.2.2013 – 18 pro

Zastupitelstvo města volí:
35/1 - za členy Finančního výboru Zastupitelstva města Hronova:
Mgr. Jan Šnajdr – 18 hlasů
Ing. Ivana Andršová – 18 hlasů
Mgr. Věra Bartošová – 16 hlasů
Božena Zimová – 18 hlasů
David Pavlíček – 18 hlasů
Jaroslav Jeništa ml. – 18 hlasů
Ing. Dagmar Kittlerová – 18 hlasů
36/1 - předsedou Finančního výboru Zastupitelstva města Hronova Mgr. Jana Šnajdra – 16 hlasů
37/1 - za členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hronova:
Petr Koleta – 15 hlasů
Ing. Zdeněk Janečka – 18 hlasů
Mgr. Olga Líbalová – 15 hlasů
Jiří Bednář – 18 hlasů
Mgr. Lenka Hlušková – 18 hlasů
Rita Kouglová – 18 hlasů
Bc. Tereza Schauzová – 18 hlasů
38/1 - předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hronova pana Petra Koletu – 14 hlasů

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 09. 03. 2015