živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM 2/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 15.02.2017 od 17:00 hodin v Malém sále Jiráskova divadla

Přítomni: Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Libor Lelek, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, Mgr. Jana Maslikiewiczová, Bc. Hana Nedvědová, Bc. Jan Pavelka, Mgr. Jana Píčová, Hynek Rožnovský, Mgr. Věra Řehůřková, MUDr. Jan Šnajdr, Mgr. Jan Šnajdr,           Mgr. Josef Thér, Pavel Topolnickyj, Ing. Jaroslav Vít, JUDr. Eva Vrzáčková, Mgr. Pavel Zima DiS.
Omluveni: Jiří Frýba
Pozdější příchod: Mgr. Věra Bartošová, MVDr. Tomáš Strnad
Tajemník: Bc. Markéta Machová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: Mgr. Věra Řehůřková, JUDr. Eva Vrzáčková
 
Paní starostka konstatovala, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, v úvodu jednání bylo přítomno 18 členů.

Ověřovatelkami zápisu byly schváleny Mgr. Věra Řehůřková a JUDr. Eva Vrzáčková - 16 pro, 2 se zdržely.

Na jednání se dostavila Mgr. Věra Bartošová, přítomno 19 členů.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 2 až 12 včetně příloh, pozvánka na jednání, parametry mezidruhové přehlídky (NIPOS), stížnost na KHK ohledně přejmenování autobusových zastávek ve Velkém Dřevíči + odpověď na tuto stížnost, zápis EU fondy č. 58, odpovědi na dotazy zastupitelů ohledně:
• rekonstrukce bytu v Divadelní 512
• dotace církvím
• rozpočet HČ - hospodaření v lesích
• poplatky za platební karty
• fakturace od pana Davida Chmelaře

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo připomínky k návrhu programu. Paní starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce - 19 pro.

Paní starostka se dotázala na připomínky k zápisu ze dvou posledních jednání v prosinci 2016 a z mimořádného jednání v lednu 2017. Žádné připomínky nebyly.

Pan Petr Koleta upozornil všechny občany a zastupitele města, že z jednání bude pořizován zvukový a obrazový záznam, který bude sloužit ke zpravodajským účelům.

Paní starostka upozornila zastupitele, že pokud chtějí, aby byly jejich připomínky, upozornění či konstatování uvedeny v zápise, nechť to zcela jasně sdělí, aby zapisovatelka mohla jejich vyjádření zaznamenat.
 


Program jednání:
1. Informace z jednání rady města
4 - Informace z jednání Rady města Hronova
 
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
7 - Kontrola plnění usnesení č. 8/2016
 
3. Finanční záležitosti
2 - Rozpočtové opatření č. 15/2016/RM - vzetí na vědomí
8 - Rozpočtové opatření č. 01/2017/RM - vzetí na vědomí
9 - Dotace pro HC Wikov Hronov z. s.
10 - Rozpočtové opatření č. 02/2017/ZM

4. Majetkové záležitosti
3 - Uzavření nové smlouvy budoucí kupní Žabokrky 61, Hronov
5 - EPC II. etapa - schválení smlouvy s vybraným poskytovatelem energetických služeb
6 - Informace o investičních a dotačních akcích OM
11 - Přehled investičních akcí
12 - Prodej pozemku p. p. č. 741/1 a 741/2 k. ú. Velký Dřevíč
 
5. Různé

6. Diskuze
 

1. Informace z jednání rady města

4 - Informace z jednání Rady města Hronova
S předloženým materiálem seznámila zastupitele Bc. Hana Nedvědová.


2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

7 - Kontrola plnění usnesení č. 8/2016 
S předloženým materiálem seznámila zastupitele Mgr. Markéta Machová.

Diskuze:
Pan Koleta požádal o zaslání informace všem členům KV, zda nájemce restaurace na zimním stadionu, pan Vítek, uhradil dluh.

Na jednání se dostavil MVDr. Tomáš Strnad, přítomno 20 členů. 


3. Finanční záležitosti

2 - Rozpočtové opatření č. 15/2016/RM - vzetí na vědomí
S předloženým materiálem zastupitele seznámila Ing. Ivana Stonjeková.
 
V souladu s Usnesením zastupitelstva města č. 8/2016, bod 24/8/113/1, bylo ZM předloženo ke vzetí na vědomí rozpočtové opatření č. 15/2016/RM.
 
Jedná se o úpravu rozpočtu o dotace přijaté v závěru roku a o úpravu ostatních kapitol a položek dle skutečnosti. Stručný popis největších úprav měli členové zastupitelstva k dispozici v zaslaných podkladech.
 
Znění Usnesení ZM č. 8/2016, bod 24/8/113/1:
Zastupitelstvo města pověřuje radu města schválením rozpočtového opatření města Hronova č. 15/2016/RM v plném rozsahu, tj. i nad rámec pravomoci nadelegované Usnesením ZM č. 2/2015, s tím, že mu bude na prvním jednání zastupitelstva v roce 2017 předložena ke vzetí na vědomí.
 
Rozpočtové opatření č. 15/2016/RM bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 18.01.2017, Usnesení č. 1/2017.


8 - Rozpočtové opatření č. 01/2017/RM - vzetí na vědomí
S předloženým materiálem zastupitele seznámila Ing. Ivana Stonjeková.
 
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22.04.2015 nadelegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše Kč 500.000,00 včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2).
 
Finanční odbor proto předložil zastupitelstvu města ke vzetí na vědomí rozpočtové opatření č. 01/2017/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 01.02.2017, usnesení č. 2/2017.


9 - Dotace pro HC Wikov Hronov z. s.
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
 
Finanční odbor předložil k projednání žádosti HC Wikov Hronov z.s. na poskytnutí dotací z rozpočtu města.
 
1. žádost - poskytnutí dotace z rozpočtu města pro HC Wikov Hronov z.s. na uzavřené bruslení – doplatek za období 01.09.2016 – 31.12.2016. Doplatek činí 136.150,00 Kč.

2. žádost - poskytnutí dotace na výkonnostní sport ve výši 150.000,00 Kč na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v 1. KHL v období leden až duben 2017.
 
3. žádost - poskytnutí dotace z rozpočtu města pro HC Wikov Hronov na uzavřené bruslení pro družstva přípravky, elévů, mladších žáků, dorostu, juniorů, mužů, školy bruslení a krasobruslení ve výši 1.000.000,00 Kč.

Žádosti byly projednány radou města 1. 2. 2017 a doporučeny ke schválení.


Diskuze:
Pan Rožnovský se dotazoval k navrženému usnesení, proč má být poskytnuta dotace na družstva juniorů, mladších žáků a dorostu, které HC Wikov nemá. Pan Pavlíček odpověděl, že se mohou v sezóně vyskytnout. Dále pan Rožnovský rozporoval usnesení č. 1, kdy se má poskytnout dotace zpětně od září do konce roku, kdy je již jasné, že tyto skupiny nebyly. Pan Pavlíček uvedl, že je to za činnost celého HC Wikov za všechny kategorie. Je to jedna souhrnná částka. Využívá se na všechny možné kategorie, které se mohou vyskytnout, byť se všechny nevyužívají. Navržené usnesení bylo v souladu s připomínkou pana Rožnovského upraveno.

Ing. Jára se dotazoval, proč to zastupitelstvo odsouhlasuje, když už rada města poskytnutí dotace odsouhlasila. Starostka doplnila, že smlouvu odsouhlasilo zastupitelstvo, proto i dodatek schvaluje zastupitelstvo. Ing. Stonjeková sdělila, že dotace ještě nebyla vyplacena.

Návrh usnesení:
9/1 - Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace ve výši 136.150,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je poskytována jako doplatek na uzavřené bruslení všech družstev HC Wikov Hronov (tréninky a mistrovská utkání), dále na uzavřené bruslení školy bruslení a krasobruslení na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 01.09.2016 – 31.12.2016.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0

9/2 - Zastupitelstvo schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 01/2016 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0

9/3 - Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je určena účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v 1. KHL v období leden až duben 2017
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1

9/4 - Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 01/2017 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0

9/5 - Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1.000.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751,která je určena účelově na uzavřené bruslení družstev přípravky, elévů, mladších žáků, dorostu, juniorů a mužů (tréninky a mistrovská utkání), dále na uzavřené bruslení školy bruslení a krasobruslení na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 01.01.2017 – 31.12.2017.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0

9/6 - Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 02/2017 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0


10 - Rozpočtové opatření č. 02/2017/ZM 
S předloženým materiálem zastupitele seznámila Ing. Ivana Stonjeková.
 
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 02/2017/ZM, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.

Návrh usnesení:
10/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 02/2017/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 2, Zdržel se: 0


 
4. Majetkové záležitosti

3 - Uzavření nové smlouvy budoucí kupní
Předložený materiál okomentovala paní Hana Lišková.
Nájemkyně je nájemcem bytu č. 7, bytu se standardním vybavením, 1+3, o velikosti 74,26 m2 (plocha pro nájem je 71,32 m2), Žabokrky čp. 61, Hronov (bytová jednotka č. 61/7). Nájemkyně předložila žádost o uzavření nové nájemní smlouvy a smlouvy budoucí kupní, neboť žádá převést práva a povinnosti ze smluv na nového nájemce.
RM na svém jednání dle 19. 10. 2009 schválila vzorovou nájemní smlouvu a ZM dne 4. 11. 2009 schválilo vzorovou smlouvu budoucí kupní. Tyto smlouvy byly předloženy všem nájemcům k odsouhlasení a k podpisu. Ze současných nájemců k tomuto kroku přistoupili jen ti, kteří hned požádali o převod práv a povinností na nového nájemce. Stejné to je i v tomto případě, kdy prvním krokem je uzavření nové nájemní smlouvy a SBK s nájemkyní a následné odsouhlasení převodu práv a závazků na nového nájemce. Vzhledem k účinnosti nového občanského zákoníku nelze použít vzory smluv z roku 2009.
 
Usnesením RM č 24/2016 ze dne 19. 12. 2016 RM schválila uzavření nové nájemní smlouvy. Je třeba schválit uzavření nové smlouvy o smlouvě budoucí kupní, proto RM doporučila ZM usnesením č. 24/2016 pod bodem č. 19/24/331/12 schválit uzavření nové SBK.

Návrh usnesení:
3/1 - ZM schvaluje uzavření nové smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej bytové jednotky č. 61/7 v bytovém domu č. p. 61, 62, včetně podílu na společných částech domu č.p. 61, 62 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, vše v k. ú. Žabokrky.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0


5 - EPC II. etapa - schválení smlouvy s vybraným poskytovatelem energetických služeb
S předloženým materiálem seznámila Ing. Lenka Vítová.
 
OM předložil ZM ke schválení uzavření smlouvy o poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Hronov – II. etapa s vybraným dodavatelem veřejné zakázky „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Hronov – II. etapa“.
 
Výběrové řízení na dodavatele bylo vyhlášeno na základě usnesení RM č.22/2016 ze dne 16.11.2016, bod 43 až 45/22/305/1 až 3 v režimu veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle směrnice č. 01/2012 pro zadání zakázek malého rozsahu města Hronov, způsob zadání „Design & Build“ uveřejněním na ÚD a webu města v termínu od 21.11.2016 do 14.12.2016 a oslovením 3 uchazečů.
Dne 13.12.2016 proběhlo otevírání došlých nabídek a hodnocení kvalifikace a dne 21.12.2016 hodnocení nabídek.
 
Výsledek hodnocení – pořadí nabídek:
1. D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 28808495,     97,7 bodů
2. Engie Services a.s., Lhotecká 793/3, Praha 4, IČ 26121603, 95,2 bodů
3. Amper Savings, Antala Staška 33, Praha 4, IČ 01428357, 94 bodů


RM ve svém usnesení č. 1/2017 ze dne 18.1.2017, pod bodem 7/1/6/1 a 8/1/6/2 schválila výsledek hodnocení a pořadí nabídek a nejvhodnější nabídku uchazeče D-energy s.r.o.
Vzhledem k tomu, že půjde o třináctiletý finanční závazek města, je uzavření smlouvy o poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Hronov – II. etapa předloženo ke schválení ZM.
 
Pozn.: Prověrku objektů a budov v majetku města s cílem identifikovat potenciál pro realizaci energetických úspor metodou EPC prováděla na základě výběrového řízení společnost LOYD GROUP s.r.o., Praha 4 (stejná společnost jako u EPC I. Etapa v r. 2012). Navrhovaná opatření se týkala:
SO – 01 Jiráskovo divadlo – zajištění chlazení prostor Jiráskova divadla
SO – 02 Veřejné osvětlení – instalace 433 LED svítidel veřejného osvětlení
Na přípravu energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC obdrželo město v r. 2016 dotaci z MPO - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro r. 2016 – program EFEKT 2016 ve výši 136 125,00 Kč (pokryta činnost společnosti LOYD GROUP s.r.o.).

Diskuze:
Pan Koleta se dotazoval na životnost žárovek. Ing. Paulík z firmy D-energy s.r.o. odpověděl, že životnost je udávaná na 100 tis. hodin. Záruka je poskytovaná dle smlouvy 5 let.
Pana Koletu zajímalo, jak se vypočítává odměna firmy za poskytování energetických služeb. Ing. Paulík sdělil, že každý rok připravují vyúčtování a zprávy, které jsou k dispozici u Ing. Vítové. V případě potřeby je možné udělat pracovní prezentaci, kde by zastupitelům vše podrobně vysvětlil.
Ing. Jára konstatoval, že ta úspora je menší, město bude doplácet 91 tis. Kč ročně. Ing. Paulík vysvětlil, že to je částka po započtení všech nákladů. V rámci projektu bude realizováno chlazení prostor Jiráskova divadla, které žádné úspory negeneruje.
Pan Koleta se dotazoval, zda někdo fyzicky kontroloval stávající lampy VO. Ing. Paulík vysvětlil, že podkladem byla pasportizace VO. Součástí smlouvy je vypracování projektové dokumentace, kterou bude schvalovat ZM, nepočítají, že by se upravovaly sloupy atd. Stav VO není špičkový, ale ani havarijní.

Návrh usnesení:
5/1 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Hronov – II. etapa č. sml. 02/2017/OM/Vít s vybraným dodavatelem, společností D-ENERGY s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 28808495, veřejné zakázky „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Hronov – II. etapa“ zadané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle směrnice č. 01/2012 pro zadání zakázek malého rozsahu města Hronov, způsob zadání „Design & Build“.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 2, Zdržel se: 2


6 - Informace o investičních a dotačních akcích OM
S předloženým materiálem zastupitele seznámila Ing. Lenka Vítová.

OM předložil informaci o investičních a dotačních akcích, které budou realizovány v letošním roce. Zastupitelé měli k dispozici přehledný harmonogram.


11 - Přehled investičních akcí
S předloženým materiálem seznámila zastupitele Michaela Kajnarová.

Slečna Kajnarová předložila informaci o investičních a dotačních akcích, které budou realizovány odborem tajemníka v letošním roce.


Revitalizace parku A. Jiráska v Hronově
Město Hronov získalo dotaci na revitalizaci parku z přeshraničního operačního programu Interreg V-A. V rámci stavebních prací dojde ke kompletní rekonstrukci parku. Budou zbourány staré veřejné záchodky, vodotrysk uprostřed parku, veškeré zpevněné plochy. Dojde také k vykácení některých stromů (hlavní lipová alej zůstává) a výsadbě nových. Budou postavena nová veřejná WC, dojde k výstavbě zázemí amfiteátru, s tím jsou spojené nové podzemní sítě (kanalizace, vodovod, elektro), bude vybudováno nové veřejné osvětlení, nové pítko, park bude mít také balneo prvek, socha Aloise Jiráska bude přemístěna doprostřed promenády. Budou vytvořeny nové zpevněné plochy a osazeny prvky parteru. Na konci února bude vyhlášeno výběrové řízení, dodavatel by měl být tedy znám v březnu. Realizace je naplánována od srpna tohoto roku (po skončení Jiráskova Hronova) do července roku 2018. Projekt bude představen zastupitelům a veřejnosti na dubnovém jednání ZM, kterého se zúčastní projektant. Finanční objem je předpokládán cca 21 mil. Kč.
 
Rekonstrukce mostu ve Velkém Dřevíči u školky
Jedná se o výstavbu nového mostu, protože stávající konstrukce je v dezolátním stavu. Nyní probíhají jednání se síťaři, kteří mají na mostě uloženy své sítě. V březnu proběhne výběrové řízení, ze kterého vzejde dodavatel stavebních prací. Výstavba by měla započít po získání stavebního povolení, předpokládaný termín je červen – září.
 
Rekonstrukce komunikace Červená ulice ve Velkém Dřevíči
V rámci rekonstrukce by mělo dojít ke kompletní rekonstrukci povrchu komunikace vč. podkladních vrstev. Stavbou jsou vyvolány i přeložky podzemních sítí, konkrétně vodovodu a plynu. Dojde také k výměně dešťové kanalizace. Výběrové řízení proběhne v březnu a bude v něm ukotvena podmínka, že akce bude realizována pouze v případě dostatku finančních prostředků. Realizace by v tom případě měla probíhat od června do listopadu.
 
Přeložka VO ve Velkém Dřevíči Na Louce
K této akci přistoupilo město Hronov po oznámení společnosti ČEZ, že bude v této lokalitě v letošním roce provádět přeložku NN. Pro město Hronov je výhodné využít nabídky na uložení kabelů VO do společného výkopu, protože tím ušetří významnou část finančních prostředků. Nyní byla zadána projektová dokumentace, poté bude zažádáno o územní souhlas a stavební práce jsou přizpůsobeny realizaci společnosti ČEZ, což je v druhé půlce letošního roku.
 
Revitalizace legionářského hřbitova Hronov
Město Hronov zažádalo o dotaci na výše zmíněnou akci. V rámci revitalizace by mělo dojít k očištění náhrobků a výměně plaket na jednotlivých náhrobcích. Dojde k opravě poničených částí hrobů a doplnění chybějících částí (např. jmen). Realizace je naplánována až na rok 2018 a je spojena s výstavou, ukázkou vojenského tábora v parku a s přednáškou za přítomnosti vojenských veteránů z druhé světové války, ale i veteránů z novodobých konfliktů, a to vše u příležitosti 100. výročí založení Československa.
 
Zrestaurování sousoší s křížem v Malé Čermné
Na tyto práce bude město Hronov žádat o finanční podporu z programu Ministerstva zemědělství na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků. Restaurátorské práce se budou skládat z demontáže litinových plastik, jejich zpevnění, opatření protikorozním nátěrem a pozlacení, dále z očištění pískovcových částí, výspravě a konzervaci. U sousoší by mělo také dojít k osazení nového oplocení, bude použito oplocení, které má město uskladněno z rekonstrukce sousoší na náměstí. To bude opraveno a osazeno na místě. Dle starých fotografií u sousoší takovéto oplocení bylo, takže se vracíme k původnímu vzhledu.
 
Rekonstrukce lávky u čistírny Hronov
V rámci přípravy stavební akce dojde k aktualizaci vyjádření jednotlivých správců sítí, probíhají jednání se správcem sítě O2, která je uložena na mostní konstrukci a je nařízena přeložka tohoto zařízení. Jednání jsou vedena ve smyslu spojení prací na mostě a na přeložce tak, aby byla přeložka co nejméně finančně náročná. V březnu dojde k výběrovému řízení a termín realizace bude ještě upřesněn vzhledem k probíhajícím jednáním.
 
Dále probíhají práce na projektových dokumentacích, a to zejména nového úřadu, stavebních úprav hronovské hasičárny, rekonstrukce komunikace vč. odvodnění na Haldě v Hronově. Dále město Hronov čeká, zda mu budou přiděleny finanční prostředky z dotace na opravu tří rokytenských nádrží. Tento projekt byl podán již v minulém roce a pokud bude schválen k financování, dojde ke stavebním pracím ještě v letošním roce.

Diskuze:
Ing. Jára se dotazoval v jakém stádiu je rekonstrukce mostu ve Velkém Dřevíči. M. Kajnarová sdělila, že přespříští týden se koná schůzka ohledně přeložky plynu a telefonu, jinak je vše připraveno k vyhlášení výběrového řízení.
Ing. Járu zajímalo proč je tak vysoká cena přeložky VO ve Velkém Dřevíči. M. Kajnarová odpověděla, že se jedná o hrubý odhad nákladů, dokud nebude mít podrobnější informace. U lávky u čistírny se také čeká na vyjádření k přeložce plynu.


12 - Prodej pozemku p. p. č. 741/1 a 741/2 k. ú. Velký Dřevíč
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatelé podali žádost o prodej pozemku p. č. 741/1 o výměře 833 m2 a pozemku p. p. č. 741/2 o výměře 400 m2 v k. ú. Velký Dřevíč. Pozemky chtějí využít ke stavbě rodinného domu.
Pozemky jsou z hlediska územního plánu vedeny jako bydlení městského typu nízkopodlažní, využití ke stavbě rodinného domu je přípustné.
Účetní hodnota pozemků je 5671 Kč.
 
Z historie
V roce 2006 byla podána žádost o koupi pozemků 739 a 751 ve stejné lokalitě. OV se vyjádřil, že je nutné komplexní řešení celé oblasti včetně inženýrských sítí a komunikací. OM doporučil ponechat tyto pozemky jako rezervu stavebních míst jako náhradu při realizaci obchvatu města. Záměr prodeje ZM č. 6/2006 dne 6. 9. 2006 neschválilo.
 
OV doporučuje prodej s podmínkou dostatečného nadimenzování sítí, aby se případné další stavby rodinných domů v této lokalitě mohly připojit a nemusely mít vlastní přípojky, protože by se mohlo stát, že se do pozemku p. p. č. 728/2, který by měl plnit funkci přístupové komunikace, nevejdou. Také není žádoucí, aby bylo pozemkem vedeno nadměrné množství inženýrských sítí.
 
Dne 1. 9. 2008 proběhla schůzka s majiteli pozemků výše uvedené zájmové lokality. Někteří neměli zájem na zasíťování, ostatní požadovali informace o nezbytných finančních prostředcích k vybudování inženýrských sítí a komunikací.

Možnosti zasíťování pozemků a její finanční náročnost zpracoval Ing. Soukup, řešil území mezi řekou a budoucí místní komunikací. Tržní cena samotných pozemků bez sítí byla odhadnutá na cca 250 Kč/m2.
Byla dohledána také studie území z roku 1998 (od řeky k lesu). Celkový rozpočet nákladů na řešení sítí a komunikací byl ve výši cca 10 mil. Kč v cenové relaci roku 1998.
Krajský úřad KHK zaslal vyhlášení záplavového území toku Dřevíč. Některé pozemky zájmové lokality spadají do aktivní (bourací) zóny záplavového území bez možnosti jakékoliv výstavby. To znamená, že původní studie nyní neodpovídá technicky ani cenově novým podmínkám a musela by se znovu přepracovat v souladu s novými skutečnostmi. Dá se předpokládat, že finanční náročnost bude ještě vyšší a území vhodné k výstavbě menší. Po přepočtu na cenové relace roku 2009 a vzhledem ke změnám zůstává rozpočet nákladů na řešení sítí a komunikací ve výši cca 10 mil. Kč. Materiál o cenách byl poskytnutý RM v roce 2009 Ing. Soukupem.
OM z důvodu vysoké finanční náročnosti nedoporučuje investici města do zasíťování výše uvedených pozemků.
Ke schvalovacímu procesu záměru prodeje v roce 2009 nedošlo, žádost v roce 2010 také nebyla schválena.
 
Nové skutečnosti
K pozemku není vybudována přístupová cesta. Podél pozemků je nově síť NN, kterou vybudoval ČEZ, pravděpodobně se budou moci připojit (ČEZ byl dotazován, odpověď zatím nepřišla). Ke stávající vodovodní síti byl také vznesen dotaz, zda jde jen o přípojku nebo je nadimenzovaná k dalším připojením.
 
OV z hlediska územního plánu a výše popsaných skutečností nedoporučuje prodej pozemku.
 
ČEZ neposkytl přímou odpověď, pouze odkázal na své stránky. Napojení je podle dimenze kabelu možné, ale je věcí ČEZ. VAK poskytl odpověď, v každém případě je nutná projektová dokumentace.
 
Usnesení RM č. 23/2016 dne 30. 11. 2016
RM doporučila ZM ke schválení.
 
Usnesení ZM č. 8/2016 ze dne 14. 12. 2016, bod 11/8/119/1
ZM schválilo záměr prodeje.
 
Záměr prodeje byl zveřejněný na úřední desce od 3. 1. 2017 do 19. 1. 2017. Nikdo nevznesl připomínku.
 
Město Hronov má vypracovaný znalecký posudek na prodej pozemků v Malé Čermné z roku 2010. Pozemky jsou komunikačně přístupné, napojit lze na vodovod a elektro síť. Cena 270 Kč/m2. V posudku jsou uvedeny obchodované ceny v okolních obcích, pohybují se od 220 do 310 Kč/m2.
 
Odbor majetek navrhuje prodejní cenu ve výši 300 Kč/m2. Jako podklad byl použitý znalecký posudek z roku 2010 na prodej podobných pozemků v Malé Čermné, který uvádí obchodované ceny v okolních obcích pohybující se od 220 do 310 Kč/m2.
 
Usnesení RM č. 2/2017 ze dne 1. 2. 2017, bod č. 35/2/33/1
RM doporučila ZM schválit prodej pozemku za 400 Kč/m2.
 
Usnesení RM č. 2/2017 ze dne 1. 2. 2017, bod č. 37/2/33/2
RM uložila odboru majetek prověřit možnost zapracovat do kupní smlouvy takové podmínky, aby bylo zamezeno spekulacím s pozemkem, např. vybudování základové desky, termín dokončení hrubé stavby, pokuty při nesplnění podmínek apod.
 
Odbor majetek prověřoval takovéto možnosti, ale v případě, že dojde k porušení smluv, i soudy se přiklánějí k tomu, že smluvní omezení nejsou vymahatelná, protože vlastnické právo je silné. Navíc může dojít k nutnosti prodeje i z důvodu neplánovaných životních situací. Lze uplatnit pouze předkupní právo, které se zapisuje do katastru nemovitostí.
V případě již postavené části stavby by město muselo s pozemkem odkoupit i stavbu, protože ta je podle nového občanského zákoníku součástí pozemku.
Smlouvu o budoucí smlouvě kupní také nelze použít – banky neposkytnou stavebníkovi úvěr.

Diskuze:
Pan Lelek sdělil, že nebyl na jednání rady a i jemu osobně se zdá cena pozemku za 400 Kč/m2 vysoká. Navrhuje změnit cenu v usnesení na 350 Kč/m2.
Mgr. Bartošová úplně nechápe, proč rada navrhuje částku 400 Kč, když ceny obvyklé v okolí jsou 310 Kč. Pan Topolnickyj odpověděl, že ceny prodeje pozemků ve Velkém Dřevíči se pohybují okolo 500 Kč/m2.
Ing. Jára avizoval, že je proti prodeji. Má k dispozici materiál, ve kterém žadatel navrhuje cenu 250 Kč. Dotazoval se, zda s ním někdo projednával cenu navrženou radou. Starostka odpověděla, že ano.
Paní starostka dala hlasovat o protinávrhu pana Libora Lelka.
 
Návrh usnesení:
12/1 - ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 4/OM/2017 na prodej pozemku p. p. č. 741/1 o výměře 833 m2 a pozemku p. p. č. 741/2 o výměře 400 m2 v k. ú. Velký Dřevíč, za cenu prodeje 350 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 14, Proti: 5, Zdržel se: 1

 

5. Různé

Jiráskův Hronov
Starostka seznámila s připravenou koncepcí rozvoje festivalu Jiráskův Hronov. Na podatelně je koncepce pro zájemce k nahlédnutí. Přivítá účast zastupitelů na jednání dne 27.2.2017, na kterém bude koncepce projednávána se zástupci NIPOS Praha.

Termín dalšího řádného jednání zastupitelstva je 26.4.2017 v Sále Josefa Čapka, součástí jednání bude představení projektu revitalizace parku.
 


6. Diskuze

Místostarosta pozval přítomné na ples sportu 25.3.2017. Požádal o navržení osobností na ocenění do 5.3.2017.

Paní starostka informovala, že na prosincovém jednání zastupitelstva byla na návrh paní Líbalové schválena na ocenění na plese města i paní Ilona Birková z Malé Čermné.  Ta si nominace váží, ale ocenění nepřijala.

Pan Koleta se dotazoval na nahrávání jednání ZM. Pan místostarosta informoval, že k nahrávání přistoupíme, až budeme mít nového pracovníka IT. Starostka doplnila, že v současné době na to nemáme kapacitu, není to jenom nahrávání, ale další zpracování záznamu.
Mgr. Líbalová se dotazovala, proč se nahrávání bráníme, za co se stydíme, čeho se bojíme.

Návrh na usnesení:
ZM ukládá odboru tajemníka připravit na příští zasedání ZM materiál s návrhem na usnesení o pořizování audiovizuálního záznamu s tím, že bude on-line přenášen prostřednictvím webových stránek města, kde bude následně k dispozici do konce volebního období.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 5

Pan Koleta se dále dotazoval na autorské odměny za park panu Chmelařovi, dle jeho názoru jsou částky za autorský dozor vysoké. Požádal o předložení faktury z 22.12. 2014 na částku 183 920 Kč, za co je a kdo ji schválil. Dále požádal o předložení smlouvy o autorském dozoru na revitalizaci centra Hronova a stavební deník.
Starostka poprosila o to, aby se svými dotazy či žádostmi buď přišel na úřad, nebo je zaslal mailem, aby mohla být připravena fundovaná odpověď. Na jednání ZM se těžko na dotaz odpovídá, protože nejsou k dispozici potřebné informace.

Mgr. Líbalová se dotazovala na rozbitou dlažbu před divadlem a na špatný stav silnic. Místostarosta informoval, že požadavky na opravu silnic byly zaslány na SÚS, jsou to krajské silnice. Dlažba před divadlem bude na jaře přeložena.
Dále upozorňovala na most u fary, na kterém je omezena tonáž, která není dodržována. Požádala o zaměření se na dodržování dopravního značení.
Poté požádala o informaci, zda uvažujeme o otevření horní brány na hřbitově. Paní Lišková odpověděla, že se otevře na jaře.
Dále měla paní Líbalová výhrady k unásku, informace z RM a ZM jsou dle jejího názoru graficky špatné.

Ing. Jára požádal o celou historii parku. Není spokojen se zaslanou odpovědí. M. Kajnarová dopracuje.
Dále konstatoval, že na revitalizaci parku město sežene dotaci, ale mrzí ho, že nesežene dotaci na kanalizaci ve Velkém Dřevíči a Hronově.
Poté Ing. Jára navrhl usnesení.

Návrh na usnesení:
ZM ukládá KV provést kontrolu fakturace od pana Chmelaře od 1.1.2009 do 31.12.2016. se zaměřením na smluvní vztahy, objednávky a fakturované částky.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0

Paní starostka požádala zastupitele, pokud se jim zdá zpracovaná odpověď na dotaz nedostatečná, aby se ozvali dříve, ne až na jednání ZM. Ing. Jára reagoval, že je pracovně vytížený a dle jeho názoru zastupitelstvo je od toho, aby se to tady řešilo a lidi to slyšeli.

Mgr. Řehůřková pozvala přítomné na ples školy.

Ing. Jára požádal o kohoutkovou vodu na jednání ZM. 
  
 Jednání bylo ukončeno v 18:30 hodin
Zápis byl vyhotoven 16. února 2017
Zapsala Milena Moravcová

 

 

Usnesení č. 2/2017
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 15.02.2017

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/2/000 – ověřovatelky zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou a JUDr. Evu Vrzáčkovou – 16 pro, 2 se zdržely

2/2/000 – program jednání – 19 pro
 
3/2/3/1 - uzavření nové smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej bytové jednotky č. 61/7 v bytovém domu č. p. 61, 62, včetně podílu na společných částech domu č.p. 61, 62 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, vše v k. ú. Žabokrky.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0

4/2/5/1 - uzavření smlouvy o poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Hronov – II. etapa č. sml. 02/2017/OM/Vít s vybraným dodavatelem, společností D-ENERGY s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 28808495, veřejné zakázky „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Hronov – II. etapa“ zadané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle směrnice č. 01/2012 pro zadání zakázek malého rozsahu města Hronov, způsob zadání „Design & Build“.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 2, Zdržel se: 2
 
5/2/9/1 - poskytnutí dotace ve výši 136.150,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je poskytována jako doplatek na uzavřené bruslení všech družstev HC Wikov Hronov (tréninky a mistrovská utkání), dále na uzavřené bruslení školy bruslení a krasobruslení na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 01.09.2016 – 31.12.2016.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
6/2/9/2 - uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 01/2016 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
7/2/9/3 - poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je určena účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v 1. KHL v období leden až duben 2017.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1
 
8/2/9/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 01/2017 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
9/2/9/5 - poskytnutí dotace ve výši 1.000.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751,která je určena účelově na uzavřené bruslení družstev přípravky, elévů, mladších žáků, dorostu, juniorů a mužů (tréninky a mistrovská utkání), dále na uzavřené bruslení školy bruslení a krasobruslení na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 01.01.2017 – 31.12.2017.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
10/2/9/6 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 02/2017 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
11/2/10/1 - rozpočtové opatření č. 02/2017/ZM.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 2, Zdržel se: 0
 
12/2/12/1 - uzavření kupní smlouvy č. 4/OM/2017 na prodej pozemku p. p. č. 741/1 o výměře 833 m2 a pozemku p. p. č. 741/2 o výměře 400 m2 v k. ú. Velký Dřevíč, za cenu prodeje 350 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 14, Proti: 5, Zdržel se: 1

Zastupitelstvo města ukládá:
13/2/1 - odboru tajemníka připravit na příští zasedání ZM materiál s návrhem na usnesení o pořizování audiovizuálního záznamu s tím, že bude on-line přenášen prostřednictvím webových stránek města, kde bude následně k dispozici do konce volebního období.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 5

14/2/1 -  KV provést kontrolu fakturace od pana Chmelaře od 1.1.2009 do 31.12.2016. Se zaměřením na smluvní vztahy, objednávky a fakturované částky.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 01. 03. 2017