živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zásady pro vydávání Hronovských listů

Město Hronov

 

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Zásady upravují vydávání Hronovských listů „U NÁS“ (dále jen „zpravodaj“ ) zejména z hlediska:
      a) tematického zaměření a obsahové náplně zpravodaje
      b) přípravy a distribuce jednotlivých vydání zpravodaje
2. Zásady jsou závazné pro všechny subjekty připravující Hronovské listy „U NÁS“.


Článek II.
Základní ustanovení

1. Vydavatelem zpravodaje je Město Hronov, IČO 272 680.
2. Zpravodaj je povolen pod registračním číslem MK ČR E 11 962.
3. Vydávání zpravodaje řídí ředitel(ka) KIS Hronov (čl. V.). Zadání do tisku a distribuci zpravodaje (čl. VIII.) zajišťuje dle zřizovací listiny Kulturní a informační středisko Hronov.
4. Zpravodaj vychází zpravidla jednou měsíčně ve formátu A4. Zpravodaj je distribuován bezplatně do všech odběrných míst v Hronově a okolí, všem organizacím zřizovaných Městem Hronovem.


Článek III.
Tématické zaměření a obsah zpravodaje

1. Město Hronov vydává zpravodaj za účelem poskytnout obyvatelům města objektivní informace týkající se činnosti samosprávy, státní správy, společenského, kulturního, sportovního a dalšího dění ve městě. Ve zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky týkající se činnosti politických stran a hnutí s výjimkou zvláštních vydání ke komunálním volbám (popř. k jiným volbám).
2. Pro naplnění účelu dle odstavce č. (1) jsou ve zpravodaji zveřejňovány zejména:
       a) informace o činnosti Městského úřadu v Hronově
       b) informace z jednání zastupitelstva a rady města
       c) názory členů Zastupitelstva Města Hronova na řešení aktuálních problémů ve městě
       d) informace příspěvkových organizací zřizovaných Městem Hronovem
       e) zprávy o vzdělávacích, sportovních, kulturních a dalších aktivitách spolků, institucí a sdružení  působících na území města
       f) informace pro občany od státních orgánů a institucí
       g) pozvánky a informace o akcích probíhajících na území města a jeho okolí
       h) podnětné názory občanů týkající se dění ve městě (dále jen příspěvky)

3.  Příspěvky jsou ve zpravodaji zveřejňovány formou:
       a) pravidelných rubrik
       b) samostatných článků
       c) inzerátů (čl. IV.)

4.  Příspěvky uveřejněné ve zpravodaji nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se nevracejí.


Článek IV.
Inzerce

1. Inzerce je ve zpravodaji zveřejňována zpravidla za úplatu. Platba za zveřejnění inzerátu musí být uhrazena do 10 dnů od vytištění čísla zpravodaje, ve kterém ke zveřejnění inzerátu došlo.Výše úhrady za inzerci je stanovena dle usnesení č. 8/2002 v bodě č. 6/8 Rady města Hronova ze dne 20. března 2002.
2. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně platných předpisů.
3. Ve zpravodaji se nepovažují za inzerci příspěvky od občanů do rubriky společenská kronika a příspěvky od školních institucí působících na území města Hronova (Den otevřených dvěří apod.)                                                                                                                                                                                           


Článek V.
Redakční pracovní skupina

1. Redakční pracovní skupina zpravodaje se skládá ze zaměstnanců KIS Hronov.
2. Redakční pracovní skupinu řídí a za její činnost odpovídá vedoucí redakční pracovní skupiny.

 Redakční pracovní skupina:
                      a) zajišťuje vydávání zpravodaje
                      b) připravuje tematický obsah a grafickou úpravu zpravodaje
                      c) schvaluje konkrétní obsah a úpravu jednotlivých vydání zpravodaje
                      d) projednává stížnosti, podněty a návrhy týkající se obsahu a grafické úpravy zpravodaje 
                      e) stanovuje termíny uzávěrek a vydávání zpravodaje


Článek VI.
Vedoucí redakční pracovní skupiny

1. Vedoucí redakční pracovní skupiny je zároveň ředitelem příspěvkové organizace, která zpravodaj zhotovuje.
2. Vedoucí redakční pracovní skupiny má za povinnost:
       a) zpracovávat příspěvky do konečné grafické podoby pro potřeby tiskárny
       b) odpovídá za odborné a bezchybné zpracování zpravodaje a za shodu zveřejněných příspěvků s jejich předlohami
       c) zajišťuje náplň pravidelných rubrik a další příspěvky informující o činnosti městského úřadu a místní samosprávy
       d) odpovídá za včasné předání předlohy zpravodaje do tisku


Článek VII.
Příprava vydání zpravodaje

1. Příspěvky určené ke zveřejnění ve zpravodaji shromažďuje pracovnice KIS Hronov. Doručeny mohou být prostřednictvím e-mailové pošty, osobně do kanceláře KIS Hronov, případně do IC Hronov.
2. Zveřejněny jsou příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky jednotlivých vydání zpravodaje. Pokud jejich rozsah přesahuje možnosti daného vydání, navrhne vedoucí redakční pracovní skupiny podle stanovených priorit (odstavec 3) výběr příspěvků ke zveřejnění.
3. V každém vydání zpravodaje jsou zveřejněny pravidelné rubriky a další aktuální příspěvky informující o činnosti místní samosprávy a městského úřadu. Dále jsou zveřejněny příspěvky občanů dle priorit vyplývajících z čl. III., odst. 2.
4. Distribuce zpravodaje musí být dokončena nejpozději do tří dnů od data jeho vydání.


Článek VIII.
Financování zpravodaje

1. Náklady na vydávání zpravodaje, zejména náklady na tisk a distribuci zpravodaje, jsou hrazeny z prostředků Kulturního a informačního střediska Hronov.
2. Platby za zveřejnění inzerátů ve zpravodaji jsou příjmem Kulturního a informačního střediska Hronov.


Článek IX.
Závěrečné ustanovení

ZÁSADY pro vydávání Hronovských listů „U NÁS“ byly schváleny Radou města Hronova dne 29. září 2008, usnesení č. 19/2008, bod č. 10/19

Hana Nedvědová
starostka města Hronova

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 09. 10. 2008